Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat:2010/24)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 30.11.2010-27771 Resmi Gazete

GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ  (İTHALAT: 2010/24)

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, 1/7/2011 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.

             Başvuru esasları

             MADDE 2 – (1) Anılan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2009 tarihli ve 27449 2.Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2010/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ”in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, en geç 10/12/2010 tarihi mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

             (2) Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartları haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK

 

Dosya No

 

GTİP

 

Madde İsmi

 

Kullanım Alanı

589575/10

2818.10.91

Ağırlıkça %94 veya daha fazla α-Al içeren, mikro kristal yapılı sinterlenmiş zımpara

 

630998/10

2818.10.99

10 mm’den daha büyük parçacık boyutuna sahip toplam ağırlığının %50 veya daha fazlası fırınlanmış ve eritilmiş boksit türevi yapay zımpara

Aşındırıcı materyal imalatında kullanılmak üzere

597855/10

2814.10.00

Susuz amonyak

 

611507/10

2826.19.90

Ağırlıkça en az %99.9 saflıkta Tungsten Hexaflorid

Entegre devre üretiminde

631004/10

2833.29.80

Zirkonyum sülfat

Deri tabaklamada

636027/10

2843.90.90

500ppm’den daha fazla klorür içermeyen Paladyum Asetat

PET üretiminde katalizör olarak

589607/10

2903.69.90

α,α,α’,α’-Tetrakloro-o-ksilen

İlaç üretiminde ara girdi olarak

598054/10

2905.29.90

Dodeca-8,10-dien-1-ol

Haşere kontrol preparatlarının üretiminde

598074/10

2909.30.90

3,4,5-trimetoksi toluol

Fungisit maddesinin üretiminde ara girdi olarak

1145/07

2910.90.00

Alil glisidil eter

 

584068/10

2912.49.00

Salisilaldehid

Etilendiaminin yoğunlaşması reaksiyonu ile salen üretiminde

598105/10

2912.49.00

Salisilaldehid

Hidrokarbonlar için metal deaktivatör olarak

598134/10

2915.39.00

Dodec-8-enilasetat

Haşere kontrol preperatlarının üretiminde

598173/10

2915.39.00

Dodec-9- enilasetat

Haşere kontrol preperatlarının üretiminde

598205/10

2915.39.00

Dodeca-7,9-dienilasetat

Haşere kontrol preperatlarının üretiminde

589648/10

2917.12.00

Dimetil adipat

İlaç üretiminde ara girdi olarak

598234/10

2917.39.95

Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2-anhidrit

Plastik üretiminde ana hammadde olarak

589683/10

2918.11.00

Etil L-(-)-laktat

İlaç üretiminde ara girdi olarak

635487/10

2918.30.00

2,2’-(1,4-Fenilen)bis-4H-3,1-Benzoksin-4-one)

Besinlere temas eden plastiklerde UV ışınlarını filtrelemek üzere

588556/10

2919.90.00

Bis (2,4-dicumylfenil)pentaeritritol fosfit

Polimer üretiminde

582378/10

2920.90.85

Tritolil fosfit

Poliamidlerin üretiminde

598272/10

2920.90.85

2,2´-[[3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1'-bifenil]-2,2'-diyl]-(oksi)bis[bifenil-1,3,2-dioksofosfin]

Alkol üretiminde katalizör olarak

620495/10

2921.42.00

2-kloro-4-nitroanilin

Pigment üretiminde hammadde olarak

620544/10

2921.42.00

2,5-dikloroanilin

Pigment üretiminde hammadde olarak.

250166/09

2921.42.00

2-Floranilin

 

598299/10

2921.43.00

3-Aminobenzotriflorür

Bitki koruma ürünü olan trifloxystrobin üretiminde

598330/10

2921.43.00

4-Aminobenzotriflorür

Tıbbi malzemeler için etkin maddelerin üretiminde

598367/10

2921.49.00

2-Metil-4-heptafloro izopropil-2-metilanilin

Bitki koruma ürünü olan Flubendiamide üretiminde

582536/10

2922.19.85

2-(dimetilamin) etil akrilat

 

582333/10

2922.49.85

Glisin

Kimya sanayiinde hammadde olarak

598556/10

2922.49.85

Glisin

Tıbbi malzemeler için etkin maddelerin üretiminde

612172/10

2923.90.00

Ağırlıkça %(35+/-0.5) tetrametilamonyum hidroksit,
-1000 mg/kg veya daha az klorür
-2 mg/kg veya daha az demir ve
-10 mg/kg veya daha az potasyum
içeren sulu çözelti halinde tetrametilamonyum hidroksit

 

1495/2/94 612165/10

2923.90.00

- %25 (%±0,5) ağırlığında tetrametilamonyum hidroksit içeren

sulu çözelti şeklinde tetrametilamonyum hidroksit

 

598581/10

2924.29.98

Propoxur (ISO)

Veterinerlik ürünlerinin üretiminde

621060/10

2924.29.98

N,N’-(2,5-dimetil-1,4-fenilen)bis[3- oksobutiramid]

Pigment üretiminde hammadde olarak.

620578/10

2924.29.98

N,N’-1,4-fenilen bis[3-oksobutiramid]

Pigment üretiminde hammadde olarak.

