GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE)(SERİ NO: 10)

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ  (TARİFE) (SERİ NO: 10)

 

BÖLÜM 1

Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 04.11.1999 tarihli ve 23866 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve 31.05.2002 tarihli ve 24771 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Gümrük Yönetmeliğinin Bağlayıcı Tarife Bilgisi verilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılacak işlemlerin esaslarını tespit etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Bağlayıcı Tarife Bilgisi uygulamasının amaçlarına, Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurusuna, Bağlayıcı Tarife Bilgisinin verilmesi ve kullanılması ile Bağlayıcı Tarife Bilgisinin hukuki etkisine ilişkin esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Kişi: Gerçek ve tüzel kişiler ile yürürlükteki mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını,

b) Başvuru sahibi: Bağlayıcı Tarife Bilgisi için gümrük idaresine başvuruda bulunan kişiyi,

c) Hak sahibi: Bağlayıcı Tarife Bilgisinin adına düzenlendiği kişiyi,

ç) Gümrük Tarife Cetveli:

aa) Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

bb) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvelde alt açılımlar ekleyen ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulanması için tespit edilen diğer cetvelleri,

d) BTB: Bağlayıcı Tarife Bilgisini,

e) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını

ifade eder.

 

BÖLÜM 2

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Hakkında Genel Açıklamalar

MADDE 4 – (1) Bağlayıcı Tarife Bilgisi, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince verilen idari karardır.

(2) (Değişik:RG-27/10/2010-27742Bağlayıcı Tarife Bilgisi, İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, İzmit ve Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince düzenlenir.

MADDE 5 – (1) Bağlayıcı Tarife Bilgisi talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertiziya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.

(2) (Değişik:RG-11/11/2009-27403) BTB konusu eşyanın tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için fiziksel veya kimyasal tahlile ihtiyaç duyulduğu takdirde, söz konusu tahlil, teknik imkanların elvermesi halinde gümrük laboratuarlarında, aksi halde, eşyanın cinsine göre Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesine uygun olarak gümrük idaresinin belirleyeceği bir üniversite veya diğer resmî kuruluş laboratuarlarında yapılır.

(3) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Tahlil ücretleri, duruma göre, 3007 sayılı Gümrük Laboratuvarlarında Yapılacak Tahlillerden Alınacak Ücretler ile Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanununa istinaden Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına veya gümrük laboratuarında söz konusu tahlilin yapılamaması durumunda ilgili üniversite ve diğer resmi kurumların hesabına başvuru sahibi tarafından yatırılır. Tahlil ücretinin yatırılmaması halinde Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurusu iptal edilir.

MADDE 6 – (1) BTB uygulamasının amaçları şunlardır:

a) Sınıflandırma kurallarının doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması suretiyle sınıflandırmanın uyumlaştırılmasını ve böylece dış ticaret rejiminin dış ticaret erbabı arasında doğru ve eşit olarak uygulanmasını sağlamak.

b) Beyan sürecini ve gümrük işlemlerini hızlandırmak ve böylece gümrük kontrolünü ve uluslararası ticareti mümkün olduğunca kolaylaştırmak ve dış ticaret işlemlerinin maliyetini azaltmak.

c) Ticaret erbabı ile gümrük idaresi arasında eşyanın tarife pozisyonundan kaynaklanan ihtilafları azaltmak.

ç) Gümrük işlemleri sırasında eşyanın sınıflandırılması probleminden kaynaklanan zaman kayıplarını azaltmak suretiyle yüksek riskli eşyanın muayenesine ve kontrolüne gümrük işlemleri sırasında yeterli zaman ayrılabilmesini, dolayısıyla, gümrük denetimlerinin seçimli ve daha etkin yapılabilmesini sağlamak.

d) Dış ticaret erbabına eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin hukuki geçerliliği olan resmi bir bilgi sağlamak.

e) Uluslararası bir ticaret işleminin karlılığının ve uygulama imkanının önceden tahmin edilebilmesini sağlamak.

