Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği EK:2

 EK-2: SORU FORMU / ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

 Bu formda yer alan sorular Yetkilendirilmiş Yükümlü başvurusunun değerlendirmesinde bakılacak unsurları içermektedir. Ancak, bazı soruların arz zincirindeki her firma tarafından cevaplanması mümkün değildir. Bu nedenle firmanızın durumu nedeniyle cevaplanması mümkün olmayan sorulara “Uygulanamaz” ibaresi ile birlikte neden uygulanamadığına dair kısa bir açıklama yazmanız gerekmektedir. Örneğin, üretim yapmayan bir firmanın üretim ile ilgili soruları cevaplaması mümkün olmayacaktır.

 

Bu soru formu Yetkilendirilmiş Yükümlü başvurunuzu değerlendirmenin yanı sıra, esas olarak size yol göstermek amacıyla kullanılacaktır. Soruları gerçeği olduğu gibi yansıtan şekilde yanıtlamanız, gümrük idaresinin sizin eksikliklerinizi anlayarak bunları gidermeniz için size rehberlik edebilmesini sağlayacaktır.  Gerçeği yansıtmayan yanıtlar ise firmanızın güvenilirliğinin sorgulanmasına yol açarak, başvurunuzun olumlu sonuçlanmasının önünde engel oluşturacaktır.

 Formda yer alan açıklamalar yol gösterici niteliktedir. Cevaplarınız değerlendirilirken, sorularda belirtilen hususlarla ilgili mevcut yazılı usulleriniz ile birlikte fiili uygulamanızın olup olmadığına bakılması esastır.

 Varsa, cevaplarınızı kanıtlayıcı belge örneklerini (sorularda belirtilen hususlarla ilgili; yazılı talimat, kurum içi sirküler, sözleşme, rehber, kitapçık, sertifika, standart belgesi vb.)  forma eklemeniz önerilmektedir. Bu belgeleri forma eklemeniz değerlendirmenizin daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır.

 Sorularda istenen bilgileri ek belge olarak vermeniz halinde, ek numarasını “Cevap” kısmına yazmanız gerekmektedir.

 Bu formdaki sorulara verdiğiniz cevaplar ve belgeler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacak olup, sadece firmanızın değerlendirilmesinde görevli kişilerce görülebilecek ve “Hizmete Özel” şeklinde ibare ile dosyalanacaktır.

 Bu formu imzalayan kişiler ayrıca her sayfasını paraflamak suretiyle işaretleyecektir.

 Bu formun elektronik haline Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden erişilebilirsiniz. “Cevap” kutularının genişliğini değiştirmeniz mümkündür.

 

 

1. GENEL BİLGİLER

Sorular

Açıklama

 1. Firmanızın iç organizasyon yapısını bir organizasyon şeması ile gösteriniz.

Gümrük işlemleriyle ilgili birimlerinizi, birim sorumlularının adları ile birlikte belirten bir organizasyon şeması vermeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Firmanızın sahip olduğu mevcut ISO belgelerini listeleyiniz.

Firmanızın sahip olduğu mevcut ISO belgelerini, numarası, belgeyi veren ilgili belgelendirme kuruluşu ve edinme tarihi ile birlikte bir liste halinde göstermeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Firmanızın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında faaliyet göstereceği sektörleri kısaca açıklayınız.

Firmanızın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını kullanacağı sektörleri bir liste halinde ve sektörde gösterdiğiniz faaliyet konusunu kısaca açıklayacak biçimde yazmanız beklenmektedir. (örn. Gıda sektörü – gıda ambalajlanması)

Cevap:

 

 

 1. Son bir yıl içindeki toplam gümrük beyannamesi sayısını belirtiniz. 

Son bir yıl içindeki toplam gümrük beyannamesi sayısını ithalat, ihracat ve transit için ayrı ayrı olmak üzere, toplam meblağları ile birlikte belirtmeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Çalıştığınız YGM/Gümrük Müşaviri ve gümrük işlerinizde aracılık eden kişi/kuruluşların iletişim bilgilerini belirtiniz.

Çalıştığınız YGM/Gümrük Müşaviri ve gümrük işlerinizde aracılık eden kişi/kuruluşların isim, adres, vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası vb. bilgileri bir liste halinde vermeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. İşyerinizde muhasebe ve lojistikle ilgili olarak kullandığınız yazılımları bir liste halinde belirtiniz.

İşyerinizde muhasebe ve lojistikle ilgili olarak kullandığınız yazılımları adı, işlevi ve edinilen firma bilgileri ile birlikte liste halinde belirtmeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Firmanızın tesislerinin bulunduğu yerler ve her bir tesisin tedarik zinciriniz açısından sahip olduğu işlevler hakkında kısaca bilgi veriniz.

Firmanızın her tesisi için adres bilgilerini vermeniz ve bu tesislerin tedarik zincirinizde nerede yer aldığını (örneğin; tedarik, taşıma, dağıtım, eşya gönderilerinin gruplandırılması vs.) bir liste halinde belirtmeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Son üç yıl içinde, gümrük idaresince verilen herhangi bir izniniz iptal edildiyse ve/veya askıya alındıysa, gümrük idaresinin gerekçeleriyle birlikte belirtiniz.

Başvuru tarihinizden üç yıl öncesine kadar olan sürede iptal edilen ve/veya askıya alınan izinlerinizin kapsamı, gümrük idaresinin gerekçesi ve varsa yapılan işlemlerle birlikte bir liste halinde belirtmeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Son üç yıl içinde, gümrük idaresine yapılan herhangi bir izin başvurunuz reddedildiyse gümrük idaresinin gerekçeleriyle birlikte belirtiniz.

Başvuru tarihinizden üç yıl öncesine kadar olan sürede reddedilen izin başvurularınız kapsamı, gümrük idaresinin gerekçesi ve varsa yapılan işlemlerle birlikte belirtmeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Düzenli ya da sıklıkla iş yaptığınız kişi ve kuruluşları faaliyet alanları ile birlikte bir liste halinde belirtiniz.

Firmanızın yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması kapsamında faaliyet göstereceği alanlarda mevcut durum itibariyle düzenli veya sıkılıkla iş yaptığı kişi ve firmaları isim veya ünvanları, iş yaptığınız alan ve asıl faaliyet alanlarını gösteren bir liste halinde belirtmeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Kendinize ait olmayan depo ve/veya antrepo kullanıyorsanız bunların işleticilerinin iletişim bilgileri ile birlikte yaptığınız işlem hacmi hakkında bilgi veriniz.

Firmanızın depolama ve/veya antrepo hizmeti aldığı firmaların isim, unvan ve iletişim bilgilerini yıllık ortalama işlem hacminizle birlikte bir liste halinde belirtmeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Düzenli olarak bağımsız denetim görmekteyseniz, kısaca bilgi veriniz.

