GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ SERİ NO:1

Not:22.02.2009-27149 R.G. ve 18.09.2009-27353 R.G ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.
29 Mayıs 2008 PERŞEMBE/26890 Resmi Gazete
Gümrük Müsteşarlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ)
(SERİ NO: 1)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili düzenlemeler ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 226 ncı maddeleri ile 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 694 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) 60 Seri No.lu Tebliğ: 19/1/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğini (Gümrük İşlemleri),
b) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,
c) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri: 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirini,
ç) Program: Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığınca hazırlanan "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Programı"nı,
d) Rehber: 10/4/2008 tarihli ve 26843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) ve 60 Seri No.lu Tebliğ kapsamındaki tespit işlemlerine ilişkin düzenlenecek raporların şekil ve içeriğinin belirlendiği Ek-5’te yer alan rehberi,
e) Yetki Belgesi: Adına düzenlendiği gümrük müşavirinin 10/4/2008 tarihli ve 26843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) ve 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) hükümleri çerçevesinde tespit ve raporlama işlemlerini yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeyi,
f) Tespit İşlemi: 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) kapsamında yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerini,
g) Tespit Sözleşmesi: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile tespiti yaptıran arasında yapılan sözleşmeyi,
ifade etmektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yetki Belgesi Başvuruları, Başvuru Şekli ve Başvuruların Değerlendirilmesi, Yetki Belgesi, Yetki Numarası ve Kaşe
Yetki belgesi başvuruları
MADDE 4 – (1) Tespit işlemlerinin serbest meslek faaliyeti olarak yürütülmek istenilmesi durumunda, yetki belgesi başvurularında, 60 Seri No.lu Tebliğin 1 ve 2 no.lu eklerinde yer alan başvuru formu ve taahhütnamenin yanı sıra aşağıda belirtilen belgeler aranır:
a) Başvuru sahibine ait, son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebatlarında iki adet vesikalık fotoğraf,
b) Başvuru sahibinin telefon, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerini de içeren dilekçe,
c) Başvuru sahibine ait, başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içinde resmi kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgesi aslı,
ç) Başvuru sahibi başvuru tarihinden önce, dolaylı temsil suretiyle gümrük müşavirliği hizmeti veren bir şirketin ortağı ise ortaklıktan ayrıldığını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ya da noter onaylı örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge,
d) Sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan kişilerin isimleri ile statü ve görevlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı belge.

(2) Tespit işlemlerinin tüzel kişilik bünyesinde yürütülmek istenilmesi durumunda, yetki belgesi başvurularında birinci fıkrada belirtilen belgelere ek olarak tüzel kişinin kuruluş, faaliyet alanı ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin asılları ya da noter onaylı örnekleri veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belgeler

de aranır.
(3) Yetki belgesi başvuruları Müsteşarlığa yazılı olarak yapılır.
(4) Yetki belgesi başvuruları, genel evrak kaydına alınmasını müteakip en geç 15 iş günü içinde incelenerek sonuçlandırılır.
Yetki belgesi, yetki numarası ve kaşe
MADDE 5 – (1) 60 Seri No.lu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen koşulları sağladığı anlaşılan gümrük müşavirleri adına Müsteşarlık tarafından örneği Ek-1’de yer alan yetki belgesi düzenlenir.
(2) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine gerçekleştireceği tespit işlemlerinde kullanmak üzere; tüzel kişi ortağı olarak faaliyet gösterecekse T ile başlayan, bağımsız olarak faaliyette bulunacaksa B ile başlayan, bir harf ve sıra numarasından oluşan müteselsil bir yetki numarası verilir.
(3) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine gerçekleştireceği tespit işlemlerinde kullanmak üzere; örneği Ek-9’da yer alan, dikdörtgen şeklinde, "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri" ifadesi ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine ait yetki numarasını ihtiva eden kaşe verilir.
(4) Yetki belgesinin düzenlenmesini müteakip, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine ait BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) kullanıcı kodlarına bloke konulur ve tespit işlemlerinin elektronik ortamda program aracılığıyla gerçekleştirebilmeleri için kişiye özel bir erişim kodu ve şifre verilir.
