Gümrük Müşt.Gümrükler Kontrol Genel Mdürülüğü / Yatırım Teşvik Genelge 2010/2

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.08.07.00-010-06.02
Konu: Yatırım teşvik
 
 
GENELGE
2010/2
 
Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat ithalinde uygulanacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esaslar 12.11.2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) ile düzenlenmiştir.
 
Söz konusu Tebliğin 10 uncu maddesinde Hazine Müsteşarlığınca yatırım teşvik belgesine konu olan makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç ve kiralanmasına ilişkin verilen izinlerin Müsteşarlığımıza (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne) iletilmesi, Müsteşarlığımızca da bu izin yazılarının gerekli gümrük işlemlerinin yapılabilmesini temin amacıyla ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine gönderilmesi öngörülmektedir.
 
Ancak, işlemlerin basitleştirilmesi, hızlandırılması ve maliyetlerin düşürülebilmesi bakımından söz konusu Tebliğin 21 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.
 
1- Yatırım tamamlama vizesi yapılmış, ihracat taahhüdü kapatılmış, öngörülen yasal sürelerini doldurmuş araçların ruhsatnamesi üzerine konulan satılamaz şerhinin kaldırılmasına yönelik Hazine Müsteşarlığınca doğrudan belge sahibine verilecek izin yazısı üzerine gümrük idaresince gerekli işlemler yapılacaktır.
 
2- Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen ve işlemin yapılacağı gümrük idaresi belli olan makine ve teçhizatın ihraç işlemleri Hazine Müsteşarlığının izin yazısının doğrudan gönderildiği gümrük idaresince gerçekleştirilecektir.
 
3- 1 ve 2 nci madde hükümleri dışındaki devir, satış, ihraç ve kiralamaya ilişkin işlemlerde Müsteşarlığımızın (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) bildirişinin aranması gerekmektedir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
Maksut METE
Müsteşar
 
 
 
DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza
 
 
GEREKÇE
 
 
 
 
 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, bu Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ ile gümrük idaresinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlendiği 9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) hükümleri çerçevesinde, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın yatırım teşvik belgesinin istinat ettiği karar ve tebliğde belirtilen süreleri doldurmuş olması halinde devir, satış, ihraç ve kiralanması serbest olup, aksi takdirde Hazine Müsteşarlığının iznine tabidir.
 
 Hazine Müsteşarlığınca verilen bu izinler Müsteşarlığımıza (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilmekte, Müsteşarlığımızca da ilgili gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine gerekli bildirimlerde bulunulmaktadır.
 
Bu kapsamda yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen ve devri, satışı, ihracı ve kiralanması izne tabi olan makine teçhizatın yanısıra, tamamlama vizesi yapılmış, ihracat taahhüdü kapanmış ve yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden karar ve tebliğ hükümlerindeki süreyi doldurmuş araçların satışında herhangi amme alacağı söz konusu olmadığı halde, Hazine Müsteşarlığınca bu araçların ruhsatnameleri üzerinde bulunan satılamaz şerhinin kaldırılmasına yönelik izin yazıları ile teşvik belgesi kapsamında ithal edilen ve ihracı talep edilen (ihraç edilecek gümrük idaresinin belli olması halinde) makine ve teçhizata ilişkin izin yazıları da gümrük idaresince yapılacak devir ve ihraç işlemleri açısından gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine bildirimde bulunulmak üzere Müsteşarlığımıza (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) gönderilmektedir.
 
İdarenin gereksiz iş yükünün ortadan kaldırılması, işlemlerin basitleştirilmesi, yükümlülerin gümrük işlemlerinin daha kısa zamanda görülebilmesi ve maliyetlerin düşürülebilmesi bakımından, yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen ve satışı serbest olan makine ve teçhizata ilişkin izin yazılarının doğrudan ilgilisine verilerek gümrük idaresine müracaatının sağlanması ile ihracı talep edilen makine ve teçhizata ilişkin izin yazılarının da, doğrudan ilgili gümrük idarelerine gönderilmesinin uygun olacağı yönündeki görüşlerimize Hazine Müsteşarlığınca da iştirak edildiğinden, 2010/2 sayılı Genelge Taslağının hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
Arz ederim.
 
 
 
 
Haydar GÖÇER
Gümrükler Kontrol Genel Müdürü

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290589 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290589 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?