Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları(Genelge 2010/59 Eki)(2011 Yılı)

2012 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgri Ücret Tarifesi İçin TIKLAYIN...

GÜMK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2011

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Uygulama Esasları (2011)
1 Bu ücret tarifesi "Asgari Ücret Tarifesi" olup, sözleşme serbestliği gereği taraflar (gümrük müşavirleri ve yükümlüler); işin durumunu, beyanname konusu eşyanın özelliğini v.b. dikkate alarak daha yüksek bir ücret/oran/ kararlaştırabilirler. Ancak aşağıda belirtilen indirimler haricinde asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilemez.
2 ‘Özellik Arz Eden İşlemler’ başlıklı iş ve işlemlerin ihracata ilişkin olması durumunda ücretler (½) oranında indirim yapılarak uygulanabilir.
3 a- Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi ve Onaylanmış İhracatçı Yetkisi sahibi firmaların ihracat işlemleri için tarifedeki ücretlerde %20 oranında; beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 30, 2500'ü aştığında bundan sonraki beyannameler için % 40 oranında indirim uygulanabilir.
Yukarıda belirtilen firmaların ithalat işlemleri için, beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannamelerde tarife ücretlerinden %20 oranında, 2500'ü aştığında bundan sonraki beyannameler için tarife ücretinden %30 oranında indirim uygulanabilir. b- Bir takvim yılında, bir firma tarafından aynı müşavirliği firmasından hizmet alınmak suretiyle tescil ettirilen beyanname sayısı 1000'i aştığında bundan sonraki beyannameler için % 20, 2500'ü aştığında % 30 oranında indirim uygulanabilir.
4 İTH-13 Hizmet Kodunda toplam müşavirlik ücretinin 3.000 TL.'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.
5 İthalat gümrük işlemleri dışındaki hizmetlerde, listedeki kıymet esaslarına göre asgari ücret tarifesinin uygulanması, tarafların anlaşmasına bağlıdır. Listedeki CIF Kıymet esasına göre Gümrük Müşavirliği Hizmet Ücretinini hesaplanmasında, vergi matrahının hesaplanmasında göz önüne alınan CIF kıymet esas alınacaktır.
6 Ücretlere KDV ilave edilecektir. Hizmet bedelleri, bu tarifedeki asgari değerlerden daha az olmamak üzere müşteri adına tanzim edilecek fatura/serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil edilir.
7 Gümrük işlemlerinde kullanılan ve ücret karşılığı temin edilen tüm belgeler (beyanname, dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi, tahlil formu v.b.) yükümlü tarafından karşılanır.
8 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan bu asgari ücret tarifesi altında Gümrük Müşavirliği hizmeti veren Gümrük Müşavirleri hakkında, disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla her beyanname itibariyle aynı Kanunun 241. maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Dernekler asgari ücret tarifesine uyulması, bu asgari ücret tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması konusunda her türlü tedbiri almak, ilgililer hakkında ilgili mercilere bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.
9 Tarifede yer almayan hizmetler tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır.
10 Kamu İhale Kanununa göre Kamu kurumlarınca 01.01.2010 tarihinden önce yapılmış ve halen devam eden sözleşmeler, sözleşme süresi sonuna kadar geçerlidir.
11 İHR-8, İTH-,14 TR-3 ve ANT-3 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 10 adete kadar uygulanır. 10 adeti aşan kısım için ise ücret tarafların anlaşmasıyla belirlenir.
12 Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin Danışmanlık ücretleri hizmet konuları kısmında geçen asgari ücret tarifesi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri için de geçerlidir.
13 İş bu asgari ücret tarifesi 01/01/2011 tarihinden itibaren geçerlidir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300762 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300762 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?