E-Bülten

Haberler

Tüm Haberler

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 2,14 TL
1 € = 2,95 TL
4349252 Ziyaretçi

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınav Duyurusu

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINDAN

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

 

I-GENEL BİLGİLER

 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından  4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre yapılacak olan Gümrük Müşavirliği  ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavları 01 Ekim  2011 tarihinde saat 10:00’da tek oturum halinde Ankara’da yapılacaktır. Sınavın hazırlık, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Gümrük Müşavirleri vekaletnameleri olmak kaydıyla eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanımına tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip edip sonuçlandırabilirler.

 

Gümrük Müşavir yardımcıları da Gümrük Müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrükte iş takibinde bulunabilirler.

 

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavının devlet memuriyeti ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

 

Gümrük Müşavirliği sınavı ön eleme ve mesleki yeterlilik sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

 

 

II-SINAVLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

A-SINAVLARA KATILMA ŞARTLARI

Gümrük Müşavirliği sınavına katılma şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,

e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,

f) i. Gümrük Kanununun 227. maddesinde belirtilen okullarla müfredatı uyumlu dört yıllık Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası Ticaret ve İş İdaresi bölümü ile 15.03.2011 tarihli 6685 sayılı yazımız eki listeye kayıtlı 4458 sayılı Kanunun 227/1-f  bendi (i) alt bendi kapsamında değerlendirilebilecek bölümlerden mezun olmak.

ii. Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde  belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,

g) Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesine sahip olmak

h) Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak gümrük müşavir yardımcısı izin belgesine sahip olarak üç yıl (1080 gün prim ödenmiş olmalıdır.) çalışmış olmak.

ı) 05.02.2000 tarihinden sonra açılan gümrük müşavirliği sınavlarına ikiden fazla girmemiş olmak,

i) Yukarıda belirtilen şartlara 02.01.2011 tarihi itibariyle  haiz olmak.

 

Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına katılma şartları:

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis ya da kaçakçılık, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, yalan yere şahadet, suç tasnii, iftira gibi yüz kızartıcı suçlar ile resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak,e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak,

f) i. Gümrük Kanununun 227. maddesinde belirtilen okullarla müfredatı uyumlu dört yıllık Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası Ticaret ve İş İdaresi bölümü ile 15.03.2011 tarihli 6685 sayılı yazımız eki listeye kayıtlı 4458 sayılı Kanunun 227/1-f  bendi (i) alt bendi kapsamında değerlendirilebilecek bölümlerden mezun olmak.

ii. Diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olduktan sonra (i) alt bendinde  belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyede diploma almış olmak ya da ön lisans eğitimi veren gümrük, dış ticaret ve Avrupa Topluluğu konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından mezun olmak,

g) Staj amacıyla Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak üç yıl (1080 gün prim ödenmiş olmalıdır.) çalışmış olmak. (Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurlar için  üç yıl staj yapma zorunluluğu aranmaz.)

ı) 05.02.2000 tarihinden sonra açılan gümrük müşavir yardımcılığı  sınavlarına ikiden fazla girmemiş olmak,

i) Yukarıda belirtilen şartlara 02.01.2011 tarihi itibariyle  haiz olmak.

 

B-SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ

Gümrük Müşavirliği Ön eleme  Sınav Konuları:

 

a) Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler,

b) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler,

c) Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı,

ç) Gümrüğe ilişkin iktisadi, ticari ve mali konular, uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği mevzuatının gümrüğe ilişkin hükümleri,

d) Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnâmesi.

 

Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınav Konuları:

 

Gümrük müşavir yardımcılığı sınavında ise, soruların % 20’si Türkçe, matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile vatandaşlık bilgisi konularını içeren genel yetenek ve genel kültür sorularından, % 80’i ise Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemelere ilişkin sorulardan oluşur.

 

 

SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

 

A-Başvuru şekli, adaylarca yapılacak işlemler:

Sınav başvuruları 15 Ağustos 2011 Pazartesi günü başlayacak, 05 Eylül 2011 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.

 

1-     Sınava girmek isteyen adaylar, (KDV dahil) 60 TL (altmış) sınav ücretini, T.C Ziraat Bankası Etimesgut Şubesinin 877 135 17 898-5099 (IBAN TR 82 000 1 000 877 135 17 898 5099) no.lu hesabına yatıracaklardır.