(5) Yetki belgesi, kaşe, erişim kodu ve şifre Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından tutanak karşılığında şahsen teslim alınır.
(6) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri kendisine teslim edilen kaşe ve erişim kodunun kullanımı ve saklanmasından sorumludur.
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin bilgilerin yayınlanması
MADDE 6 – (1) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin adı soyadı, tüzel kişi ortağı olarak faaliyet gösteriyorlarsa söz konusu tüzel kişinin ticaret unvanı, faaliyet adresi, telefon ve e-posta adresleri Müsteşarlık internet sayfasında yayınlanır.
(2) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin telefon ve e-posta adreslerine ilişkin bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda yazılı olarak Müsteşarlığa bildirilir. İncelemenin ardından, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine ilişkin bilgiler program aracılığıyla güncellenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetki Belgesinin Geçerlilik Süresi, Yenilenmesi, Değiştirilmesi, Geri Alınması
İptali ve Kaşenin İade Edilmesi
Yetki belgesinin geçerlilik süresi ve yenilenmesi
MADDE 7 – (1) Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.
(2) Yetki belgesinin yenilenebilmesi için, 4 üncü maddede belirtilen belgeler ve eski yetki belgesi aslı ile birlikte Müsteşarlığa yazılı olarak başvuruda bulunulur.
(3) Yetki belgesinin yenilenmesi talebine ilişkin işlemler 5 inci maddede belirtilen şekilde sonuçlandırılır.
(4) Yetki belgesi yenilenen gümrük müşaviri eski yetki belgesi kapsamında almış olduğu yetki numarası ve erişim kodunu kullanmaya devam eder.
(5) 9 uncu maddede belirtilen değişikliklerin söz konusu olması durumunda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yeni bir kaşe ve yetki numarası verilir. Yeni kaşenin teslimi sırasında, eski kaşe tutanakla iade edilir.
Yetki belgesinde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması ve belgenin yeniden düzenlenmesi
MADDE 8 – (1) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ortağı olduğu tüzel kişi değişmeksizin, yetki belgesinde yer alan, söz konusu tüzel kişiye ait vergi numarası ve ticaret unvanı bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından bu değişikliği/değişiklikleri tevsik edecek ticaret sicil gazetesinin aslı ya da noter onaylı örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge ve/veya bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak yazı aslıyla birlikte Müsteşarlığa başvurulur. Uygun görülmesi halinde, eski yetki belgesi yerine geçmek üzere yeni bilgilere göre aynı bitiş tarihli yeni bir yetki belgesi düzenlenir.
(2) Yetki belgesinin çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması ve okunamaz hale gelmesi gibi durumlarda, eski yetki belgesinin yerine geçmek üzere aynı bitiş tarihli yeni bir yetki belgesi düzenlenir.
(3) Yetki belgesi bu şekilde yeniden düzenlenen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri sahip olduğu kaşe ile yetki numarası ve erişim kodunu kullanmaya devam eder.
(4) Kaşenin çalınması, kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi gibi durumlarda derhal, mümkünse mevcut kaşe tutanakla iade edilmek suretiyle, bir dilekçe ile başvurularak yeni kaşe talebinde bulunulur. Çalınan ya da kaybolan kaşenin kullanımının engellenmesi amacıyla Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından gerekli tedbirler alınır.
Gümrük müşaviri tüzel kişi ilişkisinde değişiklik olması ve belgenin yeniden düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Serbest meslek erbabı olarak faaliyette bulunan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin, tespit

işlemlerini yürütmek amacıyla kurulmuş bir tüzel kişinin ortağı olması durumunda; tüzel kişinin kuruluş, faaliyet alanı ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ya da noter onaylı örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge ve mevcut yetki belgesi aslı ile birlikte Müsteşarlığa başvurulur.
(2) Bir tüzel kişi ortağı olarak faaliyet gösteren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ortaklıktan ayrılarak tespit işlemlerini yürütmek amacıyla kurulmuş farklı bir tüzel kişinin ortağı olması durumunda; önceki ortaklıktan ayrıldığını gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri ile yeni ortak olduğu tüzel kişinin kuruluş, faaliyet alanı ve diğer ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin asılları ya da noter onaylı örnekleri veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belgeler ve mevcut yetki belgesi ile birlikte Müsteşarlığa başvurulur.