 

BÖLÜM 3

Bağlayıcı Tarife Bilgisi İçin Başvuru

MADDE 7 – (1) BTB başvurusu Gümrük Yönetmeliğinin 1 nolu ekinde yer alan başvuru formu örneğine uygun bir form ile yetkilendirilmiş Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine yapılır.   

BTB başvurusu ekinde yer alan tüm belgeler ve eşya numunesinin değişik açılardan çekilmiş, eşyanın teşhisini sağlayacak nitelikteki fotoğrafları ayrıca elektronik ortamda da yetkilendirilmiş Başmüdürlüğe sunulur.

(2) Başvurunun yapıldığı Başmüdürlük, BTB konusu eşyanın gümrük işlemlerinin bağlantısı olmayan ihtisas gümrüğü görev alanına girdiğini tespit ederse, söz konusu başvuruyu ilgili gümrük idaresinin bulunduğu en yakın yetkilendirilmiş Başmüdürlüğe gönderir.

(3) Yetkilendirilmiş Başmüdürlükler, BTB konusu eşyanın sınıflandırılmasında tereddüt ettikleri hususlar hakkında, aralarında istişarede bulunabilirler.

(4) Bir kişi, aynı eşya için sadece bir BTB müracaatında bulunabilir. Bir kişi adına aynı eşya için birden fazla BTB düzenlendiği tespit edilirse söz konusu BTB’ler verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür. Bu şekilde hükümsüz hale gelen BTB’nin hak sahibi için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi birinci fıkrası hükmü uygulanır.

MADDE 8 – (1) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurusu fiilen tasarlanan bir ithalat ya da ihracat işlemine dayanmıyorsa reddedilir.

 (2) (Değişik:RG-11/11/2009-27403) Gümrük Yönetmeliğinin (Ek-23)’de yer alan Laboratuar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi'nde kayıtlı eşya için BTB başvurusu yapılamaz. Bu listede kayıtlı bir eşya için olduğunun sonradan anlaşılması halinde başvuru reddedilir.

(3) Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmuş eşyaya ait belgelerle BTB talebinde bulunulamaz. Bu çeşit belgeler kullanılarak başvuruda bulunulan eşyalar için BTB verildiği sonradan tespit edilirse söz konusu BTB verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür. Bu şekilde hükümsüz hale gelen BTB’nin hak sahibi için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi birinci fıkrası hükmü uygulanır.

(4) Marka, model adı, seri numarası ve ürün kodu gibi eşyanın ticari tanımlamasına yarayacak bilgileri haiz olmayan veya nihai şeklini almamış eşyaya dair başvurular ile demonte hale getirilen eşyaya ilişkin birden fazla BTB talebi şeklinde yapılan başvurular reddedilir.

(5) (Değişik:RG-11/11/2009-27403) BTB başvurusuna konu olabilecek eşya için BTB başvurusu yapılması esastır. Ancak, başvuru konusu eşyanın BTB kapsamına girmediğinin sonradan anlaşılması halinde, mevcut BTB başvurusu 7/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) hükümlerine göre değerlendirilir.

MADDE 9 – (1) BTB başvurusu sadece bir kalem eşya için yapılır. Bir kalem eşya deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihli vergi oranına tabi olan eşya anlaşılır.

MADDE 10 – (1) Yetkilendirilmiş Başmüdürlük, başvurunun Bağlayıcı Tarife Bilgisinin verilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri içermediği kanaatine vardığı takdirde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir.

MADDE 11 – (1) BTB başvuruları aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir:

a) Hak sahibinin adı ve adresi

b) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı ve adresi

c) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı

ç) Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi

d) Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’ndeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri)

e)  Eşyanın ithalatı ya da ihracatının fiilen tasarlandığını tevsik edici (evvelce bir gümrük beyanında kullanılmamış) belgeler (proforma fatura, eşyanın alımı veya satımı üzerine bağlayıcı sözleşme v.b)

f) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi

MADDE 12 – (1) Başvuru formu büyük harflerle, siyah mürekkeple, el yazısı veya daktilo ile doldurulmalıdır. Doldurulmasının zorunlu olduğu belirtilen kutuların mutlaka doldurulması gerekmektedir. Aksi halde başvuru işleme konulmayacaktır.