Düzenli olarak bağımsız denetim görmekteyseniz, bağımsız denetimi gerçekleştiren firma, denetim sıklığı, denetime tabi olduğunuz süre vb. hususlar hakkında bilgi vermeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Ticaretini yaptığınız eşya listesini belirtiniz.

Ticari faaliyetinize konu eşyayı kombine nomanklatür kodlarını belirterek bir liste halinde sunmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

2.         GÜMRÜK MEVZUATINA İLİŞKİN İŞLEMLER

GÖSTERGE 1:

Ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idarelerince yapılan ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmak

 

İLGİLİ RİSKLER:

1- Sonradan kontrolün etkili yapılamaması

2- Eşyanın kayıtlardaki bilgilerle eşleştirilememesi

3- Kayıtların kasten usulsüz girilerek veya değiştirilerek gümrük idaresinin yanıltılması suretiyle devlete karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

4- Kayıtların kusurla yanlış girilerek devlete karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

5- Bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyamaması

6- Kayıtların yapılan işlemlerin izlenebilirliğini ortadan kaldırması

 

Sorular

Açıklama

 1. Ticari kayıtlarınız üzerinden beyanname veya beyanname yerine geçen belgelerle eşya hareketleri birlikte izlenebilmekte midir? Kısaca açıklayınız. (Örn. beyanname numarası bazında eşya hareketlerinin izlenebilmesi, her taşıma ve eşya hareketi kaydına beyanname numarasının yazılması vb.)

Cevabınızda, eşyanın hareketini gösterir belgelerin veya eşyaya bağlı dokümanların, eşyaya ilişkin beyanname ile bağlantısını nasıl bir sistematikle kurduğunuzu anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Gelen veya giden eşya sevkiyatının, taşıma belgeleri ve sipariş ile ilgili belgelerde belirtilen bilgiler ile karşılaştırılmasına yönelik düzenlemeleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, firmaya gelen veya firmadan giden taşıma aracı kapsamı eşyanın tespitinin nasıl yapıldığını ve bu tespitin kayıtlarını nasıl tuttuğunuzu anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Firmanız sonradan kontrole tabi tutuldu mu? Tutuldu ise, sonradan kontrol raporunun tarih ve sayısını belirtiniz. Raporda tespit edilen aksaklıkları gidermek için gerekli önlemleri aldınız mı? Aldıysanız, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, sonradan kontrol tecrübelerinizi ve sonradan kontrol raporu sonucunda yaptığınız işlemleri anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Firmanız kayıtlarını genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tutmakta mıdır? Tutmaktaysa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, firmanızda muhasebe kayıtları için hangi defterleri tuttuğunuzu, lojistik kayıt sisteminizin hangi unsurları içerdiğini ve muhasebe sisteminizin işleyişini anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

                                                                    

 

 1. Bilgi ve belgelerinizin izinsiz erişim, kötüye kullanma, kasıtlı yok etme, kaybolmaya ya da yokolmaya karşı korunmasına ilişkin usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, belgelere kimlerin erişebildiğini, bu erişimlerin nasıl kayıt altına alındığını ve belgelerin güvenliğinin nasıl sağlandığını anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

 

GÖSTERGE 2:

Eşyanın tüm vasıflarının tereddüde mahal bırakılmayacak şekilde gösterilmesini ve tüm hareketlerinin kayıt altına alınmasını mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olmak

İLGİLİ RİSKLER:

1- Kayıt tutma sisteminin karmaşıklığından dolayı usulsüz işlemlerin üstünün örtülmesi

2- Para hareketi ile eşya hareketi arasında bağlantının kurulamaması

3- Eşyanın tesis içinde takip edilememesi

 

Sorular

Açıklama

 1. Nihai ürünün veya satışa hazır eşyanın tesis içindeki hareketlerini tarih ve saat bilgisi ile kayıt altına alan kurum içi düzenlemeleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, satışa hazır nihai ürünlerinizin tesis içindeki hareketlerinin nasıl kayıt altına alındığını anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Ticari eşyayı tüm ayırt edici özellikleri ile kayıt altına alacak usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, eşyanın tanınmasını sağlayacak hangi özelliklerini (marka, model, seri numarası, renk, ağırlık, cins vb.) ne şekilde kayıt altına aldığınızı ve bu kayıtları diğer kayıtlarla nasıl ilişkilendirdiğinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Eşyanın üretiminde veya alınıp satılmasında, siparişinden alıcıya teslimine kadar tüm girdi ve çıktıların geçirdiği her bir aşamayı tarih ve saat bilgisi ile kayıt altına alan kurum içi düzenlemeleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, siparişten alıcıya teslime kadar tüm operasyonel işlemlerinizi nasıl bir sistematikle ve hangi bilgileri içerecek şekilde kayıt altına aldığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Üretim sürecinde ilk maddelerin depodan çekilmesi, üretim sürecine sokulması, nihai ürünün ortaya çıkması, üretim sürecinde oluşan fire ve kayıplar ile nihai ürünün depoya alınması süreçlerinin kayda alınmasına ilişkin usulleriniz var mıdır? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, üretimden sorumlu biriminiz, üretimin kayıt altına alınması ile ilgili yaptığınız işlemler, kayıt altına alan personel ve üretim metodlarının kontrol mekanizmaları hakkında bilgi vermeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Finansal hesaplar ile eşya ve taşımaya ilişkin kayıtlarınız arasında bağlantı kurulabilmekte midir? Kurulabilmekteyse, nasıl kurulduğuna ilişkin kısaca bilgi veriniz.

Eşya için yapılan tüm ödemelerin ayrı ayrı firmanızın kayıtlarında nasıl gösterildiğini (örn. banka hesap özeti açıklaması, nakit ödemelere ilişkin dekontlar, navlun faturası vb.) ve birbirleriyle nasıl ilişkilendirildiğini anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

 

GÖSTERGE 3:

Gümrük ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlara gümrük idaresinin fiziki veya elektronik olarak erişebilmesine olanak sağlamak

İLGİLİ RİSKLER:

1- Gümrük idaresinin kontrol yapmasının gerekli olduğu durumlarda, ihtiyaç duyulan süre zarfında kayıtlara ulaşamaması

 

Sorular

Açıklama

 1. Kayıtlarınızı kağıt ortamında tutuyorsanız,  gümrük idaresinin kayıtlara incelemesi sırasında gerektiği zaman ulaşabilmesi için şirket içi altyapınız var mıdır? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, kayıtlarınızın tutulduğu yeri, arşivinizden sorumlu personeli, kayıtlarınızın tutulduğu yerin güvenliğini nasıl sağladığınızı ve fiziki durumunu anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Kayıtlarınızı elektronik ortamında tutuyorsanız,  gümrük idaresinin incelemesi sırasında kayıtlara ulaşabilmesi için şirket içi altyapınız var mıdır? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, kayıtların tutulduğu sistem, sorumlu personel, sisteme erişim yolları ve incelemeyi yapacak kişinin sisteme nasıl erişim sağlayabileceği hususlarını anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

