E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,49 TL
1 € = 4,19 TL
15068285 Ziyaretçi

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun (474 Sayılı Kanun)

474 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN (1) (2)

Kanun Numarası : 474 Kabul Tarihi : 14/5/1964

25/5/1964 Sayı : 11711 Resmi Gazete

Madde 1 – (Değişik: 10/11/1988 - 3502/2 md.)

Gümrük Giriş Tarife Cetveli, Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak ilişikte gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir. (3)

Bu cetvelde yer alan eşyaların pozisyonlarını, alt tarife pozisyonlarını ve bunlara ait sayısal kodları, bölüm, fasıl ve alt tarife pozisyon notlarını ve Armonize Sistemin yorumuna ait genel kuralları genişletmeye, açmaya, değiştirmeye ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye(4) Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2 – (Değişik: 25/6/1992 - 3824/15 md.)

Bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetleri, Bakanlar Kurulunca sıfıra kadar indirilebilir veya bu Cetveldeki had ve nispetlerin % 50'sine kadar artırılabilir. Bakanlar Kurulu ayrıca, Tarifedeki notlarda gerekli değişiklikleri yapmaya, bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye de yetkilidir.

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

Madde 3 – a) 2 nci maddede yazılı Bakanlık ve teşekküllerce birlikte yapılacak inceleme sonunda yatırım maddesi sayılacak ve ithali uzun vadeli plan hedeflerine uygun görülecek eşyanın gümrük vergileri ile ithalde alınan istihsal vergisini ve belediyelere ait vergilerle rıhtım resmini Bakanlar Kurulu, bunların gümrük hattını aştıkları tarihten itibaren en çok beş yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit taksitlerle tahsiline kararname ile müsaade etmeye yetkilidir.

——————————

(1) 5383 sayılı Gümrük Kanunu, 19/7/1972 tarih ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 181 inci maddesinin birinci bendi ile yürürlükten kaldırılmış aynı bent ile 14/5/1964 tarih ve 474 sayılı Kanun yürürlükte tutulmuştur.

(2) Bu Kanunun adı "5383 sayılı Gümrük Kanununa Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" iken 10.11.1988 tarih ve 3502 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) Sözkonusu cetvel 29/11/1988 tarih ve 20004 mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu cetvelde yeralan ve gümrük vergisi maktu tutardan nispi vergiye dönüştürülen eşyalar için 25/6/1992 tarih ve 3824 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine bakınız. Ayrıca; yasak kaydı kaldırılıp gümrük vergi nispetleri belirlenen eşyalar ile, gümrük vergileri maktu halden nispi hale dönüştürülen eşyalar ve gümrük vergi nispetleri yeni seviyelere yükseltilen eşyalar için 8/12/1996 tarih ve 22841 sayılı R.G.'de yayımlanan 3.12.1996 tarih ve 4217 sayılı Kanun'un eki cetvele bakınız.

(4) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 136 ncı maddesi ile bu fıkrada yer alan “açmaya ve değiştirmeye” ibaresi “açmaya, değiştirmeye ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye” olarak değiştirilmiştir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Yukarıdaki fıkra hükmünü,Türkiye'de imal ve istihsal olunan yatırım maddelerinin maliyetine giren vasıtalı vergiler hakkında da aynı maksatla uygulamaya, bunun için de bu türlü vergilerden yatırım maliyetlerinde teşhis ve tesbiti mümkün olabilenlerin, beş yılda ve beş müsavi taksitte ödenmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri kararname ile almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

c) Bu maddede bahis konusu yetkiler kamu sektörü ve özel sektör için eşit şekilde kullanılır.

Madde 4 – Bu kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili usuller ve esaslar 2 nci maddede yazılı bakanlık ve teşekküller tarafından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte gösterilir.

Madde 5 – (Değişik birinci fıkra: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990- 3612/49 md.) Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık çalışmaları ikinci maddede yazılı bakanlık ve teşekküllerin, en az daire başkanı, genel müdür yardımcısı seviyesindeki temsilcilerinden Başbakanlıkça kurulacak ve başkanı belli edilecek bir komisyon tarafından yapılır.

Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok olmıyan fasılalarla toplanarak gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlıyarak Hükümete arzeder.

Madde 6 – 2/1/1961 tarihli ve 197 sayılı kanun ile buna dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları ve bunların onanmasına ilişkin kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun 5 inci maddesinde yazılı komisyonun 4 üncü maddede yazılı işleri ifa etmek maksadiyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay müddetle yapacağı toplantılar için 5 inci maddede yazılı tahdidi hüküm uygulanmaz.

Madde 7 – Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer ve bu konuda 5383 sayılı Gümrük Kanununun 5 inci maddesi uygulanmaz.

Madde 8 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

-----------------------------------------------------------------------------------

474 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun Yürürlüğe

No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi

KHK/336 — 5/8/1988

3502 — 1/1/1989

3824 a) 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri 10 uncu maddesiyle 5422 sayılı KurumlarVergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralıbent hükmü ve 26 ncı maddesi ("a" fıkrası hariç) 1.1.1993

b) 1, 3, 4, 6, 8, 9,10 (Bu madde ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü hariç) 11 ve 12 nci maddeleri ile 26 ncı maddesinin (a) fıkrası hükmü 1.1.1992 tarihinden geçerli olarak 11.7.1992

c Diğer Hükümleri 11.7.1992 4217 — 1.1.1996  tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihi olan8/12/19966111 1 25/2/2011