Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği EK:1

Ek-1/A

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU FORMU

Başvuru Türü:           

Başvuru Kaydına İlişkin Bilgiler (Bu bölüm resmi makamlarca doldurulacaktır.)

 Yeni Başvuru                

 Sertifikada Değişiklik

Başvuru No:

Başvuru Tarihi:

Başvuruyu Kaydeden Memurun Sicil No:

1-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler:

Unvanı:     

Firmanın kuruluş tarihi:                                 

Faaliyete başlama tarihi:                               

Fiilen faaliyette bulunulan süre:.…yıl.…ay

Vergi numarası:

Ticaret siciline kayıtlı olduğu yer:

Ticaret sicil no:

Faaliyette Bulunulan Serbest Bölge:

(Bu kısım yalnızca serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar tarafından doldurulacaktır.)

1.2-Adres Bilgileri: (Şirket  merkezi dışındaki adres bilgilerinin aynı olması durumunda "aynı" ibaresi yazılacaktır.)

 1. Şirket merkezi adresi:
 2. Ana faaliyetin yürütüldüğü adres:
 3. Yazışma adresi:
 4. Gümrükle ilgili belgelerin tutulduğu adres:
 5. Muhasebe kayıtlarının tutulduğu adres:
 6. Varsa üretim/imalat yapılan tesislerin adresleri

    …)

 1. Varsa depolama alanlarının adresleri

    …)

 1. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri

    …)

1.3- İletişim Bilgileri:

Telefon numarası:

Faks numarası:

İnternet adresi:

e-posta adresi:

2-Başvuruyu Yapan Temsilciye ilişkin Bilgiler:

Adı ve soyadı:

T.C. kimlik no.su:

Unvanı / Görevi:

3-Gerektiğinde Bilgi Alınabilecek Şirket Yetkilileri:

Adı ve soyadı:

Adı ve soyadı:

Adı ve soyadı:

Unvanı / Görevi:

Unvanı / Görevi:

Unvanı / Görevi:

Telefon numarası:

Telefon numarası:

Telefon numarası:

e-posta adresi:

e-posta adresi:

e-posta adresi:

4- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına İlişkin Bilgiler :(Bu kısım daha önce sertifika alınmışsa doldurulacaktır.) 

 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası No:

 Sertifika Tarihi:

Referans No:

5.1 Faaliyet Alanı:  (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

  İhracatçı

  İmalatçı

  İthalatçı

  Taşımacı

  Kamu Kuruluşu

Diğer  (Belirtiniz)   ….………………..

5.2 Faaliyet Gösterilen Sektör:

6-Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında Talep Edilen Uygulamalar: (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

 İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni

 A.TR Düzenleme İzni

 Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme İzni

7-Talep Edilen Diğer Uygulamalar:  (Birden çok seçenek işaretlenebilir)

  Götürü Teminat Yetkisi

  İzinli Gönderici Yetkisi

8-Değişiklik Talebine İlişkin Bilgiler (Bu bölüm mevcut bir sertifika üzerinde yazılı bilgilerde veya sertifika kapsamındaki izin/yetkilerde değişiklik yapılmak istenilmesi halinde doldurulacaktır)

    8.1 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasında Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik (Md. 17)          

  Vergi Numarası:

 

 Ticaret Unvanı:

 

Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer:

 

 Ticaret Sicil Numarası:

 

    8.2 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik (Md. 18)      

    8.2.1 Sertifika Kapsamına Yeni İzin/Yetki Ekleme Talebi                                                   

(Sertifika kapsamına ilave edilmesi talep edilen izin/yetki 6 ve 7 no.lu bölümlerde işaretlenmek suretiyle belirtilmelidir.)

    8.2.2 Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Geri Alınması Talebi                      

            Geri alınması talep edilen izin/yetki türü:……………………………..

            Geri alınması talep edilen izinin/yetkinin numarası:…………………..

    8.2.3 Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Kapsamını Değiştirme Talebi         

 Değişikliğe İlişkin Notlar:

-Götürü teminat yetkisi talep ediliyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik yapılmak isteniyorsa Ek-1/B de eklenmelidir.

-Onaylanmış ihracatçı yetkisi talep ediliyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik yapılmak isteniyorsa Ek-1/C de eklenmelidir.

-İzinli gönderici yetkisi isteniyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik yapılmak isteniyorsa Ek-1/D de eklenmelidir.

9- Sertifikayı almaya hak kazanmanız halinde, internet yoluyla kamuya duyurulacak yetkilendirilmiş yükümlü listesinde yer almayı onaylıyor musunuz?