 

 

GÖSTERGE 4:

İdarenin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlamak

İLGİLİ RİSKLER:

1- İncelemenin etkili ve hızlı yapılamaması

2- İnceleme ile görevli kişinin ihtiyaç duyduğu fiziki olanakların yetersiz olması

 

Sorular

Açıklama

 1. Eğer kayıtlarınızı hem kağıt hem elektronik ortamda aynı anda tutuyorsanız, kağıt ortamında ve elektronik ortamda tutulan kayıtlar arasında bağlantı kurulabilmekte midir? Kurulabilmekteyse, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, her iki ortamda da tutulan belgelerin birbirleriyle ilişkisinin nasıl kurulduğunu anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Kayıtlarınızın inceleme ile görevli kişi tarafından makul bir süre içerisinde kavranıp incelenmesi ve kontrol edilmesini sağlayan sistematiğiniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, kayıtlarınızı tutma sistematiğinizi ve kayıtlara ulaşma yollarınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Kuruluşunuzda yapılacak incelemeler için inceleme ile görevli kişinin, incelemenin gerektirdiği tüm alanlara ulaşabilmesi ve uygun ortamda çalışması için gerekli altyapı ve olanaklar (örn. oda, internet bağlantısı, telefon, irtibat görevlisi vb.) mevcut mudur? Bu altyapı ve olanakları kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, inceleme ile görevli kişinin incelemesini kolaylaştırmak için alacağınız tedbirleri anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

 

GÖSTERGE 5:

Serbest dolaşımda olan ve olmayan eşya ayrımını gözeten bir lojistik kayıt sistemine (stok ve depolama kayıt sistemi, muhasebe sistemi vb.) sahip olmak

 

İLGİLİ RİSKLER:

1- Serbest dolaşımda olmayan eşyanın kasten serbest dolaşımda olan eşyaymış gibi gösterilerek devlete karşı yükümlülüklerinden kaçmak

2- Serbest dolaşımda olmayan eşyanın kusurla serbest dolaşımda olan eşyaymış gibi değerlendirilerek hatalı işlem tesis etmek

 

Sorular

Açıklama

 1. Serbest dolaşımda olan eşya ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın lojistik süreçlerinde birbirinden kolayca ayırt edilebilmesini sağlayan düzenlemeleriniz mevcut mudur? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, kayıtlarınızda serbest dolaşımda olan ve olmayan eşyanın birbirinden ayırtedilmesini sağlayacak düzenlemelerinizin anlatılması beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

 

GÖSTERGE 6:

İşletmenin türü ve büyüklüğü ile orantılı, yasadışı ve usulsüz işlemlerin tespitine imkân veren, eşya akışının idaresi için uygun, belirli bir sistematik içerisinde işlemlerin yürütülmesini sağlayan ve iç kontrol mekanizması içeren bir idari organizasyon yapısına sahip olmak

İLGİLİ RİSKLER:

1- Hiyerarşik kademelerin firmanın faaliyetleri üzerinde yeterli kontrole sahip olmaması sebebiyle usulsüzlükler yaşanması

2- İç kontrol usullerinin zayıflığı nedeniyle yolsuzluk, dolandırıcılık gibi yasadışı faaliyetlerin ortaya çıkması

 

Sorular

Açıklama

 

 1. Eşya hareketlerine ilişkin idari yapılanmanın ve iç kontrollerin varlığını ve uygulamasını değerlendirmeye yönelik iç usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, eşya hareketlerine ilişkin idari yapılanmanızı ve bu yapılanmayı kontrol usullerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Firmanızın ilgili birimlerinde gümrük ve dış ticaret mevzuatına ilişkin işlemlerin düzgün uygulanmasını temin etmek üzere; tespit usulleri, yönetim birimlerine bildirim ile uygunsuzlukları ve usulsüzlükleri gidermeye yönelik iç kontrol ve iç denetim sistemleri uygulamakta mısınız? Uygulamaktaysanız, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, gümrük ve dış ticaret işlemlerinizin var olan usullere uygun işlediğinin kontrolüne ilişkin sistematiğiniz ve tespit edilen uygunsuzlukları giderme yöntemlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Tespit edilen uygunsuzluk ve usulsüzlüklerin tekerrürünün önlenmesi amacıyla kurum içi düzenlemelerde gerekli iyileştirmelerin yapılması hususunda yeterli usulleriniz mevcut mudur? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, tespit edilen uygunsuzlukların bir daha tekrarlanmaması için nasıl yöntemler uyguladığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Firmanız, gümrük işlemlerini daha düzgün ve daha uyumlu yapmasını temin edecek belli bir sistematik veya iş planı uygulamakta mıdır? Uygulamaktaysa, sistematiğinizi ve iş planınızı nasıl oluşturduğunuzu kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, gümrükle ilgili işlemlerin ileride daha düzgün yapılabilmesi için oluşturduğunuz yöntemleri anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumları tespite ilişkin düzenlemeleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlalleri ile ilgili risk değerlendirme yöntemleriniz ve anılan konularda dışarıdan yardım alma usulleriniz hakkında bilgi verilmesi beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Kriz yönetimi, iş idaresinin devamlılığı ve güvenliğin yeniden tesisi konularında düzenlemeleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, kriz yönetim yöntemlerinizi ve iş idaresinin her koşulda devamlılığını nasıl sağladığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

 

GÖSTERGE 7:

Eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve

1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve iç kontrol süreçlerinde gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam etmek veya

2) Gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam eden tüzel kişilerden gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti almak

İLGİLİ RİSKLER:

1- Eşya ile ilgili gümrük yükümlülüğünün doğru biçimde yerine getirilmemesi

 

Sorular

Açıklama

 1. Firmanızda, gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin süreçler hakkında bilgi veriniz.  Belirlenen kıymetin doğruluğunun teyit edilmesine yönelik ne gibi önlemler almaktasınız? Kısaca açıklayınız. (Örn; uygunluk karşılaştırması, iç talimatnameler, personele yönelik düzenli eğitim programları vb.)

Cevabınızda, gümrük kıymetini nasıl belirlediğiniz ve gümrük kıymetinin doğruluğunu nasıl teyit ettiğinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Firmanızda, eşyanın menşeinin belirlenmesine ilişkin süreçler hakkında bilgi veriniz.  Belirtilen menşein doğruluğunun teyit edilmesine yönelik ne gibi önlemler almaktasınız? Kısaca açıklayınız. (Örn; menşei tevsik eden belgelerin kontrolü, personele yönelik düzenli eğitim programları vb.)

