GÜMRÜK REJİMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ VE UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME

 06.11.2005-25985 Resmi Gazete
Ek:1
 
GÜMRÜK REJİMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ VE UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME
( Değişik )
 
ANA METİN
 
GİRİŞ
 
 
Gümrük İşbirliği Konseyi’nin himayesinde hazırlanan bu Sözleşmenin Akit Tarafları,
 
Gümrük rejim ve uygulamaları arasında uluslararası ticaret ve diğer mübadeleleri engelleyebilen farklılığı ortadan kaldırmaya çalışarak,
 
Gümrük rejim ve uygulamalarını basitleştirmek ve uyumlaştırmak ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek suretiyle uluslararası ticaret ve mübadelelerin gelişmesine etkin bir şekilde katkıda bulunmayı arzu ederek,
 
Uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasının önemli yararlarına Gümrük kontrolünün uygun standartlarından taviz vermeksizin ulaşılabileceğini kaydederek,
 
Bu tür basitleştirme ve uyumlaştırmanın özellikle aşağıdaki ilkelerin uygulanması ile sağlanabileceğini kabul ederek :
 
·               Gümrük rejimve uygulamalarının devamlı bir şekilde modernizasyonunu amaçlayan programların uygulanması ve böylece etkinlik ve verimliliğin artırılması,
 
·               Gümrük rejimve uygulamalarının öngörülebilir, istikrarlı ve şeffaf bir şekilde uygulanması,
 
·               gümrük kanunu, yönetmelikler, idari yönergeler, prosedürler ve uygulamalara ilişkin gerekli tüm bilgilerin ilgili taraflara sağlanması,
 
·               risk yönetimi, defter ve belgeye dayalı kontroller gibi modern tekniklerin kabulü ve bilgi teknolojisinin azami ölçüde uygulamaya geçirilmesi,
 
·               uygun olduğu durumlarda diğer ulusal makamlar, diğer Gümrük İdareleri ve ticaret erbabı ile işbirliği,
 
·               ilgili uluslararası standartların uygulanması,
 
·               etkilenen tarafların idari ve adli inceleme süreçlerine kolayca ulaşabilmesinin sağlanması .
 
 
 
Akit Tarafların uygulamayı taahhüt ettikleri yukarıda belirtilen hedefleri ve prensipleri içeren uluslararası bir belgenin, Gümrük İşbirliği Konseyi’nin başlıca amacı olan gümrük rejimleri ile uygulamalarının ileri düzeyde basitleştirilmesi ve uyumlaştırılmasına yol açacağına ve böylece uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasına büyük ölçüde katkıda bulunacağına inanarak,
 
            Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:
 
 
BÖLÜM I
 
Tanımlar
 
 Madde 1
 
 
Bu Sözleşmenin uygulanmasında:
 
a)    “Standart”, gümrük rejim ve uygulamalarının uyumlaştılması ve basitleştirilmesini sağlamak için uygulanmasının gerekli olduğu kabul edilen bir hüküm;
 
b)   Geçiş Standartı” Genel Ek’te yer alan ve uygulanması için daha uzun bir döneme izin verilen bir Standart;
 
c)    “Tavsiye Edilen Uygulama”, bir Özel Ek’te yer alan ve gümrük rejim ve uygulamalarının uyumlaştırılması ve basitleştirilmesi yönünde bir ilerleme olduğu düşünülen ve mümkün olduğu kadar yaygın bir şekilde uygulanmaları arzu edilen bir hüküm;
 
d)   Ulusal Mevzuat” bir Akit Tarafın yetkili bir mercii tarafından konulan ve sözkonusu Akit Tarafın topraklarında uygulanabilen kanunlar, yönetmelikler ile diğer önlemler veya Akit tarafça kabul edilmiş olan yürürlükteki antlaşmalar ;
 
e)    Genel Ek“, bu Sözleşmede atıfta bulunulan tüm gümrük rejim ve uygulamalarına tatbik edilebilir hükümlerin bütünü;
 
f)     Özel Ek” , bu Sözleşmede atıfta bulunulan bir ya da daha fazla gümrükrejim ve uygulamalarına tatbik edilebilen hükümlerin bütünü;
 
