Gümrük Genel Tebliği (Yolcu İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar) Seri No: 1

 

Gümrük Müsteşarlığından:                                                          

(02.03.2000 t. 23981 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği

(Yolcu İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar)

Seri No: 1

Madde-1 Bu Tebliğin amacı, yolcu beraberinde getirilen, zati ve hediyelik eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet tanınacak haller ile bu muafiyet veya istisnanın, kullanılması ve gümürük idarelerindeki yolcu işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Madde-2- Bu Tebliğde geçen;

a) Şahsi eşya deyimi, kişişel kullanıma özgü, kullanım alanı ve miktarı gözönüne alınarak ticari amaç için ithal edilip edilmediğine bakılmak suretiyle ithal edilen eşya,

b) Kişisel kullanım deyimi; profesyonel veya ticari nitelikli bir faaliyetle ilgili olmamak koşuluyla ev ve özel hayatın gerekleri ile ilgili ihtiyaçları karşılama amacına yönelik kullanım,

c) Yolcu deyimi, ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm gibi herhangi bir amaçla kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden kara, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ile yabancılar veya herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye’de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye’den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye; giden benzeri Türk ve yabancılar, (vapur ve gemi süvarisi, tayfa ve hizmetlileri, şeftren, kondüktör, biletçi, kontrolör, makinist, ateşçi, gardfren, restoran şefi, şef brigat, garson gibi demiryolu ve yataklı ve yemekli vagon hizmetlileri, otomobil, otobüs, kamyon, uçak, diğer kara, deniz ve hava nakil araçlarının sevk ve idaresinde, yolcu ve eşyalara ait hizmetlerde yolculuk süresince görevli şahıslar yolcu sayılmazlar)

anlamına gelir.

Madde-3 Yolcuların beraberlerinde ya da yolculardan iki ay önceki veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen, kendi kullanımlarına mahsus, gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya gümrük vergilerinden muaftır.

Zati eşya olarak ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları inceleme ve sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde4- Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 EUROyu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır.

Madde-5 Yurt dışındaki gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki gerçek kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen eşyanın ithalinde gümrük vergileri aranmaz.

Bu muafiyet;

a) Ramazan (Şeker) ve Kurban bayramları ile yılbaşı ve noe1 münasebetiyle Türkiye’deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen,

b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen,

c) Şahsi, ailevi ve hediyelik eşya niteliğinde olan,

d) Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmayan,

eşya için uygulanır.

Madde-6- a) Gerçek kıymeti 300 EUROyu geçmeyen eşya için gümrük muafiyeti uygulanır. Eşyanın birden fazla kalemden oluşması halinde toplam değerinin 300 EUROyu geçmemesi gerekir.

b) İki ya da daha fazla kalemden oluşan bir sevkiyatın toplam kıymetinin 1 inci fıkrada belirtilen miktarı aşması halinde; toplam değerin 300 EURO tutarındaki kısmı için muafiyet uygulanır.

c) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde bahsi geçen muafiyet, 5 inci maddenin (a) bendinde belirtilen olaylardan bir ay önceki veya bir ay sonraki süreler içinde gönderilmiş veya Türkiye gümrük bölgesine girmiş eşya için uygulanır.

Madde-7 Bu Tebliğin 5 inci maddesinde bahsi geçen muafiyet, 9 uncu maddede yer alan eşya için sevkiyat başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.

Madde-8 Yolcular (transit yolcular hariç) tarafından beraberlerinde getirilip ithal edilen gayri ticari nitelikteki hediyelik eşya gümrük vergilerinden muaftır.

Bu muafiyet;

a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen,

b) Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus,

c) Hediye edilmek üzere getirilen,

eşya için uygulanır.

Gümrük Müsteşarlığı, hediyelik olarak ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları inceleme ve sonuçlandırmaya, bu hakkın suistimal edilmesini önlemek üzere hediyelik eşya muafiyetini kısıtlamaya yetkilidir.

Madde-9 Bu Tebliğin 8 inci maddesinde bahsi geçen muafiyet, aşağıda yer alan eşyalar için her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır.

a) Tütün ürünleri:

- Sigaralar

200 adet ve

- Sigarillolar (herbiri 3gr dan ağır olmayan purolar)

50 adet ve

- Puro

10 adet ve

- Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile)

200 gr. ya da

- Pipo tütünü

200 gr ya da

- Ağız tütünü

200 gr. ya da

- Tömbeki

200 gr. ya da

- Enfiye

50 gr.


b) Alkol ve alkollü içecekler:

- 100 cclik

1 şişe ya da

- 70 cc veya 75lik

2 şişe


c) En fazla 120 ml,lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon

d)- Kahve

1 kg

- Çözülebilir hazır kahve

1 kg

- Çay

500 gr

- Çikolata

1 kg

- Şekerden mamul yiyecek

1 kg


e) Yolcuların kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda tıbbi malzeme ve ilaç.