620617/10

2924.29.98

N,N’-(2-kloro-5-metil-1,4-fenilen)bis[3-oksobutiramid]

Pigment üretiminde hammadde olarak.

621027/10

2924.29.98

N,N’-(2,5-dikloro-1,4-fenilen)bis[3- oksobutiramid]

Pigment üretiminde hammadde olarak.

1215/09 620456/10

2924.29.98

2’-Metoksiasetoasetanelid

 

583821/10

2926.90.95

2-amino-3-(3,4-dimetoksifenil)-2-metilpropannitril hidroklorür

Metildopa (INN 1110) adlı ilaç aktif maddesinin üretiminde

578966/10

2929.10.00

2,5Bis(izosiyanatmetil)bisiklo[2.2.1] heptan

90. fasıl altındaki 900140 ve 900150 pozisyonlarında yer alan cam gözlük camları veya diğer materyallerin üretiminde

579001/10

2930.90.99

Pentaeritritol tetrakis(3-Merkaptopropiyonat)

90. fasıl altındaki 900140 ve 900150 pozisyonlarında yer alan cam gözlük camları veya diğer materyallerin üretiminde

579140/10

2930.90.99

2,3 Bis((2-merkaptonetil)tiyo)-1-propantiyol

90. fasıl altındaki 900140 ve 900150 pozisyonlarında yer alan cam gözlük camları veya diğer materyallerin üretiminde

589716/10

2930.90.99

Tioüre

İlaç üretiminde ara girdi olarak

598608/10

2930.90.99

2-Metoksi-N-[2-nitro-5-(feniltio)fenil]asetamid

Veterinerlik ürünlerinin üretiminde

588568/10

2931.00.99

(3-Klorpropil)trietoksisilan

Kükürtlü silanların üretiminde (Si 69 ve diğerleri)

589735/10

2933.21.00

5,5-dimetilhidantoin

İlaç üretiminde ara girdi olarak

598630/10

2933.39.99

2-Klor-5-klormetilpiridin

Thiacloprid adlı bitki koruma ürününün üretiminde

598667/10

2933.39.99

Piriproksifen

Veterinerlik ürünlerinin üretiminde

584969/10

2933.39.99

2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifloretoksi)-2-pridinil]metil]tiyo]-1H-benzimidazol

 

584939/10

2933.39.99

2-Klormetil-4-metoksi-3.5-dimetilpiridin hidroklorür

 

585014/10

2933.39.99

5-Diflormetoksi-2-[[(3,4-dimetoksi-2-piridil)metil]tiyo]-1H-benzimidazol

 

611415/10

2933.59.95

1-klorometil-4-flor-1,4-diazoniabisiklo[2.2.2]oktan bis(tetrafloroborat)

Eczacılık sanayiinde

605418/10

2933.69.80

Terbutrin

Plastikten koruyucu ürünlerin üretiminde ana hammadde olarak

585000/10

2933.79.00

(S)-N-[(Dietilamin)metil]-alfa-etil-2-okso-1-pirrolidinasetamid L-(+)-tartrat

 

611690/10

2933.99.80

(3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-dimetoksifenil) etoksi]siklohekzil}pirolidin-3-ol.hidroklorid

Eczacılık sektöründe

583842/10

2934.99.90

N2-[1-(S)-etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifloroasetil-L-lisil-N2-karboksi anhidrit

Lisinopril (INN 5425)  adlı ilaç aktif maddesinin üretiminde

605452/10

2934.99.90

Siklo(d-2-hidroksipropanol-N-metil-1-lusil-3-fenil-d-2-hidroksipropanol-N-metil-1-lusil-d-2-hidroksipropanol-N-metil-1-lusil-3-fenil-d-2-hidroksipropanol-N-metil-1-lusil)

Veterinerlik ürünlerinin üretiminde

605480/10

2934.99.90

Ditianon (ISO)

Yağmura karşı yüksek derecede dayanıklı ve direnç gelişimi bakımından düşük risk sunan fungisitlerin üretiminde

611558/10

2934.99.90

2,2’-(1,4-fenilen) bis(4H-3,1-benzoxazin-4-one)

Paketleme malzemelerinin üretiminde

582248/10

2935.00.90

Penoksulam herbisit

Pirinç ve çeşitli tahıl ürünleri için çok seçici herbisitlerin üretiminde

588576/10

2935.00.90

Ağırlıkça %98.0 veya daha fazla saflıkta Imazosulfuron (ISO)

Bitki koruma kimyasalı olarak

605497/10

3204.11.00

Dispers boya C.I. Dispers Mavi 291:1

Tekstil sanayiinde boyar madde olarak

631007/10

3204.11.00

Ağırlıkça minimum %95 saflıkta 5-[(3,4-Diklorofenil)azo]-1,2-dihidro-6-hidroksi-1,4-dimetil-2-oksonikotinitril

PET üretiminde yüksek saflıkta renklendirici olarak

635595/10 

3204.12.00

Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 4-[(1,5-Dihidro-3-metil-5-okso-1-fenil-4H-pirazol-4-yliden)metil]-2,4-dihidro-5-metil-2-fenil-3H-pirazol-3-one