g)    Rehberler”, Sözleşmedeki Genel Ek, Özel Ekler ve Bölümlerin hükümlerine ilişkin olarak Standartların, Geçiş Standartlarının ve Tavsiye Edilen Uygulamaların tatbikinde izlenecek muhtemel yolların bazılarını gösteren ve özellikle en iyi uygulamaları tarif eden ve daha fazla kolaylıkların örneklerini tavsiye eden açıklamalar bütünü;
 
h)    Daimi Teknik Komite” Konseyin Daimi Teknik Komitesi;
 
ij)    Konsey” ; 15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel’de tanzim edilen “Bir Gümrük İşbirliği Konseyi Teşkiline İlişkin Sözleşme” ile kurulan Örgüt;
 
k)   Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlik”, bu Sözleşmenin düzenlediği konular bakımından bu Devletler üzerinde bağlayıcılığı bulunan kendi mevzuatlarını kabul etme ve kendi iç prosedürlerine uygun olarak bu Sözleşmeyi imzalama, onaylama veya katılma kararı verme yetkisine sahip Devletlerden oluşan ve onların kurduğu bir Birlik;
 
anlamındadır.
 
 
BÖLÜM II
 
Kapsam ve yapI
 
Sözleşmenin Kapsamı
 
Madde 2
 
Her Akit Taraf gümrük işlemlerinin basitleştirilmesini ve uyumlaştırılmasını geliştirmek ve bu amaçla, bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak Sözleşmenin Ek’lerinde bulunan Standartlara, Geçiş Standartlara ve Tavsiye Edilen Uygulamalara uymakla yükümlüdür. Bununla beraber, herhangi bir Akit Tarafın Sözleşmede öngörülenlerden daha fazla kolaylıklar sağlamasını hiçbirşey önleyemez ve her Akit Tarafa mümkün olduğu kadar kapsamlı bir şekilde kolaylıklar tanıması tavsiye edilir.
 
 
Madde 3
 
 
Bu Sözleşmenin hükümleri, gümrük kontrolüne tabi eşya üzerindeki yasak veya kısıtlamalarla ilgili olarak ulusal mevzuatın uygulanmasını engellemez.
 
 
Sözleşmenin Yapısı
 
Madde 4
 
1.    Sözleşme bir Ana Metin, bir Genel Ek ve Özel Eklerden oluşmaktadır.
 
2.    Bu Sözleşmenin Genel Eki ve her Özel Eki, ilke olarak, bir Eki kısımlara ayıran Bölümlerden oluşur ve:
 
                   a) tanımlar; ile
 
                  b) bir kısmı Genel Ek’teki Geçiş Standartlarından oluşan Standartları kapsamaktadır.
 
3.    Her Özel Ek, ayrıca Tavsiye Edilen Uygulamalar içermektedir.
 
4)   Her Ek’e, metinleri Akit Taraflar üzerinde bağlayıcı olmayan Rehberler eşlik etmektedir.
 
 
 
 
Madde 5
 
 
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, bir Akit Tarafın kabul etmiş olduğu Özel Ek(ler) veya bunlar içinde yer alan Bölüm(ler) Sözleşmenin ayrılmaz parçasını teşkil eder ve bu Akit Tarafla ilgili olarak Sözleşmeye yapılan herhangi bir atıfın, bu Ek(ler) veya Bölüm(ler)e yapılan atıfı da kapsadığı kabul edilir.
 
BÖLÜM III
 
SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ
 
Yürütme Komitesi
 
Madde 6
 
 
1.    Bu Sözleşmeninin uygulanmasını göz etmek, sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasındaki birliği sağlamaya yönelik önlemleri almak ve önerilen değişiklikleri ele almak üzere bir Yürütme Komitesi kurulur.
 
2.    Akit Taraflar, Yürütme Komitesi’nin üyesidirler.
 
3.    8 inci Madde hükümleri kapsamında bu Sözleşmeye Akit Taraf olmaya hak kazanan herhangi bir tarafyetkili idaresi veya Dünya Ticaret Örgütü’nün herhangi bir Üyesi Yürütme Komitesi’nin oturumlarına gözlemci olarak katılma hakkına sahiptir. Bu gözlemcilerin statü ve hakları bir Konsey kararı ile belirlenir. Yukarıda belirtilen haklar sözkonusu Kararın yürürlüğe girmesinden önce kullanılamaz.
 
