GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-İZAHNAME) (SERİ NO: 5)

Gümrük Müsteşarlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(TARİFE-İZAHNAME)
(SERİ NO: 5)
MADDE 1- 01.02.2003 tarihli, 25011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-İzahname) (Seri No: 4) ile değişik 24.05.2000 tarihli ve 24058 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Genel Tebliği (Tarife-İzahname) (Seri No: 1)” eki Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin ”Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kurallar” Bölümünün Kural 2(a) kısmının (III) nolu maddesinde yer alan “I ila IV üncü” ifadesi silinmiş, yerine “I ila VI ncı” ifadesi getirilmiştir.
MADDE 2- Aynı İzahnamenin 03.02 pozisyonu açıklama notlarının 1 inci paragrafının 1 inci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu pozisyon, bütün halde, başsız, bağırsakları çıkarılmış veya kılçıklı veya kıkırdaklı parçalar halinde olsun olmasın taze veya soğutulmuş balıkları kapsar.”
MADDE 3- Aynı İzahnamenin 15.04 pozisyonu Açıklama Notlarının 3 ve 4 üncü paragrafları iptal edilmiştir.
MADDE 4- Aynı İzahnamenin 15.16 pozisyonu açıklama notlarının son paragrafının sonuna aşağıdaki şekilde yeni cümle eklenmiştir.
“Ayrıca değişikliğin birden fazla katı veya sıvı yağı içerdiği hidrojene edilmiş, ara esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidinize edilmiş katı ve sıvı yağlar veya bunların fraksiyonları da bu pozisyon haricindedir (15.17 veya 15.18 pozisyonları).”
MADDE 5- Aynı İzahnamenin 15.17 pozisyonu açıklama notlarına aşağıdaki şekilde yeni 4 üncü paragraf eklenmiştir.
“Bu pozisyon değişikliğin birden fazla katı veya sıvı yağı içerdiği hidrojene edilmiş, ara esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidinize edilmiş katı ve sıvı yağlar veya bunların fraksiyonlarını kapsar.”
MADDE 6-Aynı İzahnamenin 15.17 pozisyonunun “Hariç Bırakılanlar” kısmının 2 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Don yağı veya eritilmiş domuz yağının (lard) preslenmesiyle elde edilen ürünler (15.03 pozisyonu) ile değişikliğin sadece bir katı veya sıvı yağ içerdiği hidrojene edilmiş, ara esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidinize edilmiş katı ve sıvı yağlar veya bunların fraksiyonları (15.16 pozisyonu) da bu pozisyon haricindedir.
MADDE 7- Aynı İzahnamenin 15.18 pozisyonunun “(B) Tarifenin, başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu Fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilemeyen karışımları veya müstahzarları” başlıklı bölümüne aşağıdaki şekilde yeni 2 nci paragraf eklenmiştir.
“Bu pozisyon ayrıca değişikliğin birden fazla katı veya sıvı yağı içerdiği hidrojene edilmiş, ara esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidinize edilmiş katı ve sıvı yağlar veya bunların fraksiyonlarını da kapsar.”
MADDE 8-Aynı İzahnamenin 15.18 pozisyonunun sonundaki “Hariç Bırakılanlar” kısmında yer alan (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(b) Değişikliğin sadece bir katı veya sıvı yağ içerdiği hidrojene edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidinize edilmiş katı veya sıvı yağlar veya bunların fraksiyonları (15.16 pozisyonu).”
MADDE 9- Aynı İzahnamenin 15.22 pozisyonu “(A) Degralar” başlıklı bölümünün 2 nci paragrafının 2 nci cümlesinde yer alan “balık veya balina yağı” ifadesi silinmiş, bunun yerine “deniz hayvanları yağı” ifadesi getirilmiştir.
MADDE 10- Aynı İzahnamenin 19.05 pozisyonunun “(A) Ekmek, pasta, kekler, bisküviler ve diğer ekmekçilik ürünleri (kakao içersin içermesin)” başlıklı bölümünün (9) nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(9) Gofretler (Waffle’lar ve wafer’lar), şekil verilmiş metal plakalar arasında pişirilen ince hafif ekmekçilik ürünleri. Bu kategori ayrıca rulo haline getirilebilen ince waffle ürünlerini, ince waffle pastasından iki veya daha fazla katmandan bir sandviç haline getirilen ve dolgu malzemesi içeren waffle’lar ve özel bir makinede waffle hamurunun şekillendirilmesi ile yapılan ürünleri (örneğin dondurma kornetleri) de kapsar. Waffle’lar çikolata ile kaplanmış olabilirler. Wafer'ler, waffle'lara benzer ürünlerdir.”
MADDE 11- Aynı İzahnamenin 22.04 pozisyonu son paragrafında yer alan “% 5” ifadesi “%0.5” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 12- Aynı İzahnamenin 22.06 pozisyonu açıklama notlarının 4 üncü ve 6 ncı paragraflarında yer alan “%5” ifadesi “%0.5” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13- Aynı İzahnamenin 25.16 pozisyonu açıklama notları 1 inci paragrafının 1 inci cümlesinde yer alan “feldspat” ifadesi silinmiş, yerine “feldspar” ifadesi koyulmuştur.
MADDE 14- Aynı İzahnamenin 25.20 pozisyonu açıklama notları 5 inci paragrafının (3) nolu maddesine aşağıdaki şekilde yeni 2 nci cümle eklenmiştir.
“Bu pozisyon dişçilikte kullanılan alçı esalı müstahzarları içermez (34.07 pozisyonu)
MADDE 15- Aynı İzahnamenin 26.21 pozisyonu açıklama notlarının 2 nci paragrafında yer alan (1) nolu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Mineral kaynaklı kül ve klinger(örneğin taşkömürü ,linyit veya turba külü). Taşkömürü külü, başlıca, toz haline getirilmiş taş kömürünün standart kazanlarda yakılmasıyla üretilir. Bu, ince toz ve kum ölçeğinde tanecikli bir materyal olarak ortaya çıkar. Başlıca; çimento üretiminde hammadde, beton halinde ve dolgu maden halindeki çimentoya tamamlayıcı madde, plastik ve boyada mineral astar, hafif ağırlıklı blok üretiminde beton agregatı olarak ve otoyolu rampaları ve köprü ayakları kemerleri gibi inşaat yapılarında kullanılır.”
MADDE 16- Aynı İzahnamenin 27.11 pozisyonu açıklama notları 3 üncü paragrafının (III) nolu maddesinde yer alan “propan” kelimeleri “propen” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 17- Aynı İzahnamenin 27.11 pozisyonu açıklama notları 3 üncü paragrafının (V) nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(V) %90’dan daha az saflıktaki büten (bütilen) ve bütadien (%90 veya daha fazla saflıktaki büten ve bütadien 29.01 pozisyonunda yer alır.).”
MADDE 18- Aynı İzahnamenin 28.04 pozisyonu “(C) Diğer Ametaller” başlıklı bölümünün (5) nolu maddesinin 1 inci ve 2 nci paragrafları silinmiş, yerine aşağıdaki şekilde yeni paragraflar getirilmiştir.
“Silisyum, neredeyse tek bir şekilde; sikilondioksidin elektrikli ark fırını kullanılarak, karbotermal indirgemeye tabi tutulmasıyla elde edilir.Zayıf bir ısı ve elektrik iletkeni olup, camdan daha serttir ve kestane renkli toz halinde veya daha ziyade şekilsiz kümeler halindedir.Metal parlaklığa sahip gri renkli iğneler şeklinde kristalleşir.
Silisyum elektronikte kullanılan en önemli maddelerden biridir. Örneğin kristal çekme suretiyle elde edilen çok saf silisyum, çekildiği şekliyle işlenmemiş, silindir veya çubuk şeklinde olabilir ; bor, fosfor vb. ile karıştırıldığı zaman örneğin diyot, transistör ve diğer yarı iletken cihazların ve güneş pillerinin imalinde kullanılır.
Silisyum ayrıca metalurji sanayinde (örneğin: demir veya alüminyum alaşımları) ve silisyum bileşimlerinin imalinde kullanılır (örneğin: silisyum tetraklörü).”
MADDE 19- Aynı İzahnamenin 28.21 pozisyonunun “Hariç Bırakılanlar” kısmının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(d) Gazın arıtılmasında kullanılan alkalinli demir oksit (38.25 pozisyonu).”
MADDE 20- Aynı İzahnamenin 29 uncu fasıl “Genel Açıklamalar” kısmının “(B) Fasıl 28 ve Fasıl 2’un bileşikleri arasındaki fark” başlıklı bölümünün 1 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Değerli metallerin, radyoaktif elementlerin, izotopların, nadir-toprak metallerinin nadir toprakmetallerinin, yttrium ve scandium’un organik bileşikleri ve 28. Fasıl Genel Açıklama Notları (B) kısmında listelenmiş karbon içeren diğer bileşikler 29. Fasıl haricindedir (VI. Bölüm 1 nolu notu ile 28. Fasıl 2 no.lu notuna bakınız).”
MADDE 21- Aynı İzahnamenin 29.29 pozisyonu açıklama notları 1 inci paragrafında yer alan (1) nolu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) İzosiyanatlar
Bu grup kimyasallar tek ve çok amaçlı izosiyanatları kapsar. Metilen difenil izosiyanat (MDI) , egzametilen diizosiyanat (HDI), toluen diizosiyanat (TDI) ve toluen diizosiyanat dimer gibi iki veya daha yüksek fonksiyonel gruba sahip izosiyanatlar genellikle poliüretanların üretiminde kullanılır.
Poli(metilen fenil izosiyanat)(ham MDI veya polimerik MDI) bu pozisyon haricindedir(39.09 pozisyonu).”
MADDE 22- Aynı İzahnamenin Tali Fasıl X’inin “(C) Diğer Daha Kompleks Heterosiklik Bileşikleri” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“29.32 ila 29.34 pozisyonları anlamında, birden fazla heterosiklik halka içeren bileşikler açısından, heterosiklik halkalardan sadece birisi 29.32 ila 2934 pozisyonlarındki bir altpozisyonda spesifik olarak isimlendirilmiş ise, bileşik bu altpozisyonda sınıflandırılmalıdır. Bununla birlikte, iki veya daha fazla heterosiklik halka altpozisyon seviyesinde spesifik olarak adlandırılmış ise, bu bileşik numerik sıralamaya göre sonuncu altpozisyonda sınıflandırılmalıdır”.