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan muafiyet 18 yaş altı yolcular için uygulanmaz.

Madde-10- Bu Tebliğin 8 inci maddesinde bahsi geçen muafiyet, 9 uncu maddede belirtilen eşya hariç olmak üzere her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 300 EUROyu geçmeyen eşya için uygulanır.

Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 145 EURO olarak uygulanır.

Madde-11- İki ya da daha fazla kalemden oluşan eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen değerleri aşması halinde muafiyet sözkonusu eşyanın yalnızca toplam değerı 300 veya 145 EURO tutarındaki kısmına uygulanır.

Madde-12- Bu Tebliğin 5 ve 11 inci maddeleri hükümleri çerçevesinde gümrük vergileri ödenmeksizin ithal edilebilecek toplam gerçek kıymeti 300 EUROyu geçmeyen eşya saklı kalmak üzere, yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ya da 18 ve daha yukarı yaştaki yolcuların beraberlerinde veya kendilerinden iki ay önceki veya altı ay sonraki Süreler içerisinde gelip ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve her bir sevkiyat  ya da yolcu başına kıymeti 1500 EUROyu geçmeyen eşyadan sabit oranlı vergi tahsil edilir.

Bu maddede bahsi geçen sabit oran, eşyanın kıymeti üzerinden % 10 olarak uygulanır.

Madde-13 Bu Tebliğin 12 nci maddesinde sözü edilen limit dahilinde getirilen eşya,

a) Türkiye’deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen,

b) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri,

c) Hediye edilmek üzere getirilen ya da gönderilen,

d) Kişinin şahsına veya ailesinin kullanımına mahsus,

e) Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış,

f) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen,

nitelikte olmalıdır.

Madde-14 a) Bu Tebliğin 12 ve 13 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın toplam kıymetinin 1500 EUROyu aşması halinde, söz konusu eşyanın ithalinde ödenmesi gereken vergiler, yürürlükte bulunan esaslara göre tarh ve tahsil edilir.

b) İthal konusu eşyanın kıymetinin tek başına 1500 EUROyu geçmesi halinde, bu eşyanın gümrük vergileri İthalat Rejimi Kararı ile belirlenen oranlara göre tarh ve tahsil edilir.

c) Bu Tebliğin 12 ve 13 üncü maddeleri hükümleri uyarınca eşyaya sabit oranlı vergi uygulamadan önce, beyan sahibi bunun yerine ithalat vergilerinin uygulanmasını talep edebilir. Bu durumda, 5 ve 11 inci maddeleri hükümleri saklı kalmak üzere tüm eşya için ithalat vergileri tahsil edilmek suretiyle eşyanın ithaline izin verilir.

d) 12 ve 13 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın vergi matrahının tespitinde esas alınacak kıymeti, ibraz edilen faturaya veya satış fişine göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin gümrük idaresince düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti idarece belirlenir.

Madde-15- Gümrük hattından geçen her şahıs (yolcu ve turistler ile kara, deniz ve hava nakil araçlarının, kaptan, süvari, pilot, kondüktör, şoför, tayfa gibi bütün personel) bu Tebliğde belirtilen esaslar dairesinde gümrük denetlemesine tabidir.

Madde-16- Gümrük denetlemesi, gerek 4458 sayılı Gümrük Kanununda gerekse diğer kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerde yazılı hükümlere göre, bu Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen şahısların birlikte taşıdıkları ve getirdikleri veya kendilerinden önce yada sonra gelen eşyaları ile Türk ve yabancı para ve dövizlerine ve eşyadan gümrük adına veya başka bir idare nam ve hesabına alınması gereken vergi ve ücretlerle ithal, ihraç ve transit yasaklık ve kısıntılarına taalluk eder.

Madde-17- Aşağıda yazılı kimseler beyandan ve denetlemeden müstesna olup, gümrüklerden geçişlerinde gümrük memurlarınca kendilerine karşı saygı, nezaket ve kolaylık gösterilir.

a) Cumhurbaşkanı,

b) Yabancı devlet başkanları ve aile fertleriyle refakatlerine memur olanlar,

c) Yabancı devletlerin Türkiye’deki elçi ve aileleri,

d) Resmi bir ziyaret veya görev ile Türkiye’ye gelen delegelerle sivil ve askeri heyetler,

e) Hükümetin izni ile limanlarımıza gelen yabancı harp ve askeri okul gemilerinin subay ve öğrencileriyle, mürettebatı,

f) Gümrük Müsteşarlığınca gümrüklere bildirilen diğer kişiler,

g) Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerinde görevli misyon şefleri ve diploması memurları,

h) Milletlerarası resmi kuruluşların Türkiye’de ikamet eden misyon şefleri.