Evet

Hayır

10- Beyan:          

 

Bu belge ve ek 1/B , 1/C ve/veya 1/D ’deki belgeler ile bu belgelere ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

 

 

                Tarih                                                                                                    Beyan Edenin

 Firma Kaşesi/Kurum Mührü                                                                            Adı-Soyadı

                                                                                                                                Unvanı

 

 

11. Başvuru Formuna Eklenen Belgeler

A. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü İçin Verilen Belgeler

1. Adli Sicil Belgeleri           

1.1 Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi

1.2 Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için imzalı Beyan Formu

2. Borcu Yoktur Belgeleri

2.1 Vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı

2.2 SGK prim borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı

3. Yeminli Mali Müşavir Raporu

4. ISO 9001 Sertifikası

5. ISO 27001 Sertifikası

6. Soru Formu

7. Diğer (Geçici madde 1/2’de sayılanlar) …………………………………………………………………….

8. Resmi dairelerce yapılan başvurularda yalnızca Başvuru Formu ibraz edilir.

9.  Sermayesinin tamamı devlete ait KİT ve İDT’ler ile sermayesinin tamamı bir KİT veya İDT’ye ait müesseselerce yapılan başvurularda başvuru formunun yanı sıra  Ortaklık ve Sermaye Yapısını Gösterir Belge ibraz edilir.

 

B. Talep Edilen İzin/Yetkiler İçin Verilen Belgeler

 

1.Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formu

2.Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu

3.Grup İmalatçısı Tespit Formu

4.İzinli Gönderici Yetkisi Başvuru Formu

5. Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi

 

 

 

Ek-1/B

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURU FORMU

1-Başvuru Türü

 

 • o Yeni Başvuru
 • o Güncelleme
 • o Kapsamını Değiştirme

2-Teminat Konusu Toplam Tutar (TL):

 

 

3-Teminat Mektubu Bilgileri 

3.1-Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları

 

Tarihi

Sayısı

Tutarı

Banka veya Özel Finans Kuruluşu

1

 

 

 

 • oTL   oAVRO

 

2

 

 

 

 • oTL   oAVRO

 

3.2- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 32)1

3.3- Mevcut Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı

 • o GTR1-ÖTV.IA
 • o GTR2-ÖTV.IA
 • o GTR1
 • o GTR2

 

 

 

 

 

3.4- Talep Edilen Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı2

 • o GTR1-ÖTV.IA
 • o GTR2-ÖTV.IA
 • o GTR1
 • o GTR2

 

4- İadesi Talep Edilen Teminat Mektubu

(Bu bölüm yetkinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi veya geri alınmasının istenilmesi durumunda ve teminat mektubunun iadesi talep edildiğinde doldurulmalıdır.)

 

Tarihi

Sayısı

Tutarı

Banka veya Özel Finans Kuruluşu

1

 

 

                                 oTL   oAVRO

 

2

 

 

                                 oTL   oAVRO

 

Bu belge ve eki ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamıza/kurumumuza götürü teminat uygulamasından yararlanma izni verilmesi hususunu müsaadelerine arz ederim.

 

Tarih

 

Beyan Edenin

Firma Kaşesi/Kurum Mührü

 

Adı-Soyadı

 

 

Unvanı

İmzası

 

1- Tablo 1’e göre belirlenecektir.

2-Kapsam değişikliği kapsamında ÖTV.1A isteniliyorsa vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğine dair yazı da eklenir.

 

 

 

 


Tablo 1

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN TABLO (M.D. 32)

TEMİNAT GÖSTERİLECEK KAMU ALACAĞI

GÖTÜRÜ TEMİNAT TÜRÜ

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi dahil

Dahilde işleme rejimi dahil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler

GTR1-ÖTV.IA

Dahilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler.

GTR2-ÖTV.IA

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç

Dahilde işleme rejimi dahil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler

GTR1

Dahilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler.

GTR2

 

 

 

Ek-1/C

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ BAŞVURU FORMU

I. İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ (Bu kısım izin istenmiyorsa boş bırakılacaktır.)

1.1 İzin Kapsamı Tesisler

İzin kapsamına tesis eklenmesi                             

Tesisin adı

Tesisin açık adresi

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

2. Başvuru Sahibi Grup İhracatçısıysa İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Grup İmalatçısının Tesisleri

2.1. Grup İmalatçısının

Unvanı

Vergi Numarası

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Tarihi Ve Sayısı

 

 

 

2.1.1 İzin Kapsamı Tesisler

İzin kapsamına tesis eklenmesi                             

Tesisin adı

Tesisin açık adresi

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

2.2 Grup İmalatçısının

(2’den fazla grup imalatçısı varsa, her bir grup imalatçısı için aynı formatta satırlar ilave edilir.)

Unvanı

Vergi Numarası

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Tarihi Ve Sayısı

 

 

 

2.2.1 İzin Kapsamı Tesisler

İzin kapsamına tesis eklenmesi                             

Tesisin adı

Tesisin açık adresi

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

3. İzin Kapsamında Bulunan Tesisin İzin Kapsamından Çıkarılması

Tesisin adı

Tesisin açık adresi

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

II. A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİ BAKANLIKÇA YETKİ VERİLEN KİŞİ VE KURULUŞ TARAFINDAN DÜZENLEME VE VİZE İŞLEMİ İÇİN GÜMRÜK İDARELERİNE İBRAZ EDİLME ZORUNLULUĞU OLMAKSIZIN DÜZENLEYEBİLME İZNİ

(Bu kısım izin istenmiyorsa boş bırakılacaktır.)

