Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi (Genelge 2010/24)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.06-010.06.01 17/6/2010
Konu : Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi
GENELGE
2010/24
Müstesarlıgımıza intikal eden bilgilerden 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasının gümrük idarelerinde farklı yorumlandıgı ve bunun sonucunda farklı uygulamalar yapıldıgı anlasıldıgından uygulama birligi saglamak açısından asagıdaki açıklamaların yapılması gerekmistir.
Gümrük Kanununun 234 üncü maddesini de içeren Onbirinci Kısım ikinci Bölüm
baslıgı "Vergi Kaybına Neden islemlere Uygulanacak Cezalar"dır. Anılan maddenin birinci
fıkrasında, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda vergi kaybına neden olan bir islemin gümrük idarelerince ortaya çıkarılması durumunda ceza uygulaması söz konusu iken üçüncü fıkrasında vergi kaybına neden olan islemin gümrük idarelerince ortaya çıkarılmasından önce beyan sahibince bildirilmesi halinde uygulanacak cezaya yer verilmistir.
Ayrıca aynı Kanunun 63 üncü maddesinde beyannamede düzeltmenin hangi
durumlarda yapılabilecegi hükme baglanmıstır. Söz konusu maddenin uygulamasına yön
vermek amacıyla Gümrük Yönetmeliginin 121 inci maddesinde gerekli açıklamalar yapılmıs ve maddenin dördüncü fıkrası hariç bir ceza öngörülmemistir.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde;
1. Gümrük Yönetmeliginin 121 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca
yapılacak beyannamede düzeltme taleplerinde vergi kaybına neden olan islemin degil
beyanda yapılan bir hatanın gümrük idaresine bildirimi söz konusu oldugundan herhangi bir cezai müeyyide uygulanmaması,
2. Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında bahsi geçen yüzde
onbes nisbetinde cezanın ise maddenin birinci fıkrası uyarınca vergi farkına baglı olarak üç kat veya yarı nispetinde olan ceza belirlendikten sonra bunun yüzde onbesinin alınması seklinde uygulanması (1000 TL.'lik bir vergi farkı için; birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri için 3000 TL.'nin, (c) bendi için 500 TL.'nin %15'inin alınması,
3. Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin ikinci fıkrasında bahsedilen durumun
beyan sahibince bildirilmesi halinde ise anılan fıkra uyarınca bulunacak cezanın yüzde onbes nisbetinde uygulanması,(1000 TL.'lik bir vergi farkı için birinci fıkranın (a) ve (b)
bentlerinde sayılan farklılıklar için 3000 TL.'nin yarısı 1500 TL.'nin, (c) bendinde sayılan
farklılıklar için 500 TL.'nin yarısı 250 TL.'nin %15'inin alınması),
Gerekmektedir.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S. Umman HAMiDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Tasra Teskilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270717 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270717 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?