Gümrük vergileri ve para cezalarının geri verilmesinde (2009/27)

BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı     : B.02.1.GÜM.0.08.07.00-010.06.02-14152 07/07/2009
Konu   : Geri Verme
GENELGE
(2009/27)
 
İlgi      : 22/04/2009 tarihli ve 2009/25 sayılı Genelge
 
1- İlgide kayıtlı Genelgenin “III- Telafi Edici Verginin Geri Verilmesi” başlıklı bölümünün 2 nci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir;
“2008/14162 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının 19 uncu maddesine eklenen sekizinci fıkra hükmü gereğince yapılan mahsup işlemi sonunda fazla alındığı ortaya çıkan TEV’in geri verilmesinin ne şekilde yapılacağı,”
2- Söz konusu Genelgenin “III- Telafi Edici Verginin Geri Verilmesi” başlıklı bölümünün; 2 nci maddesinde yer alan “üç yıllık süre”,
3 üncü maddesinde yer alan "Gümrük Kanununun 211 inci maddesinde öngörülen üç yıllık süre",
5 inci maddesinde yer alan, “Gümrük Kanununda öngörülen üç yıllık süre”,
ibareleri; “Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süre” olarak değiştirilmiş,
4 üncü maddeden sonra gelmek ve mevcut 5 ve 6 ncı madde numaraları teselsül ettirilmek suretiyle aşağıdaki madde eklenmiştir:
“5- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 80 inci maddesinde, dahilde işleme ve hariçte işleme rejimleriyle ilgili usul ve esasların Bakanlar Kurulunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
08/10/2008 tarihli ve 27018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14162 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının 19 uncu maddesine eklenen sekizinci fıkra hükmü gereğince, şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki belge veya izin kapsamında, ürünün ihracında varsa telafi edici verginin (TEV) her bir ihracata ilişkin gümrük beyannamesi bazında ödendiğine dair belgelerin tevsiki aranacak olup, belge/izin kapsamında TEV'in fazla ödendiği ihracat beyannameleri ile TEV’in eksik ödendiği ihracat beyannamelerinin birlikte bulunduğu durumlarda eksik ödenen verginin fazla ödenen vergiden düşülmesi usulü (mahsup) ile taahhüt kapatma işlemi tekemmül ettirilecektir.
4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen, “Kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliğ edilmesi ve ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır.” hükmüne istinaden,
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında mahsup işleminin belirli bir süre ile sınırlandırılmadığı dikkate alınarak, mahsup işlemini müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenerek, mühürlü ve imzalı bir örneği yükümlüye ve gümrük idaresine gönderilen TEV Tablosunun gümrüğünce incelenmesi sonucunda;
- Eksik ödenmiş TEV bulunması halinde, gümrük idaresi tarafından eksik ödemeye konu meblağın tahsilinin sağlanması,
- Fazla alınmış TEV bulunması halinde ilgilisince, söz konusu fazla TEV'e ilişkin olarak bilgi edinildiği tarihten itibaren üç yıl içinde Gümrük Yönetmeliğinin 77 No.lu ekinde yer alan "Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu" ile geri verme başvurusunda bulunulması
gerekmektedir."
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
M. Emin ZARARSIZ
Müsteşar
DAĞITIM :
Merkez ve Taşra Teşkilatına
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930958 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930958 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?