4.    Yürütme Komitesi, uluslararası hükümet ve hükümet dışı örgütlerin temsilcilerini gözlemciler olarak Yürütme Komitesi’nin oturumlarına katılmaya davet edebilir.
 
5.    Yürütme Komitesi,
 
         (a)  Akit Taraflara;
 
                    (i) bu Sözleşmenin Ana Metninde değişiklikler;
 
                   (ii) Sözleşmedeki Genel Ek, Özel Ekler ve bunlar içinde yer alan Bölümlerde değişiklikler ve Genel Ek’e yeni Bölümler eklenmesi; ve
 
                 (iii) Yeni Özel Ekler ilave edilmesi ve Özel Eklere yeni Bölümler eklenmesini tavsiye eder;
 
        (b) Tavsiye Edilen Uygulamaları değiştirilmesine veya 16 ncı Maddeye uygun olarak Özel Eklere veya bunlar içinde yer alan Bölümlere yeni Tavsiye Edilen Uygulamalar eklenmesine karar verebilir;
 
         (c) 13 üncü Madde paragraf 4’e uygun olarak bu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasını değerlendirir;
 
        (d) Rehberleri gözden geçirir ve güncelleştirir;
 
         (e) bu Sözleşmeyle ilgisi bulunan ve buna isnat edilen diğer meseleleri görüşür;
 
          (f) kararlarını Konseye ve Daimi Teknik Komite’ye bildirir.
 
6.    Akit Tarafların yetkili idareleri, bu Maddenin paragraf 5 (a), (b), (c) veya (d) çerçevesindeki önerilerini ve bunun nedenlerini, Yürütme Komitesi’nin oturumlarının Gündem maddelerine ilave yapılmasına ilişkin talepleri ile birlikte Konseyin Genel Sekreterine bildirir. Konsey Genel Sekreteri, önerileri Akit Tarafların yetkili idarelerinin ve bu Maddenin 2, 3 ve 4 üncü paragraflarında sözü edilen gözlemcilerin dikkatine sunar.
 
7.    Yürütme Komitesi her yıl en az bir kez toplanır. Yıllık olarak bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer. Konsey Genel Sekreteri, Yürütme Komitesi toplanmadan en az altı hafta önce, bu Maddenin 2, 3 ve 4 üncü paragraflarında sözü edilen Akit Taraf yetkili idareleri ve gözlemcilere davet ve taslak Gündemin dağıtımını yapar.
 
8.    Oy birliği ile karar verilemediği durumda Yürütme Komitesi’nde görüşülen konular hazır bulunan Akit Tarafların oylaması ile karara bağlanır. Bu maddenin paragraf 5 (a), (b) veya (c) çerçevesindeki önerileri kullanılan oyların üçte iki çoğunluğuyla onaylanır. Diğer tüm konular kullanılan oyların çoğunluğuyla karara bağlanır.
 
9.    Bu Sözleşmenin 8 inci Maddesi 5 nci paragrafının uygulandığı durumda, Akit Taraflar olan Gümrük Birlikleri veya Ekonomik Birlikler oylamada Akit Taraflar olan Üyelerine tahsis edilen toplam oylara eşit oy sayısına sahiptir.
 
10.Yürütme Komitesi oturumun kapanmasından önce bir rapor kabul eder. Sözkonusu rapor Konsey’e, 2,3 ile 4 üncü paragraflarda sözü edilen Akit Taraflara ve gözlemcilere gönderilir.
 
11.Bu maddede ilgili hükümlerin bulunmadığı durumda Yürütme Komitesi aksine karar vermediği takdirde Konsey İç Tüzüğü uygulanır.
 
 
Madde 7
 
Yürütme Komitesi oylamalarında, her Özel Ek ve bir Özel Ek’in her Bölümü üzerinde ayrı oylama yapılır.
 
(a) Her Akit Taraf, Sözleşmenin Ana Metni ve Genel Ekinin yorumlanması, uygulanması ve değiştirilmesi ile ilgili konularda oy kullanma hakkına sahiptir.
 