Besinlere temas eden plastiklerde yüksek saflıkta renklendirici olarak

635935/10

3204.19.00

Ağırlıkça  en az %95 saflıkta 2-(3-Hidroksi-2-quinolyl)-1,3-indandion

Besinlere temas eden plastiklerde yüksek saflıkta renklendirici olarak

635959/10

3204.19.00

Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta [2,3’-Bis[[(2-hidroksifenil)metilen]amino]but-2-enedinitrilato(2-)-N2,N3,O2,O3] nikel

Besinlere temas eden plastiklerde yüksek saflıkta renklendirici olarak

635976/10

3204.19.00

%95 veya daha fazla saflıkta 1,1’-[(6-Fenil-1,3,5-triazin-2,4-diyl)diimino]bisantrakinon

Besinlere temas eden plastiklerde yüksek saflıkta renklendirici olarak

635551/10

3204.19.20

Ağırlıkça %95 veya daha fazla saflıkta 1,4-Bis[(2,4,6-trimetilfenil) amino]antrasen-9,10-dion

Besinlere temas eden plastiklerde yüksek saflıkta renklendirici olarak

577797/10

3215.90.00

Vinil-bazlı polimer ve renklendirici madde olan balmumu ile karışık, hibrit reçine (polisitiren akrilik ve polyester reçineden yapılmış) bazlı toner tozu

Çeşitli yazıcı, fotokopi ve faks makinesi kartuşlarının üretiminde

169644/10

3506.99.00

Üre formaldehit reçine

44.10, 44.11 ve 44.12 CN kodlarındaki malların üretiminde

169795/10

3506.99.00

Melamin üre formaldehit reçine (aşağıdakilerden herhangi birini içerir:

-    orto/para tolüen sülfonamit

-    cellamin

-    titanyum)

44.10, 44.11 ve 44.12 CN kodlarındaki malların üretiminde

169742/10 169843/10

3506.99.00

Melamin üre formaldehit reçine

44.10, 44.11 ve 44.12 CN kodlarındaki malların üretiminde

219267/09

3707.10.00

Polietilen teraftalat film ruloları:

-       bir tarafı akrilik fotopolimer reçine kuru tabaka ile kaplı

-       polietilen koruyucu tabaka ile kaplı

 

582411/10

3808.93.90

%0.05’ten fazla 1-klor-2-metilpropan ve %0.05’ten fazla 3-klor-2- metilpropan içermeyen, beyaz bir toz şeklinde; siklodekstrinler ve bileşimin içinde 3.3% (± 0.3%) 1-metilsiklopropan aktif madde içeren bitki büyüme düzenleyicisi

Meyve, sebze ve süs bitkileri için hasat sonrası büyüme düzenleyicisi olarak

588589/10

3808.93.90

Ağırlıkça %1.88 veya daha fazla fakat %2.00’den fazla olmayan N-(Fenilmetil)-1H-pürin 6-amin içeren bir çözelti içinde N-(Fenilmetil)-1H-pürin 6-amin içeren preparat

Bitki büyüme düzenleyicisi olarak

630977/10

3808.93.90

Ağırlıkça en az %88 saflıkta bitki büyüme düzenleyicisi olarak kullanılmak üzere gibberalin A4/7

Bitki büyüme düzenleyicilerinin üretiminde

577757/10

3808.99.90

"- 1,8% sodyum para-nitrofenolat
- 1,2% sodyum orto-nitrofenolat
- 0,6% sodyum 5-nitrogayakolat
ağırlığında sulu çözelti.

Bitki büyüme düzenleyicisi üretiminde

631120/10

3815.12.00

Yakıt hücre katalizörü olarak kullanılmak üzere karbonla desteklenmiş platin katalizör tozu(%10 platin içerikli)

Isı ve elektrik tesisatlarında kullanılmak üzere

631125/10

3815.12.00

Yakıt hücre katalizörü olarak kullanılmak üzere karbonla desteklenmiş platin alaşım katalizörü (%12.5 platin içerikli)

Isı ve elektrik tesisatlarında kullanılmak üzere

612157/10

3815.90.90

"-Magnezyum klorür ve titanyum triklorür tetrahidrofuran bileşimi;
-silikon dioksit ,
-ağırlıkça %6.6 +/- 0.6 oranında magnezyum ve
- ağırlıkça %2.3 +/- 0.2 oranında titanyum içeren
bir mineral yağ içerisinde süspansiyon halindeki katalizör

 

583850/10

3824.90.95

%37 oranındaki diklorometan çözeltisi içinde N2-[1-(S)-etoksikarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifloroasetil-L-lisil-N2-karboksi anhidrit

Lisinopril (INN 5425)  adlı ilaç aktif maddesinin üretiminde

605519/10

3824.90.97

En az %80 fakat %90’dan fazla olmayan 3',4',5'-triflorobifenil-2-amin tolüen içeren solüsyon şeklinde 3',4',5'-triflorobifenil-2-amin

Fungisit maddesinin üretiminde ara girdi olarak

635342/10

3824.90.97

Dietilboron izopropoksit

Besinlere temas eden plastiklerde UV ışınlarını filtrelemek üzere

280/5/96

3824.90.97

25ºC 1,15 g/cm³ spesifik ağırlığında veya daha fazla fakat 1,18 g/cm³ den fazla olmayan, sıvı halde, epoksit  reçine için sertleştirici anhidrit bazlı karboksilik asit