2-     Sınav ücretinin yatırılmasından sonra adaylar başvurularını  http://sinav.anadolu.edu.tr/gtb  internet adresinden yapacaklar,  bu başvurunun sonunda alacakları döküme (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirligi Ön Eleme Sınavı Başvuru Formu veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu) bir fotoğraflarını yapıştırarak istenen diğer belgelerle birlikte ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine teslim edeceklerdir.

3-     Sınav ücretinin yatırılması adayın sınav başvurusunun kabul edildiğini göstermez. Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmez. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

4-     Adaylar 26.09.2011 tarihinde sınava giriş adres, salon bilgilerini http://sinav.anadolu.edu.tr/gtb  web adresinden öğrenebileceklerdir.

 

B-Başvuru Kabul Yerleri

-         Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

-         İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

-         İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

-         Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

-         Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü

 

C-Sınav başvurularında istenilen belgeler:

 

Gümrük Müşavirliği Ön eleme sınavı için:

1-      http://sinav.anadolu.edu.tr/gtb internet adresine yapılan başvuru sonrası alınmış ve fotoğraf yapıştırılmış Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirligi Ön Eleme Sınavı Başvuru Formu

2-     Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi fotokopisi,

3-     2 adet renkli ve yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında vesikalık fotoğraf,

4-     Sınav masrafı  olan 60–TL’nin ( Altmış TL KDV dahil) yatırıldığına ilişkin banka dekontu

5-     Kapaklı  telli naylon dosya, 

 

Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı için:

1-     http://sinav.anadolu.edu.tr/gtb internet adresine yapılan başvuru sonrası alınmış ve fotoğraf yapıştırılmış Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavir yardımcılığı başvuru formu

2-     2 adet renkli ve yeni çekilmiş 4,5X6 ebadında vesikalık fotoğraf,                                                     

3-     Sınav masrafı olan 60- TL’nin (Altmış TL  KDV dahil) yatırıldığına ilişkin banka dekontu

4-      Kapaklı telli naylon dosya, 

 

D- Sınavı Kazanan Kişilerden istenilecek belgeler:

 

Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Mesleki Yeterlik Sınavını kazanan kişilerden istenilecek belgeler:

 

1-     Nüfus Cüzdanı Sureti,

2-     Öğrenim belgesi fotokopisi, (noter tasdikli)

3-     Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil özeti, (yeni tarihli)

4-     Gümrük idaresinde en az on yıl çalışmış olup, bunun üç yılını şube müdürü, gümrük müdürü, gümrük muhafaza müdürü, gümrük başmüdür yardımcısı ve gümrük muhafaza başmüdür yardımcısı görevlerinde geçirenler için üç yıl gümrük müşavir yardımcısı olarak çalışma koşulu aranmamaktadır. Bu haktan yararlanmak isteyen adayların Gümrük Müsteşarlığından alacakları onaylı hizmet cetveli,

5-     Adayların 3 yıl Gümrük Müşavir Yardımcısı olarak Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak çalıştıklarına ilişkin sigorta hizmet dökümü, Hizmet dökümünde yer alan iş yeri numarasının gümrük müşavirliği firmasına ait olduğunu gösterir belge veya bordro.

 

Gümrük Müşavir Yardımcılarından istenilecek belgeler:

 

1-     Nüfus Cüzdanı Sureti,

2-     Öğrenim belgesi fotokopisi, (noter tasdikli)

3-     Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil özeti, (yeni tarihli)

4-     Gümrük idaresinde en az on beş yıl çalışıp da görevlerinden istifa ederek veya emekli olarak ayrılan memurlar için üç yıl staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu haktan yararlanmak isteyen adayların Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından  alacakları onaylı hizmet cetveli,

5-     Adayların yüksek öğrenim sonrası 3 yıl stajyer olarak Gümrük Müşavirinin yanında sigortalı olarak çalıştıklarına ilişkin sigorta hizmet dökümü, Hizmet dökümünde yer alan iş yeri numarasının gümrük müşavirliği firmasına ait olduğunu gösterir belge veya bordro.

 

Adaylar sınav başvurusunda istenilen  belgeleri eksiksiz hazırlayarak 15.08.2011-05.09.2011 tarihleri arasında ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine teslim edeceklerdir. 05.09.2011 tarihi mesai saati bitiminden sonra her ne mazeretle olursa olsun yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru belgeleri eksik olan, belgelerinde silinti, kazıntı veya tahrifat olan ve yanlış veya eksik beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvurular Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri tarafından değerlendirilerek, sınava girmeye hak kazanan adaylar belirlenecek ve bu adaylar için sınava girecekleri bina ve salonları gösteren “Sınava Giriş Belgesi” 26.09.2011 Pazartesi günü http://sinav.anadolu.edu.tr/gtb internet adresinde yayınlanacaktır.