(b) Yürürlükte bulunan bir Özel Ek veya bir Özel Ek’in Bölümü ile ilgili konularda yalnızca bu Özel Ek veya Bölümü kabul etmiş olan Akit Taraflar oy kullanma hakkına sahiptir.
 
(c) Her Akit Taraf yeni Özel Ekler veya bir Özel Ekin yeni Bölümlerinin taslakları üzerinde oy kullanma hakkına sahiptir.
BÖLÜM IV
 
AKİT TARAF
 
Sözleşmenin Onaylanması
 
Madde 8
 
 
1.    Konsey’in herhangi bir Üyesi ve Birleşmiş Milletler veya onun ihtisas kuruluşlarının herhangi bir Üyesi ;
 
         a)         onaylama kaydı olmaksızın imzalayarak;
 
         b)         onaylama kaydı ile imzaladıktan sonra bir onay belgesi tevdi ederek; veya
 
         c)         katılarak;
 
            bu Sözleşmeye Akit Taraf olabilir.
 
2.    Bu Sözleşme 30 Haziran 1974 tarihine kadar Brüksel’deki Konsey Merkezinde bu Maddenin 1 inci paragrafında belirtilen Üyelerin imzasına, o tarihten sonra da bu Üyelerin katılımına açık bulundurulur.
 
3.    Bir Akit Taraf bu Sözleşmeyi imzalama, onaylama veya katılma sırasında varsa kabul ettiği Özel Ekleri veya bunlar içinde yer alan Bölümleri belirtir. Bu Akit Taraf sonradan bir veya daha fazla Özel Eki veya bunlar içinde yer alan Bölümü kabul ettiğini tevdi merciine bildirebilir.
 
4.    Yeni bir Özel Ek veya bir Özel Ek’in yeni bir Bölümünü kabul eden Akit Taraflar, bu Maddenin 3 üncü paragrafına uygun olarak tevdi merciine bildirimde bulunurlar.
 
5.    (a)   Bir Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlik bu Maddenin 1, 2 ve 3 üncü paragraflarına uygun olarak Akit Taraf olabilir. Bu tür Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlik bu Sözleşmeyle düzenlenen konularla ilgili olarak yetkisini tevdi merciine bildirir. Bu Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlikler yetkileri kapsamında meydana gelen önemli değişiklikleri de tevdii merciine bildirir.
 
          (b) Bu Sözleşmeye Akit Taraf olan bir Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlik yetkisi dahilindeki konular açısından, bu Sözleşmeye Akit Taraflar olan  Üyelerine Sözleşmenin sağladığı hakları kendi adına kullanır ve yüklediği sorumlulukları yerine getirir. Böyle bir durumda, bu Birliğin Üyeleri, oy kullanma hakkı dahil olmak üzere bu hakları bireysel olarak kullanma hakkına sahip değildirler.
 
 
 
 
 
 
 
Madde 9
 
 
1.    Bu Sözleşmeyi onaylayan veya katılan bir Akit Taraf, onay veya katılma belgesini tevdi ettiği tarihte yürürlüğe girmiş bulunan Genel Ek dahil Sözleşmedeki değişiklikleri kabul eder.
 
2.    Bir Özel Ek veya bunun içinde yeralan Bölümü kabul eden bir Akit Taraf, kabulünü tevdi merciine bildirdiği tarihte yürürlüğe girmiş bulunan bu Özel Ek veya Bölümde yer alan Standartlardaki değişiklikleri kabul eder. Bir Özel Ek veya Bölümü kabul eden bir Akit Taraf, bu Sözleşmenin 12 nci Maddesine uygun olarak Tavsiye Edilen Uygulamaların bir veya daha fazlasına rezervkoymadığı takdirde kabulünü tevdi merciine bildirdiği tarihte yürürlüğe girmiş bulunan bu Özel Ek veya Bölümde yer alan söz konusu Tavsiye Edilen Uygulamalardaki değişiklikleri kabul eder.
 
 
          Anlaşmanın Uygulanması
           
          Madde 10
 
 
1.     Her Akit Taraf bu Sözleşmeyi onay kaydı olmaksızın imzaladığı veya onay yahut katılma belgesini tevdi ettiği sırada veya sonradan tevdi merciine vereceği bildiri ile uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu toprakların hepsini veya bir kısmını bu Sözleşmenin kapsamına aldığını beyan edebilir. Bu bildiri, tevdi mercii tarafından alındıktan üç ay sonra geçerli olur. Bununla beraber, bu Sözleşme ilgili Akit Taraf için yürürlüğe girmeden önce bildiride belirtilen topraklarda uygulanmaz.
 
