Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)-Ekleri

 Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)

EK  1

BAŞVURU FORMU

BAŞVURU SAHİBİNİN

ADI SOYADI

 

TC KİMLİK NO

 

KARNE NO

 

BİLGE KULLANICI KODU

 

FAALİYET ADRESİ

 

 

İKAMETGAH ADRESİ

 

 

TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ

• SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK

o

• TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

o

TÜZEL KİŞİNİN(*)

TİCARET ÜNVANI

 

VERGİ NUMARASI

 

ADRESİ

 

 

ORTAKLARA İLİŞKİN BİLGİLER

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YUKARIDA KAYITLI BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDER, 2 SERİ NOLU TEBLİĞ KAPSAMINDA FAALİYET GÖSTERMEK ÜZERE TARAFIMA YETKİ BELGESİ VERİLMESİNİ VE HALİHAZIRDA KULLANMAKTA OLDUĞUM YUKARIDA BELİRTİLEN BİLGE KULLANICI KODUNUN İPTALİNİ SAYGILARIMLA ARZ EDERİM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı-Soyadı

 

 

Tarih-İmza

 

 

 

 

 

 

 

(*) Bu alan; yalnızca Tebliğ kapsamı faaliyetlerin bir tüzel kişilik ortaklığı ile gerçekleştirilecek olması durumunda doldurulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

EK  2

 

TAAHHÜTNAME

 

 

……/……/….... tarihli ……….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğ kapsamında faaliyet göstermek üzere Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından yetkilendirildiğim takdirde, dolaylı temsil suretiyle gümrük idarelerinde iş takip etmeyeceğimi ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilere ortak olmadığımı/olmayacağımı; anılan Tebliğ kapsamında tespit işlemlerini yapacağım gerçek ve tüzel kişiler ve antrepo işleticileri ile ortaklık ve/veya çalışan statüsünde ilişkide bulunmayacağımı; tespit işlemleri ve bunlara ilişkin raporların doğru olmadığının saptanması halinde tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumu; tespit işlemlerinin yapılması sürecinde elde olunan ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgelerin üçüncü kişilere verilmemesi ve yayınlanmaması konusunda her türlü önlemi alacağımı beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taahhüt Eden

 

 

Adı-Soyadı

 

 

Tarih/ İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAAHHÜT EDENİN

 

 

Adı ve Soyadı

:

 

T.C. Kimlik No

:

 

Faaliyet Adresi

:

 

 

İkametgah Adresi

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK  3

 

VEKALET BİLDİRGESİ

 

 

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak mesleki faaliyetimi yerine getiremeyeceğim ölüm, yetki belgesi iptali, meslekten çıkarılma ve benzeri durumlarda ya da izin, hastalık ve benzeri durumlar nedeniyle mesleki faaliyetime ara vermem gerektiğinde tespit işlemlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla bir takvim yılı içinde toplamda otuz günü aşmamak üzere vekaleten Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ……………………………………………. adıma tespit işlemlerini yapmaya yetkilidir.

 

 

Tarih

Ad-Soyad

İmza

 

 

 

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri …………………………….’nin mesleki faaliyetini yerine getiremeyeceği ölüm, yetki belgesi iptali, meslekten çıkarılma ve benzeri durumlarda ya da izin, hastalık ve benzeri durumlar nedeniyle mesleki faaliyetine ara vermesi gerektiğinde tespit işlemlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla bir takvim yılı içinde toplamda otuz günü aşmamak üzere adı geçen kişiye ait tespit işlemlerini vekaleten yapmayı taahhüt ederim.

 

 

Tarih

Ad-Soyad

İmza

 

 


 

EK 4- Yetki Belgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seri: ....   No:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİ BELGESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belge Başlangıç Tarihi

:

 

 

 

 

 

 

 

Belge Bitiş Tarihi

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN

 

 

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

:

 

 

 

 

 

 

 

TC Kimlik No

:

 

 

 

 

 

 

 

Yetki No

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜZEL KİŞİNİN

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Unvanı

:

 

 

 

 

 

 

 

Vergi No

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda bilgileri yer alan Gümrük Müşaviri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 226 ncı maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 574 üncü maddesine istinaden Gümrük Müsteşarlığı’nca belirlenecek tespit işlemlerini yapmaya yetkilidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

EK 5.A- Tespit Sözleşmesi 1. Bölüm

TESPİT SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I

I.A SÖZLEŞME BİLGİLERİ:

(1) SÖZLEŞME TARİHİ

 

(3) SÖZLEŞME

     BİTİŞ TARİHİ

 

(2) SÖZLEŞME SAYISI

 

(4) TESPİT

      KODU

 

(5) TESPİT TÜRÜ

 

I.B TESPİT İŞLEMİNİ YAPAN GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN:

(6) ADI SOYADI

 

(7) TC KİMLİK NO

 

(8) YETKİ NUMARASI

 

(9) FAALİYET ADRESİ

 