2.1. İstatistiki Bilgiler

12 Aylık Dönem   -  Başlangıç tarihi …./…./20..      Bitiş tarihi …/…/20..

Sıra no

A.TR Dolaşım Belgesi

İhracat Beyannamesi

İhracat Yapılan Ülke

 

Tarih

Sayı

Tarih

Sayı

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKE VEYA ÜLKE GRUPLARIYLA TERCİHLİ TİCARETTE, TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TARIM ÜRÜNLERİNİN TERCİHLİ TİCARETİNDE VE ÜLKEMİZ TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ REJİMİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TERCİHLİ TİCARETTE EŞYANIN KIYMETİNE BAKILMAKSIZIN FATURA BEYANI VEYA EUR.MED FATURA BEYANI  DÜZENLEYEBİLME İZNİ

(İzin istenmiyorsa bu kısım boş bırakılacaktır)

(Madde 18 ve 69 hükümleri çerçevesinde izin kapsamında değişiklik yapılmak isteniyorsa Tablo 1  doldurulmalıdır)

3.1. Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında İhracatı Yapılmak İstenen Eşyanın

Ticari İsmi

 

Tarife Pozisyonu

 

İhraç Edileceği Ülke veya Ülkeler Grubu

 

3.2 İstatistiki Bilgiler

12 Aylık Dönem   -  Başlangıç tarihi …./…./20..      Bitiş tarihi …/…/20..

 Sıra No

EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikası

İhracat Beyannamesi

İhracatın Yapıldığı Gümrük İdaresi

İhracatı Yapılan Eşyanın GTİP’i

İhracat’ın Yapıldığı Ülke/Ülke Grubu

 

Tarih

Sayı

Tarih

Sayı

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1

FATURA BEYANI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ DEĞİŞİKLİK BAŞVURU FORMU

1. Onaylanmış İhracatçıya İlişkin Bilgiler

Onaylanmış İhracatçı Unvanı

 

Onaylanmış İhracatçı Yetki Numarası

 

2.Mevcut Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında İhracatı Yapılan Eşya

Ticari İsmi

 

Tarife Pozisyonu

 

İhraç Edildiği Ülke veya Ülkeler Grubu

 

3. Değişikliğe Kapsamı

3.1 Mevcut Yetki Kapsamındaki Eşyanın İhracatının Yapılmaya Devam Edilip Edilmeyeceği

Evet

Hayır

(Hayır seçilmişse aşağıdaki soru boş bırakılacaktır.)

3.2 Mevcut Yetki Kapsamındaki Eşyanın İhracatının Yapıldığı Ülke veya Ülke Grubunda Değişiklik İstenip İstenmediği

Evet

(Evet işaretlenmişse, ihracat yapılmak istenen ülke veya ülke grubunu belirtiniz)

 ……………………….

………………………..

Hayır

3.3 Mevcut Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamındaki Eşyadan Farklı Bir Eşya Yetki Kapsamına Alınmak İsteniyorsa

Ticari İsmi

Tarife Pozisyonu

İhraç Edildiği Ülke veya İhraç Edileceği  Ülkeler Grubu

 

IV. BEYAN

 

Bu belge ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamızın/kurumumuzun onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamının talebimiz doğrultusunda değiştirilmesini arz ederim.

 

 

 

Tarih

Firma Kaşesi / Kurum Mührü

 

 

Beyan Edenin

Adı-Soyadı

Unvanı

İmzası

 

 

Ek-1/D

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ BAŞVURU FORMU

1. Yetki Kapsamı Tesisler

1.1. Yetki kapsamına tesis eklenmesi                             

Tesisin adı

Tesisin açık adresi

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

1.2. Yetki kapsamında bulunan tesisin yetki kapsamından çıkarılması

Tesisin adı

Tesisin açık adresi

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

2. Sahip Olunan Teminat

Kapsamlı Teminat  

Teminattan Vazgeçme

Kapsamlı Teminat Yüksek Kaçakçılık Riski İçeren Eşya’yı Kapsıyor Mu?         Evet        Hayır

 

3. Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi

(Bir örneği eke konulacaktır.)

4. Beyan

Bu belge ve eki belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

 

 

 

Tarih

Firma Kaşesi / Kurum Mührü

 

 

Beyan Edenin

Adı-Soyadı

Unvanı

İmzası

 

 

Ek-3

BEYAN FORMU

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan; uluslararası suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçları, petrol kaçakçılığı suçları, uyuşturucu kaçakçılığı suçları, haksız mal edinme suçlarından, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca ceza almamış olduğumu/olduğunu, aksine bir durumun tespit edilmesi halinde doğacak tüm hukuki sonuçları kabul edeceğimi beyan ederim.