2.    Bu Maddenin 1 inci paragrafına göre uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu topraklardan herhangi birini bu Sözleşmenin kapsamına alındığını bildirmiş olan Akit Taraf, bu Sözleşmenin 19 uncu Maddesinde öngörülen prosedür altında Sözleşmenin artık söz konusu topraklarda uygulanmayacağını tevdi merciine bildirebilir.
 
 
Madde 11
 
 
          Bu Sözleşmenin uygulanmasında Akit taraf olan bir Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlik, Gümrük veya Ekonomik Birliği meydana getiren topraklarını ve bu toprakların tek bölge olarak kabul edilmesini Konsey Genel Sekreterine bildirir.
 
 
          Hükümlerin kabulü ve ihtirazi kayıtlar
           
          Madde 12
 
 
1.    Genel Ek Tüm Akit Tarafları bağlar.
 
2.    Bir Akit Taraf Sözleşmedeki Özel Eklerin bir veya daha fazlasını ya da bunlar içinde yeralan Bölümlerin bir veya daha fazlasını kabul edebilir. Sözleşmedeki bir Özel Ek’i veya içinde yer alan Bölümü(leri) kabul eden bir Akit taraf burada yer alan tüm Standartlara uymakla yükümlüdür. Bir Özel Ek’i veya Bölümü(leri) kabul eden bir Akit Taraf, kabul sırasında veya sonradan tevdi merciine çekince koyduğu Tavsiye Edilen Uygulamaları, ulusal mevzuatının hükümleri ile ilgili Tavsiye Edilen Uygulamanın(ların) hükümleri arasındaki mevcut farkları belirterek bildirmediği takdirde, bu Tavsiye Edilen Uygulamalara uymak zorundadır. Çekince koyan Akit Taraf, kararının geçerli olduğu tarihi belirterek çekincesinikısmen veya tamamen geri aldığını tevdi merciine her zaman bildirebilir.
 
3.    Sözleşmedeki bir Özel Ek’i veya Bölümü(leri) kabul etmiş olan her Akit Taraf, 2 nci paragrafta belirtilen koşullar çerçevesinde koyduğu rezervlerin geri alınması ihtimalini inceler ve sözkonusu Akit Taraf için bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere her üç yıllık dönemin sonunda inceleme sonuçlarını ulusal mevzuatında, rezervlerin kaldırılmasına ters düşen hükümleri belirtmek suretiyle Konsey Genel Sekreterine bildirimde bulunur.
 
 
Hükümlerin uygulanması
 
Madde 13
 
 
1.     Her Akit Taraf, kabul etmiş olduğu Genel Ek, Özel Ek(ler) veya Bölüm(ler)in bu Akit Taraf için yürürlüğe girmesinden sonra 36 ay içinde bunlarda yer alan Standartları uygular.
 
2.    Her Akit Taraf Genel Ek’in bu Akit Taraf için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 ay içinde, bu Ek’te yer alan Geçiş Standartlarını uygular.
 
3.    Her Akit taraf, bu Akit Taraf için yürürlüğe girmesinden sonra 36 ay içinde kabul etmiş olduğu Özel Ek(ler) veya Bölüm(ler)deki Tavsiye Edilen Uygulamaları bir veya daha fazlasına rezerv konulmadığı takdirde uygular.
 
4.    (a) Bu Maddenin 1 veya 2 nci paragraflarında belirtilen sürenin bir Akit Taraf için pratikte Genel Ek’in hükümlerinin uygulanması açısından yeterli olmadığı durumda bu Akit Taraf bu Maddenin 1 ve 2 nci paragraflarında öngörülen sürenin bitiminden önce Yürütme Komitesi’nden bu sürenin uzatılmasını isteyebilir. Talebini yaparken Akit Taraf süre uzatımının gerektiği Genel Ek hüküm(ler)ini ve talebin gerekçelerini belirtir.
 