MADDE 13 – (1) Başvuru formunda yer alan kutular aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda doldurulacaktır.

a) Kutu 1. Başvuru Sahibi: Adı ve Adresi (Zorunlu)

Başvuru sahibi, BTB için gümrük idaresine başvuran kişiyi ifade eder. Bu kutuya başvuru sahibinin adı, adresi ile telefon ve faks numarası yazılır.

b) Kutu 2. Hak Sahibi: Adı ve Adresi (Zorunlu)

Hak sahibi, adına BTB’nin düzenlendiği kişiyi ifade eder. Bu kutuya hak sahibinin adı, adresi ile telefon ve faks numarası yazılır.

c) Kutu 3. Gümrük Tarife Cetveli (Zorunlu)

Eşyanın sınıflandırılmasının istendiği Gümrük Tarife Cetveli bu kutuda yer alan kutucuğa X işareti koyarak belirtilir. (Halihazırda yürürlükte sadece Türk Gümrük Tarife Cetveli bulunduğundan bu cetvelin yanındaki kutucuk işaretlenecektir).

ç) Kutu 4. Eşyanın Ayrıntılı Tanımı (Zorunlu)

Eşyanın gümrük yetkilileri tarafından teşhisini ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılacağı tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için eşyanın mümkün olduğunca ayrıntılı tanımı yazılır. Bu kutuda eşyanın tam bileşimi, bu bileşimi tespit etmek için kimyasal analiz yapılması gerekiyorsa kullanılan tahlil metotları, üretim süreci, eşyanın parçaları dahil kıymeti ve eşyanın kullanım alanı gibi ayrıntılar verilir.

d) Kutu 5. Ticari İsimlendirme ve Ek Bilgi (Zorunlu)

Bu kutuya eşyanın ticari markası, model numarası vb. bilgiler ile eşyaya ilişkin verilebilecek ek bilgiler yazılır.

e) Kutu 6. Eşyanın Tarife Pozisyonunun Tespiti İçin Başvuru Formuna Eklenen Ekler (Zorunlu)

aa) Bu kutuda başvuru formuna eklenen ve eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanların yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri) uygun kutucuklara X işareti koyarak belirtilir.

bb) Eğer başvuru formu ekinde eşyanın numunesi sunulduysa uygun kutucuğa X işareti koyarak numunenin iadesinin istenilip istenilmediği belirtilir.

f) Kutu 7. Öngörülen Sınıflandırma (İsteğe Bağlı)

Eşya için öngörülen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu belirtilir.

g) Kutu 8. Beyan (Zorunlu)

aa) Beyan dikkatlice okunur, imzalanır ve tarih atılır.

bb) BTB başvuru formunun 1 nolu kutusunda yer alan başvuru sahibi bilgileri ile 8 nolu kutusunda yer alan beyan sahibi bilgilerinin birbirleri ile uyumlu olması ve başvuru sahibinin Gümrük Kanununun 5 inci maddesi çerçevesinde doğrudan veya dolaylı temsil yetkisine sahip olması gerekmektedir.

ğ) (Değişik:RG-11/11/2009-27403) Kutu 9. SADECE RESMÎ KULLANIM İÇİNDİR

aa) Bu kutu boş bırakılacaktır,

bb) Başvuru formunun birinci sayfasında yer alan "SADECE RESMÎ KULLANIM İÇİNDİR" başlıklı kutu başvuruyu kabul eden Gümrük İdaresince doldurulacaktır,

 

BÖLÜM 4

Bağlayıcı Tarife Bilgisinin Verilmesi ve Kullanılması

MADDE 14 – (1) BTB başvuru formunun 9 uncu kutusu başvurunun havalesinin yapıldığı muayene memurunca doldurulduktan sonra Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde görevli, başmüdür tarafından görevlendirilecek başmüdür yardımcısı başkanlığında bir gümrük müdürü ve üç adet muayene memurundan oluşacak bir heyet tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde BTB konusu eşyanın sınıflandırıldığı GTİP tespit edilir ve tutanağa bağlanır.