 

 

Tarih:

 

 

 Beyan Edenin

 

 

Adı-Soyadı:

 

 

Unvanı:

 

 

İmza:

BEYANA KONU KİŞİNİN

Adı ve Soyadı

 

Unvanı

 

Uyruğu

 

Adresi

 

Doğum Tarihi ve Yeri

 

Anne Adı

 

Baba Adı

 

Pasaport Tarih ve Numarası

 

Başvuru sahibi kişinin

Sermayedarı/Ortağı

(%10’dan fazla paya sahip)

 

Yönetim Kurulu Üyesi/Şirket Müdürü

 

Dış Ticaret/Gümrük İşlemlerinde İmza Yetkilisi

 

BAŞVURU SAHİBİ KİŞİNİN

Ticari Unvanı

 

Vergi No.su

 

 

Açıklama:  Bu form yalnızca başvuru sahibinin %10’dan fazla paya sahip sermayedarı/ortağı, yönetim kurulu üyesi/şirket müdürü ve/veya gümrük/dış ticaret işlemlerinde imza yetkisini haiz çalışanı olup sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu kişiler için düzenlenecek ve kişinin kendisi veya yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanacaktır. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu ve T.C uyruklu kişiler ile sürekli olarak yurt dışında ikamet eden T.C uyruklu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtildiği şekilde alınan adli sicil belgesi ibraz edilecektir.

 

 

Ek-4

……………..SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Konu:  Sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının yetkilendirilmiş yükümlü sertifika başvurusu kapsamında bildirilmesi

 

………………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren işyerimiz, Müdürlüğünüzün …………………………………..… sicil sayılı dosyasında işlem görmektedir.

“Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” almak amacıyla ……………………........ Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcumuz bulunup bulunmadığının tarafımıza bildirilmesini,

Arz ederim. (……/….../20….)

                                                                                                         

 

Unvan/Adı-Soyadı/İmza

 

                                                                                                                     

 

 

Aynı Unvan/Adı Soyadı İle Tescil Edilmiş Diğer İşyerlerinin Sicil Numaraları

1

 

5

 

9

 

2

 

6

 

10

 

3

 

7

 

11

 

4

 

8

 

12

 

 

Aracısı Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları

1

 

3

 

5

 

2

 

4

 

6

 

 

Ortağı Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları

1

 

3

 

5

 

2

 

4

 

6

 

 

Üst Düzey Yöneticisi Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları

1

 

3

 

5

 

2

 

4

 

6

 

 

Gerçek Kişi İşverenler İçin Bağ-No:…………………………………………...

Tüzel Kişi İşverenler İçin Emekli Sandığı No:…………………………….

 

 

 

 

Ek- 5

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU

Rapor Sayısı:

 Rapor Tarihi:

Tespit Dönemi:

1. İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

Adı Soyadı:

Bağlı Olduğu Mesleki Şirketi

Bağlı Olduğu Oda

Oda Sicil No:

Ruhsat No:

İş Adresi ve Telefonu

 

2. DAYANAK SÖZLEŞMESİNİN

Tarihi:

 Sayısı:

3. TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN

Ticaret Unvanı

 

Kanuni Merkez Adresi

 

Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunduğu Yer:

 Ticaret Sicil Numarası:

Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi:

 Vergi Numarası:

4. GENEL BİLGİLER

4.1 Sermayesinin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar:

Bu kısımda, şirketin toplam sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortakların ad ve soyadları, T.C Kimlik Numaraları  (tüzel kişiler için ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve vergi kimlik numarası), sermaye pay oranları ve ikametgâh adresleri belirtilecektir.

4.2 Muhasebeden Sorumlu Kişilere İlişkin Bilgiler:

Bu kısımda, şirketin muhasebe ve mali işlerinden sorumlu olan kişilerin ad ve soyadları, görevli oldukları birimler, görevleri ve unvanları (3568 sayılı Kanun hükümlerine göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanlarından birine sahip olup olmadıkları) yazılacaktır.

4.3  Şirketin Yasal Defterlerinin Tasdikine İlişkin Bilgiler:

Bu kısımda, şirketin bir önceki takvim yılında tutulan kanuni defterlerinin türleri, tasdik tarih ve numaraları ile tasdik eden merciiler yazılacaktır.

4.4 Şirketin Muhasebe ve Defter Kayıtlarına İlişkin Bilgiler:

Bu kısımda, aşağıdaki sorular konuyla ilgili yapılan incelemeler de belirtilerek yanıtlanacaktır.

4.4.1 Şirket muhasebe kayıtları ve mali bilgi ve belgeleri şirket merkezinde mi tutulmaktadır? Tutulmuyor ise nerede tutulmaktadır ve istenildiğinde merkezden bu bilgi ve belgelere kolayca erişim sağlanabilmekte midir?

4.4.2 Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla mı tutulmaktadır? Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla tutuluyor ise bunun için hangi bilgisayar programı veya programları kullanılmaktadır?

4.4.3 Şirketin muhasebe kayıtları tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak tutulmakta mıdır?

4.4.4 Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgeler usulüne uygun olarak düzenlenmiş midir, düzgün bir şekilde şirket kayıtlarına geçirilmiş midir ve gerçeği yansıtmakta mıdır?

4.4.5 Defter kayıtları nizamına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulmakta mıdır?

4.4.6 Şirketin ticari ve mali bilgi ve belgeleri, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal saklama süresi içerisinde istenildiği takdirde ibraz edilebilecek şekilde düzenli olarak saklanmakta mıdır, bu belgelerin saklanması için arşiv oluşturulmuş mudur?