Başvuru şartlarını taşımayan veya başvurusu geçersiz sayılan ve Üniversitece sınava girmeme veya sınav kurallarına uymama gibi nedenlerle sınavı geçersiz sayılan, sınavda başarılı olamayan adayların yatırmış oldukları sınav ücreti kesinlikle iade edilmez. Ancak; adayın kendi kusuru dışında, idari sebeplerle sınava giremeyen adaylar sınavın ait olduğu yıl içinde ve banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine Bakanlık tarafından ücret iadesi yapılabilir.

 

Sınav başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır, haklarında Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı İzin Belgesi düzenlenmez, düzenlenmiş ise bu belgeleri iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

 

İlgililere duyurulur.

 

Sınav Tarihi ve Yeri

 

Gümrük Müşavirliği ön eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı 01 Ekim 2011 tarihinde saat 10:00’da, Ankara’da tek oturum halinde yapılacaktır.

 

Adaylar sınava Sınava Giriş Belgelerinde belirtilen bina, salon ve sıra numarasında girmek zorundadırlar

 

Adayların sınava girecekleri okullar 26 Eylül 2011 tarihinde http://sinav.anadolu.edu.tr/gtb internet adresinde ilan edilecektir.

 

Adayların sınavın başlamasından 30 dakika önce sınav giriş salonlarında bulunmaları, fotoğraflı sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerinden birisi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu, çağrı cihazı, hesap makinesi bulundurmamaları gerekmektedir. Sınav evraklarını yanlarında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 

Gümrük Müşavirliği Ön Eleme Sınavı ile Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavında 100’er soru sorulacaktır.

Sınav başarı notu ve mesleki yeterlilik sınavı:

Gümrük Müşavirliği ön eleme sınavında 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar Gümrük Müşavirliği mesleki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.

 

Gümrük Müşavir Yardımcılığı yazılı sınavında 60 ve üzerinde puan alanlar gümrük müşavir yardımcısı olmaya hak kazanırlar.

 

Başarı puanının hesaplanmasında [Puan=(DoğruSayısı/SoruSayısı)x100] formulü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular değerlendirme dışında bırakılarak kalan doğru sorular 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir.

Adayın sınav sonuç puanında her hangi bir yuvarlama yapılmayacak olup, puan küsuratlı çıkarsa virgülden sonra iki hane olarak gösterilecektir.

 

Sınav sonuçları 17 Ekim 2011 tarihinde http://sinav.anadolu.edu.tr/gtb,  http://www.gumruk.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

 

Gümrük Müşavirliği ön eleme sınavında başarılı olanlar sonuçların ilan tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, Gümrük Müsteşarlığınca tayin edilecek yerde ve zamanda mesleki yeterlilik sınavına tabi tutulurlar.

 

Mesleki Yeterlilik sınavında ön eleme sınav konuları ile bunlarla ilgili mevzuat hakkında uygulamalı sorular sorulur.

 

Mesleki Yeterlilik sınavı, 50 soru üzerinden test yöntemiyle yapılır. Sınavda başarılı olmak için 100 puan üzerinden 70 puan almak gerekir.

 

Sınavda başarılı olamayanların başvuru evrakları  iade edilmeyecektir.

 

Sınavlara girdiği halde başvuru koşullarını taşımadıkları anlaşılan adayların sınav sonuçları geçersiz sayılır.

 

Sınav sonuçlarına itiraz:

 

Gümrük Müşavirliği ön eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı  sınav  soruları  ve  cevap  anahtarı 03 Ekim 2011 tarihinde http://sinav.anadolu.edu.tr/gtb, http://www.gumruk.gov.tr web adresinde ilan edilecektir.

 

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde Anadolu Üniversitesine yapılacaktır. Bu tarihler dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır

 

Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınav sonuçlarına itirazlar ise, sonuçların adaylara tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yapılır.

 

Sınav kurulu en geç 30 gün içinde itiraz sonucunu adaylara yazı ile bildirir.

 

Yukarıda yer alan hususlarda değişiklik olması halinde gerekli duyuru yapılacaktır.

    

 

İrtibat Telefon Numaraları: 0 312 306 84 68-67