Gümrük İdareleri Tarafından Kağıt Ortamında Gümrük Beyannamesi Düzenlenmesine ve Kamu Kurumlarının Gümrük Beyannamesi Örneklerinin Kağıt Ortamda Islak İmzalı İbrazına Yönelik Taleplerinin Karşılanmasına Son Verilmesine İlişkin Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Tarih: 27.06.2100

Sayı:  B.07.1.GİB.0.06.55-130[5511- 2801]-63856

Konu : Gümrük İdareleri Tarafından Kağıt Ortamında Gümrük Beyannamesi Düzenlenmesine ve Kamu Kurumlarının Gümrük Beyannamesi Örneklerinin Kağıt Ortamda Islak İmzalı İbrazına Yönelik Taleplerinin Karşılanmasına Son Verilmesine İlişkin Genel Yazı.                                            

.....  VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

..... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

 Başkanlığımıza yansıyan olaylardan, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinde  yapılan değişiklik uyarınca gümrük idareleri tarafından kağıt ortamında gümrük beyannamesi düzenlenmesine ve kamu kurumlarının gümrük beyannamesi örneklerinin kağıt ortamda ve ıslak imzalı ibrazına yönelik taleplerinin karşılanmasına son verildiği, bu uygulama kapsamında elektronik ortamda düzenlenen gümrük beyannamesinin mükellefler tarafından yazdırılması suretiyle elde edilecek belgenin, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinde hükme bağlanan ihracat istisnasının uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 1 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği uyarınca tevsik edici belge sayılıp sayılmayacağı konusunda duraksamaya düşüldüğü anlaşılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnasından doğan iadelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği nde,  gümrük beyannameli mal ihracı ile ihraç kaydıyla teslimlere ilişkin terkin ve iade işlemlerinde gümrük beyannamesinin aslı, gümrük idaresi, noter veya YMM tarafından onaylı örneğinin ibrazı gerekmektedir. 

Diğer taraftan,  99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (4) numaralı bölümünde;

"Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgilerinin kaydedilmesine münhasır bir alan yer almadığından ihracatçılar tarafından gümrük idarelerine imalatçı isimlerinin yer aldığı listelerin ibraz edildiği, gümrük idarelerinin listedeki mükelleflerin ihraç edilen malın imalatçısı olup olmadığını tespit imkanının bulunmaması ve gümrük mevzuatında da açık bir hükmün yer almaması nedeniyle listeleri onaylamadıkları ... göz önüne alınarak ihraç kaydıyla teslimlerle ilgili terkin ve iade işlemlerinde aşağıdaki şekilde hareket edilmesi uygun görülmüştür:

İmalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir yazı alacaklardır. Bu yazıda;       

- ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının,

- belgeyi talep eden imalatçının; adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli, katma değer vergisi oranı ve hesaplanan katma değer vergisi tutarının,

gösterilmesi gerekmektedir.

Vergi daireleri gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ile birlikte ibraz edilecek bu yazıya istinaden imalatçıların terkin ve iade işlemlerini yerine getireceklerdir."

denilmiştir.

Diğer taraftan, 1 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında serbest bölgede üretim faaliyetinde istihdam edilen personele ödenen ücretlerin gelir vergisi istisnası uygulamasından yararlanabilmesi için, serbest bölgede üretilerek ihraç edilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'inin yurt dışına ihraç edildiğinin gümrük beyannamesi ile tevsik edilmesi zorunludur.

Gümrük Müsteşarlığı tarafından başlatılan ve aşamalı olarak 1/1/2012 tarihine kadar bütün gümrük idarelerinde geçerli olacak gümrük beyannmesinin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik uygulama çerçevesinde, gerek ihracatçı gerekse de ihraç kaydıyla mal teslim eden imalatçı mükelleflerin gümrük beyannmesinin ıslak imzalı aslını vergi dairesine ibraz etmeleri mümkün olamayacaktır.  

Bu nedenle; 84 ve 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 1 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği uygulaması başta olmak üzere, gümrük beyannamesi ibrazının gerektiği hallerde, gümrük beyannamesine ilişkin bilgileri ihtiva eden listenin, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar gümrük beyannamesi yerine kabul edilmesi uygun görülmüştür.

Diğer taraftan, yukarıda açıklanan şekilde vergi dairesine ibraz edilen listelerde yer alan bilgilerin, gümrük beyannamelerine ilişkin olarak elektronik ortamda (VEDOP) erişilen bilgilerle karşılaştırılmak suretiyle teyit edileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.                                                                              

Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878268 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878268 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?