Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYGULAMA ESASLARI -2013
1 Bu ücret tarifesi "Asgari Ücret Tarifesi" olup, sözleşme serbestliği gereği taraflar (gümrük müşavirleri ve yükümlüler); işin durumunu, beyanname konusu eşyanın özelliğini v.b. dikkate alarak daha  yüksek bir ücret/oran/ kararlaştırabilirler. Ancak aşağıda belirtilen indirimler haricinde asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilemez.
2 ‘Özellik Arz Eden İşlemler’ başlıklı iş ve işlemlerin ihracata ilişkin olması durumunda ücretler (½) oranında indirim yapılarak uygulanabilir.
3 a- Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi veya Onaylanmış İhracatçı Yetkisi  sahibi firmaların  ihracat işlemleri için tarifedeki ücretlerde %25 oranında;             aynı gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 35,  2500'ü aştığında bundan sonraki beyannameler için  % 50 oranında indirim uygulanabilir.
Yukarıda belirtilen firmaların ithalat işlemleri için, aynı gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannamelerde tarife ücretlerinden %25 oranında,  2500'ü aştığında bundan sonraki beyannameler için tarife ücretinden %35 oranında indirim uygulanabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         b- Bir takvim yılında, bir firma tarafından aynı gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle tescil ettirilen ithalat beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 25, 2500'ü aştığında % 35 oranında indirim uygulanabilir.
Bir takvim yılında, bir firma tarafından aynı gümrük müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 25, 2500'ü aştığında % 35 oranında indirim uygulanabilir.
4 İTH-13 Hizmet Kodunda toplam müşavirlik ücretinin 2.625 TL.'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.
5 İthalat gümrük işlemleri dışındaki hizmetlerde, listedeki kıymet esaslarına göre asgari ücret tarifesinin uygulanması, tarafların anlaşmasına bağlıdır. Listedeki CIF Kıymet esasına göre Gümrük Müşavirliği Hizmet Ücretininin hesaplanmasında, vergi matrahının hesaplanmasında göz önüne alınan CIF istatistiki kıymet esas alınacaktır.
6 Ücretlere KDV ilave edilecektir. Hizmet bedelleri, bu tarifedeki asgari değerlerden daha az olmamak üzere müşteri adına tanzim edilecek fatura/serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil edilir.
7 Gümrük işlemlerinde kullanılan ve ücret karşılığı temin edilen tüm belgeler (beyanname, dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi, tahlil formu v.b.) yükümlü tarafından karşılanır.
8 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan bu asgari ücret tarifesi altında Gümrük Müşavirliği hizmeti veren Gümrük Müşavirleri hakkında, disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla her beyanname itibariyle aynı Kanunun 241. maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Dernekler asgari ücret tarifesine uyulması, bu asgari ücret tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması konusunda her türlü tedbiri almak, ilgililer hakkında ilgili mercilere bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.  
9 Bu tarifede yer alan "dökme" ifadesinden Gümrük yönetmeliğinin 3.maddesinin c fıkrasında belirtilen "dökme eşya" ifadesi anlaşılacaktır. Dökme eşyanın taşınmasında kullanılan konteyner, tank, dorse, vagon vb. gibi malzemeler, eşyanın yönetmelikçe tanımlanmış dökme vasfını değiştirmez.
10 Tarifede yer almayan hizmetler tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır. Ayrıca uygulamada yaşanabilecek ihtilaflarda ilgili Gümrük Müşavirleri Derneklerine başvurulur. Gümrük Müşavirleri Derneklerince verilecek ortak görüş dikkate alınarak bağlı bulunulan Gümrük Müşavirleri Derneğince ihtilaf konusu husus sonuçlandırılabilir.
11 Aynı beyannamede asgari ücret tablosunda yer alan birden fazla rejim bulunması halinde tarifedeki ücretlerden yüksek olanı uygulanır.
12 Kamu İhale Kanununa göre Kamu kurumlarınca 01.01.2010 tarihinden önce yapılmış ve  halen devam eden sözleşmeler, sözleşme süresi sonuna kadar geçerlidir.
13 İHR-8, İTH-,14 TR-3 ve  ANT-3 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 10 adete kadar uygulanır. 10 adeti aşan kısım için ise ücret tarafların anlaşmasıyla belirlenir.
14 Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin Danışmanlık ücretleri hizmet konuları kısmında geçen asgari ücret tarifesi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri için de geçerlidir.
15 İş bu asgari ücret tarifesi 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerlidir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930925 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930925 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?