Cevabınızda, eşyanın menşeini nasıl belirlediğiniz ve eşyanın menşeinin doğruluğunu nasıl teyit ettiğinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Firmanızda, tarife sınıflandırmasına ilişkin süreçler hakkında bilgi veriniz.  Tarife sınıflandırmasının doğruluğunun teyit edilmesine yönelik ne gibi önlemler almaktasınız? Kısaca açıklayınız. (Örn; uygunluk karşılaştırması, iç talimatnameler, personele yönelik düzenli eğitim programları vb.)

Cevabınızda, eşyanın tarife sınıflandırmasını nasıl belirlediğiniz ve bu sınıflandırmanın doğruluğunu nasıl teyit ettiğinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Gümrük işlemlerine ilişkin sunulan tüm belgelerdeki bilgilerin doğru ve tam olması ile değiştirilmesi, kaybolması, kasten yanlış girilmesinin önlenmesi ve denetime uygun olmasını temin etmek amacıyla, gümrük müşavirleri ve benzeri aracılarca hazırlananlar da dahil olmak üzere, taşıma ve gümrük işlemleri ile ilgili belgelerde bulunan tüm bilgilerin kontrolüne ilişkin uyguladığınız usuller var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, gümrük işlemlerine ilişkin belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun ve anlaşılırlığının kontrolüne ilşkin yöntemlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Firmanız,  işlemlerinde tedarik zinciri güvenliği ve gümrük işlemleri hususlarında bilgi ve tecrübe sahibi tüzel kişilerden düzenli olarak danışmanlık hizmeti almakta veya bünyesinde bu nitelikleri haiz kişiler istihdam etmekte midir? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, gümrük ve tedarik zinciri güvenliği konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam edilmesi veya bu konularda danışmanlık hizmeti veren firmalardan hizmet alınması konularındaki usullerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

 

GÖSTERGE 8:

Gümrük mevzuatına uyum konusunda herhangi bir aksaklık ortaya çıktığında veya sorun tespit edildiğinde gümrük idaresini bilgilendirmek

 

İLGİLİ RİSKLER:

1- Gümrük mevzuatına uyumun sağlanamaması halinde bu durumun ilgili personelce gümrük idaresine bildirilmek yerine örtbas edilmeye çalışılması

2- Firmanın iç işleyişinin gümrük idaresine taahhüt edildiği şekilde yürümemesi

3- Firmanın aksaklıklara yol açan unsurları kendi kendine düzeltememesi

 

Sorular

Açıklama

 1. Gümrük işlemleri ile ilgili bir ihlal olması durumunda, gümrük idaresine (taşımacı olunması halinde aynı zamanda eşya sahibine) bildirimde bulunulması konusunda usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, gümrük işlemleri ile ilgili tespit edilen ihlallerin gümrük idaresine bildirimi yöntemlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Firmanızda gümrük mevzuatına uyum konusunda uygunsuzluk ve/veya güvenlik sorunu oluşturabilecek unsur veya husus tespit edilir ise ilgili gümrük idaresine durumun bildirilmesi ve bu bildirimi yapacak personelin belirlenmesi usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, gümrük mevzuatına uyum konusunda oluşabilecek olumsuz unsurların tespiti ve gümrük idaresine bildirilmesi yöntemlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

 

GÖSTERGE 9:

Tüm beyanlara ilişkin olarak idarenin isteği doğrultusunda sunulacak şekilde, özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, beyanın gerçekleştiği yılın sonundan itibaren beş yıl süreyle ilgili belgeleri saklamak

İLGİLİ RİSKLER:

1- Sonradan kontrolün yapılamaması

2- Firmanın öz denetimini yeterli düzeyde yapamaması

 

Sorular

Açıklama

 1. Arşivinizde muhafaza süresi ve muhafaza şartlarınız hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevabınızda, arşivinizde evrakların muhafaza süreleri ve muhafaza koşullarını anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Gümrük idaresince aranan belgelerin saklanma ve arşivlenme şekilleri hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevabınızda,  gümrük idaresince aranan belgelerin saklanma ve arşivlenme şekillerini anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. İlgili personel arşiv sisteminizin nasıl çalıştığı konusunda bilgilendirilmekte midir? Bilgilendirilmekteyse, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, ilgili personelin arşivin çalışma sistemi hakkında bilgilendirilmesi usullerini anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

 

GÖSTERGE 10:

Bilgi ve kayıtların arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine yönelik yeterli ve uygun bir iş planlamasına sahip olmak

 

İLGİLİ RİSKLER:

 1- Firmanın arşivlenmiş kayıtlarının yok olması nedeniyle geçmişte yaptığı işlemlere ait kontrolün yapılamaması

2- Firma işlemlerine ait bilgilerin değiştirilerek gümrük idaresinin yanıltılması

 

Sorular

Açıklama

 

 1. Son bir yıl içerisinde belgelere izinsiz erişim ile ilgili ihlal yaşandı mı? Bu durumları bertaraf edecek önlemler aldınız mı? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, son bir yıl içerisinde belgelere izinsiz erişim yaşanıp yaşanmadığını ve elektronik veya manuel sisteminizde belgelere izinsiz erişim ile ilgili ihlalleri önlemeye ilişkin tedbirlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Eşya hareketlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere erişim yetkisi hangi kişi ve birimlere verilmiştir? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, eşya hareketlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere erişime yetkili kişi, birim, çalışma grubu gibi unsurları ve erişimi nasıl kısıtladığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Eşya hareketlerine ilişkin bilgileri değiştirmeye hangi kişi ve birimler yetkilidir? Bu değişiklikler kayıt altına alınmakta mıdır? Alınmakta ise, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, eşya hareketlerine ilişkin bilgileri değiştirmeye yetkili kişi ve birimler ile bu değişikliğin nasıl gerçekleştirilebildiği ve değişiklik kayıtlarının nasıl tutulduğuna ilişkin bilgi vermeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

 

 

3.         EMNİYET VE GÜVENLİĞE İLİŞKİN İŞLEMLER

GÖSTERGE 11:

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanılacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması ve tesislere ilişkin genel güvenlik tedbirlerini almış olmak

İLGİLİ RİSKLER:

1- Eşyanın ve eşyaya ilişkin kayıtların firma yönetiminin tasarrufu dışında müdahaleye maruz kalması

 

Sorular

Açıklama

 

