Gümrük Kanunu Madde 51-54

4458 SAYILI  GÜMRÜK KANUNU

4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmi Gazete


YEDİNCİ BÖLÜM

Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler

MADDE 51- 37 nci maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere, 37 ila 50 nci madde hükümleri, daha önce başlamış bir transit rejimi altında Türkiye Gümrük Bö1gesine getirilen eşyaya uygulanmaz.

MADDE 52- Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diğer bir yere transit rejimi hükümleri çerçevesinde nakledilmek üzere gümrüğe sunulan eşyaya 41 ila 50 nci madde hükümleri uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

MADDE 53- Gümrük idareleri, şartlar gerektirdiği takdirde, gümrüğe sunulan eşyayı imha ettirebilir. Gümrük idareleri bu durumu eşya sahibine bildirir. Eşyanın imhasına ilişkin masraflar eşya sahibinden tahsil edilir.

MADDE 54- Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak, Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği veya gümrük [1]kontrolüne tabi tutulmadığı saptanan eşyaya, [2]Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile ilgili diğer  kanun hükümleri uygulanır.[1] 18/6/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile “denetimine” ibareleri “kontrolüne” olarak değiştirilmiştir.

[2] 18/6/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile “7/1/1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun” ibaresi “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927906 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927906 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?