MADDE 23-Aynı İzahnamenin 29.33 pozisyonu açıklama notlarının sonunda yer alan “2933.11, 2933.21, 2933.52 Altpozisyonları” başlığı, “2933.11, 2933.21 ve 2933.54 Altpozisyonları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 24- Aynı İzahnamenin 29.35 pozisyonu açıklama notlarının 1 inci paragrafının 1 inci ve 2 nci cümleleri silinmiştir, yerlerine aşağıdaki şekilde yeni cümle getirilmiştir.
“Sülfonamidler, R1.SO2.N.R2.R3 genel formulüne sahiptir. Buradaki R1, SO2 grubuna doğrudan bağlı bir karbon atomuna sahip değişken komplekslikteki bir organik kök, R2 ve R3 ise ya diğer bir atom olan hidrojen ya da değişen komplekslikteki bir organik ya da inorganik kök (çift bağlar veya halkalar dahil) durumundadır.”
MADDE 25- Aynı İzahnamenin 29.35 pozisyonu açıklama notlarına aşağıdaki şekilde yeni son paragraf eklenmiştir.
“Bir halkanın parçası olan sulfonamid grubunun bütün S-N bağlı bileşikleri bu pozisyon haricindedir. Bunlar, 29.34 pozisyonunun diğer heterosiklik bileşikleridir (sultamlar).”
MADDE 26- Aynı İzahnamenin 29.35 pozisyonu açıklama notlarının 1 inci paragrafına aşağıdaki şekilde yeni (6) nolu madde eklenmiştir.
“(6) Sildenafil sitrat.”
MADDE 27- Aynı İzahnamenin 29.35 pozisyonu açıklama notlarının 1 inci paragrafındaki mevcut (6) ila (11) inci maddeler, (7) ila (12) nci maddeler olarak yeniden numaralandırılmıştır.
MADDE 28- Aynı İzahnamenin 29.36 pozisyonunun pozisyon metninin sonuna (+) işareti eklenmiştir.
MADDE 29- Aynı İzahnamenin 29.36 pozisyonunun sonuna “Hariç Tutulanlar” kısmından sonra gelecek şekilde aşağıdaki “Altpozisyon Açıklama Notu” eklenmiştir.
“      0
0            0
Alt Pozisyonu Açıklama Notu.
2936.90 Alt Pozisyonu
Bu alt pozisyon diğerleri meyanında, iki veya daha fazla vitamin türevinin karışımlarını kapsar. Bu nedenle, örneğin önceden belirlenmiş bir orandaki D-pantolakton, amino-3-propanol-1 ve 3-etoksipropilamin’in reaksiyonu gibi kimyasal sentezle elde edilmiş D-pantotenol etil eter ve deksapantenol karışımı, karışmamış D- veya DL-pantotenik asit türevleri olarak değil (2936.24 tarife alt pozisyonu) “Diğerleri” olarak 2936.90 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.”
MADDE 30- Aynı İzahnamenin 29.37 pozisyonunun 1inci paragrafının (V) nolu maddesinin (a) bendine son cümleden önce gelmek üzere aşağıdaki şekilde yeni cümle eklenmiştir.
Metreleptin” (INN), leptinin analoğu, insan leptininin rekombinant metiyonil türevi.”
MADDE 31-Aynı İzahnamenin 29.37 pozisyonunun “(A) Polipeptid Hormonları, Protein Hormonları ve Gikoprotein Hormonları, Bunların Türevleri ve Yapısal Analogları” başlıklı bölümünün (1) nolu maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu kısım, ayrıca somatrem (INN) (methionyl hGH), asetilenmiş hGH, dezamido hGH ve somenopor (INN) gibi türev ve analoglar ile pegvisomant (INN) gibi antagonistleri de kapsar.”
MADDE 32-Aynı İzahnamenin 29.37 pozisyonunun “(A) Polipeptid Hormonları, Protein Hormonları ve Gikoprotein Hormonları, Bunların Türevleri ve Yapısal Analogları” başlıklı bölümüne aşağıdaki şekilde 20 nolu yeni madde eklenmiştir.
“(20) Leptin, adipoz doku tarafından üretilen ve vücut ağırlığı   ile yağ depolanmasını düzenlenmesinde beyindeki reseptörler üzerinde işlev yaptığı düşünülen polipeptid yapılı bir hormondur. Ayrıca benzer aktiviteye sahip olan, leptinin analoğu olarak kabul edilen leptinin rekombinant metiyonil türevi olan metreleptin (INN)’de burada yer almaktadır.”
MADDE 33- Aynı İzahnamenin 29.37 pozisyonunun “Hariç Tutulanlar” kısmının 2 nci maddesine aşağıdaki şekilde yeni (g) bendi eklenmiştir.
“(g) Endothelinin antagonistleri. (Darusentan (INN) (29.33 pozisyonu), atrasentan (INN) (29.34 pozisyonu), ve sitaxentan (INN) (29.35 pozisyonu) gibi). “
MADDE 34- Aynı İzahnamenin 29.37 pozisyonunun “Hariç Tutulanlar” kısmının 4 üncü maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(c)     Dopamin (29.22 pozisyonu), asetilkolin (29.23 pozisyonu), serotonin (5-hidroksitriptamin veya 5-hidroksi-3-(β-aminoetil)indol) (29.33 pozisyonu), histamin (29.33 pozisyonu) gibi nörotransmitterler ve nöromodulatirler ile bunların reseptör agonistleri ve antagonistleri gibi ilgili ürünler.”
MADDE 35- Aynı İzahnamenin 29.37 pozisyonunun “Hariç Tutulanlar” kısmının 4 üncü maddesine aşağıdaki şekilde yeni (d) ve (e) bendleri eklenmiştir.
“(d)     Leukemia önleyici faktör(insan) gelişme faktör emfilermin (INN) (29.33    pozisyonu) ve fibroplast gelişme faktörü repifermin (INN) (29.33 pozisyonu).
(e) Lanicemin (INN) (29.33 pozisyonu) ve nebostinel (INN) (29.24    pozisyonu) gibi NMDA (N-metil-D-aspartik asit) reseptör antagonistleri.”
MADDE 36-Aynı İzahnamenin 29.37 pozisyonunun “Hariç Tutulanlar” kısmının 4 üncü maddesinde yer alan mevcut (d) ve (e) bendleri sırasıyla (f) ve (g) olarak değiştirilmiştir.
MADDE 37- Aynı İzahnamenin 29.37 pozisyonunun “Hariç Tutulanlar” kısmına aşağıdaki şekilde (6) ve (7) nolu maddeler eklenmiştir.
“(6) Tromboksonlar ve lökotrienlerin yapılarına göre sınıflandırılan antagonistleri     (seratrodast (INN) (29.18 pozisyonu) ve montelukast (INN) (29.33 pozisyonu) gibi).
(7) Tümör necrosis faktörün antagonisleri (Ataquimast (INN) (29.33 pozisyonu gibi).”
MADDE 38- Aynı İzahnamenin 29.37 pozisyonunun “Hariç Tutulanlar” kısmında yer alan (6) nolu mevcut madde (8) nolu olarak değiştirilmiştir.
MADDE 39- Aynı İzahnamenin 29.41 pozisyonu açıklama notları 2 nci paragrafında yer alan (1) nolu maddenin 1 inci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Heterosiklik (novobiosin, sefalosporinler, streptotrisin, faropenem (INN), doripenem (INN), monobaktamlar (aztreonam (INN)gibi) gibi).”
MADDE 40- Aynı İzahnamenin 29.41 pozisyonu açıklama notlarına aşağıdaki şekilde yeni 5 inci paragraf eklenmiştir.
“Bu pozisyonda “türevler” terimi bu pozisyondaki bir bileşikten elde edilebilen ve elde edildiği bileşiğin temel kimyasal yapısı da dahil esas özelliklerini taşıyan aktif antibiyotik bileşiklerini kapsamaktadır.”
MADDE 41- Aynı İzahnamenin 29.41 pozisyonunda “Hariç Tutulanlar” kısmından sonra gelen “Altpozisyon Açıklama Notu” şeklindeki başlık “Altpozisyon Açıklama Notları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 42- Aynı İzahnamenin 29.41 pozisyonundaki “Altpozisyon Açıklama Notları” bölümünde yer alan “2941.10 Altpozisyonu” açıklama notlarına aşağıdaki şekilde yeni 2 nci ve 3 üncü paragraflar eklenmiştir.
“Bu pozisyon, diğerleri meyanında, ampisilin(INN), amoksisilin(INN) ve talampisilin (INN)’i kapsar.
Ancak, sefalosporinler (sefazolin (INN), sefaklor (INN)gibi), sefamisinler (örneğin, sefoksitin (INN)), okzasefamlar, penemler, karbapenemler vb. gibi bir beta-laktam halkası içeren diğer antibiyotikler bu pozisyon haricindedir.
MADDE 43- Aynı İzahnamenin 29.41 pozisyonundaki “Altpozisyon Açıklama Notları” bölümünde yer alan “2941.10 Altpozisyonu” açıklama notlarından sonra gelmek üzere 2941.20, 2941.30, 2941.40 ve 2941.50 Altpozisyonu açıklama notları eklenmiştir.
2941.20 Alt pozisyonu
Streptomisin türevleri, moleküllerinin yapısında streptomycin iskeletinin bileşenleri olan streptidin ve 5-deoksiliksoz’a bağlı metilglukozamin olan aktif antibiyotiklerdir. Herhangib, bir pozisyondaki esterler ve glikozitler de türev olarak değerlendirilmektedir.
Bu alt pozisyon, diğerleri meyanında, dihidroksistreptomisin (INN) ve streptoniazid (INN) kapsar. Ancak, streptidinin iki amino asit grubunu içermeyen bluensomisin (INN) ile streptamin türevlerini içeren diğer aminoglikozitler (neomisin (INN) gibi) streptomisin türevleri olarak kabul edilemezler.
