Gümrük Kıymetinin tespiti (Genelge 2012/21)

2015/6 Sayılı Genelge ile Yürürlükten kaldırılmıştır.
T.C.
GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : B.21.0.GGM.0.04.01.00-010.06.01 19/6/2012
Konu : Gümrük Kıymetinin tespiti


GENELGE
(2012/21)


4458 sayılı Gümrük Kanununun 27/1-c maddesi uyarınca, kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu gereği, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan royalti ve lisans ücretlerinin, aynı Kanunun 24 üncü maddesi hükümlerine göre gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına ilave edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin "İstisnai kıymetle beyan" başlıklı 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, beyan sahibinin talebi üzerine; gümrük kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği söz konusu kıymet unsurları gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak eşyanın gümrük kıymetinin tespitinde gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanır.
Ancak Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, royalti miktarının net veya brüt satış hasılatı veya kâr üzerinden hesaplanması gereken durumlarda, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi uygulanarak gümrük kıymetine dahil edilecek royalti miktarının tespitinde güçlükler yaşandığı anlaşılmaktadır.
Bu itibarla; yükümlülerin bu yönde talepte bulunmaları, talep dilekçelerine royalti hesaplanmasına ilişkin sözleşme, hesaplama detayları gibi işleme ilişkin diğer belgelerin eklenmesi ve talebin gümrük idaresince de uygun bulunması şartıyla;
1- Eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında, her bir eşya için ödenecek royalti tutarının, eşyanın FOB bedeli esas alınarak sözleşme gereği net veya brüt satış hasılatı veya kârına uygulanacak royalti oranına göre yapılacak uygun bir paylaştırma sonucunda hesaplanması,
2- Hesaplanan tutarın gümrük kıymetine dahil edilmesi ve vergi tahakkukunun buna göre yapılması,
3- Her takvim yılı sonuna kadar ödenen royalti tutarının gümrük idaresine beyan edilen royalti tutarından fazla olması durumunda, yükümlü tarafından takvim yılı sonuna kadar tamamlayıcı beyan ile gümrük idaresine bildirimde bulunması,
4- Belirtilen yükümlülüklere uyulmaması veya tamamlayıcı beyanda bulunulmaması halinde Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre gerekli işlemlerin yapılması,
uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇĠN
Bakan a.
Genel Müdür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260164 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260164 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?