Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 84)

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 12.05.2011-27932 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 84)

MADDE 1 – 3/3/2011 tarih ve 27863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 81 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(a) Güncel Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin, aslı veya noter onaylı suretleri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylı örneği,"

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden ayın son gününe kadar" ibaresi "1/11/2011 tarihine kadar"; aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten" ibaresi "1/11/2011 tarihinden" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305559 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305559 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?