Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları (Son Hali)

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 UYGULAMA ESASLARI
1 Bu ücret tarifesi "Asgari Ücret Tarifesi" olup, sözleşme serbestliği gereği taraflar (gümrük müşavirleri ve yükümlüler); işin durumunu, beyanname konusu eşyanın özelliğini v.b. dikkate alarak daha yüksek bir ücret/oran/ kararlaştırabilirler. Ancak aşağıda belirtilen indirimler haricinde asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilemez.
2 ‘Özellik Arz Eden İşlemler’ başlıklı iş ve işlemlerin ihracata ilişkin olması durumunda ücretler (½) oranında indirim yapılarak uygulanabilir.
3 Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi ve Onaylanmış İhracatçı Yetkisi sahibi firmaların, ihracat işlemleri için tarifedeki ücretlerde %20 oranında indirim yapılabilir.
4 Beher İthalat beyannamesi itibariyle CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetlerinin ücreti aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.
a)CIF Kıymeti 0- 50.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır. 
b)CIF Kıymeti 50.001-200.000 USD 'ye kadar, 50.000 USD'yi aşan kısım için CIF kıymetin %0,3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b)
c)CIF Kıymeti 200.001-2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD'yi aşan kısım için %0.1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)
d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar,2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (on binde bir) uygulanır.(a+b+c+d)
e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde,10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)
5 İthalat gümrük işlemleri dışındaki hizmetlerde, 4. maddedeki kıymet esaslarına göre asgari ücret tarifesinin uygulanması, tarafların anlaşmasına bağlıdır.
6 Ücretlere KDV ilave edilecektir. Hizmet bedelleri, bu tarifedeki asgari değerlerden daha az olmamak üzere müşteri adına tanzim edilecek fatura/serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil edilir.
7 Gümrük işlemlerinde kullanılan ve ücret karşılığı temin edilen tüm belgeler (beyanname, dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi, tahlil formu v.b.) yükümlü tarafından karşılanır.
8 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan bu asgari ücret tarifesi altında Gümrük Müşavirliği hizmeti veren Gümrük Müşavirleri hakkında, disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla her beyanname itibariyle aynı Kanunun 241. maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Dernekler asgari ücret tarifesine uyulması, bu asgari ücret tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması konusunda her türlü tedbiri almak, ilgililer hakkında ilgili mercilere bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.  
9 Tarifede yer almayan hizmetler tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır.
10 Kamu İhale Kanununa göre Kamu kurumlarınca yapılmış ve halen devam eden sözleşmeler, 2010 yılı sözleşme süresi sonuna kadar geçerlidir.
11 İHR-9, İTH-13, ANT-3 ve TR-3 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 10 adete kadar uygulanır. 10 adeti aşan kısım için ise ücret tarafların anlaşmasıyla belirlenir.
12 İş bu asgari ücret tarifesi 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerlidir.
13 İTH-14 CIF kıymeti 1.000.000.-USD'ye kadar olan işlemlerde uygulanır. CIF kıymeti 1.000.000.-USD'yi aşan kısımlar için %0,001 (yüzbinde bir) 'nden az olmamak üzere tarafların anlaşması ile asgari ücret belirlenir (2010/8 Sayılı genelge ile eklenmiştir)
14  Gümrük Müsavirligi Asgari Ücret Tarifesinin ITH-10'da yeralan; boru hatları veya elektrik telleri ile tasınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akıs halinde olan esyanın ithalatı islemlerinde Uygulama Esasları'nın 4 üncü maddesinde ki CIF kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz."(2010/26 Sayılı Genelge ile eklenmiştir.)
15  Gümrük Müsavirligi Asgari Ücret Tarifesinin Danısmanlık Ücretleri hizmet konuları
kısmında geçen asgari ücret tarifesi Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirleri için de geçerlidir'' maddelerinin eklenmesi Müstesarlık Makamının 22/06/2010 tarihli, 2010/49 sayılı Onayı ile uygun bulunmustur.(2010/26 Sayılı Genelge ile eklenmiştir.)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927163 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927163 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?