(3) Bir tüzel kişi ortağı olarak faaliyet gösteren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin, ortaklıktan ayrılarak tespit işlemlerini yürütmek amacıyla kurulmuş her hangi bir tüzel kişiye ortak olmaksızın, söz konusu işlemleri bağımsız olarak sürdürmek istemesi durumunda; ortaklıktan ayrıldığını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ya da noter onaylı örneği veya ilgili ticaret sicil memurluğundan alınan belge ve mevcut yetki belgesi ile Müsteşarlığa başvurulur.
(4) Bu madde uyarınca yapılacak başvurularda, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ortağı olduğu tüzel kişi bünyesinde sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan kişilerin isimleri ile statü ve görevlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı belge de aranır.
(5) Müsteşarlık tarafından yapılacak inceleme neticesinde, başvurunun uygun görülmesi halinde eski yetki belgesi iptal edilerek yeni başlangıç tarihli bir yetki belgesi düzenlenir.
(6) Bu şekilde adına yeni yetki belgesi düzenlenen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yeni bir kaşe ve yetki numarası verilir. Yeni kaşenin teslimi sırasında, eski kaşe tutanakla iade edilir.
Yetki belgesinin geri alınması ve iptal edilmesi
MADDE 10 – (1) 60 Seri No.lu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen koşullardan herhangi birinin ortadan kalktığının anlaşılması halinde veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin talebi üzerine ilgili birim tarafından yetki belgesi geri alınır.
(2) Yetki belgesi geri alınan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince yeniden dolaylı temsil suretiyle iş takip edilmek istenilmesi durumunda, yetkilendirilirken bloke konmuş olan BİLGE kullanıcı kodlarının yeniden aktif hale getirilmesi talep edilebilir.
(3) Yanlış veya eksik bilgilere ve/veya sahte belgelere dayanılarak verildiği anlaşılan yetki belgesi Müsteşarlıkça iptal edilir.
(4) Yetki belgesinin geri alınması veya iptali durumunda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine verilmiş olan yetki numarası iptal edilerek erişim koduna bloke konulur.
(5) Bu madde uyarınca geri alınan veya iptal edilen yetki belgesi Müsteşarlığa veya en yakın gümrük müdürlüğüne tutanak karşılığında iade edilir.
(6) Gümrük müdürlüğüne iade edilen yetki belgesi, teslim tutanağı ile birlikte Müsteşarlığa gönderilir.
Kaşenin iade edilmesi ve ibrazı
MADDE 11 – (1) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine verilen kaşe, gümrük idaresince talep edilmesi durumunda ibraz edilir.
(2) Yetki belgesinin geri alınması, iptali, meslekten ayrılma, ölüm ve diğer hallerde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri veya mirasçıları kaşeyi derhal Müsteşarlığa veya kendilerine en yakın gümrük müdürlüğüne tutanak karşılığında iade eder.
(3) Gümrük müdürlüğüne iade edilen kaşe, teslim tutanağı ile birlikte Müsteşarlığa gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tespit Sözleşmesi, Tespit Sözleşmesinin Gönderilmesi, İptal veya Feshedilen Tespit Sözleşmelerine İlişkin Bildirim, Tespit Ücreti
Tespit sözleşmesi
MADDE 12 – (1) 10/4/2008 tarihli ve 26843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) ve 60 Seri No.lu Tebliğ hükümleri uyarınca yapılacak tespit ve raporlama işlemlerinin tespit sözleşmesine bağlanması zorunlu olup, Ek-2’de yer alan her bir tespit işlemi için ayrı bir sözleşme yapılır.
(2) Tespit sözleşmesi, Ek-3’te yer alan örneğe ve Ek-5’te yer alan rehberin ilgili tespit işlemine ilişkin bölümünde belirtilen diğer usul ve esaslara uygun olarak düzenlenir.
(3) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince yapılacak her bir tespit sözleşmesi için program vasıtasıyla sözleşme yılı/yetki numarası/tespit kodu/sıra numarasından oluşan müteselsil sıra numarası alınır.