(b)İstisnai koşullarda Yürütme Komitesi böyle bir uzatma tanımaya karar verebilir. Yürütme Komitesinin uzatma kararı, kararı haklı gösteren istisnai durumları belirtir ve uzatma hiçbir durumda bir yıldan fazla olmaz. Uzatma süresinin bitiminde Akit Taraf uzatmanın tanındığı hükümlerin uygulanması hususunda tevdi merciine bildirimde bulunur.
 
 
 
Anlaşmazlıkların çözümü
 
Madde 14
 
 
1.    Bu Sözleşmenin yorumu veya uygulanmasına ilişkin olarak iki veya daha fazla Akit Taraf arasında çıkan anlaşmazlıklar mümkün olduğu kadar kendi aralarında yapılacak müzakerelerle çözümlenir.
 
2.    Müzakerelerle çözümlenemeyen anlaşmazlıklar, aralarında anlaşmazlık bulunan Akit taraflarca anlaşmazlığı inceleyerek çözümü için tavsiyelerde bulunmak üzere Yürütme Komitesi’ne götürülür.
 
3.    Aralarında anlaşmazlık bulunan Akit Taraflar, Yürütme Komitesi tarafından verilecek tavsiyelerin bağlayıcılığını önceden kabul edebilirler.
 
 
 
Sözleşmede değişiklik yapılması
 
Madde 15
 
 
1.    Yürütme Komitesi tarafından 6 ncı Madde paragraf 5(a) (i) ve (ii)’ye uygun olarak Akit Taraflara tavsiye edilen değişiklik metni Konsey Genel Sekreteri tarafından tüm Akit Taraflara ve Akit Taraf olmayan Konsey Üyelerine gönderilir.
 
2.    Sözleşmenin Ana Metnindeki değişiklikler, bu değişikliklerin bildirilme tarihinden itibaren on iki aylık bir süre içinde herhangi bir Akit Tarafca bir itirazda bulunulmadığı takdirde değişikliklerin tavsiye edildiği Yürütme Komitesi oturumunda hazır bulunan Akit Tarafların kabul belgelerini tevdi etmelerinden on iki ay sonra tüm Akit Taraflar için yürürlüğe girer.
 
3.    Bu Sözleşmenin Genel Ek’i yahut Özel Ekleri veya Bölümlerinde tavsiye edilen herhangi bir değişiklik ;
 
         a)         bir Akit Taraf, ya da Özel Ek veya Bölüm söz konusu olduğunda bu Özel Ek veya Bölümü kabul etmiş olan bir Akit Tarafca itirazda bulunulmadığı, yahut
 
         b)         bir Akit Taraf tavsiye edilen değişikliği kabul etme niyetinde olmasına rağmen söz konusu kabul için gerekli şartların henüz yerine getirilmediğini Konsey Genel Sekreterine bildirmediği takdirde
 
                         tavsiye edilen değişikliğin Akit Taraflara bildirildiği tarihten altı ay sonra kabul edilmiş sayılır.
 
4.    Bir Akit Taraf, bu Maddenin paragraf 3 (b)’de belirtilen bildirimi Konsey Genel Sekreterine gönderirse, tavsiye edilen değişikliği kabul ettiğini Konsey Genel Sekreterine bildirmediği sürece bu Maddenin paragraf 3 deki altı aylık sürenin bitiminden itibaren, on sekiz aylık bir süre içinde tavsiye edilen değişikliğe bir itiraz sunabilir.
 
5.    Bu Maddenin paragraf 3 (a) veya 4’te öngörülen koşullar uyarınca bir itiraz yapılırsa değişiklik kabul edilmemiş sayılır ve hükümsüz olur.
 
6.    Bir Akit Taraf bu Maddenin paragraf 3 (b)’ye uygun olarak bir bildirim göndermiş ise değişiklik, aşağıdaki tarihlerden en yakın olanında kabul edilmiş sayılır:
 
         a)         bu gibi bildirimleri göndermiş olan bütün Akit Tarafların tavsiye edilen değişikliği kabul ettiklerini Konsey Genel Sekreterine bildirdikleri tarih; ancak bütün kabullerin bu Madde paragraf 3’te belirtilen altı aylık sürenin bitiminden önce bildirilmesi halinde bu tarih, söz konusu altı aylık sürenin bitim tarihi olarak kabul edilir.
 
         b)         bu Madde paragraf 4’te belirtilen on sekiz aylık sürenin bitim tarihi.
 