2941.30 Alt pozisyonu
Tetrasiklin türevleri, molekülleri tetrasiklin iskelet yapısının kısmen hidrojene edilmiş 4-dimetilamino-naftaselen-2-karboksamid’ini içeren aktif antibiyotiklerdir. Esterler de türevler olarak kabul edilirler.
Bu altpozisyon, diğerleri meyanında, klortetrasiklin (INN) ve rolitetrasiklin (INN)’i kapsar. Ancak, aklarubisin (INN) ve doksorubisin (INN) gibi rubisin türü antrasiklinler tetrasiklin türevleri olarak değerlendirilmezler.
2941.40 Alt pozisyonu
Kloramfenikol türevleri, molekülleri kloramfenikol iskelet yapısının N-(2-hidroksi-1-metil-2-fenetil)asetamidini içeren aktif antibiyotiklerdir.
Bu altpozisyon, diğerleri meyanında, tiyamfenikol (INN) ve florfenikol (INN) kapsar. Ancak, setofenikol (INN) antibiyotik olarak aktif olmadığından bu gruba dahil değildir.
2941.50 Altpozisyonu
Eritromisin türevleri, molekülleri eritromisin iskelet yapısının bileşenleri olan desosamin ile bağlanmış 13-etil-13-tridekanolid ve mikaroz (veya kladinoz) içeren aktif antibiyotiklerdir. Esterler de türev olarak değerlendirilmektedir.
Bu altpozisyon, diğerleri meyanında, klaritromisin (INN) ve diritomisini (INN) kapsar. Ancak, 15-atomlu bir merkez halkası içeren azitromisin (INN) ile kladinoz veya mikaroz içermeyen pikromisin, eritromisin türevi olarak kabul edilmezler.”
MADDE 44- Aynı İzahnamenin 29.42 pozisyonundan sonra gelen “II.1971 Psikotropik maddeler Hakkındaki Anlaşmaya Göre Kontrole Tabi Olan Psikotropik Maddeler” başlıklı kısmından sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde “Öncü Maddeler Listesi” eklenmiştir.
III. Öncü Maddeler
İsim
Alt pozisyon
CAS No.
Acetic anhydride
2915.24
108-24-7
Acetone
2914.11
67-64-1
N-Acetylanthranilic acid
2924.22
89-52-1
Anthranilic acid
2922.43
118-92-3
Butanone (ethyl methyl ketone)
2914.12
78-93-3
Diethyl ether
2909.11
60-29-7
Ephedrine
2939.41
299-42-3
Ephedrine hydrochloride
2939.41
50-98-6
Ephedrine nitrate
2939.41
8 Lo 12-98-8
Ephedrine sulfate
2939.41
134-72-5
Ergometrine (INN)
2939.61
60- 79- 7
Ergometrine hydrochloride
2939.61
74283-21-9
Ergometrine hydrogen maleate
2939.61
129-51-1
Ergometrine oxalate
2939.61
Ergometrine tartrate
2939.61
129-50-0
Ergotamine (INN)
2939.62
113-15-5
Ergotamine hydrochloride
2939.62
Ergotamine succinate
2939.62
Ergotamine tartrate
2939.62
379-79-3
Hydrogen chloride (hydrochloric acid)
2806. Lo
7647-01-0
IsosaiTole
2932.91
120-58-1
Lysergic acid
2939.63
82-58-6
3 ,4-(Methylenedioxy )phenyl- 2-
Propanone
2932.92
4676-39-5
Phenylacetone benzyl methyl ketone, phenylpropan 2-one)
2914.31
103-79-7
Phenylacetic acid
2916.34
103-82-2
Piperidine
2933.32
110-89-4
Piperidine aurichloride
2843.30
Piperidine hydrochloride
2933.32
6091 -44- 7
Piceridine hydrogen tartrate
( itartrate)
2933.32
6091-46-9
Piperidine nitrate
2933.32
6091-45-8
Piperidine phosphate
2933.32
Piperidine picrate
2933.32
6091-49-2
Piperidine platinichloride
2843.90
Piperidine thiocyanate
2933.32
22205-64- 7
Piperonal
2932.93
120-57-0
Potassium permanganate
2841.61
7722-64-7
Pseudoephedrine (INN)
2939.42
90-82-4
Pseudoephedrine hydrochloride
2939.42
345-78-8
Pseudoephedrine sulfate
2939.42
7460- ı 2-0
SaiTole
2932.94
94-59-7
Sulphuric acid
2807.00
7664-93-9
Toluene
2902.30
108-88-3
MADDE 45- Aynı İzahnamenin 30.02 pozisyonu “(D) Aşılar, toksinler, mikro-organizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler” başlıklı bölümünün (2) nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Toksinler (zehirler), toksoidler, kripto-toksinler ve antitoksinler.”
MADDE 46- Aynı İzahnamenin 30.04 pozisyonu açıklama notları 8 inci paragrafına aşağıdaki şekilde yeni (3) nolu madde eklenmiştir.
“(3) Cerrahi nitelikteki kalsiyum sülfattan mamul olan, çatlak kemikteki boşluğa enjekte edilen ve anında rezorbe olarak kemik dokunun yerine geçen kemik greft ikameleri. Bu ürünler, rezorbe olduğunda üzerinde yeni kemiğin gelişebileceği kristal yapılı bir matriks oluşturur.
Bununla birlikte, genellikle bir sertleştirici (kürleme maddesi) ile bir aktivatör içeren ve örneğin protez implantları mevcut kemiğe tutturmada kullanılan kemik rekonstrüksiyon çimentoları bu pozisyon haricindedir (30.06 pozisyonu).”
MADDE 47- Aynı İzahnamenin 30.05 pozisyonu açıklama notları 3 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış olmakala beraber tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlarıyla kullanılmak üzere tekrar paketlenmeksizin kullanıcılara (özel şahıslar, hastaneler vb.) doğrudan satışa hazır olarak (örneğin; eklenen etiketler veya özel katlanma şekli nedeniyle) tasarlanmış olmak şartıyla pansumanlar için pamuk ve gazlı bezler (pamuk çoğunlukla emici olarak kullanılır) ile bandajlar vb. de bu pozisyonda sınıflandırılır.”
MADDE 48- Aynı İzahnamenin 30.06 pozisyonu açıklama notlarında yer alan (6) nolu maddenin 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu pozisyon ayrıca genellikle bir sertleştirici (kürleme maddesi) ile bir aktivatör içeren ve örneğin protez implantları mevcut kemiğe tutturmada kullanılan kemik rekonstrüksiyon çimentoları da kapsar. Bu çimentolar genellikle vücut sıcaklığında işlev yaparlar.”
MADDE 49- Aynı İzahnamenin 30.06 pozisyonu açıklama notlarında yer alan (6) nolu maddenin “Hariç Bırakılanlar” niteliğindeki 5 inci paragrafına aşağıdaki şekilde yeni 2 nci cümle eklenmiştir.
“Cerrahi nitelikteki kalsiyum sülfattan mamul olan, çatlak kemikteki boşluğa enjekte edilen ve anında rezorbe olarak kemik dokunun yerine geçen ve rezorbe olduğunda üzerinde yeni kemiğin gelişebileceği kristal yapılı bir matriks oluşturan kemik greft ikameleri bu pozisyon haricindedir (30.04 pozisyonu).”
MADDE 50- Aynı İzahnamenin 31.05 pozisyonunda yer alan “(C) Tüm diğer gübreler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olan izole halindeki bileşikler hariç” başlıklı kısmından sonra gelen “Hariç Bırakılanlar” bölümünün (b) bendinde yer alan “38.24 pozisyonu” ibaresi, “38.25 pozisyonu” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 51- Aynı İzahnamenin 32.07 pozisyonu açıklama notları 1 inci paragrafının (2) nolu maddesinin 1 inci cümlesinde yer alan “feldispat” kelimesi, “feldspar” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 52- Aynı İzahnamenin 32.10 pozisyonu açıklama notlarının “(B) Vernikler (Laklar dahil)” başlıklı bölümünün (3) nolu maddesinde yer alan “söz konusu pozisyonun Açıklama Notunun (d) kısmına bakınız” ifadesi, “söz konusu pozisyonun Açıklama Notunun “Hariç Tutulanlar” kısmında yer alan (e) bendine bakınız” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 53- Aynı İzahnamenin 33.04 pozisyonu açıklama notları (A) bölümünde yer alan (3) nolu maddede geçen “cilt tahrişine (irritasyon) karşı koruyucu kremler;” ifadesinden sonra gelmek üzere “kırışıklık gidermede ve dudak dolgunlaştırmada kullanılan enjekte edilebilir deri içi jeller (hyaluronik asit içerenler dahil);” ifadesi eklenmiştir.
MADDE 54- Aynı İzahnamenin 34.07 pozisyonu açıklama notlarının (C) maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu pozisyon dişçilikte kullanılan , genellikle ağırlık itibariyle % 2 den fazla katkı maddesi içeren , alçı esaslı müstahzarları içerir. Muhtemel katkı maddesi beyaz bir pigment olarak titanyum dioksit, renklerdirme maddesi, kizelgür dekstrinler ve melamin reçinelerdir. Bunlar aynı zamanda ortam hızlandırıcısı ve geciktiriciside ihtiva ederler.
Bu ürünler, takma dişçilik kalıpları için, model yapımlarında veya diğer dişçilik işlerinde kullanılır ve şekil ve sunuluşuna bakılmaksızın burada tasnif edilirler.
Bu müstahzarlar, sadece az miktarlarda hızlandırıcı veya geciktirici içeren plasterlerle karıştırılmamalıdır (25.20 pozisyonu).”
MADDE 55- Aynı İzahnamenin 38.08 pozisyonu “Hariç Bırakılanlar” bölümünü (a) bendinin (vi) nolu maddesinde yer alan “38.24 pozisyonu” ifadesi, “38.25 pozisyonu” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 56- Aynı İzahnamenin 38.22 pozisyonu “Hariç Tutulanlar paragrafının 1 inci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu pozisyon ayrıca teşhis veya laboratuarlarda kullanılacak şekilde getirilmiş olsun olmasın aşağıdaki reaktifleri de hariç tutar.”