4.4.7 İnceleme yapıldığı tarih itibariyle, muhtasar, damga, katma değer, geçici vergi beyannameleri ve kurumlar vergisi beyannamesi süresinde verilmiş midir? Verilen beyannameler şirketin kanuni defter ve kayıtlarına ve mevzuata uygun mudur?

4.4.8 Şirketin Rapora Konu Yıl İçerisinde Ödediği Kurumlar Vergisi Tutarı (Rapora konu yıldan bir önceki yıl) :

4.4.9 Şirketin Hukuki Statüsü:

Bu kısımda, şirketin inceleme yapıldığı tarih itibariyle, iflas etmediği/iflasının ilan edilmediği/iflasının ertelendiği, tasfiye halinde olmadığı/zorunlu tasfiye kararı verilmediği, işlerinin mahkeme tarafından yürütülmediği, konkordato ilan etmediği, işlerinin askıya almadığına ilişkin tespitler yer alacaktır.

5. HESAP İNCELEMELERİ

5.1 Mal ve Hizmet Alış ve Satış Faturaları Üzerinden Yapılan İncelemeler:

5.2 Nakit Hareketleri ve Borç-Alacak İlişkileri:

5.3 Bilanço Hesaplarına İlişkin İncelemeleri:

5.4 Gelir Tablosu Hesapları Hakkında Açıklamalar:

5.5 Finansal Analiz ile İlgili Açıklamalar:

5.5.1 Likidite Oranları

Bu kısımda Cari Oran ve Asit Test Oranı belirtilecek ve kısaca yorumlanacaktır.

5.5.2 Aktif Yapıyla İlgili Oranlar

Bu kısımda Stoklar/Aktif Toplamı, Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Toplamı ve Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar oranları belirtilecek ve kısaca yorumlanacaktır.

5.5.3 Verimlilik Oranları

Bu kısımda Stok Devir Hızı, Özvarlık Devir Hızı ve Aktif Devir Hızı oranları belirtilecek ve kısaca yorumlanacaktır.

5.5.4 Mali Yapı ile İlgili Oranlar

Bu kısımda, Özvarlıklar/Pasif Toplamı, Kısa Vadeli Borçlar/Pasif Toplamı ve Toplam Borçlar/Pasif Toplamı oranları belirtilecek ve kısaca yorumlanacaktır.

5.5.5 Karlılık Oranları

Bu kısımda, Özvarlık Karlılığı, Faaliyet Karlılığı ve Net Kar Marjı oranları belirtilecek ve kısaca yorumlanacaktır.

6. SONUÇ

6.1 Bu kısımda 4 ve 5 inci kısımda yer verilen bilgi ve değerlendirmeler göz önünde bulundurularak;

6.1.1 Şirket ile ilgili fiili durumun, şirketin muhasebe kayıt ve belgelerinin mevzuata uygun olup olmadığı;

6.1.2 Şirketin incelenen mali tablolar itibarıyla borç, ücret, vergi ve sair yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği,

6.1.3 Şirketin incelenen mali tablolar itibariyle inceleme döneminde kar edip etmediği,

6.1.4 Muhasebe kayıtlarının, ilgili mali bilgi, belge ve verilerin düzenli tutulup tutulmadığı, söz konusu kayıtlara, bilgi, belge ve verilere istenildiğinde kolayca erişim sağlanıp sağlanamayacağı,

Hususları, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda olduğu tespit edilecektir.

6.2 Bu bölümde “Yapılan tespit ve incelemeler sonucunda 6.1 de belirtilen hususlar olumlu/olumsuz olarak sonucuna bağlanmıştır.(*)” şeklinde duruma uygun ifadeye yer verilecektir.

(*) 6.1 de belirtilen tüm hususların uygun olarak tespitinin yapıldığı durumda “Olumlu”, belirtilen bu hususlardan herhangi birine ilişkin olarak uygun olmadığı tespiti yapıldığı durumda ise “Olumsuz” görüş belirtilecektir.

 

 

Ek-6

ÖN İNCELEME DEĞERLENDİRME FORMU

I. BAŞVURU KAYDINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Başvuruyu Kabul Eden Bölge Müdürlüğü

 

2. Başvurunun Tarihi ve Sayısı

 

3. Referans Numarası

 

4. Ek Süre Verildiyse;

    Veriliş Tarihi:

Eksikliklerin Giderildiğinin Bildirim Tarihi:

 

II. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

A. Başvuru Sahibine İlişkin Genel Bilgiler

1. Ticaret Unvanı

 

2. Vergi Numarası

 

3. Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer

 

4. Ticaret Sicil Numarası

 

 

III. ÖN İNCELEME NETİCESİ (YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ KOŞULLARI)

A. Güvenilirlik Koşulu

1. Madde 5/1/a

1.1 Başvuru sahibinin %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.)

 

 

 

 

 

 

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Başvuru sahibinin yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket müdürleri (Ltd. Şti.)

 

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Başvuru sahibinin dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza yetkisine haiz çalışanları

 

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netice:

1.1, 1,2 ve 1,3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen adli sicil belgelerinin incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.

2. Madde 5/1/b                    

2.1 Başvuru sahibinin sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu %10’dan fazla paya sahip gerçek kişi sermayedarları (A.Ş.)/ortakları (Ltd. Şti.)

