Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Eşya Fihristi) (Seri No: 1)

13/8/2002 - 24845 Resmi Gazete
Gümrük Genel Tebliği
(Tarife-Eşya Fihristi)
(Seri No: 1)
Amaç
Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Dünya Gümrük Örgütünce düzenlenmiş olan Alfabetik İndeks esas alınarak, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 15 inci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca hazırlanan ve idari ve kazai uygulamada esas tutulması gereken Eşya Fihristinin yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
Madde 2- Bu Tebliğ, Gümrük Müsteşarlığınca hazırlanan Eşya Fihristini kapsar.
Genel Açıklamalar
Madde 3- Söz konusu Eşya Fihristi ekte yer almaktadır. Fihristin kullanımına yönelik bilgiler "Açıklamalar" bölümünde belirtilmiştir.
Madde 4- Ekli Eşya Fihristinde belirtilen GTİP'lerle Türk Gümrük Tarife Cetveli veya Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde öncelikle Türk Gümrük Tarife Cetveli daha sonra Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi hükümleri esas alınır.
Yürürlük
Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.GİRİŞ
1- GENEL AÇIKLAMALAR:
Bu fihrist Armonize Eşya Tanımlama ve Kodlama Sistemine (Armonize Sistem) ve bununla ilgili Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinde yer alan eşyanın alfabetik listesidir.
Söz konusu fihristin:
a) Birinci sütununda eşya isimleri,
b) İkinci sütununda, eşyanın adı geçtiği yerin bölüm, fasıl veya altpozisyon notu, pozisyon ya da AS Kodu'nda bulunduğu yeri;
c) Üçüncü sütununda, eşyanın adının geçtiği yerin Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinde bulunduğu yeri:
gösterilmiştir.
2- ALFABETİK SIRALAMA:
Eşya isminin iki veya daha fazla kelimeden oluşması halinde eşyanın alfabetik sıralaması ilk kelime esas alınarak yapılmıştır.
Kimyasal maddeler aşağıdaki esaslara göre sıralanmıştır.
a) Birden fazla kelimeden oluşan kimyasal eşya isimleri ilk kelimenin altında sıralanmıştır. (Örn: Bakır Sülfat "B"nin altında). Ancak daha geniş kimyasal sınıflara yapılan genel atıflar BİLEŞİKLER, TÜREVLER vb. kalemlerin altında gösterilmiştir,
b) Genel olarak, aynı önadla başlayan bileşikler birlikte gruplandırılmıştır.
3- EŞYA SINIFLANDIRMASI:
Üçüncü sütunda bulunan atıflar iki çeşittir:
a) Pozitif atıflar (parantez içine alınmamış olanlar): Atıfta gösterilen bölüm, fasıl, pozisyon ya da alt pozisyonun içinde yer alan adı geçen eşyayı belirtir,
b) Negatif atıflar (parantez içine alınmış olanlar): Açıklamanın ilgili olduğu malın o tarife pozisyonu içinde yer almadığını gösterir.
Eşya sınıflandırmalarında, sıralamada yer alan açıklamaların tek başına dikkate alınmayarak öncelikle Türk Gümrük Tarife Cetvelinin daha sonra Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin dikkate alınması zorunludur.
KISALTMALAR
ØC = santigrat derece
cg = santigram
Fas.= Fasıl
Ci= Küri
cm= santimetre
gr.= gram
GEN= Genel Açıklama Notları
GHz= gigahertz
G.K.= Genel Yorum Kuralları
Hz= hertz
INN= Uluslararası tanımlanmamış eşya ismi (International non-
Proprietary name)
kvar= kilovolt
l= litre
kW= kilowatt
MHz= megahertz
m= metre
m-= meta
mg= miligram
mm= milimetre
nark.= narkotik
t.b.y.a. = tarifenin başka yerinde yer almayan
KHz= kilohertz
kg= kilogram
o-= orto-
p-= para-
a.p.= alt pozisyon
UV= ultraviyole
%= yüzde
'Nark.' ve 'nark.list.'e yapılan bir atıf Fasıl 29'un Açıklama Notlarının sonunda yer alan Narkotik Madde ve Psikotropik Maddeler Listesi'ne dahil olan bir eşyayı gösterir.
'(P) list.' ve '(E) list.' veya 'ö.m. list'e yapılan atıflar Fasıl 29'un Açıklama Notlarının sonunda yer alan Bazı Kontrollü Maddelerin Yasal Olmayan Üretimlerinde En Yaygın Şekilde Kullanılan Öncü Maddelerin (Precursors) ve Essensiyal Kimyasalların Listesi'ne dahil olan bir eşyayı gösterir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278437 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278437 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?