MADDE 57- Aynı İzahnamenin 38.24 pozisyonu açıklama notları (B) bölümünün 6 ncı paragrafının mevcut (24) nolu maddesinde geçen “feldspat” ve “ feldsfat” kelimeleri silinmiş, bunlar yerine “feldspar” kelimesi getirilmiştir.
MADDE 58- Aynı İzahnamenin 38.24 pozisyonu açıklama notları (B) bölümünün 6 ncı paragrafının mevcut (26) numarası mükerrer olup iptal edilmiş; mevcut (27) ila (48) nolu maddeler sırasıyla (26) ila (47) nolu maddeler olarak değiştirilmiştir.
MADDE 59- Aynı İzahnamenin 39 uncu fasıl “Genel Açıklamalar” bölümünün Plastikler ve dokumaya elverişli maddelerin bileşimleri” başlıklı kısmında yer alan (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(d)    Dokumaya elverişli maddelerin sadece takviye edici amaçlarla kullanıldığı mensucat (59. Faslın 1 nolu notunda tanımlanan), keçe veya dokunmamış mensucatlar ile birleştirilmiş gözenekli plastiklerden oluşan plaka, levha ve şeritler.
Bu anlamda, desensiz, ağartılmamış, ağartılmış ya da üniform olarak boyanmış mensucat, keçe veya dokunmamış mensucatlar, bu plaka, levha ve şeritlerin bir yüzüne tatbik edildiğinde, sadece takviye edici amaca hizmet ettiği düşünülür. Şekilli, baskılı veya daha ince işli (örneğin, raising ile) dokumaya elverişli maddeler ile tüylü mensucat, tül, dantela ve 58.11 pozisyonunda yer alan mensucat gibi özel ürünlerin takviye edici amacın ötesinde bir işleve sahip olduğu kabul edilir.”
MADDE 60- Aynı İzahnamenin 39.09 pozisyonu açıklama notlarının 1 inci paragrafının (1) nolu maddesine aşağıdaki şekilde yeni 3 üncü paragraf eklenmiştir.
“ Poli(metilen fenil izosiyanat)(genellikle “ham MDI” ya da “polimerik MDI” olarak atıfta bulunulan) opak, koyu kahverengiden donuk, açık kahverengiye bir sıvıdır ve anilin ve formaldehitle reaksiyona girerek poli(metilen fenil amin)oluştururlar; o da, sonra fosjenle tepkimeye girerek ısıtılınca pendentif izosiyanat fonksiyonları oluşur. Ürün anilin ve formal dehitin(kimyevi olarak modifiye edilmiş bir amino-reçine) kimyevi olarak modifiye edilmiş bir polimeridir. Sonuçta ortaya çıkan polimer 4 ile 5 arasında ortalama miktarda bir monomer birimine sahip olup poliüretanların üretiminde kullanılan önemli bir pre-polimerdir.”
MADDE 61- Aynı İzahnamenin 39.09 pozisyonu açıklama notları 1 inci paragrafının (3) nolu maddesinin 1 inci paragrafının sonuna aşağıdaki şekilde yeni cümle eklenmiştir.
“Bu ürünlerin ticareti genellikle çok parçalı sistem veya setin bir parçası olarak yapılır.”
MADDE 62- Aynı İzahnamenin 39.09 pozisyonu açıklama notları 1 inci paragrafının (3) nolu maddesine aşağıdaki şekilde yeni 2 nci paragraf eklenmiştir.
“Bu grup ayrıca poliüretan ve reaksiyona girmemiş polifonksiyonel diizosiyanat karışımlarını da içerir (örneğin; toluen diizosiyanat).”
MADDE 63- Aynı İzahnamenin 39.11 pozisyonu açıklama notları 1 inci paragrafına aşağıdaki şekilde yeni 4 üncü madde eklenmiştir.
“(4)     Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan izosiyanat grubu polimerleri
(a)Su ile HDI’nın 3 ve 4 ararsı ortalama miktarda monomer birimine sahip prepolimer üretmek için reaksiyona girmesiyle oluşan egzametilen diizosiyanat(HDI) bazlı poliürealar. Ürünler boya ve vernik üretiminde kullanılır.
(b) Monomer birimleri arasındaki izosiyanurat bağları ile HDI’nın prepolimer üretmek için tepkimeye girmesiyle oluşan egzametilen diizosiyanat bazlı poliizosiyanatlar. Prepolimerler ortalama olarak 3 ile 5 arasında    monomer birirmine sahiptir.Ürünler boya ve vernik üretiminde kullanılır.”
MADDE 64- Aynı İzahnamenin 39.11 pozisyonu açıklama notları 1 inci paragrafının mevcut (4) nolu maddesi (5) nolu madde olarak değiştirilmiştir.
MADDE 65- Aynı İzahnamenin 39.24 pozisyonu açıklama notları 1 inci paragrafının (D) bendinde yer alan “göz banyoları” ifadesi yerine “göz banyoları; biberon emziği (beslenme emziği) ve parmak kılıfları” ifadesi getirilmiştir.
MADDE 66- Aynı İzahnamenin 39.26 pozisyonu açıklama notları 2 nci paragrafında yer alan (1) nolu maddenin 1 inci cümlesinde geçen “yağmurluklar” kelimesi yerine “yağmurluklar, elbise kılıfları” ifadesi getirilmiştir.
MADDE 67- Aynı İzahnamenin 39.26 pozisyonu açıklama notları 2 nci paragrafına aşağıdaki şekilde yeni (11) nolu madde eklenmiştir.
“(11) Sakinleştiriciler (veya bebek emziği (sahte meme)); buz kapları, duş kapları, lavman kapları, kolostomi kapları ve benzerleri; hasta ve benzeri bakım bandajları; rahim fitili; gebeliği önleyici koruyucular (koruyucular); şırınga ampulleri.”
MADDE 68- Aynı İzahnamenin 39.26 pozisyonu açıklama notları 2 nci paragrafının mevcut (11) nolu maddesi (12) nolu madde olarak yeniden numaralandırılmıştır.
MADDE 69- Aynı İzahnamenin 40.08 pozisyonu açıklama notları 4 üncü paragrafının (A) bendinin 1 inci ve 2 nci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(A) Mensucat, keçe veya dokunmamış mensucat (bu dokumaya elverişli maddelerin sadece takviye edici amaçlarla bulunması şartıyla) ile birleştirilmiş gözenekli kauçuktan oluşan levha, tabaka ve şeritler.
Bu anlamda, şekilsiz, ağartılmamış, ağartılmış veya üniform olarak boyanmış dokumaya elverişli mensucat; levha, tabaka ve şeritlerin yalnız bir yüzüne uygulandığında takviye etme amacı görür. Şekilli, baskılı veya daha ince işli dokumaya elverişli maddeler ile tüylü mensucat, tül, dantela gibi bazı özel ürünlerin takviye edici amacın ötesinde bir fonksiyona sahip olduğu kabul edilir.”
MADDE 70- Aynı İzahnamenin 40.14 pozisyonu açıklama notları 1 inci paragrafında yer alan “emzikler” kelimesi yerine “biberon emzikleri (bakım emzikleri)” ifadesi getirilmiştir.
MADDE 71- Aynı İzahnamenin 41 inci fasıl “Genel Açıklamalar” bölümünün (I) nolu maddesinin 2 nci paragrafı silinmiş, yerine aşağıdaki şekilde yeni paragraflar eklenmiştir.
“Ham post ve deriler dabaklama işlemine maruz tutulmadan önce ilk olarak alkali solüsyonda çalkalama (yumuşatma ve muhafaza işlemi için kullanılan tuzun alınması için), kılların dökülmesi ve deri üzerinde kalan etin sıyrılması (fleshing), ardından kılların dökülmesi için kullanılan kireç ve diğer maddelerin alınması ve son olarak durulama olmak üzere bir dizi hazırlık işlemine tabi tutulur.
41.01 ila 41.03 pozisyonları ayrıca geri dönüşümlü bir dabaklama (ön dabaklama dahil) işlemine tabi tutulmuş olan kılsız ve yünsüz ham post ve derileri de kapsar. Bu tür işlem, parçalayıp bölme işleri için post veya derileri geçici olarak stabilize eder ve çürümelerini geçici olarak önler. Bu şekilde işlenmiş post ve deriler finisaj işleminden önce daha ileri bir dabaklama gerektirir ve 41.01 ila 41.06 pozisyonlarının ürünleri olarak değerlendirilmezler.
MADDE 72- Aynı İzahnamenin 41 inci fasıl “Genel Açıklamalar” bölümünün (II) nolu maddesinin 1 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Dabaklanmış veya ara kurutması yapılmış (crusted) ancak daha fazla işçilik görmemiş ham post ve deriler (41.04 ila 41.06 pozisyonları). Dabaklama işlemi deri ve postları çürümeye karşı dayanıklı hale getirir ve onların su geçirmezliğini artırır. Tanenler (dabaklamada kullanılan maddeler) post içine nüfuz eder ve kollajenler ile çapraz bağlar oluştururlar. Bu işlem nihai ürünü ısıya, ışığa veya terlemeye karşı stabil hale getiren ve post ve derileri kalıplanabilir ve kullanılabilir yapan geri dönüşümsüz bir kimyasal reaksiyondur.”
MADDE 73- Aynı İzahnamenin 42.02 pozisyonu açıklama notları 4 üncü paragrafının 1 inci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bununla birlikte, bu pozisyonun ikinci kısmında yer alan eşya, yalnızca burada belirtilen maddelerden veya kısmen yahut tamamen bu maddelerle veya kağıtlarla kaplanmış olabilir (iskeletleri odun, metal, vb. olabilir). Bu amaçla “deriden veya terkip yoluyla elde edilen deriden” ifadesi, diğerleri meyanında, rugan, lamine rugan ve metalize deriyi kapsar.”
MADDE 74- Aynı İzahnamenin 42.02 pozisyonu “Hariç Tutulanlar” kısmının (f) bendinde yer alan “dizayn edilmiş” ifadesi silinmiş, bunun yerine “dizayn edilmemiş” ifadesi getirilmiştir.