(4) Tespit sözleşmesinin geçerlilik süresi yetki belgesinin belirtilen geçerlilik süresini aşamaz.
(5) Tespit sözleşmesi, geçerlilik süresi içinde sözleşmeye taraf olan tespit işlemini yaptıran kişi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından yenilenebilir. Bu durumda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
tarafından yeni tespit sözleşmesi için program vasıtasıyla sözleşme yılı/yetki numarası/tespit kodu/sıra numarasından oluşan yeni bir müteselsil sıra numarası alınır.
(6) Tüzel kişilik ortağı olarak faaliyet gösteren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince düzenlenecek tespit sözleşmesi, tespit işlemini yapacak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile birlikte, ortağı bulunduğu tüzel kişi adına söz konusu tüzel kişiyi temsil ve ilzam yetkisi bulunan kişi ya da kişiler tarafından da imzalanır.
(7) 9 uncu madde ile 7 nci maddenin beşinci fıkrası kapsamında, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine ait yetki numarasının değişmesi durumunda, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin eski yetki numarası ile yapmış olduğu tespit sözleşmeleri iptal edilir. Bu durumda tespit işlemini yaptıran kişi, iptal edilen tespit sözleşmesini imzaladığı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviriyle ya da söz konusu müşavirin iptal edilen tespit sözleşmesini bir tüzel kişi ortağı sıfatıyla imzalamış olması halinde, bu tüzel kişinin ortağı olarak faaliyet göstermekte olan başka bir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile yeni bir tespit sözleşmesi yapabilir.
(8) Tespit sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak tespit işlemini yaptıran kişi adına herhangi bir kurum ya da kuruluştan bilgi ve belge temin edilmesi amacıyla Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ihtiyacı ve talebi halinde noter onaylı vekaletname verilir.
(9) Söz konusu vekaletnamede en az aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) Tarafların adresleri, vergi numaraları ve/veya TC kimlik numaraları, adı soyadı ve/veya ticaret unvanları,
b) İlgili tespit işleminin türü,
c) Söz konusu tespit işlemi kapsamında bilgi ve belge temin edilmesine ilişkin işlemlerin kapsamı, amacı,
ç) Vekaletname yeri, tarihi ve varsa süresi.
Tespit sözleşmesinin elektronik ortamda gönderilmesi
MADDE 13 – (1) Yapılan tüm tespit sözleşmelerine ilişkin bilgiler Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından, sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde, erişim kodu kullanılarak program vasıtasıyla, elektronik ortamda gönderilir.
İptal veya feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin bildirim
MADDE 14 – (1) İptal veya feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin olarak Müsteşarlığa, gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak bildirimde bulunulur.
“(1) İptal veya feshedilen tespit sözleşmelerine ilişkin olarak ilgili gümrük müdürlüğüne ya da gerekli hallerde ilgili Başmüdürlüğe veya Müsteşarlığa, gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak bildirimde bulunulur 18.09.2009-27353 Resmi Gazete ile değişik.
(2) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ölüm, meslekten çıkarılma ve diğer nedenlerle mesleki faaliyetini süresiz terk etmesi halinde ya da geçerli bir mazereti olduğunu belgelendirmesi kaydıyla bir takvim yılı içinde toplamda otuz günü aşan süre ile mesleki faaliyetini yerine getiremeyeceği durumlarda, söz konusu gümrük müşaviriyle tespit sözleşmesi imzalayan kişiler, aynı tespit işlemi için bir başka Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile tespit sözleşmesi yapabilir.
(3) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin bir takvim yılı içinde toplamda otuz günü aşmayan süre ile mesleki faaliyetini yerine getiremeyeceği durumlar için tespit sözleşmesinde öngörülmesi koşuluyla tespit işlemini yapacak gümrük müşaviri tarafından yeni bir sözleşme yapmaya gerek kalmaksızın yerine tespit işlemini yapacak yetkilendirilmiş bir başka gümrük müşaviri görevlendirilebilir. Bu durumda, tespit işlemini geçici olarak yürüten Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin gerçekleştireceği işlemlerle ilgili olarak, tespit sözleşmesine taraf olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, geçici olarak görevlendirilen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile birlikte müteselsilen sorumludur.
