Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 13)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 04.11.2011-28105 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 13)

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında AB mevzuatına uyum sağlayarak, söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Eşya Nomanklatürü uygulamaları arasında yeknesaklığı temin ederek, bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını duyurmaktır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde muhtelif tarihlerde yayımlanan “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (Ek) kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Tarife Cetveli ile bu Cetvele istatistik alt açılımları ilave edilerek hazırlanan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

b) Armonize Sistem (AS) Açıklama Notları: Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme eki Armonize Sistem Nomanklatürü Açıklama Notlarını,

c) Genel Yorum Kuralları: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin yorumuna ilişkin genel yorum kurallarını,

ç) Kombine Nomanklatür (KN) Kodu: Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamını ifade eden ve Avrupa Birliği tarafından yayımlanan kodları,

ifade eder.

Yürürlük

MADDE 4 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Eklerini Görmek İçin TIKLAYINIZ

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869416 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869416 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?