 

612128/10

3901.30.00

"-Ağırlıkça en az %9.8 fakat %10.8’den daha fazla olmayan oranda vinil asetat
-2.5 g/10 dk’dan fazla fakat 3.5g/10 dk’dan fazla olmayan erime akışkanlık endeksine sahip
-15 mg/kg’den az vinil asetat monomer içeren
etilen-vinil asetat kopolimeri

Kontrasepsiyon halkası imalatında

612139/10

3901.30.00

"-Ağırlıkça en az %27.8 fakat %29.3’ten daha fazla olmayan oranda vinil asetat içeren
-22g/10 dk’dan fazla fakat 28g/10 dk’dan fazla olmayan erime akışkanlık endeksine sahip
-15 mg/kg’den az vinil asetat monomer içeren
etilen-vinil asetat kopolimeri

Kontrasepsiyon halkası imalatında

588603/10

3901.90.90

Etilen ve metakrilik asit kopolimeri

Surlin iyonomer reçineleri üretimi için reaktif ektrüzyon sürecinde baz reçine olarak ve besin paketleme filmi üretiminde

588621/10

3901.90.90

Alternatif etilen ve maleik anhidrit kopolimeri (EMA)

Poliamidleri güçlendirmek için kullanılan cam elyafların boyutlandırılmasında bileşim maddesi olarak

631105/10

3901.90.90

Elastrometrik düşük yoğunluklu polietilen

Bebek bezi üretiminde

1119/09

3902.10.00

Plastikleştirici içermeyen polipropilen:

-        32-44 MPa (ASTM D638 metodu ile belirlenmiş) çekme mukavemeti

-        50-66 MPa (ASTM D790 metodu ile belirlenmiş) esneklik dayanımı

-        230ºC/ 2,16 kg 5-15 g/10 min Erime Akış Oranı (MFR)’na sahip (ASTM D1238 metodu ile belirlenmiş)

-        Ağırlıkça aşağıdaki kimyasal bileşimleri içerir:

* %40 veya daha fazla fakat %80’den fazla olmayan polipropilen

* %10 veya daha fazla fakat %30’dan fazla olmayan cam elyafı

* %10 veya daha fazla fakat %30’dan fazla olmayan mika

 

611090/10

3902.90.90

Hidrojenasyonu izleyen çeşitli dairesel monomerlerin halka şeklinde yer değiştirmesiyle imal edilen tek kutuplu dairesel olefin polimerleri

Kontakt lensler için kalıp üretiminde

622713/10

3903.20.00

740 kgf/cm2 gerilim mukavemetine ve 6.0g/10dk(+/-0.5g) erime akışkanlık endeksine sahip ve %34(+/-0.5%) oranında akrilonitril içerikli poli(stiren-akrilonitril) kopolimer tozu

ABS/PMMA’ların birleştirilme sürecinde kimyasal rezistans olarak.

622742/10

3903.20.00

670 kgf/cm2 gerilim mukavemetine ve 8.5g/10dk(+/-1g) erime akışkanlık endeksine sahip ve %28.5(+/-0.5%) oranında akrilonitril içerikli poli(stiren-akrilonitril) kopolimer tozu

Video oynatıcı, hoparlör, monitör gibi elektronik ürünlerde alevlenmeyi geciktirici olarak

622760/10

3903.20.00

120ºC(+/-3ºC) cam geçiş sıcaklığında, 115ºC(+/-3ºC) yumuşama noktasına ve 680kg/cm2(+/-20) gerilim mukavemetine sahip poli(stiren-alfa metil stiren-akrilonitril) terpolimer pelet

SAN, ABS ve PC/ABS’lerin birleşiminde ısı rezistansı işlevi gören bir hammadde olarak.

622798/10

3903.20.00

750 kgf/cm2(+/-20)  gerilim mukavemetine ve 3.0g/10dk(+/-0.4g) erime akışkanlık endeksine sahip ve %28.5(+/-0.5%) oranında akrilonitril içerikli poli(stiren-akrilonitril) kopolimer tozu

Video oynatıcı, hoparlör, monitör gibi elektronik ürünlerde alevlenmeyi geciktirici olarak

622812/10

3903.20.00

710 kgf/cm2(+/-20)  gerilim mukavemetine ve 2.5g/10dk(+/-0.3g) erime akışkanlık endeksine sahip ve %24(+/-0.5%) oranında akrilonitril içerikli poli(stiren-akrilonitril) kopolimer tozu

Video oynatıcı, hoparlör, monitör gibi elektronik ürünlerde alevlenmeyi geciktirici olarak

622841/10

3903.30.00

%50wt oranında ağırlıkça %55 polibutadien kauçuk içeren toz halinde Metil Metakrilat-Akrilonitril-Butadien-Stiren greft kopolimer

TV muhafazaları için çizilme rezistansı ve alevlenmeyi geciktirici olarak                        

622867/10

3903.30.00

%65-75wt oranında ağırlıkça %45 polibutadien kauçuk içeren toz halinde Metil Metakrilat-Akrilonitril-Butadien-Stiren greft kopolimer