MADDE 75- Aynı İzahnamenin 42.02 pozisyonunda yer alan “Altpozisyon Açıklama Notu” başlığı “Alt Pozisyon Açıklama Notları” olarak değiştirilmiş ve bu bölüme “4202.31, 4202.32, 4202.39 alt pozisyonları”na ilişkin açıklama notlarından önce gelmek üzere aşağıdaki şekilde “Alt Pozisyon Açıklama Notu” eklenmiştir.
“4202.11, 4202.21, 4202.31, 4202.91 Alt Pozisyonları
Bu alt pozisyonlarda geçen “dış yüzeyi deriden” tabiri renk veya parlaklığındaki değişim dikkate alınmaksızın derinin yüzeyini korumak amacıyla çıplak gözle görülemeyecek incelikte ( genellikle 0.15 mm’den daha ince) plastik veya sentetik kauçukla kaplanmış derileri kapsar.”
MADDE 76- Aynı İzahnamenin 44.11 pozisyonu açıklama notları 2, 3 ve 4 üncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu pozisyonda sınıflandırılan lif levha üretim sürecine göre ayırt edilir ve şunları içerir:
(A) “Islak üretim süreci” ile elde edilen lif levha
Bu grup aşağıdaki cinste lif levhaları içerir:
(1) Sert lif levha, suda süspansiyon halindeki odun liflerinin, yüksek ısı ve basınçta bir metal ızgaranın üzerinde yığınhalinde sıkıştırıldığı ıslak üretim süreciyle imal edilmiştir. Bu tip lif levhalar işlenmemiş durumdayken mesh pattern’lı bir tarafı pürüzlü ve bir tarafı pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Ancak bazen, özel yüzey işlemesi veya özel bir üretim süreci ile de iki pürüzsüz yüzeye de sahip olabilirler. Genellikle, 0.8 g/cm3’ü geçen yoğunluğa sahiptir. Sert lif levha asıl olarak, mobilyalarda, otomotiv endüstrisinde, kapılarda ve özellikle meyve ve sebze paketlemesinde kullanılır.
(2) Orta yoğunlukta lif levha, sert lif levha ile aynı şekilde ancak daha az basınçla imal edilir. Genellikle 0.35 g/cm3’ü geçen ancak 0.8 g/cm3’ü geçmeyen yoğunluğa sahiptir. Asıl kullanımı, mobilya üretimi ve iç ve dış duvar kaplamasındadır.
(3) Yumuşak lif levha. Bu lif levha, ıslak üretim süreci ile üretilen diğer lif levhalar gibi sıkıştırılmaz. Genellikle, 0.35 g/cm3 veya daha az yoğunluktadır. Çoğunlukla inşaatta ısı ve ses yalıtımında kullanılır. İzolasyon levhalarının özel tipleri örtü malzemesi olarak kullanılmaktadır.
(B) “Kuru üretim süreci” ile elde edilen lif levha
Bu grup, özellikle, preslemede yapıştırma işlemine yardımcı olmak için kurutulmuş ağaç liflere sertleşen sentetik reçine eklenmesi ile imal edilen orta yoğunluktaki lif levhaları (MDF) içerir. Yoğunluğu genellikle 0.45 g/cm3 ile 1 g/cm3arasındadır. İşlenmemiş durumdayken iki pürüzsüz yüzeyi vardır. Mobilya, iç dekorasyon ve inşaat gibi çok çeşitli kullanım alanları vardır.
Yoğunluğu 0.8 g/cm3’ü geçen orta yoğunluktaki lif levhalar bazen ticarette “sert lif levha (HDF)” olarak da adlandırılır.”
MADDE 77- Aynı İzahnamenin 44.11 pozisyonu açıklama notları 5 inci paragrafı silinmiştir.
MADDE 78- Aynı İzahnamenin 44.14 pozisyonu açıklama notlarına aşağıdaki şekilde yeni 2 nci paragraf eklenmiştir.
“Bu tarife pozisyonundaki eşyalar alelade ahşaptan veya yonga levha veya benzeri levhadan, lif levhadan, lamine ahşaptan veya yoğunlaştırılmış ahşaptan oluşmuş olabilir (Bu fasılın 3 nolu notuna bakınız).”
MADDE 79- Aynı İzahnamenin 44.15 pozisyonu açıklama notlarına “(I)” nolu kısımdan önce gelmek üzere aşağıdaki şekilde yeni paragraf eklenmiştir.
“Bu tarife pozisyonundaki eşyalar alelade ahşaptan veya yonga levha veya benzeri levhadan, lif levhadan, lamine ahşaptan veya yoğunlaştırılmış ahşaptan oluşmuş olabilir (Bu fasılın 3 nolu notuna bakınız)”
MADDE 80- Aynı İzahnamenin 44.17 pozisyonu açıklama notlarına aşağıdaki şekilde yeni 2 nci paragraf eklenmiştir.
“Bu tarife pozisyonundaki eşyalar alelade ahşaptan veya yonga levha veya benzeri levhadan, lif levhadan, lamine ahşaptan veya yoğunlaştırılmış ahşaptan oluşmuş olabilir (Bu fasılın 3 nolu notuna bakınız)”
MADDE 81- Aynı İzahnamenin 44.18 pozisyonu pozisyon başlığının sonuna (+) işareti eklenmiştir.
MADDE 82- Aynı İzahnamenin 44.18 pozisyonu açıklama notlarına aşağıdaki şekilde yeni 2 nci paragraf eklenmiştir.
“Bu tarife pozisyonundaki eşyalar alelade ahşaptan veya yonga levha veya benzeri levhadan, lif levhadan, lamine ahşaptan veya yoğunlaştırılmış ahşaptan oluşmuş olabilir (Bu fasılın 3 nolu notuna bakınız)”
MADDE 83- Aynı İzahnamenin 44.18 pozisyonu açıklama notlarına “Hariç Bırakılanlar” kısmından sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde yeni Altpozisyon Açıklama Notu eklenmiştir.
“0
0      0
Alt Pozisyon Açıklama Notu.
4418.30 Alt Pozisyonu
Bu alt pozisyonda geçen “parke panolar” ifadesi kenar kenara veya uç uca ve kenar kenara birleştirilmiş iki veya daha fazla sıra kısa ve sivri ağaç çıtadan yapılmış, önceden monte edilmiş yer döşemesinde kullanılan panoları kapsar. Bu tip panoların yüzeyi her çıtanın damar ve renk yapısına göre değişen şeritli bir görüntü verir.”
MADDE 84- Aynı İzahnamenin 44.19 pozisyonu açıklama notlarına aşağıdaki şekilde yeni 2 nci paragraf eklenmiştir.
“Bu tarife pozisyonundaki eşyalar alelade ahşaptan veya yonga levha veya benzeri levhadan, lif levhadan, lamine ahşaptan veya yoğunlaştırılmış ahşaptan oluşmuş olabilir (Bu fasılın 3 nolu notuna bakınız)”
MADDE 85- Aynı İzahnamenin 44.20 pozisyonu açıklama notlarına aşağıdaki şekilde yeni 2 nci paragraf eklenmiştir.
“Bu tarife pozisyonundaki eşyalar alelade ahşaptan veya yonga levha veya benzeri levhadan, lif levhadan, lamine ahşaptan veya yoğunlaştırılmış ahşaptan oluşmuş olabilir (Bu fasılın 3 nolu notuna bakınız)”
MADDE 86- Aynı İzahnamenin 44.21 pozisyonu açıklama notlarına aşağıdaki şekilde yeni 3 üncü paragraf eklenmiştir.
“Bu tarife pozisyonundaki eşyalar alelade ahşaptan veya yonga levha veya benzeri levhadan, lif levhadan, lamine ahşaptan veya yoğunlaştırılmış ahşaptan oluşmuş olabilir (Bu fasılın 3 nolu notuna bakınız)”
MADDE 87- Aynı İzahnamenin 44.21 pozisyonu açıklama notlarının mevcut 3 üncü paragrafının (3) nolu maddesine, “marangoz tezgahları;” ifadesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde yeni ifade eklenmiştir.
“kitapları elle dikmede kullanılan ve çapraz ipliklerin gergin tutulmasına yarayan vida tertibatlı tablalar;”
MADDE 88- Aynı İzahnamenin 44.21 pozisyonu açıklama notlarının mevcut 3 üncü paragrafının (3) nolu maddesine, “sarılır panjurlar;” ifadesinden sonra gelmek üzere “hemzemin geçit bariyerleri;” ifadesi eklenmiştir.
MADDE 89- Aynı İzahnamenin 44.21 pozisyonu açıklama notlarının mevcut 3 üncü paragrafının (3) nolu maddesinde yer alan “elbise ve etek askıları;” ifadesi silinmiş, yerine “elbise askıları;” ifadesi eklenmiştir.
MADDE 90- Aynı İzahnamenin 44.21 pozisyonu açıklama notlarının mevcut 3 üncü paragrafının (3) nolu maddesinde yer alan “kayıkçı kürekleri, kısa kürekler (uzun saplı bel);” ifadesi silinmiş, yerine “kayıkçı kürekleri, kısa kürekler, dümenler;” ifadesi eklenmiştir.
MADDE 91- Aynı İzahnamenin 44.21 pozisyonu açıklama notları mevcut 3 üncü paragrafına aşağıdaki şekilde (9) ve (10) nolu maddeler eklenmiştir.
“(9)    Taşıma veya daha sonra işlemeyi kolaylaştırmak için tutkal ile birleştirilmiş, kabaca kesilmiş tahta çubuklardan oluşan paneller
(10) Bir kalıbı kalıplanmış veya kalıplanmamış başka bir ağaç üzerine koyularak elde edilen ,şekil verilmiş ağaç malzeme (44.18 pozisyonundakiler hariç)”
MADDE 92- Aynı İzahnamenin 44 üncü fasıl “Bazı Tropikal Ağaçların İsimlendirilmesi” başlıklı EK kısmında geçen “Zaire”ler “Kongo Dem. Cum.” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 93- Aynı İzahnamenin 48.02 pozisyonu açıklama notları 5 inci pargarafının (B) bendinin (5) nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) İyi cins yazı kağıdı, kopya kağıdı, teksir kağıdı, daktilo kağıdı, pelür, karbon kağıdı ve yazıcı veya fotokopi makinelerinde kullanılan diğer büro ve kırtasiye için kağıtlar.”