I.C TESPİT İŞLEMİNİ YAPAN TÜZEL KİŞİNİN:

(10) TİCARET ÜNVANI

 

(11) VERGİ NO

 

(12) FAALİYET ADRESİ

 

I.D TESPİT İŞLEMİNİ YAPTIRANIN:

(13) ADI SOYADI / TİCARET ÜNVANI

 

(14) VERGİ NO / TC KİMLİK NO

 

(15) FAALİYET ADRESİ

 

1.E DİĞER BİLGİLER

(16) TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

 

 

 

 

 

 

(17)  SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


EK 5.B- Tespit Sözleşmesi 2. Bölüm

BÖLÜM II

(1) AMAÇ: 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve bu Tebliğ ve ilgili mevzuat gereği gümrük müşaviri ile tespit işlemini yaptıran kişi arasındaki ilişkileri düzenlemektir.

(2) ÜCRETİN TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

a) Gümrük Müşaviri için sözleşmede belirtilen işlerden dolayı kararlaştırılan ücret ..................... (Yalnız .............................) TL olup, ......................... şeklinde ödenecektir.

b) Sözleşmeye ilişkin Damga Vergisi .................................... şeklinde ödenecektir.

c) Ücrete KDV dahil değildir.

d) Tespit işlemi için yapılacak bütün giderler tespit işlemini yaptıran kişice karşılanacaktır.

e) Ücret, sözleşmede belirtilen şekilde ödenmediği takdirde Gümrük Müşaviri işi bırakır. Alacakları için kanuni takibe geçer.

(3) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, TARİHİ VE SÖZLEŞME YERİ

Bu sözleşme anılan işlerle sınırlı olmak üzere .../.../..... - .../.../..... dönemini kapsar. Bu sözleşme ........./....../...... günü ................................................ adresinde 2 nüsha olarak düzenlenmiş olup, birer nüsha taraflara verilmiştir. Doğabilecek anlaşmazlıklarda ............................ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

(4) TARAFLARIN KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Gümrük müşaviri sözleşmede anılan işleri ilgili mevzuat ve mesleki ahlak kuralları uyarınca yerine getirecektir.

b) Tespit işlemini yapacak olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin bir takvim yılı içinde toplamda otuz günü aşmayan süre ile mesleki faaliyetini yerine getiremeyeceği durumlarda, ….. yetki numaralı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri …………………………. bu sözleşme kapsamındaki tespit işlemini yapmaya yetkilidir.

c) Tespit işlemini yaptıran kişi yukarıda gösterilen adresi kanuni adres olarak kabul etmiştir. Gümrük müşavirinin söz konusu kişiye yapacağı her türlü bildirim bu adrese yapılacaktır. Tespit işlemini yaptıran kişi adres değişikliklerini 7 gün içinde gümrük müşavirine bildirmekle yükümlü olup, adres değişikliği sebebiyle söz konusu kişiye ulaşmayan bildirimlerden dolayı gümrük müşavirine sorumluluk yüklenemez.

d) Tespit işlemini yaptıran kişi; gümrük müşaviri tarafından, sözleşmede anılan işlerle ilgili olarak mevzuat uyarınca yapılması zorunlu işler nedeniyle yapılacak her uyarıyı ve öneriyi derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Tespit işlemini yaptıran kişinin aksine davranışı nedeniyle, yerine getirilemeyen yükümlülüklerden gümrük müşaviri sorumlu tutulamaz.

e) Sözleşme konusu işlerle ilgili olarak gümrük müşavirine sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve gümrük müşavirinin belirttiği tarihe kadar gümrük müşavirine teslim edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan, tespit işlemini yaptıran kişi sorumludur.

f) Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman fesh edebilirler. Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler tespit işlemini yaptıran kişiye geri verilir. Tarafların tazminat hakkı genel hukuk kurallarına tabidir. Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın bırakan gümrük müşaviri bu iş için almış olduğu ücreti, alınan avanslar dahil, geri vermek zorunda olup, tespit işlemini yaptıran kişi adına zorunlu olarak yapılan giderleri geri ödemez. Sözleşmenin tespit işlemini yaptıran kişi tarafından feshi halinde; sözleşme süresi bir yıl veya bir yıldan fazla ise, tespit ücretinin en az bir yıllık kısmı ödenir. Ancak, gümrük müşavirinin bu duruma kendi kusur ve ihmali ile yol açmış olmasının yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması kaydıyla alınan ücret geri ödenir.

Bu sözleşmeye göre peşin verilmesi gereken ücret ya da avansın ödenmemesi durumunda gümrük müşaviri işe başlamak zorunda değildir.

g) Tespit işlemini yaptıran kişi, tespit işlemleriyle ilgili bütün bilgi ve belgeleri gümrük müşavirine sunmak ve yapılacak tespit işlemlerini kolaylaştıracak tedbirleri almak zorundadır.