(4) Tespit sözleşmelerine ilişkin fesih ve iptal işlemlerinin Müsteşarlıkça dikkate alınabilmesi için söz konusu işlemlerin ve işlem tarihlerinin usulüne uygun olarak ispatlanması gerekir.
(4) Tespit sözleşmelerine ilişkin fesih ve iptal işlemlerinin ilgili gümrük müdürlüğünce ya da ilgili Başmüdürlük veya Müsteşarlıkça dikkate alınabilmesi için söz konusu işlemlerin ve işlem tarihlerinin usulüne uygun olarak ispatlanması gerekir.”18.09.2009-27353 Resmi Gazete ile değişik
Tespit ücreti
MADDE 15 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleriyle tespit işlemini yaptıracak kişiler arasında düzenlenecek tespit sözleşmesinde ücretin belirlenecek asgari tarifeden az olmaması gerekir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çalışma Kâğıtları, Tespit Dosyaları ve Tespit Raporları
Kayıt sistemi
MADDE 16 – (1) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, gerçekleştireceği tespit işlemlerini, çalışma kâğıtları ile bunların içinde yer aldığı tespit dosyasından oluşan düzenli bir kayıt sistemi içinde yapar.
Çalışma kâğıtları ve sayım tutanakları
MADDE 17 – (1) Yapılacak tespit ve raporlama işlemlerine yönelik inceleme ve araştırmaların yürütülmesinde çalışma kâğıtları kullanılır.
(2) Çalışma kâğıtları, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince hazırlanan, tespit işlemi kapsamında gerçekleştirilen inceleme ve araştırmalar sırasında toplanan bilgileri ve yapılan tespit işleminin detayını ihtiva eden belgelerdir.
(3) Çalışma kâğıtları, gerçekleştirilen tespit işlemi denetlendiğinde gümrük müşavirince ibraz edilecek şekilde, yapılan tespit çalışmalarının tüm safhalarını gösterir.
(4) Çalışma kâğıtlarında aşağıda belirtilen unsurların yer alması gerekir:
a) Düzenlendiği tarih ve yer,
b) Tespit sözleşmesinin yapıldığı gerçek/tüzel kişinin adı veya ticaret unvanı,
c) İlgili olduğu tespit işlemine ilişkin dosya numarası,
ç) Hazırlayan gümrük müşavirinin adı soyadı, kaşesi ve imzası,
d) Her bir tespit işlemine dair, ayrıntıları Ek-5’te yer alan rehberin ilgili bölümlerinde belirtilen, tespit işlemine ilişkin çalışma detayları.
(5) Çalışma kâğıtlarının şekil ve içeriği, üçüncü fıkrada belirtilen hususlar ile Ek-5’te yer alan rehberin tespit işlemlerine ilişkin bölümlerinde belirtilen, çalışma kâğıtlarında yer alması öngörülen diğer unsurları da ihtiva etmek şartıyla, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından belirlenir.
(6) Özel antrepolara her eşya giriş ve çıkış işleminin tespitinde, Ek-6’da yer alan ilgili sayım tutanağı düzenlenir. Bu antrepolara her eşya giriş ve çıkış işleminin tespitinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince, sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında Müsteşarlığa bildirimi yapılmış olan kişilerden biri görevlendirilebilir. Düzenlenecek sayım tutanağı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri adına bu kişi tarafından imzalanabilir. Bu durumda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile adına tutanağı imzalayan kişi mali ve hukuki açıdan müteselsilen sorumludur.
