E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,31 TL
15334163 Ziyaretçi

Gümrük Kapısı Dışından İthalat, Kaçakçılık, Muafiyet ve İstisna

7. Ceza Dairesi 2010/10328 E., 2012/4145 K.

GÜMRÜK KAPISI DIŞINDAN İTHALAT KAÇAKÇILIK MUAFİYET VE İSTİSNA


Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Eşyanın yurda ithaline ilişkin olarak gümrük mevzuatında hangi hallerde muafiyet ve istisna tanınacağı sayılmış olup, gümrük kapısı dışından eşya ithalinde bir muafiyet ve istisna düzenlenmediği gibi 5607 sayılı Kanun'un 3/1. maddesinde; "Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye'ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, belirlenen gümrük kapıları dışından Türkiye'ye ithal edilmesi halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır." amir hükmü öngörülmüş bulunmaktadır.

Anılan Kanun'un 3/5. maddesinin uygulanabilmesinin koşulu ise birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillere iştirak etmemek olup, yasal olmayan şekilde başka ülke topraklarına giderek oradan satın aldığı dava konusu eşyayı yine yasal olmayan şekilde gümrük kapısı dışından yurda ithal ettiği sabit olan sanığın, ithal ettiği eşyanın ticari nitelikte olup olmadığına bakılmaksızın, 5607 sayılı Kanun'un 3/1 madde fıkrası uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, katılan idare temsilcisinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 05.03.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.