MADDE 94- Aynı İzahnamenin 48.03 pozisyonu açıklama notları 1 inci paragrafının (2) nolu maddesinin 2 nci pasragrafında yer alan “20 gr.a” ifadesi silinmiş, bunun yerine “20 gr/m²” ifadesi getirilmiştir.
MADDE 95- Aynı İzahnamenin 48.10 pozisyonu açıklama notları 2 nci paragrafının 1 inci satırında yer alan “amaçlar için” ifadesi silnmiş, bunun yerine “yazıcı ve fotokopi cihazlarında kullanılan tipte kağıtları da içeren amaçlı” ifadesi getirilmiştir.
MADDE 96- Aynı İzahnamenin 48.10 pozisyonu açıklama notları “Hariç Bırakılanlar” kısmına aşağıdaki şekilde yeni (d) maddesi eklenmiştir.
(d) 48.09 veya 48.16 pozisyonundaki kopya kağıtları”
MADDE 97- Aynı İzahnamenin 48.10 pozisyonu açıklama notları “Hariç Bırakılanlar” kısmındaki mevcut (d) ila (g) maddeleri, sırasıyla (e) ila (h) maddeleri olarak yeniden isimlendirilmiştir.
MADDE 98- Aynı İzahnamenin XI inci bölüm “Genel Açıklamalar” kısmının “(I)(B) İplikler” başlıklı bölümünün (3) nolu maddesinde yer alan (*)simgeli dipnota aşağıdaki çizimler eklenmiştir.
Çapraz sarılmamış                                                          Çapraz sarılmış
MADDE 99- Aynı İzahnamenin XI inci bölüm “Genel Açıklamalar” kısmının “(I)(B) İplikler” başlıklı bölümünün (3) nolu maddesinde yer alan (***)simgeli dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(***) Bir veya daha fazla ayırıcı iplikle eşit ağırlıkta müstakil küçük çilelere bölünmüş haldeki çileler devamlı bir tek iplikten meydana gelmekte ve bu ipliğin kesilmesi suretiyle birbirinden kolayca ayrılabilmektedir. Bir veya daha fazla ayırıcı iplik çileler arasına geçer ve onların birbirinden ayrı halde durmalarını sağlar. Bu çilelerin üzeri genellikle kağıttan bir bant ile sarılmış bulunmaktadır. Esas çileyi sabit ağırlıklı daha küçük çilelere ayırmayan ancak işlem (örneğin boyama) sırasında dolaşmayı önlemeye yönelik tasarlanan ayırıcı ipli tek devamlı uzunluk veya iplikten oluşan çileler, bir veya daha fazla ayırıcı iplikle eşit ağırlıkta müstakil küçük çillere bölünmüş veya perakende satılacak hale getirilmiş sayılmaz.”
MADDE 100- Aynı İzahnamenin 59.10 pozisyonu açıklama notları “Hariç Tutulanlar” bölümünün (a) bendinin sonuna “(örneğin; 16 ncı Bölüm)” ifadesi eklenmiştir.
MADDE 101- Aynı İzahnamenin 61.04 pozisyonu açıklama notlarına aşağıdaki şekilde yeni 2 nci ve 3 üncü paragraflar eklenmiştir.
"Kadınlar ve kız çocukları için “takımların” tüm parçaları mensucat yapısı, rengi ve kompozisyonundan olmak zorundadır; bunlar ayrıca aynı tarzda ve uyumlu ve uygun ölçülerde olmalıdır. Ancak, bu parçalar farklı bir kumaştan kaytan (dikiş arasına konmuş kumaş şerit) içerebilirler.
Alt kısım için kullanılan ayrı parçalardan birkaçı bir arada bulunuyorsa (etek veya pantolon etek ve pantolonlar gibi), alt parça etek veya pantolon etek olarak, diğer parçalar ise ayrı değerlendirilmelidir.”
MADDE 102- Aynı İzahnamenin 62.12 pozisyonu açıklama notları 2 nci paragrafında yer alan (4) nolu notundaki “ mesnetler veya balinalarla” ifadesi silinmiş, yerine “mesnetlerle” kelimesi getirilmiştir.
MADDE 103- Aynı İzahnamenin 63 üncü fasıl “Genel Açıklamalar” bölümünün (1) nolu maddesinin 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bununla beraber bu maddelerin mevcudiyeti basit bir süs veya aksesuar sınırını aştığı takdirde tarifedeki yerleri, duruma göre ilişkin oldukları bölüm veya fasıl notlarına(tarifenin yorumuyla ilgili genel kural 1) veya tarifenin yorumuyla ilgili diğer genel kurallara göre tayin olunur.”
MADDE 104- Aynı İzahnamenin 63.07 pozisyonu açıklama notları 2 nci paragrafında bulunan mevcut (27) nolu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Eklemler (örneğin, dizler, ayak bileği, dirsekler, el bilekleri) veya kaslar (kalça adaleleri gibi) için 90 ıncı faslın 1(b) notunda belirtilen türde destek maddeleri (XI. Bölümün diğer pozisyonlarında yer alanlar hariç).
MADDE 105- Aynı İzahnamenin 63.07 pozisyonu açıklama notları 2 nci paragrafına aşağıdaki şekilde yeni (28) nolu madde eklenmiştir.
“(28) Belirli bir şekilde kesilen, bir tarafı kağıt veya diğer maddeler ile kuvvetlendirilmiş yapışkan ile kaplanmış ve göğse şekil vermek için göğüsün alt kısım çevresini destekleyerek dizayn edilmiş mensucat.”
MADDE 106- Aynı İzahnamenin 64 üncü fasıl (3) nolu Fasıl Notu’nun (a) bendine ”mesnetleri” kelimesinden sonra gelmek üzere “içerir” kelimesi eklenmiştir.
MADDE 107- Aynı İzahnamenin 64.02 pozisyonunun 6402.20 alt pozisyonu metninde geçen “kösele” kelimesi kaldırılmıştır.
MADDE 108- Aynı İzahnamenin 68.04 pozisyonu açıklama notları (4) nolu maddesinin 5 inci paragrafında geçen “feldispat” kelimesi yerine “feldspar” kelimesi getirilmiştir.
MADDE 109- Aynı İzahnamenin 69 uncu fasıl “Tali Fasıl II” bölümünün “(I) Porselen veya Çini Eşya” başlıklı bölümünde geçen “feldispat” kelimeleri yerine “feldspar” kelimesi getirilmiştir.
MADDE 110- Aynı İzahnamenin 69 uncu fasıl “Tali Fasıl II” bölümünün “(II) Diğer Seramik Mamulleri” başlıklı bölümünün 2 nci paragrafında yer alan “feldispat” kelimesi, “feldspar” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 111- Aynı İzahnamenin 70.17 pozisyonu açıklama notları 3 üncü paragrafının 2 nci cümlesine, “enjektörler” kelimesinden önce gelmek üzere “irrigatörler,” kelimesi eklenmiştir.
MADDE 112- Aynı İzahnamenin 70.17 pozisyonu açıklama notları 3 üncü paragrafının son cümlesinde geçen “makaraları” kelimesi silinmiş, bunu yerine “makara ve bobinleri” ifadesi eklenmiştir.
MADDE 113- Aynı İzahnamenin 71.02 pozisyonu açıklama notları 2 nci paragrafına, “yontma,” kelimesinden sonra gelecek şekilde“parlatma,” kelimesi eklenmiştir.
MADDE 114- Aynı İzahnamenin 71.02 pozisyonu açıklama notları “Hariç Tutulanlar” kısmına aşağıdaki şekilde yeni (a) maddesi eklenmiştir.
“(a) Elmas tozları (71.05 pozisyonu)
MADDE 115- Aynı İzahnamenin 71.02 pozisyonu “Hariç Tutulanlar” kısmının mevcut (a) maddesi (b), (b) maddesi de (c) olarak değiştirilmiştir.
MADDE 116- Aynı İzahnamenin 71.02 pozisyonunda yer alan 7102.10 alt pozisyonu açıklama notu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İşlenmemiş veya pürüzlü elmaslar “sınai” ve “sınai olmayanlar” diye piyasaya sürülmeden önce, elmas uzmanları tarafından teknik kriterler yönünden ölçülür ve sınıflandırılırlar.Teknik kriterler ağırlık ve kristal yapısının kesime uygunluğunu içerir. Kristallerin şekli, şeffaflığı, rengi, billurluğu ya da kalitesi de hesaba katılır.
Bu alt pozisyon, böyle bir uzman tetkikine tabi tutulmamış elmas parçalarını (örn, parseller) ve tek elmasları kapsar.
Bu alt pozisyon, daha ileri bir uzman tetkikine tabi tutulmadan yalnızca kevgirde elenip hacimlerine göre paketlenen pürüzlü elmas parçacıklarını da içerir.”
MADDE 117- Aynı İzahnamenin 71.02 pozisyonunda yer alan 7102.21 ve 7102.29 alt pozisyonları açıklama notunun 1 inci paragrafının (1) nolu maddesindeki “şeffaf” kelimesinden sonra “veya yarı şeffaf” ifadesi getirilmiş, “bazen düşük kalite elmas olarak da bilinmektedir” ifadesi silinmiştir.
MADDE 118- Aynı İzahnamenin 71.02 pozisyonunda yer alan 7102.21 ve7102.29 alt pozisyonları açıklama notunun 1 inci paragrafının (2) nolu maddesindeki “diye anılan” ibaresi silinmiş, bunun yerine “ve diğer çok kristalli elmas tozcukları da içine alan” ifadesi eklenmiştir.
MADDE 119- Aynı İzahnamenin 71.02 pozisyonunda yer alan 7102.21 ve7102.29 alt pozisyonları açıklama notunun 1 inci paragrafına aşağıdaki şekilde yeni (4) nolu madde eklenmiştir.