 1. Tesis içerisindeki kişilerin ve eşyanın genel güvenliğini sağlamaya ilişkin usulleriniz mevcut mudur? Bu usuller personele ve şirkete gelen ziyaretçilere nasıl iletilmektedir? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, tesis içi emniyet ve güvenliği nasıl sağladığınız ile emniyet ve güvenlik ile ilgili talimatlarınızı ilgili kişilere nasıl aktardığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Son bir yıl içerisinde tesis içinde ve çevresinde tesis güvenliğiyle ilgili sorun ve kazalar yaşandı mı? Bu durumlarda alınacak önlemlere ilişkin düzenlemleriniz var mı? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, son bir yıl içerisinde tesis içinde ve çevresinde tesis güvenliğiyle ilgili sorun ve kazalar yaşanıp yaşanmadığını ve tesis güvenliği ile ilgili olayların incelenmesi ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin yöntemlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Bir kamu kuruluşu ya da merci tarafından daha önceden tesis güvenliği konusunda tasdik edildiniz mi? Bu konularda sertifikasyon taleplerinizi nasıl gerçekleştirmektesiniz? Verilen direktiflerin uygulamaya konulması hususlarında usulleriniz var mıdır? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, tesis güvenliği konusunda kamu kuruluşlarından yardım alma ve sertifikasyon talebinde bulunma konusunda yöntemlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Bünyenizde bir güvenlik birimi istihdam ediyor musunuz? Bir güvenlik şirketinden danışmanlık veya benzeri bir hizmet alıyor musunuz? Bu güvenlik birimi veya güvenlik şirketi aracılığıyla düzenli aralıklarla firmanızda risk değerlendirmesi yapılmakta mıdır? Yapılmakta ise, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, güvenlik konusunda nasıl bir yöntem izlediğinizi ve yeterli seviyeyi nasıl koruduğunuzu anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Tesislerinizin dış sınırları ne şekilde korunmaktadır? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, tesislerinizin dış sınırlarında bulunan ve izinsiz giriş-çıkışları önlemeye yönelik fiziki engel ve uygulamalarınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Gümrük işlemleri ile ilgili binalarınız kaçak girişleri engelleyebilecek malzemeden mi inşa edilmiştir? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, gümrük işlemleri ile ilgili binaların inşa edildiği malzeme konusunda bilgi vermeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Binalara ait bütün pencereler, kapılar, dış duvarlar ve güvenlik altına alınması gereken yerler (bilgi-işlem odası, yükleme yerleri, yönetim odası, arşiv odası vb.) gözetleme veya kontrol tedbirleri ile takip edilmekte midir? (hırsızlığa karşı alarm sistemleri ya da iç/dış kapalı devre kamera sistemleri vb.) Edilmekteyse, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, giriş-çıkış yapılabilecek noktaların nasıl güvenlik altına alındığını anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Kapı ve pencereler ile iç ve dış girişler hangi tür kilitleme mekanizmalarına sahiptir? Bu mekanizmalara veya standart/elektronik anahtarlara erişim ve düzenli envanter kontrolü yapılması konularındaki usullerinizi kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, kilitleme mekanizmalarınız, bunların kontrolü ve anahtarlara erişim yöntemlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Aydınlatmanız, yapılan işin niteliğine ve kontrol tedbirlerini uygulamaya elverişli midir? Aydınlatma sisteminiz düzenli olarak sabotaj, hasar veya bozulmalara karşı kontrol edilmekte ve onarılmakta mıdır?

Cevabınızda, tesisinizin aydınlatma yöntemleri, aydınlatmanın kontrolü ve aydınlatmanın niteliğine ilişkin bilgi vermeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Tüm dış güvenlik unsurlarınız düzenli olarak sabotaj, hasar veya bozulmalara karşı kontrol edilmekte ve onarılmakta mıdır?

Cevabınızda, dış güvenlik unsurlarınızın kontrolünü nasıl sağladığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Çalışanlarınızın tesislerin çeşitli bölgelerine erişimini sağlayan, tesisteki belirli personel hareketlerini kaydeden, güvenlikli bölgelere erişimi sınırlayan bir sisteminiz veya bunlara benzer bir kontrol düzenlemeniz var mıdır? (sistem odasına girişte kartlı okuma sistemi, asansörde yetkiye göre katlara erişim vb.)  Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, personelinizin tesisinizdeki bölgelere erişimini nasıl takip ve kontrol ettiğinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Ziyaretçilerinizin tesislerin çeşitli bölgelerine erişimini kısıtlayan, ziyaretçi giriş çıkışını kaydeden bir sisteminiz veya bunlardan farklı bir kimlik kontrol usulünüz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda,  ziyaretçilerin tesisinizdeki bölgelere erişimini nasıl takip ve kontrol ettiğinizi anlatmanız beklenmektedir

Cevap:

 

 

 1. Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve araçların tespiti, ihbarı ve gerekli müdahalenin gerçekleştirilmesi için herhangi bir usulünüz var mıdır? (talimatname, acil durum telefon/telsiz hattı, çeşitli duyurular vb.) Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, tesislere izinsiz giriş şüphesi üzerine nasıl işlem gerçekleştirdiğinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Eşya, kişi ve taşıtların tesislere erişim izni hangi koşullar dikkate alınarak verilmektedir? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, eşya, kişi ve taşıtların tesislere erişim izninin nasıl bir değerlendirme sonucu verildiğini anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Firma personeli, ziyaretçiler ve bunların taşıtlarının tesislere tüm giriş-çıkış noktalarından giriş ve çıkışları hangi usullerle kontrol edilmektedir (Kartlı giriş çıkış kaydı, fiziki kontrol işlemleri, x-ray vb.)? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, personelin, ziyaretçilerin ve bunların taşıtlarının giriş-çıkış noktalarından giriş ve çıkışlarını nasıl kontrol ettiğiniz ve giriş-çıkış yapan kişi ve taşıtları nasıl ayırt ettiğinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Tesisinizde ihtiyaç duyduğunuz güvenlik personeli sayısını nasıl belirlemektesiniz? Bu güvenlik personelinin nasıl çalıştığı ile ilgili usulleri kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, tedarik zincirinin güvenliğini sağlamak için kullandığınız güvenlik personeli miktarını nasıl belirlediğinizi ve güvenlik personelinin çalışma esaslarını açıklamanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

 

GÖSTERGE 12:

Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına, kargo bölümlerine ve taşıma araçlarına yetkisiz girişleri önlemek üzere uygun erişim kontrol tedbirlerini almış olmak

İLGİLİ RİSKLER:

1- Güvenli alanda bulunması nedeniyle gümrük gözetimi altına alındığı kabul edilen eşya üzerindeki gözetimin etkisiz kılınması

2- Eşya üzerinde izinsiz tasarrufta bulunulması

 

