Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 2)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3) ile Yürürlükten kaldırıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 05.06.2012-28315 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde, 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında transitine izin verilen ham petrol ve jet yakıtının Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10, 55 ve 84 üncü maddeleri, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Kaçakçılık: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık suçlarını,

ifade eder.

İzin ön koşulları

MADDE 4- (1) Ham petrol ve jet yakıtının karayolu ve demiryolu ile transitini yapmak üzere izin başvurusunda bulunacak firmaların Türkiye’de yerleşik ve Türk Ticaret Siciline kayıtlı ödenmiş sermayesinin en az 4.000.000 TL olması gerekir.

(2) Firmalara verilecek izinlerde; yurtdışında yerleşik satıcısı resmi kurum, kuruluş veya bunlar tarafından yetkilendirilen kişiler ile sözleşme yapılması, eşya miktarı ve türünün sözleşmede kayıtlı olması gerekir.

(3) Ham petrol ve jet yakıtının transitini yapacak izin sahibi ve/veya taşıyıcı firmanın ticarete konu eşya türüne uygun ilgili kurumlardan mevzuatları gereğince alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olması gerekir.

(4) Verilen izinlerin devir ve temlikine dair müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

Ön başvuru

MADDE 5- (1) Ham petrol ve jet yakıtının transitini yapacak firma Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) örneği ek-1’de yer alan form ile ön başvuruda bulunur.

(2) Sözleşmenin ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesinin noter tasdikli suretleri ön başvuru formuna eklenir.

(3) Ön başvuruların kabul edilip edilmediği başvuru sahibine bildirilir. Ön başvurusu reddedilen firmalar izin başvurusunda bulunamaz.

İzin başvurusunda aranacak bilgi ve belgeler

MADDE 6- (1) Ham petrol ve jet yakıtının transitini yapacak firmanın izin başvurusu ek-2’de sayılan belgeler ile Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yapılır.

(2) Başvuruya ilişkin her türlü bilgi ve belge ile izne ilişkin değişiklik talepleri başvuru/izin sahibi firma tarafından intikal ettirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1)Başvuru sahibi firmalar ve taşıyıcı firmalar ile sürücüler hakkında nihai değerlendirme yapılmadan önce, kamu düzeni ve kamu güvenliği yönünden bu Tebliğde düzenlenen işlemleri yapmaya engel değerlendirmelerinin olup olmadığına dair ilgili kurumların görüşü alınır.

(2) İzin sahibi firmanın ve/veya taşıyıcı firmanın ulaştırma mevzuatı açısından Tebliğde düzenlenen taşımayı yapmaya yetkili olup olmadığına, sunduğu belgelerde kayıtlı araçların yetki belgesinde yer alıp almadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşü alınır.

(3) Bu Tebliğde düzenlenen işlemleri yapmaya engel bir hallerinin olup olmadığı hususunda sözleşme sahibi firmalar ve taşımacı firmalar ile sürücüler hakkında elde edilen veriler ile Bakanlıkta mevcut bulunan veriler tetkik edilerek nihai değerlendirme yapılır.

(4) Yapılan değerlendirme sonucunda izin başvurusu uygun bulunanlar, başvuru sahibine ve hareket/varış gümrük idarelerine; izin başvurusu uygun bulunmayanlar ise başvuru sahibine bildirilir.

İznin durdurulması, askıya alınması ve iptali

MADDE 8-(1) Bu Tebliğ kapsamında izin sahibi firma tarafından ibraz edilen belgelerde tahrifat yapıldığının veya ibraz edilen belgelerin sahte olduğunun veya verilen izinlerin üçüncü kişilere devredildiğinin, verilen taahhütnameye aykırı davranıldığının veya başvuru sırasında aranan şartların kaybedildiğinin tespiti durumunda verilmiş izinlere ilişkin işlemler durdurulur ve bu firmaların yeni izin talepleri askıya alınır.

(2) Başvuruda bulunan firmalar ile taşımayı gerçekleştiren firmaların sahibi, kurucu ortağı, yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinden en az birisi hakkında kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla dava açılmış olması halinde mahkemelerce aksine karar tesis edilinceye kadar, söz konusu firmaların bu Tebliğ kapsamında verilen izinlerine ilişkin tüm işlemleri durdurulur ve yeni izin talepleri askıya alınır.

(3) Haklarında kaçakçılıktan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan şahısların; sahibi, kurucu ortağı, yönetim kurulu üyesi veya temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olduğu firmaların bu Tebliğ kapsamında verilmiş izinleri iptal edilir. Bu tarihten sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

İlave bilgi ve belge ibrazı

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ kapsamında, Bakanlıkça firmalardan her türlü bilgi ve belge istenebilir. Söz konusu bilgi ve belgeleri ibraz etmeyenlerin izin talepleri reddedilir veya verilmiş izinleri iptal edilir.

Alınacak önlemler

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ kapsamında izin verilen taşımalar yalnızca izinde belirtilen araç ve sürücülerle, Gümrük Genel Tebliğinde (TIR İşlemleri) (Seri No:1) belirtilen güzergâhlar kullanılarak yapılır.

(2) Tebliğ kapsamında izin verilen taşımaların izlenebilmesi amacıyla gümrük idarelerince Araç Takip Sisteminden (ATS) faydalanılabilir, gerekli görüldüğünde ilave önlemler alınabilir.

