Gümrük Kanunu Madde 42-45

4458  Sayılı GÜMRÜK KANUNU

04/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmi Gazete

Özet beyan ve/veya ekindeki orijinal manifesto ile manifestoda kayıtlı konişmentolarda yer alan bilgiler arasında farklılık olması halinde konişmentolarda yer alan bilgilerin esas alınması hk.(Genelge 2011/35)

Özet Beyan  /  Risk Analizi(G.Yönetmeliği Madde 60-71)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

[1](18/6/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile değişik) Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması

MADDE 42- [2](18/6/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 43-[3](18/6/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 44-[4](18/6/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 45- 1. Eşya bulunduğu taşıt araçlarından gümrük idarelerinin belirledikleri veya uygun gördükleri yerlerde söz konusu idarelerin izni ile boşaltılabilir veya aktarılabilir.

[5](18/6/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile birinci fıkranın ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.)

Ancak, eşyanın tamamen veya kısmen acilen boşaltılmasını gerektiren kaçınılmaz bir tehlikenin varlığı durumunda bu izin aranmaz. Bu gibi durumlarda en yakın gümrük idaresi derhal haberdar edilir.

2. Gümrük idareleri, eşyanın ve bulunduğu taşıma araçlarının muayenesi amacıyla gerektiğinde eşyanın boşaltılmasını ve kapların açılmasını isteyebilir.

3. Eşya konulduğu ilk yerden gümrük idarelerinin izni olmaksızın kaldırılamaz.

Özet Beyan Formu ve Kullanma Talimatı için TIKLAYIN

[1]Başlığın değişiklikten önceki hali: “Özet Beyan ve Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması”

[2]Yürürlükten kaldırılan Madde: “Madde 42- 44 üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, 39 uncu madde uyarınca gümrüğe sunulan eşya için, eşyanın gümrüğe sunulmasını takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine bir özet beyan verilir.”

[3]Yürürlükten kaldırılan Madde “Madde 43- l. Özet beyan, Müsteşarlıkça belirlenen örneğe uygun bir form ile yapılır. Müsteşarlık, eşyanın teşhisi için gerekli ayrıntıları içeren ve uluslararası kabul gören bir ticari veya resmi belgenin de özet beyan olarak kullanımına izin vermeye yetkilidir.

2. Özet beyan;

a) Eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gelişinden sonra taşıma sorumluluğunu üstlenen,

b) (a) bendinde belirtilenlerin adına hareket eden,

Kişi tarafından verilir.

3. Türk ve yabancı ülke donanmasına ait harp gemileri ile Türk Hava Kuvvetlerine ait hava harp gemileri ve Bakanlar Kurulu izni ile gelen yabancı devletlerin hava harp gemileri gümrük gözetimine tabi değildir. Ancak, harp gemileri ve hava harp gemileri ile getirilen eşya, gümrük muayenesi ve diğer gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla, gelişlerinden sonra en geç yirmidört saat içinde gemilerin komutanları tarafından bir liste halinde en yakın gümrük idaresine bildirilir. Söz konusu gemilerin komutan ve diğer mürettebatına ait eşya da bu hükme tabidir.

4. Türkiye Gümrük Bölgesine boş olarak gelen taşıtların bu durumu, bir form ile gümrük idarelerine bildirilir.”

[4] Yürürlükten kaldırılan Madde: “Madde 44- Yolcu beraberinde getirilen eşya ile yolculara ait olmakla birlikte başka taşıtlarla getirilen eşya ve posta yoluyla gönderilen koliler için özet beyan aranmaması hakkında özel hükümler koymaya Müsteşarlık yetkilidir.

Ancak, özet beyan aranmayacak hallerde, 42 nci maddede belirtilen sürenin dolmasından önce, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ve gümrük denetiminin tehlikeye düşmemesi şarttır.”

[5] Yürürlükten kaldırılan paragraf: “Gümrük idaresine özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari ya da resmi belge verilmeksizin taşıtlardan eşya boşaltılamaz.”

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909670 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909670 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?