Sorular

Açıklama

 1. Yükleme yerlerinde, sevkiyat sahalarında ve kargo bölümlerinde son bir yıl içinde güvenlikle ilgili sorun ve kazalar yaşandı mı? Bu durumlar alınacak önlemler hakkında düzenlemeleriniz var mı? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda,  yükleme yerlerinde, sevkiyat sahalarında ve kargo bölümlerinde güvenlik sorunlarını ve kazaları tespit etmeye ve önlemeye ilişkin tedbirlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Yükleme yerlerinin, sevkiyat sahalarının ve kargo bölümlerinin bütün iç ve dış pencereleri, kapıları, bahçe duvarları ve güvenliği sağlanmış bölgeleri ile depolar gözetleme veya kontrol tedbirleri ile takip edilmekte midir? Ediliyorsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, eşyanın depolandığı ve taşıma araçlarına yüklendiği-boşaltıldığı yerleri nasıl takip ettiğinizi ve güvenliğini nasıl sağladığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Çalışanların veya ziyaretçilerin özel araçlarının, tesislerin güvenlikli bölgelerinin yakınında durmasını engellemek amacıyla gözetim işlemleri uygulanmakta mıdır? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, özel taşıt araçlarının eşyaya yaklaşmasını engellemek için nasıl tedbirler aldığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. İzinsiz eşya ve personelin güvenlikli alanlarınıza girip çıkmaması için ne tür kontrol tedbirleri uyguluyorsunuz? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, güvenlikli alanlarınıza (depolama, yükleme/boşaltma alanları, bilgi işlem odaları, kayıtların tutulduğu yerler vb.) giriş-çıkış tedbirlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Eşyanın yüklenmesinin/boşaltılmasının kontrol yapılamayan bir bölgede gerçekleştirilmesinin önlenmesi için usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, eşyanın taşıt aracına yüklenmesi/boşaltılmasının kontrolsüz bir alanda yapılmasını nasıl engellediğinizi ve eşyanın yükleme/boşaltmasının kontrolsüz alanda yapılması halinde nasıl tedbirler aldığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Konteyner, dorse ve taşımaya yönelik benzeri araçlar yüklenmeden önce; fiziki yapısı, kapıları ve kilit mekanizmalarını da içerecek şekilde kontrol edilmesi hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevabınızda, taşıma araçlarının izinsiz giriş çıkışları engelleyecek halde bulunduğunun kontrolünü nasıl yaptığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Taşıma aracının, yedi noktalı incelemeye (ön taraf, sağ taraf, sol taraf, zemin, tavan, iç/dış kapılar ve kaporta/şasi) uygun olarak, yüklemeden önce yapılan kontrolleri hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevabınızda, yükleme öncesi taşıma aracınızı yedi noktalı kontrole veya daha detaylı bir kontrole nasıl tabi tuttuğunuzu anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

 

GÖSTERGE 13:

Herhangi bir eşyanın değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya eklenmesini önleyecek tedbirler ile yükleme ve depolama alanlarında serbest dolaşımda olan ve olmayan eşyanın ayırt edilebilmesini sağlayacak tedbirleri almış olmak

İLGİLİ RİSKLER:

1- Sevkiyatlara firma bilgisi dışında yasadışı eşya eklenmesi

2- Sevkiyatlardan firma bilgisi dışında eşya çıkartılarak veya değiştirilerek kaçakçılık yapılması

3- Eşyanın firmanın iradesi dışında zayi olması

 

Sorular

Açıklama

 

72.   Üretim sürecinizde izinsiz kişilerin eşyaya erişimini engelleyen güvenlik tedbirleri mevcut mudur? Mevcutsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, üretim süreci esnasında yetkisiz kişilerin üretim sürecine müdahalede bulunmasını nasıl engellediğinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Yüksek kıymetli ve tehlikeli eşyanın diğer eşyalardan ayrı işlem görmesi için usulleriniz bulunmakta mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, yüksek kıymetli ve tehlikeli eşyanın diğer eşyadan ayrılması için aldığınız önlemleri anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Eşya veya kişilerin izinsiz olarak nakliye sürecine dahil olmasını önlemek için usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

 

Cevabınızda, taşıta yüklenen eşyanın kayıt ve belgeleriyle uyumunu nasıl kontrol ettiğiniz, sürücünün kimliğini nasıl doğruladığınız gibi tedbirlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Taşıma belgelerinin hazırlanması, kargonun fiziki olarak sayılması (eğer eşya mühür altındaysa ve başka bir taşıma aracına yüklenmeyecekse, fiziki sayıma gerek yoktur), taşıma aracının kontrolü, kargo teslimi ve teslim makbuzunun alınması konularında düzenlemeleriniz var mıdır? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, eşyanın taşıma ile ilgili kontrollerini (sayım, teslim/tesellüm, taşıma belgelerinin kontrolü vb.) nasıl yaptığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Mühürlerin takılıp çıkartılması, mühürlerin sağlamlığı ve yetkili kişiler tarafından tatbik edildiğini kontrol etmekte misiniz? Etmekteyseniz, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, mühür kontrolleri ve kontrolleri yapan kişilerle ilgili usulleriniz ile mührün kırılmasıyla ilgili yöntemlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Taşıma vasıtalarındaki potansiyel zula alanlarının düzenli olarak kontrol edilmesine ilişkin usulleriniz bulunmakta mıdır? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, taşıma vasıtalarındaki potansiyel zula yerlerinin kontrolünü nasıl sağladığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Araç sürücülerinin güzergah boyunca aracı durdurup yanından ayrıldıkları her noktada, kalkış öncesi sürücülerce aracın kontrol edilmesi ve gerçekleşen vakaları ivedilikle bildirmesi hususlarında eğitilmesine ilişkin yazılı kurallarınız var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, taşıma sırasında aracın konaklama yapması sonrası kontrolü nasıl sağladığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Üçüncü bir kişi tarafından, eşya üzerinde yapılan işlemlerde sorumluluğun kimde olduğunun belirlenmesi hususunda usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, üçüncü kişilerin (örn. Ro-Ro işletmecisi, elleçleme yapan taşeron firma, acente, serbest bölge işleticisi, liman işletmecisi, ambalajlama, kısmi işleme, yıkama, test etme vb.) eşyanın güvenliği hususunda sorumluluğunu nasıl sağladığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Aşağıdaki konular hakkında yazılı usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

(i) Sevkiyat hareketlerinin devamlı surette izlenmesi,

(ii) Mümkün olduğu durumlarda, eşyanın liman/havalimanından çıkana ve tesislere girene kadar, bu süreçte depolandığı yerler de dahil olmak üzere,  kontrol altında tutulması,

(iii) Liman ve havalimanında ihracat kargosunun taşıma aracına yüklenmesinin izlenmesi,

(iv) Liman ve havalimanında ithalat kargosunun taşıma aracına yükleninceye kadarki sürecin ve yüklenmesinin izlenmesi.