Diğer hükümler

MADDE 11- (1) 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında askeri güçlerin ihtiyacını karşılamak üzere diğer ülkelere karayolu veya demiryolu ile yapılacak transit veya ihracatta da bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 12- (1) Bakanlık,

a) Bu Tebliğin uygulanması amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya, izinlerin durdurulması, iptali ve sınırlandırılması dâhil her türlü önlemi almaya,

b) Kara kapılarının yoğunluğunu ve kapasitesini dikkate alarak bu Tebliğ kapsamındaki taşımaları sınırlandırmaya,

c) Özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya,

yetkilidir.

Diğer mevzuat

MADDE 13- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 4458 sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

ÖN BAŞVURU FORMUGümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:2) kapsamında aşağıda verdiğim bilgiler esas alınarak firmamızın yapacağı ticarete konu eşyanın transitine izin verilmesini arz ederim.


1

Ön başvuru sahibi firma


2

Adres


3

Telefon/Faks


4

Vergi No, Vergi Dairesi


5

Sözleşme yapılan yurtdışında yerleşik kurum, kuruluş veya kişi


6

Eşyanın ticari adı


7

Eşyanın GTİP[1] numarası


8

Eşya miktarı


9

Talep edilen izin süresi


10

Taşımanın başvuru sahibi firma tarafından yapılıp yapılmayacağı

□ Hayır                      □ Evet        Türü:

11

Taşımanın başka firma tarafından yapılacak olması halinde taşıyıcı firma bilgileri


Taşıyıcı firma

Vergi No

Yetki Belgesi    türü
12

Başvuru tarihi
Firma yetkililerinin isimleri, unvanları ve imzaları

Şirket kaşesi


EK-2

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER


1)      Firma antetli kâğıda yazılmış, firma yetkilisi veya yetkililerince imzalanmış, firmanın ticari unvanı ile merkez ve şube adresleri ile iletişim bilgilerini içeren dilekçe,

2)      Ticaret Sicil Gazetesi (tasdikli sureti),

3)      İlgili Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin üyeliğinin devam ettiğine ve sektöründe en az bir yıl faaliyette bulunduğuna dair alınacak yazı,

4)       Sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair ilgili kurumdan alınacak yazı,

5)      Şirketlerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların; adı, soyadı, T.C. Kimlik Numaraları ve unvanının, tatbik imzasının, yetki sınırlarının yer aldığı imza sirküleri,

6)      Firmanın sahibi, kurucu ortağı, yönetim kurulu üyeleri ve temsil ve ilzama yetkili yöneticileri hakkında şirket merkezinin bulunduğu yerin Cumhuriyet Başsavcılığından başvurudan önceki son onbeş gün içinde alınmış arşiv bilgilerini içerir Adli Sicil Kaydı,

7)      Vergi borcu bulunmadığına ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen vergi kaçakçılığına ilişkin fiillerden mahkûm olmadığına dair bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak yazı,

8)      Taşımanın sözleşme sahibi firma tarafından yapılması durumunda, firmaya ait R2 ve/veya C2 ya da L2 Yetki Belgelerinin birer örneği ve geçerliliklerinin devam ettiğine dair Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınacak yazı,

9)      Taşımanın sözleşme sahibi firma tarafından yapılmaması durumunda, taşıma için öngörülen nakliye firmasına ait R2 ve/veya C2 ya da L2 Yetki Belgelerinin birer örneği ve geçerliliklerinin devam ettiğine dair Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınacak yazı,

10)  Taşımayı gerçekleştirecek sürücülerin adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numaralarının kayıtlı olduğu liste ile listede kayıtlı her bir sürücü için başvuru tarihinden önceki son onbeş gün içerisinde alınmış arşiv bilgilerini içerir Adli Sicil Kaydı;

11)  Ek-3'de yer alan Taahhütname,


EK-3

TAAHHÜTNAME

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞINA


Firmamız ile ....................................................... arasında imzalanan sözleşmeye istinaden Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:2)  kapsamında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının firmamıza vermiş olduğu izin çerçevesinde yapacağımız taşıma işlemlerine ilişkin olarak;


1.      İzin koşullarına ve izne ilişkin mevzuat düzenlemelerine eksiksiz olarak uyacağımızı, firmamızın veya taşımacı (organizatör veya taşeron) firmanın izin koşullarına veya izne ilişkin mevzuat düzenlemelerinden herhangi birisine uymadığının tespiti halinde izin talebinin askıya alınması, izne ilişkin işlemlerin durdurulması ve iznin iptali dahil alınabilecek her türlü önleme uyacağımızı,


2.      İzin başvurusu sırasında verdiğimiz bilgilerin doğruluğunu ve sunduğumuz belgelerin gerçekliğini, söz konusu bilgi ve belgelerde ibraz tarihinden sonra bir değişiklik olması halinde anılan değişikliği derhal Bakanlığa bildireceğimizi,

Firmamız nam ve hesabına kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederiz.


Firma Unvanı  :

Adres              :

Telefon           :

Fax                  :Firma yetkililerinin isimleri, unvanları ve imzaları

Şirket kaşesi1.     Bu taahhütname, şirketlerde temsil ve ilzama yetkili kılınanlar tarafından imzalanacaktır.

2.     Bu taahhütnamenin müştereken verilen yetki kapsamında imzalanması durumunda, müştereken yetki veren şahısların her biri tarafından imzalanacaktır.
[1] GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250247 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250247 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?