TV muhafazaları için çizilme rezistansı ve alevlenmeyi geciktirici olarak                        

622891/10

3903.30.00

%52-57wt oranında ağırlıkça %58 polibutadien kauçuk içeren toz halinde Metil Metakrilat-Akrilonitril-Butadien-Stiren greft kopolimer

Video oynatıcı, hoparlör, monitör gibi elektronik ürünlerde alevlenmeyi geciktirici olarak

624644/10

3903.30.00

160nm’lik ortalama parçacık boyutuna sahip, ağırlıkça %50 Stiren butilakrilat kopolimerik kauçuk içeren, %60wt oranında, 1.516’lık ortalama kırılma endeksine sahip toz halinde Akrilonitril-Stiren-Akrilat greft kopolimer

ASA(Akrilat-stiren-akrilonitril) plastiklerin birleştirilme sürecinde darbe dönüştürücü ve düzgün renk görünümü sağlayan bir hammadde olarak. 

624668/10

3903.30.00

200nm’lik ortalama parçacık boyutuna sahip, ağırlıkça %50 polibutilakrilat kauçuk içeren, %60wt oranında, 1.525’lik ortalama kırılma endeksine sahip toz halinde Akrilonitril-Stiren-Akrilat greft kopolimer

ASA(Akrilat-stiren-akrilonitril) plastiklerin birleştirilme sürecinde darbe dönüştürücü ve düzgün renk görünümü sağlayan bir hammadde olarak. 

631113/10

3903.90.90

"-%18 ila %22 arası stiren içeren %55 ila %65 oranında elastrometrik stirenik blok kopolimer kauçuk
-%5 ila %15 arası polietilen mum
-%20 ila %40 arası reçine karışımı

Bebek bezi üretiminde

624683/10

3906.90.90

1.51’lik kırılma endeksine sahip poli(metil-metakrilat-stiren-akrilonitril) terpolimer pelet

TV muhafazaları için çizilme rezistansı ve alevlenmeyi geciktirici olarak                        

624699/10

3906.90.90

1.55’lik kırılma endeksine sahip poli(metil-metakrilat-stiren-akrilonitril) terpolimer pelet

TV muhafazaları için çizilme rezistansı olarak.

624797/10

3907.40.00

300ºC/1.2kgf’de 28g/10dk(+/-3g)’lık erime akışkanlık endeksine ve 140ºC(+/-3ºC)’lik Isı
Defleksiyon Derecesine sahip polikarbonat tozu

TV muhafazaları için çizilme rezistansı ve alevlenmeyi geciktirici olarak

625097/10

3907.40.00

300ºC/1.2kgf’de 8g/10dk(+/-1g)’lık erime akışkanlık endeksine ve 137ºC(+/-3ºC)’lik Isı
Defleksiyon Derecesine sahip dönüştürülmüş orta viskoz polikarbonat tozu 

TV muhafazaları için çizilme rezistansı ve alevlenmeyi geciktirici olarak

625120/10

3907.40.00

300ºC/1.2kgf’de 20g/10dk(+/-2g)’lık erime akışkanlık endeksine ve 137ºC(+/-3ºC)’lik Isı
Defleksiyon Derecesine sahip dönüştürülmüş düşük viskoz polikarbonat

TV muhafazaları için çizilme rezistansı ve alevlenmeyi geciktirici olarak

625142/10

3907.40.00

300ºC/1.2kgf’de 20g/10dk(+/-2g)’lık erime akışkanlık endeksine, 137ºC(+/-3ºC)’lik Isı Defleksiyon Derecesine ve 1/8”te 80kgfcm/cm(+/-5 gfcm/cm)’lik bir IZOD etki gücüne sahip modifiye edilmiş polikarbonat

TV muhafazaları için çizilme rezistansı ve alevlenmeyi geciktirici olarak

625166/10

3907.40.00

300ºC/1.2kgf’de 20g/10dk(+/-2g)’lık erime akışkanlık endeksine ve 137ºC(+/-3ºC)’lik Isı
Defleksiyon Derecesine sahip optimize edilmiş polikarbonat granülleri

TV muhafazaları için çizilme rezistansı ve alevlenmeyi geciktirici olarak

625185/10

3907.40.00

300ºC/1.2kgf’de 22g/10dk(+/-2g)’lık erime akışkanlık endeksine ve 135ºC(+/-3ºC)’lik Isı
Defleksiyon Derecesine sahip halojensiz polikarbonat peletler

Temel kullanım alanı: TV muhafazaları için çizilme rezistansı ve alevlenmeyi geciktirici olarak

611599/10

3907.99.90

Ağırlıkça en az %72 oranında doğrusal ve/veya dairesel diollerle tamamlanan tereftalik asit ve/veya türevleri ve sikloheksandimetanol içeren kopolimer

 

578476/10

3909.40.00

Manyetik parçacıkların eşit dağıldığı, ısı ile sertleşen reçine parçacıklarının tozu

Çeşitli yazıcı, fotokopi ve faks makinesi kartuşlarının üretiminde

611037/10

3919.90.00

Toplam kalınlığı 110 mikronu geçmeyen, akrilik baskıya duyarlı yapışkan ve serbest bir tabaka ile kaplı, her tabakası bir polietilen ve polipropilen karışımı içeren, üst ve alt tabakası ağırlıkça %3’e kadar diğer polimerleri de içeren ve titanyum dioksit içersin içermesin ana tabakası koekstrüze edilmiş üç tabakalı film