Cevabınızda, sevkiyatın tesisiniz dışında izlenmesi ve kontrol altında tutulması yöntemlerinizi soruda belirtilen her madde için ayrı ayrı olarak anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Tesislerinizde, yetkisiz kişi ve/veya sevkiyat dışı eşyanın, yetki ve sorumluluğunuz kapsamındaki taşıma vasıtalarına (kamyon, dorse, treyler, konteyner vb.) ve kargolara girişini ve/veya müdahalesini önlemeye yönelik usulleriniz hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevabınızda, tesisiniz içinde bulunan ve sevkiyat süreci içinde olmayan taşıma vasıtalarına dışarıdan müdahaleleri önlemeye yönelik tedbirlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Tesisiniz dışındaki yerlerde, yetkisiz kişi ve/veya sevkiyat dışı eşyanın, yetki ve sorumluluğunuz kapsamındaki taşıma vasıtalarına (kamyon, dorse, treyler vb.) girişini ve/veya müdahalesini önlemeye yönelik usulleriniz hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevabınızda,  tesisiniz dışında bulunan  ve sevkiyat süreci içinde olmayan taşıma vasıtalarına dışarıdan müdahaleleri önlemeye yönelik tedbirlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Serbest dolaşımda olan eşya ile bu eşyadan ayırt edilmesini sağlayacak yeteri kadar emaresi bulunmayan serbest dolaşımda olmayan eşya ve içinde serbest dolaşımda olmayan eşya ihtiva eden eşyanın fiziki olarak ayırt edilmesini sağlayacak taşıma, depolama, yükleme/boşaltma vb. usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, üzerinde ayırt edilmesini sağlayacak kadar emaresi bulunmayan serbest dolaşımda olan ve serbest dolaşımda olmayan eşyanın depolama, taşıma, yükleme/boşaltma gibi durumlarda fiziki olarak ayrılması için aldığınız tedbirleri anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

 

GÖSTERGE 14:

Eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanım ile uygun bir ortam sağlamış ve eşyanın konulması için uygun görülen yerleri gümrüğün denetimini kolaylaştıracak şekilde düzenlemiş olmak

İLGİLİ RİSKLER:

1- Eşyanın gümrük idaresince yeterli düzeyde denetlenememesi

 

Sorular

Açıklama

 

 1. Eşyanın depolandığı alanlardaki koşul ve olanaklar hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevabınızda, eşyanın depolandığı alanlardaki özellikle havalandırma, aydınlatma, rampa, altyapı, yardımcı personel, muayene ve numune alma teçhizatı gibi unsurlar ile denetimi kolaylaştırıcı diğer unsurlar hakkında bilgi vermeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

 

GÖSTERGE 15:

Yasaklama ve kısıtlamalara tabi eşya söz konusu ise, bunlara ilişkin ithalat ve/veya ihracat lisanslarıyla ilgili işlemleri takip edecek ve bu kapsamdaki eşyayı diğer eşyadan ayıracak bir iş akışını oluşturmuş olmak

İLGİLİ RİSKLER:

1- Hassas nitelikteki eşyanın gümrük işlemlerinin gerekli incelemeler yapılmadan ve izinler alınmadan tamamlanması

2- Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi

 

Sorular

Açıklama

 

 1. Herhangi bir kamu kurumundan alınan lisans, izin, uygunluk belgesi gibi ithalat/ihracat kontrolleri ve/veya ürün güvenliği ve denetimi uygulamalarına veya Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kesintisine tabi eşya ticareti yapmakta iseniz, bu uygulamalara ilişkin yeterli başvuru takip, teyit usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız

Cevabınızda, ticaret politikası önlemlerine tabi eşyaya ilişkin edinilmesi gereken izin ve belgeleri nasıl takip ve kontrol ettiğiniz ile personelinizin bu hususlarda yetkinliğini nasıl sağladığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Ek mali yükümlülüğe, dampinge karşı vergiye veya telafi edici vergiye tabi eşya ticareti yapmakta iseniz, bu eşyanın gümrük işlemlerinin kontrolüne ilişkin yeterli kurum içi düzenlemeniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız. 

Cevabınızda, haksız rekabetin önlenmesi tedbirlerine tabi eşyaya ilişkin işlemleri nasıl takip ve kontrol ettiğiniz ile personelinizin bu hususlarda yetkinliğini nasıl sağladığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Kotaya, tarife kontenjanına, ithalatta gözetim uygulamasına tabi eşya ticareti yapmakta iseniz, bu eşyanın gümrük işlemlerinin kontrolüne ilişkin yeterli kurum için düzenlemeniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız. 

Cevabınızda, kotaya, tarife kontenjanına, ithalatta gözetim uygulamasına tabi eşyaya ilişkin işlemleri nasıl takip ve kontrol ettiğiniz ile personelinizin bu hususlarda yetkinliğini nasıl sağladığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Ambargoya tabi eşya ticareti yapmakta iseniz, bu eşyanın gümrük işlemlerinin kontrolüne ilişkin yeterli kurum içi düzenlemeniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, ambargoya tabi eşyaya ilişkin işlemleri nasıl takip ve kontrol ettiğiniz, personelinizin bu hususlarda yetkinliğini nasıl sağladığınız ve ambargoya tabi ülkeye eşyanın sevkinin engellenmesine ilişkin nasıl tedbirler aldığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Yukarıda sayılan nitelikteki eşya ile ilgili mevzuat değişikliklerini ilgili personeline düzenli olarak duyuru usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, ticaret politikası önlemleri ve haksız rekabetin önlenmesi uygulamaları ile ambargoya tabi ülkelerle ticaret konusundaki mevzuat değişikliklerini personelinizin bilmesini nasıl sağladığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Lisans, izin gibi uygulamaların yenileme işlemleri düzenli olarak yapılması usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda,  lisans, izin gibi uygulamaların yenilenmesi ve takibine ilişkin yöntemlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

 

GÖSTERGE 16:

Uluslararası arz zincirinin güvenilirliğinden emin olunmasını sağlamak amacıyla, iş yaptığı kişi ve firmaların kimliklerinin açıkça tespit edilmesi ve bu kişi ve firmaların uygun emniyet ve güvenlik tedbirleri aldıklarının kontrolüne yönelik önlemleri almış olmak

İLGİLİ RİSKLER:

1- İş yaptığı kişi ve kuruluşların eylem ve tasarruflarının, firmayı iradesi dışında gümrük mevzuatını ihlal eder duruma düşürmesi

 

Sorular

Açıklama

 

 1. İş yaptığınız kişi ve kuruluşları seçerken ne gibi hususları göz önünde bulundurduğunuzu ve bu hususlara ilişkin usulleriniz ile iş ortaklarınızın işlemlerini nasıl kontrol ettiğinizi kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, iş ortaklarınızı seçerken ne gibi kriterler aradığınızı, hangi koşulların karşılanmasını beklediğinizi ve buna ilişkin usulleriniz ile iş ortaklarınızın koşullarınızı sağlayıp sağlamadığını nasıl kontrol ettiğinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Bir taşıyıcı firmadan hizmet alıyorsanız, söz konusu firmanın güvenilirliğine ilişkin ön inceleme yapmaya ilişkin usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, hizmet aldığınız taşımacı firmadan güvenlikle ilgili hangi koşulları yerine getirmesini beklediğinizi ve buna ilişkin usullerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Taşıma hizmeti veriyorsanız, hizmet vereceğiniz firmanın güvenilirliğine ilişkin yeterli ön inceleme yapmaya ilişkin usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, hizmet verdiğiniz firmadan güvenlikle ilgili hangi koşulları yerine getirmesini beklediğinizi ve buna ilişkin usullerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. İş yaptığınız kişi ve kuruluşlarının tedarik zincirinizin güvenliğine dair gerekleri ne ölçüde yerine getirdiğine ilişkin hangi çalışma yöntemini benimsemektesiniz?