 

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Başvuru sahibinin sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri (A.Ş.)/şirket müdürleri (Ltd. Şti.)

 

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Başvuru sahibinin sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu dış ticaret/gümrük işlemlerinde imza yetkisine haiz çalışanları

 

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

Adı-Soyadı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netice:

2.1, 12,2 ve 2,3’de sayılan kişiler adına ibraz edilen Ek-3’te yer alan örneği uygun düzenlenen beyan formlarının incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.

 

3. Madde 5/1/c

Netice:

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ceza kararları sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.

4. Madde 5/1/ç

Netice:

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ceza kararları sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.

5. Madde 5/1/d

Netice:

[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…],[…/…/…-…/…/…] dönemleri için …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ceza kararları sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.

6. Madde 5/1/e

Netice:

…/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan vergi ve ceza borcu sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.

7. Madde 5/1/f

Netice:

Başvuru sahibinin [bağlı bulunduğu ………… Vergi Dairesinin …/…/… tarih ve …… sayılı yazısının]/[nakil geldiği ………… Vergi Dairesinin …/…/… tarih ve …… sayılı yazısının] (nakil gelinen birden çok vergi dairesi varsa her birinin adı ile yazısının tarih ve sayısı ayrı ayrı belirtilecektir) formlarının incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.

8. Madde 5/1/g

Netice:

[.../…/… tarih ve  ………………… barkod numaralı e-borcu yoktur belgesinin]/[…………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün     …/…/… tarih ve …….. sayılı yazısının] incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 5’inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.

B. Ticari Kayıtların Güvenilirliği Ve İzlenebilir Olması Koşulu

1. Madde 6/1/ı

Netice:

……………………… tarafından düzenlenen …/…/… tarih ve ………. Sertifika no.lu ISO 27001Sertifikasının incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 6’ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.

C. Mali Yeterlilik Koşulu (Başvuru sahibinin 3 yıldan fazla faaliyette bulunuyor olması halinde doldurulacaktır.)

1. Madde 7

Netice:

….… oda sicil no.lu/ ……. ruhsat no.lu …………………. tarafından düzenlenen …/…/… tarih ve …….. sayılı Ek-5’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen yeminli mali müşavir raporunun incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 7’nci maddede belirtilen koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.

D. Diğer Tespitler

1. ISO 9001 belgesi

Netice:

Başvuru sahibinin ……………………… tarafından düzenlenen …/…/… tarih ve ………. Sertifika no.lu ISO 9001Sertifikasına sahip olduğu tespit edilmiştir.

IV. ÖN İNCELEME NETİCESİ (SERTİFİKA KAPSAMINDA TALEP EDİLEN İZİN/YETKİLER)

(Varsa Sertifika Kapsamında talep edilen izne/yetkiye ilişkin ilgili bölüm/bölümler doldurulacaktır)

A. İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni

1. Madde 45/1

Netice:

a) …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan ihracat tutarı sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 45’inci maddenin birinci fıkrasında sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.

b) Başvuru sahibi tarafından izin kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisler ile bu tesislerin, izin kapsamına alınmalarının uygun bulunması halinde, bağlı olarak çalışmaları bölge müdürlüğümüzce uygun bulunan gümrük müdürlükleri ve eşyanın bu tesislerden çıkış izninin verileceği uygun görülen süre:

Sıra No:

Tesis Adı:

Tesis Adresi:

Belirlenen Gümrük Müdürlüğü

Çıkış İzni Bildirim Süresi

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni

1. Madde 60/1

Netice:

Başvuru sahibinin…/…/…-…/.../… dönemi içerisinde … adet A.TR Dolaşım Belgesi düzenlendiğine ilişkin beyanına göre 60’ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulun karşılandığı kabul edilmiştir.

C. Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı  Düzenlenme İzni

1. Madde 67/1

Netice:

Başvuru sahibinin…/…/…-…/.../… dönemi içerisinde … adet EUR.1 ve/veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlendiğine ilişkin beyanına göre 67’nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulun karşılandığı kabul edilmiştir.

Ç. İzinli Gönderici Yetkisi

1 Madde 72/1/a

Netice:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış …/…/… tarih ve ….. sayılı  uluslararası taşımacı yetki belgesinin incelenmesi neticesinde başvuru sahibinin 72’nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.

2. Madde 72/1/b

Netice:

Başvuru sahibinin Ortak transit yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen Kapsamlı teminat/teminattan vazgeçme iznine sahip olduğu ve dolayısıyla 72’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.

3. Madde 72/1/c

Netice:

…/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan transit beyanı miktarı sorgusu neticesinde başvuru sahibinin 72’nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan koşulu karşıladığı tespit edilmiştir.