Etiket üretiminde

1310/08

3920.91.00

Ağırlıkça %29 veya daha fazla fakat %31’den fazla olmayan plastikleştirici olarak etilendioksidietil bis(2-etilhekzonat) içeren kalıptan geçirilmiş üç tabakalı poli(vinil butiral) film

 

181595/10

3921.19.00

-        ISO22007-2 test metoduna göre belirlenmiş ısı iletkenliği 15 W/Km veya daha fazla olan

-        ASTM D3638 metoduna göre belirlenmiş Karşılaştırmalı İzleme Endeksi oranı 600 volt veya daha fazla olan

Epoksi reçine dolu seramik emdirilmiş cam kumaştan oluşan prepreg rulo veya levha:

 

636051/10

3923.21.00

Müstakil kancalı, oluklu mukavva karton içeren bir T-bar blok ile bağlanmış, müstakil şeritli, maksimum kalınlığı 9 mikron olan, giydirilmiş yüksek yoğunluklu polietilen

Metal parçacıkları boyutlarına göre bağlamak üzere

636064/10

3923.21.00

Her bir şeritin merkezine eritilmiş yapıştırıcılı bir nokta uygulanmış, müstakil şeritli, maksimum kalınlığı 20 mikron olan, giydirilmiş yüksek yoğunluklu polietilen

Metal parçacıkları boyutlarına göre bağlamak üzere

636074/10

3923.21.00

Maksimum kalınlığı 30 mikron olan ve çekirdek katmanı iç içe girmiş, 2 mm ile 6 mm arası kalınlıkta polipropilenden püskürtülmüş telli, dörde kadar özel tabaka içeren, maksimum kombine materyal ağırlığı 160gsm olan elle dokunmuş ve fabrikasyon taşıyıcı

Yeniden kullanılabilir taşıyıcılarda kullanılmak üzere

634926/10

3926.30.00

Arabaların kaporta ve rüzgârlıkları için polipropilen plastik kaplama

Motorlu taşıtların montajında

605542/10

5402.20.00

Oldukça aromatik, yüksek mukavemetli polimer poli-(4-hidroksibenzoik asit-CO-6-hidroksi-2-naftenik asit)’ten yapılan iplik

Halatlar, kablolar ve teknik dikiş ipliği olarak – end use

611725/10

5603.13.10

 Ağırlıkça 80 g/m²’den daha fazla fakat 105 g/m²’yi aşmayan ve (ISO 5636/5 metodu ile belirlenmiş) 8 s veya daha fazla fakat 36 s hava direncine sahip, kaplama öngörülen, dokuma olmayan polietilen

İlaç paketleme üretiminde kullanılmak üzere

597848/10

7009.91.00

Uzunluğu 1516 (+ veya - 1) mm, genişliği 553 (+ veya - 1)mm, kalınlığı 3 (+ veya - 0,1) mm olan, arkası 0,11-0,13 mm kalınlığında koruyucu polietilen (PE) film ile kaplanmış, ISO 9227 Saltsprey Test 72 +72 h, Kurşun Testine göre test edilmiş, çerçevesiz cam aynalar

 

 

605610/10

7019.10.10

Ağırlıklı olarak içindeki ipliklerin  çapı 4,83 veya daha fazla um fakat 5,83  mm 'yi geçmeyen devamlı bükülmüş cam filament ipliğinden elde edilen 5,1 teks veya daha fazla fakat 6,0 teksi geçmeyen iplik

 

605569/10

7019.10.10

Ağırlıklı olarak içindeki ipliklerin çapı 4,83 veya daha fazla um fakat 5,83 mm 'yi  geçmeyen  b devamlı ükülmüş cam filament ipliğinden elde edilen 10,3 teks veya daha fazla fakat 11,9  teksi geçmeyen iplik

 

380/14/78

7019.10.41

7019.10.61

İçindeki filamentlerin çapı 3 mm veya daha fazla fakat 5,2 mm’yi geçmeyen, azami çapı 3,5 veya 4,5 mm olan devamlı bükülmüş cam liflerinden elde edilen, elestomerlere yapışkanlığı artırmak için işleme tabi tutulanlar hariç, 33 teks veya bunun katları (± %7,5) iplik

 

572/11/99

7019.12.00

7019.12.00

Ağırlık itibariyle ateşleme kaybı %4  veya daha fazla fakat %8’i geçmeyen (ASTM D 2584 - 94 metoduyla belirlenen), 2600 teks veya daha fazla fakat 3300 teks’ten fazla olmayan fitiller

 

1727/8/01

7019.12.00

7019.12.00

Diğer maddelerle karıştırılmış olsun olmasın poliüretan bir tabaka ile sıvanmış 650 teks veya daha fazla fakat 2500 teksi geçmeyen fitiller

 

1744/7/02

7019.12.00

7019.12.00

Akrilik kopolimer bir tabaka ile sıvanmış 392 teks veya daha fazla fakat 2884 teksi geçmeyen fitiller

 

1744/9/02

7019.12.00

7019.12.00

Poli(sodyum akrilat) ve poli(akrilik asit) bir tabaka ile sıvanmış 417 teks veya daha fazla fakat 3180 teksi geçmeyen fitiller

