Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No: 4)

(20.08.2011-28031 R.g. Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No: 5) ile Yürürlükten Kaldırılmıştır)

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 25.05.2011-27944 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL)

(SERİ NO: 4)

             MADDE 1 30/6/2009 tarihli ve 27274 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul)'nin 44 üncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Mavi hat uygulaması”

             (1) Mavi hat; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin yararlandığı, eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır.

             MADDE 2 Aynı Tebliğin 45 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Beyannamenin mavi hatta işlem görmesi

              MADDE 45 (1) BİLGE sistemi tarafından risk kriterlerine göre yapılacak değerlendirme sonucunda muayene türü mavi hat olarak belirlenen beyannameler için sistem tarafından muayene memuru ataması yapılmaz.

             (2) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına ilişkin tüm belgelerinin tam olması koşuluna bağlanan usul ve düzenlemelere ilişkin gümrük beyannameleri mavi hatta işlem görmez.

             (3) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri mavi hatta işlem görmez.

             (4) Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithali yapılacak olan eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri mavi hatta işlem görmez.

             MADDE 3 Aynı Tebliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 46 (1) Mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden gümrük vergileri ve sair vergilerin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından gümrük işlemleri tamamlanır ve söz konusu eşya gümrük idaresince teslim edilir.

             (2) Gümrük idareleri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde eşyanın tesliminden sonra beyanın kontrolünü yapabilirler.

             MADDE 4 Aynı Tebliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 59 (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi sahibi kişilerce, statü belgesinin geçerlik süresi içinde, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar hükümleri ile bu Tebliğin 54 ila 56 ncı maddeleri hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde; söz konusu kişiler ilk iki seferde yazılı olarak uyarılır, üçüncü seferde onaylanmış ihracatçı yetkileri altı ay süreyle askıya alınır.

             MADDE 5 Aynı Tebliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             (2) 59 uncu madde uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme, onaylama ve vize etme yetkisi askıya alınan kişilerin askıya alma süresinin bitimini müteakip, statü belgesinin geçerlik süresi içinde Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar hükümleri ile bu Tebliğin 54 ila 56 ncı maddeleri hükümlerine aykırı hareket ettiklerinin anlaşılması halinde, onaylanmış ihracatçı yetkileri statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

             MADDE 6 Aynı Tebliğin;

             a) 1 inci maddesinin birinci fıkrası, 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 52 nci maddesinin madde başlığı ile birinci ve ikinci fıkrası, 53 üncü maddesinin madde başlığı ile birinci fıkrası, Ek-1, Ek-11 ve Ek-12de geçen ertelenmiş kontrol ibaresi, mavi hat; 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri ile dördüncü fıkrası, 12 nci maddesinin birinci fıkrası, 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 62 nci maddesinin birinci fıkrası, 64 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Ek-11 ve Ek-12de geçen 17B ve 17C ibareleri sırasıyla 23 üncü” ve 24 üncü”; İkinci Kısım Dördüncü Bölüm başlığı Mavi Hat Uygulaması” olarak değiştirilmiştir.

             b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (h) bentlerinde geçen resmi mühürle tasdikli ibaresi, 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE 1 Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamelerinin işlemleri ilgili gümrük idaresince takip edilerek sonlandırılır.

             GEÇİCİ MADDE 2 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası  Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yapılandırılan cezalar, Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz.

             MADDE 7 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285984 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285984 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?