7.    Bu Sözleşmenin Genel Eki yahut Özel Ekleri veya Bölümlerinde kabul edilmiş sayılan her değişiklik, ya kabul edilmiş sayıldığı tarihten itibaren ya altı ay sonra ya da tavsiye edilen değişiklikte farklı bir süre öngörülmüş ise değişikliğin kabul edilmiş sayıldığı tarihten itibaren bu sürenin bitiminde yürürlüğe girer.
 
8.    Konsey Genel Sekreteri, tavsiye edilen değişiklikle ilgili olarak bu Madde paragraf 3 (a) uyarınca yapılan itirazları ve paragraf 3 (b) uyarınca alınan bildirimleri mümkün olan en kısa sürede bu Sözleşmenin Akit Taraflarına bildirir. Konsey Genel Sekreteri, bildirimde bulunmuş olan Akit Taraf veya Tarafların tavsiye edilen değişikliğe itirazları olduğu ya da kabul ettikleri hususunda Akit Tarafları sonradan bilgilendirir.
 
 
Madde 16
 
 
1.    Bu Sözleşmenin 15 inci maddesinde belirtilen değişiklik prosedürünün yanısıra Yürütme Komitesi, 6 ncı Maddeye uygun olarak bir Tavsiye Edilen Uygulamayı değiştirmeye ya da bir Özel Ek veya Bölüme yeni Tavsiye Edilen Uygulama ilave etmeye karar verebilir. Her Akit Taraf, Konsey Genel Sekreteri tarafından Yürütme Komitesi’nin görüşmelerine katılmaya davet edilir. Böyle bir kararla kabul edilen herhangi bir değişikliğin metni veya yeni Tavsiye Edilen Uygulama, Konsey Genel Sekreteri tarafından Akit Taraflara ve bu Sözleşmeye Akit Taraf olmayan Konsey Üyelerine bildirilir.
 
2.    Bu Madde paragraf 1 çerçevesinde karar verilen bir değişiklik veya yeni Tavsiye Edilen Uygulamanın ilave edilmesi, Konsey Genel Sekreteri tarafından bildirildikten altı ay sonra yürürlüğe girer. Sözkonusu değişikliklere veya yeni Tavsiye Edilen Uygulamaların eklenmesine konu olan bir Özel Ek veya Bölümü kabul etmiş olan her Akit Taraf, bu Sözleşmenin 12 nci Maddesinde belirtilen prosedür altında bir çekince koymadığı takdirde bu değişiklikleri veya yeni Tavsiye Edilen Uygulamaları kabul etmiş sayılır.
 
 
 
 
 
 
 
Katılım süresi
 
Madde 17
 
 
1.    Bu Sözleşme süresizdir. Ancak herhangi bir Akit Taraf, Sözleşmenin 18 inci Maddesine göre tespit   edilmiş olan yürürlüğe giriş tarihinden sonra her zaman bu Sözleşmeden çekilebilir.
 
2.    Çekilme, tevdi merciine verilen yazılı bir belge ile yapılır.
 
3.    Çekilme, tevdi merciinin çekilme belgesini almasından altı ay sonra geçerli olur.
 
4.    Bu Maddenin paragraf 2 ve 3 hükümleri, herhangi bir Akit Tarafın yürürlüğe giriş tarihinden sonra kabulünü her zaman geri alabileceği Özel Ekler veya Bölümlere de uygulanır.
 
5.    Genel Ek’in kabulünü geri alan bir Akit Taraf Sözleşmeden çekilmiş sayılır. Bu durumda paragraf 2 ve 3 hükümleri de uygulanır.
 
 
BÖLÜM V
 
NİHAİ HÜKÜMLER
 
Sözleşmenin yürürlüğe girmesi
 
Madde 18
 
 
1.    Bu Sözleşme, 8 inci Madde paragraf 1 ve 5’te belirtilen tarafların beşinin onay kaydı olmaksızın Sözleşmeyi imzalamalarından yahut onay veya katılma belgelerini tevdi etmelerinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
 
2.    Bu Sözleşme, her bir Akit Taraf için 8 inci Madde hükümlerine uygun olarak Akit Taraf olmasından üç ay sonra yürürlüğe girer.
 