Madde-18 Aşağıda yazlı şahıs, heyet ve yabancı turistlerin, haklarında kesin bir hüküm veya kuvvetli bir şüphe yada yazılı, açık adresli ve imzalı bir ihbar olmadıkça beyanlan ile yetinilir ve gerekli kolaylık ve nezaket göstenlir.

a) Diplomatik pasaport taşıyanlar ile Dışışleri Bakanlığından veya elçiliklerinden verilmiş "lase-pase"yi taşıyan kimseler,

b) Ziyaret ve iadeyi ziyaret amacıyla heyetler halinde gelen yabancı üniversite ve diğer mektep öğrencileri ile diğer dernek ve kuruluş mensupları,

c) Memleketi, abideleri, mezarlıkları ve diğer yerleri ziyaret etmek üzere veya tedavi ve hava değiştirmek amacıyla, ya da kültür ve güzel Sanatlar şenlikleri ile festival, spor yarışmaları kongre ve konferanslar, sergi ve panayırlar dolayısıyla toplu veya ayrı olarak gelen ve tekrar dönecek olan turistler ve diğer yabancılar,

d) Türkiye’ye gelen ve buradan giden yerli ve yabancı gazeteciler,

Madde-19 Yolcu salonlarından geçen veya eşya geçiren kişilerin bu salonlarda münhasıran bu işlemler için düzenlenmiş yeşil veya kırmızı hatlara yönlendirilmeleri sağlanır.

Gümrüğe tabi eşyası olup da yeşil hattan giriş yapmaya teşebbüs eden yolcular hakkında fiilin mahiyetine göre gümrükte tatbik olunan mevzuat gereğince idari ve/veya adli takibata geçilir.

Yeşil-kırmızı hat uygulaması olmayan yerlere gelen kişiler gümrüğe tabi eşyalarının olup olmadığını belirlemek ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak üzere sözlü beyana davet edilebilir.

Madde 20- Yurda gelen yolcuların eşyalarının muayene edilmesi halinde, muayene edilen eşya vergiye tabi veya ithali yasak bulunmadığı takdirde, kendilerine muafen verilir ve kapları üzerine muayene ve kontrolünün yapıldığını gösterir aşağıda bir örneği bulunan etiket yapıştırılır.

 

Gümrük Kontrolü Yapılmıştır
Customs Control Has Been Done

 

Madde 21- Trenlerde, vapurlarda ve yolcu salonlarında, yolculardan alıkonulacak eşya ve kıymetlerin iyi saklanması ve bozulup kırılmaması ve telef olmaması için gerekli özen gösterilir ve tedbirler alınır.

Bu gibi eşyadan olduğu gibi muhafaza edilmeyenler, ayrı kaplar içinde gelmediği yada sahiplerince kap temin edilmediği takdirde, gümrükçe önceden özel şekilde hazırlanmış sağlam kağıttan veya bezden zarf yada torbalar içine konarak ağızları kontrolü yapan muayene memurlarınca mühürlenir ve gerekirse bunlar bir torba veya çanta içinde ve ağızları kurşun mühürlü olarak gereği yapılmak uzere, gümrük idaresine teslim edilir.

Bu eşya için mal sahiplerine eşyanın teslim alındığını ve özelliklerini gösterir bir alındı verilir. Eşyanın vergileri ödendikten ve işlemi tamamlandıktan sonra bu alındı geri alınır. Alındının bir nüshası dip koçanında saklanır ve bir nüshası da eşyanın konulduğu zarf veya torbalar üzerine eklenir.

Madde-22- Yolcunun beraberinde getirilmeyen ancak, kendisinden önce veya sonra gelen zati eşyasının gümrük vergilerinden muaf tutulabilmesi için;

a) Eşya, yolcudan önce Türkiye’ye geldiği takdirde, yolcunun Türkiye’ye varışı tarihinden iki ay önce,

b) Eşya, yolcudan sonra geldiği takdirde ise yolcunun Türkiye’ye varışı tarihinden itibaren altı ay içinde, gelmiş olmalıdır.

Madde-23 Bu Tebliğin 2 nci maddesinde yolcu sayılmayacakları açıklanan gemi adamlarıyla diğer nakil araçları hizmetlileri ancak zati ve hediyelik eşya muafiyetinden yararlanırlar.

Geçici Madde-1- Bu Tebliğin, yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye Gümrük Bölgesine ihracat işlemi tamamlanmış veya gümrüklere gelmiş ya da gümrük işlemleri başlamış eşya ile ilgili olarak, duruma göre eşya sahibi lehine olan yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde-24- Bu Tebliğ 5/2/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde-25 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285924 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285924 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?