“(4) Kendine has özelliklerinden dolayı ( renk, berraklık, ya da kalite , şeffalık v.b.), sınai uygulamalarında (şifoniyer , tel çekme kalıpları ya da elmas örsleri gibi) kesin ve özel kullanımlar için tahsis edilen, fakat aynı zamanda kuyumculukta kullanılmaya da uygun olan elmaslar”
MADDE 120- Aynı İzahnamenin 71.02 pozisyonunda yer alan 7102.21 ve 7102.29 alt pozisyonları açıklama notunun 3 üncü paragrafının (1) nolu maddesine, “parçalar” kelimesinden sonra gelmek üzere “veya parseller” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 121- Aynı İzahnamenin 71.02 pozisyonunda yer alan 7102.21 ve 7102.29 alt pozisyonları açıklama notunun 3 üncü paragrafının (2) nolu maddesindeki “veya yontulmuş” ibaresi silinmiş, bunun yerine “yontulmuş, parlatılmış ya da az miktarda cilalanmış yüzeyi bulunan ( örneğin; ham elmasın iç özelliklerinin bir uzman tarafından tetkikine olanak sağlayan, pencereler diye bilinen)” ifadesi getirilmiştir.
MADDE 122- Aynı İzahnamenin 71.02 pozisyonunda yer alan 7102.21 ve 7102.29 alt pozisyonları açıklama notunun 3 üncü paragrafına aşağıdaki şekilde yeni (3) nolu madde eklenmiştir.
“(3)   Yüzeyi kimyasal cilalama olarak da bilinen bir kimyasal uygulama sonunda parlatılan parlatılmış elmaslar. Kimyasal cilalama geleneksel aşındırıcı cilalamadan ; elmasların cilalama tahtası üzerine konulup tek tek cilalanması değil de bir kimyasal reaktöre yığın halinde doldurulması yoluyla cilalanması yönüyle farklıdır”
MADDE 123- Aynı İzahnamenin 71.02 pozisyonunda yer alan 7102.21 ve 7102.29 alt pozisyonları açıklama notunun 3 üncü paragrafındaki mevcut (3) nolu madde, (4) nolu madde olarak yeniden numaralandırılmıştır.
MADDE 124- Aynı İzahnamenin 71.02 pozisyonunda yer alan 7102.21 ve 7102.29 alt pozisyonları açıklama notu bölümüne 3 üncü paragraftan sonra gelecek şekilde aşağıdaki yeni paragraf eklenmiştir.
“7102.29 altpozisyonu cilalanmış veya delik açılmış elmaslar ile oyma işlemi yapılmış elmasları (sadece teşhis amaçları ile oyma işlemi yapılmış elmaslar hariç) kapsar.”
MADDE 125- Aynı İzahnamenin 71.02 pozisyonunda yer alan 7102.31 ve 7102.39 alt pozisyonları açıklama notunun 1 inci paragrafındaki “billurluk” kelimesi silinmiş, onun yerine “berraklık ve saflık” ifadesi eklenmiştir.
MADDE 126- Aynı İzahnamenin 71.02 pozisyonunda yer alan 7102.31 ve 7102.39 alt pozisyonları açıklama notunun 2 nci ve 3 üncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“7102.31 alt pozisyonu aşağıda sayılanları kapsamaktadır:
(1) Doğal haldeki elmasları, örneğin anakayaların tabakalarında veya özlerinde (çekirdeklerinde) parçalar veya parseller halinde ortaya çıkanlar.
(2) Basit bir şekilde kesilmiş, bölünmüş ( tabakaların doğal doğrultuları boyunca     ayrılarak) yontulmuş elmaslar ya da az miktarda cilalanmış yüzeyi bulunan ( örneğin ham elmesın iç özelliklerinin uzman tetkikine olanak sağlayan, pencereler diye bilinen) elmaslar. Geçici bir yüzeye (şekle) sahip olan daha ileri işlenmesi gereken taşlar.
(3) Yüzeyi kimyasal cilalama olarak da bilinen bir kimyasal uygulama sonunda parlatılan parlatılmış elmaslar. Kimyasal cilalama geleneksel aşındırıcı cilalamadan ; elmasların cilalama tahtası üzerine konulup tek tek cilalanması değil de bir kimyasal reaktöre yığın halinde doldurulması yoluyla cilalanması yönüyle farklıdır.
7102.39 alt pozisyonu aşağıda sayılanları kapsamaktadır:
(1) Çoklu, düz cilalanmış yüz ya da yüzeylere sahip, daha sonra kuyumculukta kullanılmadan önce daha ileri bir işlem görmesi gerekmeyen cilalanmış elmaslar.
(2) Delik açılmış, oyma işlemi yapılmış elmaslar (cameos ve intaglios da dahil) ile çifte foyalı ya da üçlü foyalı şekilde hazırlanmış olan elmaslar.
(3) Cilalama delik açma ya da oyma işine tabi tutulmuş ve bu işlemler sırasında kırılmış elmaslar ile taşıma ve depolama sırasında kırılan cilalanmış elmaslar.
7102.39 alt pozisyonu aşağıda sayılanları kapsamaz:
(a) Sadece az miktarda cilalanmış yüzeyi bulunan (örneğin ham elmasın iç özelliklerinin uzman sınamasına tabi tutulmasına olanak sağlayan pencereler diye bilinen ) ve daha ileri işlenmesi gereken elmaslar.
(b) Teşhis amaçları için sadece oyma işlemi yapılmış olan elmaslar.”
MADDE 127- Aynı İzahnamenin 71.03 pozisyonunda yer alan 7103.91 ve 7103.99 alt pozisyonları açıklama notu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“7103.91 ve 7103.99 alt pozisyonları, cilalanmış veya delik açılmış, oyma işlemi yapılmış (cameos ve intaglios da dahil) taşlar ile çifte foyalı ya da üçlü foyalı şekilde hazırlanan taşları içine almaktadır.”
MADDE 128- Aynı İzahnamenin 71.04 pozisyonunda yer alan 7104.90 alt pozisyonu açıklama notundaki “7102.31 ve 7102.39 alt pozisyonlarının açıklama notunun üçüncü paragrafı “ifadesi silinmiş, bunun yerine “7103.91 ve 7103.99 alt pozisyonlarının açıklama notu” ifadesi eklenmiştir.
MADDE 129- Aynı İzahnamenin 73.12 Pozisyonu “Hariç Tutulanlar” kısmının (c) bendinde yer alan “motorlu” kelimesi silinmiştir.
MADDE 130- Aynı İzahnamenin 76.02 pozisyonu Pozisyon Metni aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ALÜMİNYUM ARTIK VE DÖKÜNTÜLERİ”
MADDE 131- Aynı İzahnamenin 83.06 pozisyonu “(A) Elektrikli Olmayan Ziller, Çanlar, Gonglar ve Benzerleri” başlıklı bölümünün 1 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu grup adi metalden elektrikli olmayan ziller, gonglar ve çanları kapsar. Bu grup dini ibadet yapılan yerler, okullar, umuma açık binalar, fabrikalar, gemiler, yangın arabaları vb. için çanları, zilleri içine alır; bu grup ayrıca kapı zilleri, masa zilleri, el zilleri, sığırlara veya diğer hayvanlara takılan çanları; bisikletler, skuterler(scooter) veya çocuk arabaları için zilleri; (harici bir kıskaç, agraf(clips) veya diğer dayanaklar olmaksızın) balık olta takımlarına mahsus zilleri; kapılar için ahenkli zilleri, sofra gonglarını vb.; turistler için hatıra eşyası olarak imal edilen süslü çanları içine alır.”
MADDE 132- Aynı İzahnamenin 83.06 pozisyonu pozisyonu “(A) Elektrikli Olmayan Ziller, Çanlar, Gonglar ve Benzerleri” başlıklı bölümünün “Hariç Tutulanlar” kısmının (f) bendinin sonuna “harici kıskaç, agraf(clips) veya diğer aletlere dayandırılmış balık oltalarına mahsus ziller (95.07 pozisyonu).” ifadesi eklenmiştir.
MADDE 133- Aynı İzahnamenin 84 üncü fasıl “Genel Açıklamalar” bölümünün “(A) Bölümün Genel İçeriği” başlıklı kısmının 2 nci paragrafının 2 nci cümlesinde yer alan “elde kullanılmaya mahsus elektromekanik cihaz ve aletler ile” ifadesi silninmiştir.
MADDE 134- Aynı İzahnamenin 84 üncü fasıl “Genel Açıklamalar” bölümünün “(A) Bölümün Genel İçeriği” başlıklı kısmının 3 üncü paragrafının (3) nolu maddesinde yer alan “dalga ile çalışan daktilo makinaları” ifadesi silinmiş, bunun yerine “valflar” kelimesi eklenmiştir.
MADDE 135- Aynı İzahnamenin 84.01 pozisyonu açıklama notlarının (II) nolu kısmı (III) nolu kısım, (III) nolu kısmı da (II) nolu kısım haline gelmiş, ilgili metinler de buna göre düzenlenmiştir.
MADDE 136- Aynı İzahnamenin 84.05 pozisyonu (A) bölümünün 1 inci paragrafının 2 nci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Izgaranın üzerinde yanan kalın bir yakıt tabakası ve üzerinden geçen hava ve su buharı miktarının ayarlanması ile tamamlanmayan bir yanma temin edilmektedir. Suyun çözünmesi ve yakıtın tamamlanmamış yanması Karbonmonoksit ve Hidrojenin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.Sonuçta cihazın üst kısmında fakir gaz olarak isimlendirilen karbonmonoksit, hidrojen ve nitrojen meydana gelen bir gaz karışımı toplanmaktadır.”
MADDE 137- Aynı İzahnamenin 84.05 pozisyonu “Hariç Tutulanlar” kısmına aşağıdaki şekilde yeni (b) bendi eklenmiştir.
“(b) Kok kömürü fırınları (örneğin; havagazı jeneratörleri) (84.17 pozisyonu).”
MADDE 138- Aynı İzahnamenin 84.05 pozisyonu “Hariç Tutulanlar” kısmının mevcut (b) bendinde yer alan “(85.43 pozisyonu)” ifadesi silinmiş, yerine “, ve örneğin nitrojen dioksit, hidrojen sülfür veya prüsik asit üretimi için elektrolitik gaz jeneratörü (85.43 pozisyonu)” ifadesi getirilmiştir.
MADDE 139- Aynı İzahnamenin 84.05 pozisyonu “Hariç Tutulanlar” kısmındaki mevcut (b) bendi, (c) bendi olarak değiştirilmiştir.