3.    Bu Sözleşmenin bir Özel Ek veya Bölümü beş Akit Tarafın bu Özel Ek veya Bölümü kabul etmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer.
 
4.    Bir Özel Ek veya Bölüm bu Madde paragraf 3’e uygun olarak yürürlüğe girdikten sonra, bu Özel Ek veya Bölüm, her bir Akit Taraf için kabullerinin bildirilmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer. Ancak, bir Akit Taraf için bir Özel Ek veya Bölüm, bu Sözleşmenin bu Akit Taraf için yürürlüğe girmesinden önce yürürlüğe girmez.
 
           
 
 
 
 
Sözleşmenin tevdi mercii
 
          Madde 19
 
 
1.    Bu Sözleşme, onay kaydı olan veya olmayan tüm imzalar ve onay veya katılma belgelerinin tümü Konsey Genel Sekreterine tevdi edilir.
 
2.    Tevdi mercii:
 
           a)  bu Sözleşmenin metinlerinin aslını teslim alır ve muhafaza eder;
 
           b)  bu Sözleşmenin asıl metinlerinin onaylanmış kopyalarını hazırlar ve Akit Taraflara, Akit Taraf olmayan Konsey Üyelerine ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderir;
 
           c)  bu Sözleşmeye katılma veya onaylama, onay kaydı olan veya olmayan bütün imzaları kabul eder ve buna ilişkin bildirim ve yazışma belgelerini teslim alır ve muhafaza eder;
 
           d)  bu Sözleşmeyle ilgili bir belgenin imzası, bildirim veya yazışmanın gerekli ve uygun şekilde yapılıp yapılmadığını inceler ve gerekirse konuyu sözkonusu Akit Tarafın dikkatine sunar;
 
           e)  Akit Taraflara, Akit Taraf olmayan Konsey Üyelerine ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine aşağıdaki hususları bildirir;
 
                          -8 inci Maddede belirtilen imza, onay, katılmalar ve Ekler ve Bölümlerin kabulleri;
 
                          -Yürütme Komitesi’nin bu Sözleşmeye ilave edilmesini tavsiye ettiği Genel Ek yeni Bölümleri ve yeni Özel Ekler veya Bölümler;
 
                          -bu Sözleşmenin, Genel Eki’nin, herbir Özel Ek veya Bölümü’nün 18 nci Madde gereğince yürürlüğe giriş tarihi;
 
                          - Bu Sözleşmenin 8, 10 ,11, 12 ve 13 üncü Maddeleri gereğince alınan bildirimler;
 
                          -Akit Taraflarca Ekler/Bölümlerin kabulünün geri alınması;
 
                          -17 inci Maddeye göre bildirilen çekilmeler;
 
                          - 15 inci Maddeye göre kabul edilmiş sayılan değişiklikler ve bunların yürürlüğe giriş tarihleri.
 
3.    Bir Akit Taraf ile tevdi mercii arasında tevdi merciinin görevlerine ilişkin bir anlaşmazlık ortaya çıktığında, tevdi mercii veya bu Akit Taraf konuyu diğer Akit Tarafların ve imzacıların ya da duruma göre Yürütme Komitesi veya Konseyin dikkatine sunabilir.
           
           
           
          Tescil ve geçerli metinler
           
Madde 20
 
 
Birleşmiş Milletler Şartı’nın 102 nci Maddesi gereğince bu Sözleşme, Konsey Genel Sekreterinin isteği üzerine, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince tescil edilecektir.
 
Yukarıdaki hususları tasdik zımmında, aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.
 
Her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde tek bir nüsha olarak bin dokuz yüz yetmiş üç yılının Mayıs ayının onsekizinci günüKyoto’da düzenlenmiştir. Orjinal nüsha, bu Sözleşmenin 8 inci Maddesi paragraf 1’de adıgeçen tüm taraflaraonaylanmış birer kopyasını gönderecek olan Konsey Genel Sekreterine tevdi edilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,67 TL
15701692 Ziyaretçi

E-Bülten

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,67 TL
15701692 Ziyaretçi