Cevabınızda, iş ortaklarınızın tedarik zincirinizin güvenliğini karşılamada sorumlu olmalarını nasıl sağladığınızı anlatmanız beklenmektedir.(örn: yazılı veya elektronik bir onay, sözleşme hükümleri, üst düzey yöneticilerden alınan bir taahhüt belgesi, gümrük mevzuatına uyuma ilişkin yazılı bir taahhüt veya kendi belirlediğiniz tedarik zinciri güvenliği standartlarının karşı firmaca kabul edilmesi yolu vb.)

Cevap:

 

 

 1. Düzenli olarak iş ortaklarınızla gümrük mevzuatına uyum konusunda istişarelerde bulunmakta ve bu istişareler sonucunda gerekli tedbirleri almakta mısınız? Almaktaysanız, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, iş ortaklarınızla gümrük kurallarına uyum konusunda işbirliğini nasıl gerçekleştirdiğinizi ve ortak tedbirlerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Sevkiyatı taşıyan veya teslim alan kişi/sürücünün kimliği hakkında kargo teslim alınmadan önce bilgi sahibi olunması usulleriniz hakkında kısaca bilgi veriniz.

Cevabınızda, eşyanın teslimi sırasında yabancı kişilerin müdahil olmasını engellemek için nasıl tedbirler aldığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Çalıştığınız bilişim firmasının personelinin yazılımlarınıza erişimini düzenleyen usulleriniz var mıdır? Varsa, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, dışarıdan hizmet aldığınız bilişim firması personelinin kayıtlarınıza müdahalesini nasıl önlediğinizi anlatmanız beklenmektedir.

 

Cevap:

 

 

 

 

 

GÖSTERGE 17:

Mevzuatın izin verdiği ölçüde, güvenlik açısından hassas pozisyonlarda görev yapacak çalışanları hakkında işe başlama öncesi ve sonrasında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor olmak ile firmada çalışanlardan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklere karşı güvenlik tedbirleri alıyor olmak

İLGİLİ RİSKLER:

1- Çalışanlarının eylem ve tasarruflarının, firmayı iradesi dışında gümrük mevzuatını ihlal eder duruma düşürmesi

 

Sorular

Açıklama

 

 1. Eşya hareketleri, güvenlik, kayıtlar, depolama, yükleme/boşaltma, sipariş yönetimi, eşyanın sevkiyata hazırlanması ile ilgili bölümlerde çalışanlar ile idari amirler gibi hassas pozisyonlarda bulunan daimi/geçici personel ve tesislerde çalışan taşeron firma personelinin, işe başlamadan önce iş geçmişi ve adli kayıtları hakkında inceleme yapmakta ve bu kayıtları saklamakta mısınız? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, hassas noktalarda görev yapacak personeli seçerken hangi kriterleri aradığınızı ve hangi araştırmaları yaptığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. 98. Sorudaki incelemeyi belirli dönemlerde tekrarlamakta mısınız? Tekrarlamaktaysanız, hangi sıklıkla yaptığınızı belirtiniz.

Cevabınızda, 98. sorudaki incelemeyi hangi düzenle ve hangi kapsamda tekrarladığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Tesislerinizde çalışacak taşeron firmalarla güvenlik konularında yazılı taahhütname imzalamakta mısınız? İmzalamaktaysanız, bu taahhütnamelerde hangi güvenlik kriterleri yer almaktadır?

Cevabınızda, hizmet aldığınız firmaların personelinin tesislerinizde güvenlik konularında sorumluluğunu nasıl sağladığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Personelinizin işten ayrılması ya da işten çıkarılması halinde, fiziki ya da elektronik her türlü kaçak girişi imkânsız hale getirecek tedbirler almakta mısınız?

Cevabınızda, işten ayrılan personelinize ilişkin izinleri nasıl sonlandırdığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 1. İşten ayrılması olası personelinizle alakalı ne gibi güvenlik tedbirleri almaktasınız?

Cevabınızda,  işten ayrılacağını bildiren veya firma tarafından işten çıkarılması öngörülen personele ilişkin ne gibi tedbirler aldığınızı anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

 

GÖSTERGE 18:

İlgili personelinin arz zinciri güvenliği ile ilgili eğitim programlarına aktif olarak katılımını sağlamak

İLGİLİ RİSKLER:

1- Çalışanların tedarik zinciri güvenliği ile ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmaması nedeniyle eşya hareketine dışarıdan gelen müdahaleleri fark edememesi

2- Yangın, hırsızlık, gasp,  doğal afet ve çevre felaketi vb. durumlarda izlenecek usuller hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması nedeniyle firma envanterinde yer alan eşyanın zayi olduğu kisvesiyle yasadışı faaliyete konu olması

3- Hırsızlık, gasp, insan kaçakçılığı, eşya kaçakçılığı vb. hususların meydana gelme risklerinin tespit edilememesi nedeniyle gerekli tedbirlerin alınamaması

 

Sorular

Açıklama

 

 1. Eğer taşımacı bir firma iseniz,  eşyanın nakli sırasındaki eşya ve taşıma vasıtasının güvenliği ile acil durumlarda ne yapılması gerektiği hususlarında sürücülere eğitim verilmekte midir? Verilmekteyse, eğitim yöntemlerini kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, sürücülere eşyanın nakli sırasındaki eşya ve taşıma vasıtasının güvenliği ile acil durumlarda ne yapılması gerektiği konularında verdiğiniz eğitimin kapsamı ve sıklığı hususlarında bilgi vermeniz beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. Acil durum tatbikatları yapmakta mısınız? Yapmaktaysanız, kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, acil durum tatbikatları ile ilgili usullerinizi, katılım kapsamını ve sıklığını anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 1. İlgili personelin şüpheli eşyayı ve/veya olayları tespit edebilmesi için ne gibi eğitim programlarına ve/veya eğitim malzemelerine, danışmanlık hizmetine vb. başvurmaktasınız? Kısaca açıklayınız.

Cevabınızda, personelinize şüpheli durumları tespiti için ne kapsamda eğitim verdiğinizi ve diğer kurumlardan destek alma usullerinizi anlatmanız beklenmektedir.

Cevap:

 

 

 

Yetkili kişi veya kişilerin;

Adı-Soyadı:

Unvanı:

 

Tarih:

İmza:

Firma kaşesi:

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278511 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278511 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?