*“ “(6) Özel antrepolara eşya giriş ve çıkış işleminin tespitinde, Ek-6’da yer alan ilgili sayım tutanağı düzenlenir. Bu antrepolara eşya giriş ve çıkış işleminin tespitinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince, sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında Müsteşarlığa bildirimi yapılmış olan kişilerden biri görevlendirilebilir. Düzenlenecek sayım tutanağı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri adına bu kişi tarafından imzalanabilir. Bu durumda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile adına tutanağı imzalayan kişi mali ve hukuki açıdan müteselsilen sorumludur.”*22.02.2009-27149R.G. ile değişen şekli
“(6) Genel ve özel antrepolara eşya giriş ve çıkış işleminin tespitinde, Ek-6’da yer alan ilgili sayım tutanağı düzenlenir. Bu antrepolara eşya giriş ve çıkış işleminin tespitinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince, sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında Müsteşarlığa bildirimi yapılmış olan kişilerden biri görevlendirilebilir. Düzenlenecek sayım tutanağı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri adına bu kişi tarafından imzalanabilir. Bu durumda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile adına tutanağı imzalayan kişi mali ve hukuki açıdan müteselsilen sorumludur.”18.09.2009-27353 R.G. ile değişik
*“(7) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri adına sayım tutanağı imzalayan kişilerin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bendlerinde belirtilen şartları haiz olması gerekir.”*22.02.2009-27149R.G.ile eklenmiştir.
(*1)“Söz konusu kişilerin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştıkları süreler, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen staj süresinden sayılır. Bu kişilerin gümrük müşavir yardımcısı olmaları durumunda, anılan Kanunun 228 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalıştıkları süreler değerlendirmeye alınır.” (*1)18.09.2009-27535 Resmi Gazete ile eklenmiştir
Tespit dosyaları
MADDE 18 – (1) Her bir tespit işlemi için ayrı bir tespit dosyası açılır.
(2) Açılan tespit dosyalarına sözleşme yılı/yetki numarası/tespit kodu/sözleşme sıra no/yıl/sıra numarasını içerecek şekilde her yıl itibariyle müteselsil numara verilir. (ÖR: 08/ T0001/AN1/1/08/1)
(3) 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan tespitlerde, aynı gün içerisinde gerçekleşen tüm giriş ve çıkış işlemleri için tek bir tespit dosyası açılır.
(4) Tespit işlemi kapsamında düzenlenen çalışma kâğıtları, tutanaklar, yapılan yazışmalar, kendisiyle tespit sözleşmesi yapılan gerçek/tüzel kişi tarafından ibraz edilen belgeler ve hazırlanan tespit raporu bahsi geçen tespit dosyasında muhafaza edilir.

Tespit raporu
MADDE 19 – (1) Tespit işlemleri için gerekli inceleme ve araştırmanın tamamlanmasını müteakiben, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından, şekil ve içeriği Ek-5’te yer alan rehberin ilgili bölümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde tespit raporu düzenlenir.
(2) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince düzenlenen her bir tespit raporuna, içinde yer aldığı tespit dosyasının sayısı verilir.
Tespit raporu özeti
MADDE 20 – (1) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince hazırlanan tespit raporlarına ilişkin genel bilgileri içeren, bir örneği Ek-4’te yer alan tespit raporu özeti, tespit raporunun ibrazından önce program vasıtasıyla elektronik ortamda Müsteşarlığa gönderilir.
(2) Bilgileri gönderilen her bir tespit raporu özeti için program tarafından bir referans numarası verilir. Bu referans numarası tespit raporunun kapağında belirtilir.
Olumlu tespit raporu
MADDE 21 – (1) Olumlu tespit raporu; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, Ek-5’te yer alan rehberin her bir tespit işlemine ilişkin bölümünde tespit raporlarının sonuç bölümü için öngörülen tüm bilgileri içerecek şekilde, olumlu görüşünü ihtiva eden rapordur.
Şartlı tespit raporu
MADDE 22 – (1) Şartlı tespit raporu; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda, rapor kapsamında ortaya konulması gereken tespitlerden birinin ya da bazılarının, raporun sonuç bölümünde yer alan nihai görüşün olumlu olmasını engelleyecek şekilde yapılamadığı durumları ihtiva eden rapordur.
Olumsuz tespit raporu
MADDE 23 – (1) Olumsuz tespit raporu; gerçekleştirilen tespit işlemleri sonucunda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin olumsuz görüşünü ihtiva eden rapordur.
ALTINCI BÖLÜM
Tespit Raporlarının İbrazı, Kabulü ve Belge Saklama Yükümlülüğü
Tespit raporunun ibrazı ve bildirim yükümlülüğü
MADDE 24 – (1) Düzenlenen tespit raporu Ek-5’te yer alan rehberin ilgili bölümlerinde belirtilen merci ya da mercilere ibraz edilir.