 

1349/2008

316/5/85

7019.19.10

7019.19.10

İçinde ağırlıklı olarak çapı 6,35 mm veya daha fazla fakat 7,61 mm yi aşmayan filamentler bulunduran 7mm lik nominal bir çapta devamlı bükülmüş cam filamentlerden elde edilen 22 teks (± 1,6 teks) E-cam iplik

 

885/05

7019.19.10

7019.19.10

7019.90.99

Vinylpyridine ve/veya hidrojene edilmiş acrylonitrile-butadiene kauçuklu (HNBR) ya da olmayan bir resorcinol-formaldehyde reçine ihtiva eden bir latex ile kaplanmış,  bükülmüş yüksek modüllü cam filament ipliğinden elde edilmiş, kauçuk emdirilmiş yüksek modüllü cam kord (K)

 

1899/3/03

7019.19.10

7019.19.10

7019.90.99

En azından bir resorcinol-formaldehyde-vinylpyridine reçine ve  bir acrylonitrile-butadiene kauçuk (NBR) ihtiva eden bir latex ile kaplanmış, bükülmüş  cam filament ipliğinden elde edilmiş, kauçuk veya plastik emdirilmiş cam kord

 

1291/3/02

7019.19.10

7019.19.10

7019.90.99

En azından bir resorcinol-formaldehyde  reçine ve  chlorosulphona edilmiş polietilen ihtiva eden bir latex ile kaplanmış, bükülmüş  cam filament ipliğinden elde edilmiş, kauçuk veya plastik emdirilmiş cam kord

 

1220/8/03

7019.19.10

7019.19.10

%9 veya daha fazla fakat %16’dan az magnezyum oksit, %19 veya daha fazla fakat %25’ten az alüminyum oksit, %0 veya daha fazla fakat %2’den az boron oksit içeren, kalsiyum oksit içermeyen K veya U cam filamentlerden elde edilen, en azından bir resorcinol-formaldehyde  reçine ve  chlorosulphona edilmiş polietilen ihtiva eden bir latex ile kaplanmış, , kauçuk veya plastic emdirilmiş cam kord

 

138412/10

7019.19.10

İşlenmiş olanlar hariç olmak üzere ağırlık olarak %94 veya daha fazla fakat %98'den daha az silisyum dioksit içeren, çapı 6 um veya daha fazla fakat 9mm 'yi geçmeyen devamlı bükülmüş cam filamentlerden elde edilen 11 teks veya bunun katları (± %7,5) iplik

 

605630/10

7019.19.10

Ağırlıklı olarak içindeki ipliklerin çapı 5,84 veya daha fazla  mm fakat 6,85  mm 'yi geçmeyen devamlı bükülmüş cam filament ipliğinden elde edilen 61,8 teks veya daha fazla fakat 71,1  teksi geçmeyen iplik

 

181533/10

7409.19.00

ISO22007-2 testi methoduna göre termal iletkenliği 1,5 W/Km'den fazla olan ve ASTM D3638'e göre Karşılaştırmalı İzleme Endeksi (Comperative Tracking Index) oranı 600 volt veya daha fazla olan ve bir  veya her iki tarafı kalınlığı 18 mm  veya daha fazla fakat 400 mm 'yi  geçmeyen elektro birikimli bakır folyo ile kaplanmış, cam elyaf ile desteklenmiş, seramik doldurulmuş reçine ihtiva eden, genişliği 150 mm 'yi  geçmeyen  dielektrik katmandan oluşan bakır kaplama lamine levha

 

181621/10

7409.19.00

ISO22007-2 testi methoduna göre termal iletkenliği 1,5 W/Km'den fazla olan ve ASTM D3638'e göre Karşılaştırmalı İzleme Endeksi (Comperative Tracking Index) oranı 600 volt veya daha fazla olan ve bir  veya her iki tarafı kalınlığı 18 mm  veya daha fazla fakat 400 mm 'yi  geçmeyen elektro birikimli bakır folyo ile kaplanmış, cam elyaf ile desteklenmiş, seramik doldurulmuş reçine ihtiva eden, genişliği 150 mm 'yi  geçmeyen  dielektrik katmandan oluşan bakır kaplama lamine levha

 

582476/10

7604.29.10
7606.12.99

Aluminyum-Lityum alaşımından levhalar ve çubuklar

 

634832/10

7607.20.99

Koruyucu kaplama olarak elektronik devre imalat sanayiinde kullanılmak üzere,  kalınlığı 0,175 mm'yi geçmeyen, aluminyum bir tabaka ve 0,2 mm'yi geçmeyen, suda eriyen kayganlaştırıcı film ihtiva eden toplam kalınlığı 0,350 mm 'yi geçmeyen aluminyum lamine edilmiş film

Elektronik devre üretiminde

912/2/04

7616.99.90

Bagaj üretiminde kullanılmak üzere, aluminyumdan teleskopik tutamaç (a)

Bagaj üretiminde

634961/10

8104.30.00

Ağırlık olarak saflığı %98 veya daha fazla olan, parça büyüklüğü 0,2 mm veya daha fazla fakat 0,8 mm'den az olan magnezyum granüllerden oluşan reaksiyon başlatıcı

 

1177/08

8108.20.00

Çapı 380 mm’yi geçmeyen, titanyum ve titanyum alaşımının eriyerek birleşmesinden meydana gelen ham külçe

 

635019/10

8407.90.90

Kompakt sıvı petrol gazı (Liquid Petroleum Gas – LPG) motor sistemi; 75-80 KW çıkış gücüne sahip 6 silindir ihtiva eden, endüstriyel, ağır uygulamalarda (heavy duty applications) sürekli çalışacak şekilde modifiye edilmiş emme ve egzoz valflerine sahip, 84. fasılda yer alan motorlu taşıtların üretiminde kullanılmaya mahsus.