(2) Yukarıda belirtilen heyet; sınıflandırmayı, konuya ilişkin Türk Gümrük Tarife Cetveli, Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) SınıflandırmaAvileri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi ve Kombine Nomanklatür İzahnamesi, DGÖ Sınıflandırma Kararları, AB Sınıflandırma Tüzükleri, Genelgeler ile daha önce verilmiş olan ve BTB veri tabanında halen geçerli olan BTB’lerindeki açıklama ve örneklerden yararlanarak yapar.

(3) Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre belirlenen Bağlayıcı Tarife Bilgisi, BTB veri tabanına girilir ve hak sahibine mümkün olan en kısa zamanda Gümrük Yönetmeliğinin 1.1 nolu ekinde yer alan formun hak sahibi nüshası ile bildirilir. Bu formda gizlilik esasına göre verildiği kabul edilen hususlar ve verilen BTB’ye karşı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itiraz yolunun açık olduğu belirtilir.

(4) (Değişik:RG-11/11/2009-27403) Bağlayıcı Tarife Bilgisinin, başvuru alındıktan sonra 3 ay içinde başvuru sahibine bildirilmesi mümkün olmadığı takdirde, gümrük idaresi bu sürenin bitiminden önce, gecikmenin nedenini açıklayarak bilginin verilmesi için gerekli gördüğü ek süreyi belirtir.

(5) Bağlayıcı Tarife Bilgisi bildirimi aşağıdaki hususları içerir.

a) Hak sahibinin adı ve adresi

b) Başvuru referans numarası

c) BTB referans numarası

ç) BTB’nin geçerliliğinin başlama tarihi

d) Eşyanın sınıflandırıldığı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

e) Eşyanın ayrıntılı tanımı

f) Eşyanın ticari ismi ve ek bilgi

g) Sınıflandırmanın gerekçesi

MADDE 15 – (1) Sahip olduğu BTB’den yararlanmak isteyen hak sahibi, gümrük işlemleri sırasında gümrük beyannamesinin 44 nolukutusuna BTB’nin referans numarasını yazacaktır.

 

BÖLÜM 5

Bağlayıcı Tarife Bilgisinin Hukuki Etkisi

MADDE 16 – (1) Bağlayıcı Tarife Bilgisinden sadece hak sahibi yararlanabilir.

MADDE 17 – (1) Bağlayıcı Tarife Bilgisi, gümrük idarelerini hak sahibine karşı sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya için bağlar. Bunun için bilgi alan kişinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur.

MADDE 18 – (1) BTB, veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.

MADDE 19 – (1) Gümrük idaresi eşyanın gümrükten çekilmesi sırasında BTB sahibi kişiden gümrük işlemlerini tamamlarken sahip olduğuBTB’yi gümrük idaresine ibraz etmesini isteyebilir.

MADDE 20 – (1) Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir. İptal, iptal kararının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

MADDE 21 – (1) BTB;

a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,

 b) Dünya Gümrük Örgütü’nün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,

c) BTB’nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi,

durumlarında geçerliliğini yitirir.

MADDE 22 – (1) BTB, 21 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlarda söz konusu değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlandığı, (c) bendinde belirtilen durumlarda ise, iptal ya da değişiklik kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren geçerliliğini yitirir.

MADDE 23 – (1) Bağlayıcı Tarife Bilgisine, Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itiraz edilebilir.

 

BÖLÜM 6

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Madde ve Yürürlük

MADDE 24 – (1) 15/8/2000 tarihli 24141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:1) değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine yapılmış olan müracaatlara bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ, 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280426 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16280426 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?