4. Başvuru sahibi tarafından yetki kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisler ile bu tesislerin, izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmalarının uygun bulunması halinde, bağlı olarak çalışmaları bölge müdürlüğümüzce uygun bulunan gümrük müdürlükleri ve eşyanın bu tesislerden çıkış izninin verileceği uygun görülen süre:

Sıra No:

Tesis Adı:

Tesis Adresi:

Belirlenen Gümrük Müdürlüğü

Çıkış İzni Bildirim Süresi

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ÖN İNCELEME NETİCESİ (GEÇİCİ MADDE 1) (Geçici madde 1/2 ve 1/3 de belirtilen koşullardan hangisi karşılanmışsa o bölüm doldurulacaktır)

A. Geçici Madde 1/2

Netice:

Başvuru sahibi ilgili maddede yer alan belgelerden birini ibraz ederek Geçici 1 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan koşulu karşılamıştır.

 

 

B. Geçici Madde 1/3

Netice:

1. …/…/… tarihinde GÜVAS üzerinden yapılan sorgu neticesinde başvuru sahibinin aşağıda belirtilen koşullardan en az birini karşıladığı tespit edilmiştir;

a) Geçici madde 1/3/a  

b) Geçici madde 1/3/b  

c) Geçici madde 1/3/c  

VI. İLAVE NOTLAR: (Belirtilmesi gerekli görülen başka hususlar varsa bu bölümde belirtilmelidir)

 

 

 

 

 

 

 

 

Adı geçen firma tarafından yapılan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusunun ön incelemesi Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi uyarınca Bölge Müdürlüğümüzce yapılmış ve uygun bulunmuştur.

 

Bilgi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

 

Tarih

Bölge Müdürünün

Adı-Soyadı

 

İmzası

 

Not: Ek 1/A’da yer alan başvuru formunun bir kopyası bu forma eklenecektir.  Ek 1/A’daki başvuru formuna ekli diğer belgeler ise gönderilmeyecektir.


 

Ek-8

 


 

 

Ek-9

EKSİK BELGE TAMAMLAMA FORMU

 

1-Eksik Belgeyle Beyanda Bulunan Kişi

Ticaret Unvanı

 

Vergi No

 

Sertifika No

 

2- Eksik Belgeyle Beyanda Bulunulan TCGB

TCGB Tescil No

 

TCGB Tescil Tarihi

 

Kalem No

 

Eksik Belge Sayısı

 

3-Tamamlanan Belge/Belgeler

Tamamlanan Belge

Belge Tarihi

Belge Sayısı

Süre Uzatımı (gün)

 • Fatura

 

 

 

 • A.TR Dolaşım Belgesi

 

 

 

 • Menşe Şahadetnamesi

 

 

 

 • EUR.1 Dolaşım Belgesi

 

 

 

 • Form A Menşe Belgesi

 

 

 

 • Navlun Makbuzu

 

 

 

 • Sigorta Poliçesi

 

 

 

 • İşlenmiş Tarım Ürünleri 
  Analiz Sonuç Raporu

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR:

 

..…/……… tescil numaralı ve tarihli gümrük beyannamesinin… no.lu kaleminde yer alan eşyaya ilişkin olarak yukarıda belirtilen belgeler ilişikte yer almaktadır.

Gereğini arz ederim (Tarih)

 

EK: … Adet Belge (… Sayfa)

 

Firma Yetkilisi

Adı Soyadı-Unvanı

İmza

Kaşe

 

 

 

Ek-10

GRUP İMALATÇISI TESPİT FORMU

1- Formu Düzenleyen İhracatçı Birliği

İhracatçı Birliği Adı

 

2-Formun Konusu Olan Grup İhracatçısı (Firma)

Ticaret Unvanı

 

Vergi No

 

3-Formun Ait Olduğu Dönem

Başlangıç Tarihi:

Bitiş Tarihi:

 

4-Firmanın Grup İmalatçısı Adına Yaptığı İhracat

 

Grup İmalatçısı Ticaret Unvanı

Grup İmalatçısı Vergi No

Grup İmalatçısı adına Yapılan

İhracat Tutarı (FOB ABD doları)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

...

 

 

 

TOPLAM

 

 

Bu formda yer alan bilgilerin Birliğimiz kayıtlarına uygun olduğunu onaylarım.

Bilgilerine arz ederim.  …../…./..…….(Tarih)

 

 

Onaylayan Makam

İmza/Mühür

 

Açıklamalar:

1- Bu form, grup ihracatçısı firmanın bağlı bulunduğu ihracatçı birliği tarafından doldurulacaktır.

 

 

 

 

Ek-11/A

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI (İYG) YETKİ NUMARASI

 

İhracatta Yerinde Gümrükleme Yetki Numarası

“İYG”+Yılın Son İki Rakamı+Bölge Müdürlüğü İl Trafik Kodu+Sıra Numarası (3 Rakam)

 

Örnek (2012 yılında İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce verilen 1 sıra numaralı ihracatta yerinde gümrükleme izni yetki numarası)

İYG1234001

 

 

 

Ek-11/B

İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ

 

I. İZİN SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Unvanı

 

2. Vergi Numarası

 

3. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifika Numarası

 

4. Onaylanmış İhracatçı (İYG) Yetki Numarası

 

 

II. İZNE İLİŞKİN BİLGİLER

1. İznin Veriliş Tarihi

 

2. İzni Veren Bölge Müdürlüğü

 

 

 

III. İZNİN KAPSAMI

 İzin Kapsamı Tesisler, Bu Tesislerden Yapılacak Gümrük İşlemlerinden Sorumlu İhracat Gümrük İdaresi ve Bu Tesislere İlişkin Çıkış Bildirim Süresi

Sıra No

Tesisin Adı ve Adresi

Yetkili İhracat Gümrük Müdürlüğü

Çıkış İzni Bildirim Süresi

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

IV. İZİN SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.

İzin kapsamı eşyanın muayenesi sırasında muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak

2.

