Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:12)

Gümrük Müsteşarlığından:   12.09.2010-27697 Resmi Gazete
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)
(SERİ NO: 12)
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, bazı eşyaların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin Gümrük Müsteşarlığının sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Gümrük Müsteşarlığının sınıflandırma kararlarını (EK-1) kapsar.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 10. maddesi ve 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 10. maddesi (c) fıkrası uyarınca düzenlenmiştir.
             Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
             MADDE 4 – (1) 8/6/2002 tarihli 24779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile 17.01.2003 tarihli 24996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yürürlük
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16903943 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16903943 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?