“(2) 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tespit işlemlerine ilişkin rapor özetleri program vasıtasıyla aynı gün gönderilir. Aynı gün yapılan tespitler aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk üç (3) işgünü içerisinde gümrük antreposunu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne verilir. Aynı gün yapılan tespitlere ilişkin düzenlenen rapor ve ekleri yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.22.02.2009-27149R.G. ile eklenmiştir.

(3)(22/2/2009 tarih ve 27149 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile eklenmiştir.) 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerine ilişkin hazırlanan tespit raporlarının ekleri özet bilgileri içerecek şekilde listelenerek aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sunulur. Söz konusu eklerin asılları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Anılan tespit raporlarının eklerini oluşturan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda da saklanabilir.

.

“(4) Şartlı veya olumsuz tespit raporu düzenlenmesi halinde ya da düzenlenmesini gerektiren durumlarla karşılaşıldığında keyfiyet derhal ilgili gümrük idaresine bildirilir. Söz konusu raporda yer alan olumsuz tespitlere dayanak oluşturan belgelerin ve bu tespitlere ilişkin çalışma kâğıtlarının örnekleri de tespit raporuna eklenir.”22.02.2009-27149R.g.ile değişen şekli

“(4) Şartlı veya olumsuz tespit raporu düzenlenmesi halinde ya da düzenlenmesini gerektiren durumlarla karşılaşıldığında keyfiyet derhal ilgili gümrük idaresine, gerekli hallerde bir dilekçeyle Müsteşarlığa bildirilir. Söz konusu raporda yer alan olumsuz tespitlere dayanak oluşturan belgelerin ve bu tespitlere ilişkin çalışma kâğıtlarının örnekleri de tespit raporuna eklenir." 18.09.2009-27353 R.G. ile değişen şekli

Tespit raporunun kontrolü ve kabulü
MADDE 25 – (1) Tespit raporunda yer alan bilgiler raporu teslim alan birim tarafından, raporda yer alan "rapor özeti referans numarası" kullanılarak, program aracılığıyla kontrol edilir.
(2) Elektronik ortamda gönderilmiş olan ilgili rapor özetinde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu saptanan tespit raporları gereği yapılmak üzere teslim alan birim tarafından kabul edilir.
(3) İbraz edilen tespit raporu ile ilgili rapor özetinde yer alan bilgiler arasında uyumsuzluk bulunduğunun tespit edilmesi durumunda söz konusu rapor iade edilir.
Belge saklama yükümlülüğü
MADDE 26 – (1) Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince hazırlanan her türlü tespit raporu ve ekleri ile bunlara dayanak olan tespit sözleşmeleri, düzenlenen çalışma kâğıtları, tutanaklar ile diğer bilgi ve belgeler istenildiğinde ibraz edilmek üzere 5 yıl süreyle muhafaza edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Yetki, Yürürlük ve Yürütme
Yetki
MADDE 27 – (1) Müsteşarlık bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda gümrük ve sair mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.
(3) Gümrük amirleri veya yetkili kılınacak gümrük memurları, gerekli görüldüğü takdirde, bu Tebliğ kapsamında yapılacak her türlü işlemi incelemeye yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ 1/6/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yürütür

(3) 60 Seri No.lu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen tespit işlemlerine ilişkin hazırlanan tespit raporlarının ekleri özet bilgileri içerecek şekilde listelenerek aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca sunulur. Söz konusu eklerin asılları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Anılan tespit raporlarının eklerini oluşturan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda da saklanabilir.”22.02.2009-27149R.G. ile eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1 – 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nin (Gümrük İşlemleri) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (i) ve (j) bentlerindeki tespit işlemlerine ilişkin olarak hazırlanan, Tebliğ’in 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürenin geçirilmesinden sonra ve iş bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Müsteşarlığa veya Başmüdürlüğe gönderilmiş 2008 yılı ikinci dönemine ilişkin dönemsel tespit raporlarına ilişkin olarak yükümlülere 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nin (Gümrük İşlemleri) 8 inci maddesi hükmüne aykırı davranış nedeniyle her bir tespit raporu başına Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.18.09.2009-27353 Resmi Gazete ile eklenmiştir

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887893 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887893 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?