İhracat beyannamesi eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak

3.

Güvenli alana ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, güvenli alan ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak

4.

Güvenli alana ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını gümrük idaresine vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak

5.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak özel mührün korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak

6.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin hükümlerine aykırı hareket etmemek

 

 

 

                                 Bölge Müdürünün

                      Adı-Soyadı

                           Mührü / İmzası

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-12

 

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ TARAFINDAN KULLANILACAK

ÖZEL TİPTE MÜHRÜN ÖZELLİKLERİ

 

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 56 ncı ve 83 üncü maddelerinde belirtilen mühürler, güncel ISO/PAS 17712 standardında belirtilen yüksek güvenlikli mühür niteliklerine ek olarak en az aşağıdaki özellikleri ve teknik şartları taşır:

 

 

(a) Temel özellikler:

 

Mühürlerin:

 1. Normal kullanımda sağlam kalması;
 2. Kolayca kontrol edilebilir ve tanınabilir olması;
 3. Her türlü kırma ve çıkarmanın çıplak gözle görülebilir izler bırakacak şekilde imal edilmiş olması;
 4. Tek bir kullanım için tasarlanmış olması; veya birden fazla kullanım amaçlanıyorsa, her kullanıldığında açık ve farklı bir kimlik işareti verilebilecek şekilde tasarlanmış olması;
 5. Kimlik işaretlerinin bulunması

         gereklidir.

 

 

(b) Teknik şartlar:

 

 1. Mühürlerin şekli ve boyutları, kullanılan mühürleme yöntemine göre değişebilir, ancak boyutlar kimlik işaretinin kolayca okunmasına olanak verecek şekilde olmalıdır.
 2. Mühürlerin kimlik işaretlerinin, sahtesinin yapılması imkansız ve taklit edilmesi zor olmalıdır.
 3. Kullanılan malzeme, kaza sonucu kırılmaya dirençli ve tespit edilemeyecek sahte veya yeniden kullanımı önleyecek şekilde olmalıdır.

 

Ek-13/A

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI (A.TR) YETKİ NUMARASI

 

Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni Yetki Numarası 

“AT”+Yılın Son İki Rakamı+Bölge Müdürlüğü İl Trafik Kodu+Sıra Numarası (3 Rakam)

 

Örnek (2012 yılında İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce verilen 1 sıra numaralı A.TR düzenleme izni yetki numarası)

AT1234001

 

Ek -13/B

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI KAŞESİ

 

 

 

ATXXXXXXX

30 mm

20 mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ek-14

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI (EUR) YETKİ NUMARASI

 

Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme İzni

“EUR”+Yılın Son İki Rakamı+Bölge Müdürlüğü İl Trafik Kodu+Sıra Numarası (3 Rakam)

 

Örnek (2012 yılında İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce verilen 1 sıra numaralı EUR.MED fatura beyanı düzenleme izni yetki numarası)

EUR1234001

 

 

 

Ek-15/A

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİ NUMARASI

 

İzinli Gönderici Yetki Numarası

“İG”+Yılın Son İki Rakamı+Bölge Müdürlüğü İl Trafik Kodu+Sıra Numarası (3 Rakam)

 

Örnek (2012 yılında İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce verilen 1 sıra numaralı izinli gönderici yetki numarası)

İG1234001

 

 

 

Ek-15/B

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ

 

I. YETKİ SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Unvanı

 

2. Vergi Numarası

 

3. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifika Numarası

 

4. İzinli Gönderici Yetki Numarası

 

 

II. YETKİYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Yetkinin Veriliş Tarihi

 

2. Yetkiyi Veren Bölge Müdürlüğü

 

 

 

III. YETKİNİN KAPSAMI

 Yetki Kapsamı Tesisler, Bu Tesislerden Yapılacak Gümrük İşlemlerinden Sorumlu Hareket Gümrük İdaresi ve  Bu Tesislere İlişkin Çıkış İzni Bildirim Süresi

Sıra No

Tesisin Adı ve Adresi

Yetkili Hareket Gümrük Müdürlüğü

Çıkış İzni Bildirim Süresi

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

IV. YETKİ SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.

Yetki kapsamında işlem görecek eşyanın muayenesi sırasında muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

2.

İhracat beyannamesi eki tüm belge örneklerini muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

3.

Güvenli alana ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, güvenli alan ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

4.

Güvenli alana ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını gümrük idaresine vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

5.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak özel mührün korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak.

6.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin hükümlerine aykırı hareket etmemek.

 

 

 

                                 Bölge Müdürünün

                      Adı-Soyadı

                           Mührü / İmzası

 

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269576 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269576 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?