(5) ÖZEL HÜKÜMLER

 

TESPİT İŞLEMİNİ YAPTIRAN KİŞİ

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

İMZA

TÜZEL KİŞİ

KAŞE/İMZA


EK 5.C- Tespit Sözleşmesinin Düzenlenmesiyle İlgili Kurallar

                Yapılacak tespit sözleşmelerinin düzenlenmesinde geçerli olacak genel şartlar aşağıda belirtilmekte olup, her bir tespit sözleşmesine ilişkin özel şartlar rehberin her bir tespit türü ile ilgili bölümünde yer almaktadır.

                Tespit sözleşmesinin I.A bölümü aşağıda belirtilen şekilde doldurulacaktır:

                (1) SÖZLEŞME TARİHİ alanına tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih yazılacaktır.

                (2) SÖZLEŞME SAYISI alanına yapılan tespit sözleşmesine tespit kodu/yetki numarası/yıl/sıra numarasını içerecek şekilde Program vasıtasıyla belirlenecek müteselsil numara yazılacaktır. ÖR.) 009/T0001/08/1

                (3) SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ alanına tespit sözleşmesinin geçerliliğinin sona ereceği tarih yazılacaktır.

                (4) TESPİT KODU alanına ilgili tespit kodu yazılacaktır.

                (5) TESPİT TÜRÜ alanına ilgili tespit koduna ilişkin tespit konusu yazılacaktır.

               

                Tespit sözleşmesinin I.B bölümü aşağıda belirtilen şekilde doldurulacaktır:

                (6) ADI SOYADI alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin adı ve soyadı yazılacaktır.

                (7) TC KİMLİK NO alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine ait onbir haneli TC kimlik numarası yazılacaktır.

                (8) YETKİ NUMARASI alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapacağı tespit işlemlerinde kullanılmak üzere verilen, Yetki Belgesinde yer alan, beş haneli yetki numarası yazılacaktır.

                (9) FAALİYET ADRESİ alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin faaliyet adresi yazılacaktır.

 

                Tespit sözleşmesinin I.C bölümü yalnızca Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin sözleşmenin konusunu oluşturan tespit işlemini bir tüzel kişi ortağı sıfatıyla gerçekleştirecek olması durumunda ve aşağıda belirtilen şekilde doldurulacaktır:

                (10) TİCARET UNVANI alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ortağı olduğu tüzel kişinin ticaret unvanı yazılacaktır.

                (11) VERGİ NO alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait on haneli vergi numarası yazılacaktır.

                (12) FAALİYET ADRESİ alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ortağı olduğu tüzel kişinin faaliyet adresi yazılacaktır.

 

                Tespit sözleşmesinin I.D bölümü aşağıda belirtilen şekilde doldurulacaktır:

                (13) ADI SOYADI/TİCARET UNVANI alanına tespit işlemini yaptıran kişinin gerçek kişi olması durumunda adı ve soyadı; tüzel kişi olması durumunda ise ticaret unvanı yazılacaktır.

                (14) VERGİ NO / TC KİMLİK NO alanına tespit işlemini yaptıran kişinin gerçek kişi olması durumunda onbir haneli TC kimlik numarası; tüzel kişi olması durumunda ise on haneli vergi numarası yazılacaktır.

                (15) FAALİYET ADRESİ alanına tespit işlemini yaptıran kişinin faaliyet adresi yazılacaktır.

 

                Tespit sözleşmesinin I.E bölümü rehberin her bir tespit işlemine ilişkin bölümünde öngörülen bilgileri içerecek şekilde doldurulacaktır.


 EK 6- Tespit Raporu Özeti

GÜMRÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİT RAPORU ÖZETİ

RAPORA İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

SAYISI

:

TARİHİ

:

DÜZENLENDİĞİ YER

:

SAYFA SAYISI

:

EKLER

:

REFERANS NUMARASI

:

 

 

TESPİT İŞLEMİNİ YAPAN GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN

 

 

ADI SOYADI

:

VERGİ NO

:

YETKİ NUMARASI

:

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN ORTAĞI OLDUĞU TÜZEL KİŞİNİN

 

 

TİCARET UNVANI

:

VERGİ NUMARASI

:

 

 

TESPİT İŞLEMİNİ YAPTIRAN KİŞİNİN

 

 

ADI SOYADI /TİCARET UNVANI

:

VERGİ NO / TC KİMLİK NO

:

BAĞLI OLDUĞU TİCARET/SANAYİ ODASI

 

:

 

 

DAYANAK TESPİT SÖZLEŞMESİNİN

 

 

SAYISI

:

TARİHİ

:

KONUSU

:

 

 

DİĞER BİLGİLER:

 

 

 

SONUÇ:

….. kodlu tespit işlemine ilişkin olarak hazırlanan, aslı ve ilgili tüm belge ve bilgiler ile çalışma kağıtları ..../..../....../..../..../….. sayılı tespit dosyasında muhafaza edilen ...../....../...../..... sayılı Tespit Raporu’nda aşağıda özetlenen sonuca/sonuçlara ulaşılmıştır:

 

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293599 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293599 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?