MADDE 140- Aynı İzahnamenin 84.14 pozisyonu açıklama notlarının (A) bölümünün 5 inci paragrafına aşağıdaki şekilde yeni 2 nci cümle eklenmiştir.
“Egzoz gazı turbo kompresörü güç üretimini arttırmak için içten yanmalı pistonlu motorlarda kullanılan özel bir tür kompresör çeşididir.”
MADDE 141- Aynı İzahnamenin 84.14 pozisyonu “Hariç Tutulanlar” kısmına aşağıdaki şekilde yeni (a) bendi eklenmiştir.
“(a) Egzoz gazı türbinleri (84.11 tarife pozisyonu)
MADDE 142- Aynı İzahnamenin 84.14.pozisyonu “Hariç Tutulanlar” kısmında mevcut (a), (b) ve ( c) bendleri, sırasıyla (b), (c) ve ( d) bendleri olarak değiştirilmiştir.
MADDE 143- Aynı İzahnamenin 84.15 tarife pozisyonu “Hariç Tutulanlar” kısmındaki mevcut (c)bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(c) 84.18 pozisyonundaki ters çevrimli olmayan ısı pompaları ve klima cihazları için soğutucular (84.18 tarife pozisyonu)”
MADDE 144- Aynı İzahnamenin 84.15 pozisyonu “Hariç Tutulanlar” kısmında bulunan (a) bendi iptal edilmiş; (b) ve ( c) bendleri sırasıyla (a) ve (b) bendleri olarak değiştirilmiştir.
MADDE 145- Aynı İzahnamenin 84.17 pozisyonu açıklama notaları 3 üncü paragrafının (2) nolu maddesinde yer alan “ile hurafat ve klişe metallerine mahsus fırınları” ifadesi silinmiştir.
MADDE 146- Aynı İzahnamenin 84.17 pozisyonu açıklama notları 3 üncü paragrafının (5) ila (9) nolu maddeleri (6) ila (10) nolu maddeler olarak, (10) nolu maddesi de (5) nolu madde olarak yeniden numaralandırılmış; buna bağlı olarak ilgili metinler kaydırılmıştır.
MADDE 147- Aynı İzahnamenin 84.18 pozisyonu açıklama notları (I) nolu bölümünün “(B) Emme Esaslı Tipler” başlıklı kısmının 3 üncü paragrafının (1) nolu maddesine aşağıdaki şekilde yeni son cümle eklenmiştir..
“Sıvı soğutucu üniteler “Chiller” denilen ve klima cihazlarında kullanılan soğutucu ünite içerirler.”
MADDE 148- Aynı İzahnamenin 84.19 pozisyonu açıklama notları (I) nolu bölümünün “(B) Isı değiştiriciler (eşanjörler” başlıklı kısmının 3 üncü paragrafına aşağıdaki şekilde (18 nolu madde eklenmiştir.
“(18) Ödeme kabul eden aygıtı bulunmayan sıcak ve soğuk içecek hazırlayan otomatik makineler”
MADDE 149- Aynı İzahnamenin 84.22 pozisyonu açıklama notları 1 inci paragrafının (3), (4), (5) ve (6) nolu maddeleri sırasıyla (6), (3), (4) ve (5) nolu maddeler olarak yeniden numaralandırılmış ve ilgili metinler de buna göre kaydırılmıştır.
MADDE 150- Aynı İzahnamenin 84.24 pozisyonu açıklama notlarına aşağıdaki şekilde yeni 2 nci paragraf eklenmiştir.
“Ancak, çeşitli materyallerin(örneğin; taş, bileşik, kauçuk, cam, metal) kusursuz kesimi için tasarlanmış su jeti (water-jet) veya suyla aşındırıcı jet (water-abrasive jet) kesme makineleri bu pozisyon haricindedir. Bu makineler genellikle 3000-4000 bar basınç altında, ses hızının 2-3 katı hızında su akışı ile veya ince aşındırıcılarla karıştırılmış su ile çalışmaktadırlar (84.79 pozisyonu).”
MADDE 151- Aynı İzahnamenin 84.24 pozisyonu “Aksam ve Parçalar” başlıklı bölümünden sonra gelen “Hariç Tutulanlar” kısmına aşağıdaki şekilde yeni (h) bendi eklenmiştir.
“(h) Kamyon üzerine monte edilmek üzere dizayn edilmiş, karın temizlenmesinde kullanılan tuz ve kum yayıcılar (84.79 pozisyonu)”
MADDE 152- Aynı İzahnamenin 84.24 pozisyonu “Aksam ve Parçalar” başlıklı bölümünden sonra gelen “Hariç Tutulanlar” kısmında bulunan mevcut (h) ve (ij) bendleri, sırasıyla (ij) ve (k) bendleri olarak yeniden adlandırılmıştır.
MADDE 153- Aynı İzahnamenin 84.25 pozisyonu “(III) Krikolar” başlıklı bölümünün 3 üncü paragrafının (5) nolu maddesinde yer alan “bulundukları yerde” ifadesi silinmiştir.
MADDE 154- Aynı İzahnamenin 84.26 pozisyonu “Çeşitli İş Gören Makina ve Cihazlar” başlıklı bölümünün 6 ncı paragrafına aşağıdaki şekilde yeni (6) nolu madde eklenmiştir.
“(6) Kule vinçleri. Bu vinçler esasen, genellikle makul ağırlıkta, sabit veya ray üstünde hareket eden bölümlerden , troleylerle, vinçlerle, servis platformları ile ve operatör için bir kabin ile tutturulmuş ana yatay vinç kolu, dengeyi sağlamak için ağırlıklardan oluşan denge-ağırlık vinç kolu, vinç kollarını desteklemek için parçalar , altta veya üstte olsun vinçin dönüşünü sağlayan bir kendi çevresinde dönen parçadan oluşan bir kuleyi kapsar. Kule, hidrolik silindirler veya krikolar ve vinç kolunu kaldıran, böylece vinçin çalışma yüksekliğini arttırmak için ilave kule bölümlerinin eklenebildiği bir tırmanma iskeleti kapsayabilir.”
MADDE 155- Aynı İzahnamenin 84.26 pozisyonu “Çeşitli İş Gören Makina ve Cihazlar” başlıklı bölümünün 6 ncı paragrafında mevcut (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ve (10) nolu maddeler (10), (8), (7), (9), (1), (2), (3), (4), (5) ve (11) nolu maddeler olarak yeniden numaralandırılmış ve ilgili metinler buna göre kaydırılmıştır.
MADDE 156- Aynı İzahnamenin 84.28 pozisyonu açıklama notları “(I) Aralıklı Olarak Çalışan Makine ve Cihazlar” başlıklı bölümünün (D) kısmına aşağıdaki şekilde yeni 2 nci paragraf eklenmiştir.
“Asansör ve yük kaldırıcılarını çalıştıran kremayer dişlisi ve pinyon dişli de bu kategoriye dahildir. Bu asansör ve yük kaldıracıları pinyon dişlisini hareket ettiren motorlu bir asansör kafesinden ve kemayer dişlisi ile techiz edilmiş bir direkten oluşur. Pinyon dişlisi krameyer dişlisine geçtiğinde asansör kafesinin direk yönünde aşağı veya yukarı kontrollü bir hızda hareket etmesini sağlar.”
MADDE 157- Aynı İzahnamenin 84.28 pozisyonu açıklama notları “(I) Aralıklı Olarak Çalışan Makine ve Cihazlar” başlıklı bölümünde mevcut (A), (B), (C), (D) ve (E) maddeleri (C), (D), (E), (A) ve (B) maddeleri olarak değiştirilmiştir.
MADDE 158- Aynı İzahnamenin 84.28 pozisyonu (II) nolu bölümünün (A) bendinin 2 nci cümlesinde yer alan “yürüyen merdivenler ile” ibaresi silinmiştir.
MADDE 159- Aynı İzahnamenin 84.28 pozisyonu (II) nolu bölümüne aşağıdaki şekilde yeni (B) bendi eklenmiştir.
“(B) Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar”
MADDE 160- Aynı İzahnamenin 84.28 pozisyonu (II) nolu bölümünde mevcut (B), (C), (D) ve (E) bendleri sırasıyla (C), (D), (E) ve (F) bendleri olarak değiştirilmiştir.
MADDE 161- Aynı İzahnamenin 84.28 pozisyonu (III) nolu bölümüne aşağıdaki şekilde (L) ve (M) bendleri eklenmiştir.
“(L) Hasta Asansörleri: Bunlar destekleyici yapısı ve banyoda yada yatağın üzerine, oturan kişiyi yukarı çıkarmak yada indirmek için oturacak bir yeri olan cihazlardır. Hareket edebilen koltuk ipler ve zincirler sayesinde destekleyici yapıya sabitlenir.
(M) Merdiven Asansörleri: Bunlar, yükleme platformlu, trabzana, merdiven duvarlarına veya merdivenlere sabitlenmiş, sakatları veya tekerlekli sandalyeleri yükleri ile birlikte aşağı veya yukarı taşımak için kullanılan kaldırma aletleridir.”
MADDE 162- Aynı İzahnamenin 84.29 pozisyonu açıklama notları 2 nci paragrafta yer alan mevcut (D), (E), (F), (G), (H) ve (IJ) maddeleri sırasıyla (F), (G), (H), (IJ),(D) ve (E) maddeleri olarak değiştirilmiş ve ilgili metinler buna göre kaydırılmıştır.
MADDE 163- Aynı İzahnamenin 84.30 pozisyonu mevcut (I), (II), (IV) ve (V) nolu bölümleri sırasıyla (V), (IV), (I), ve (II) nolu olarak yeniden numaralandırılmış, ilgili metinler de buna göre kaydırılmıştır.
MADDE 164- Aynı İzahnamenin 84.30 pozisyonu (III) nolu bölümünde yer alan (A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) maddeleri sırasıyla (C), (F), (A), (G), (B), (D) ve (E) olarak yeniden adalandırılmış, ilgili madde metinleri de buna göre kaydırılmıştır.

MADDE 165- Aynı İzahnamenin 84.30 pozisyonunun “8430.31 ve 8430.39 alt pozisyon açıklama notu” bölümü

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268379 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268379 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?