84. fasılda yer alan motorlu taşıtların üretiminde kullanılmaya mahsus.

216300/09

8414.30.81

Hermetik veya yarı hermetik değişken hızlı elektrikli spiral kompresörler (scroll compressors); nominal doğrusal özgül gücü (power rating) 0.5 kW veya daha fazla olan ancak 10 kW’ı geçmeyen, strok hacmi (displacement volume) 35 cm³’ü geçmeyen, soğutma ekipmanlarında kullanılan tipten.

Soğutma ekipmanlarında kullanılan tipten.

597794/10

8421.39.60

Katalitik filtre; seramik veya silikon karbür mesnet üzerinde platin veya paladyum ihtiva eden, enine kesit yüzeyinin arka ucunda cm2 başına bir veya daha fazla kapalı kanal içeren, otomotiv egzoz sistemlerinin üretiminde kullanılmaya mahsus.

Otomotiv egzoz sistemlerinin üretiminde kullanılmaya mahsus.

630306/10

8479.90.80

Üretim hattı, elektrikli binek motorlu taşıtlar için lityum iyonlu pil üretiminde kullanılmaya mahsus.

Elektrikli binek motorlu taşıtlar için lityum iyonlu pil üretiminde kullanılmaya mahsus.

634994/10

8483.40.90

1-3 vitesli, yağ basıncı ile kavrama yapan şanzıman (powershift transmission); otomatik hız kesme ve güç geri çevirme (power reversal) sistemleriyle mücehhez, 84. fasılda yer alan motorlu taşıtların üretiminde kullanılmaya mahsus.

84. fasılda yer alan motorlu taşıtların üretiminde kullanılmaya mahsus.

229971/09

8501.31.00

Sürekli tahrikli (permanently excited) DC motor;

-          çok fazlı sarımlı (winding) olan,

-          dış çapı 30 mm veya daha fazla olan ancak 80 mm’yi geçmeyen,

-          hızı (rated speed) 15.000 rpm’yi geçmeyen,

-          çıkış gücü 45 W veya daha fazla olan ancak 300 W’ı geçmeyen,

-          besleme gerilimi (supply voltage) 9 V veya daha fazla olan ancak 25 V’u geçmeyen. 

 

612181/10

8502.39.80

Güneş ışığının optik yoğunlaşması yoluyla toplanan güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren jeneratör grubu; gücü (rating) 20 kWe veya daha fazla olan ancak 25 kWe’yi geçmeyen, güneş kolektörlerinin içerisine monte edilmeye mahsus.

Güneş kolektörlerinin içerisine monte edilmeye mahsus.

634893/10

8507.10.92

‘Euro 5’ uyumlu binek otomobillerde kullanılan rejeneratif pil.

Motorlu taşıtların montajında kullanılmaya mahsus.

970/06

8507.80.30

Dikdörtgen lityum-iyon akümülatör;

-        uzunluğu 80 mm veya daha fazla olan ancak 1000 mm’yi geçmeyen,

-        genişliği  25 mm veya daha fazla olan ancak 150 mm’yi geçmeyen,

-        yüksekliği 100 mm veya daha fazla olan ancak 500 mm’yi geçmeyen,

-        ağırlığı 0,5 kg veya daha fazla olan ancak 30 kg’ı geçmeyen,

-        kapasitesi 20 Ah veya daha fazla olan ancak 1000 Ah’yi geçmeyen,

89.03 başlığı altında yer alan eşyalara monte edilen şarj edilebilir güç besleme ünitelerinin üretiminde kullanılmaya mahsus.

89.03 başlığı altında yer alan eşyalara monte edilen şarj edilebilir güç besleme ünitelerinin üretiminde kullanılmaya mahsus.

1010/07

8507.80.30

Lityum-iyon akümülatör; kutupları arasındaki mesafe 55 mm veya daha fazla olan, 8711.90 alt başlığında yer alan elektrikli motosikletlere monte edilen şarj edilebilir güç besleme ünitelerinin üretiminde kullanılmaya mahsus.

8711.90 alt başlığında yer alan elektrikli motosikletlere monte edilen şarj edilebilir güç besleme ünitelerinin üretiminde kullanılmaya mahsus.

622487/10

8508.70.00

 

Kuru elektrikli süpürgelerin parçası olan ve plastik, çelik veya alüminyumdan mamul iç içe geçmeli (telescopic) boru; 

yuvarlak ağızlı (junction) (D32) veya özel ve özgün bir profile sahip, aktif elektronik iletken parçalar içerebilen,

uzatılmadan önceki boyu 450 mm veya daha fazla olan ancak 650 mm’yi geçmeyen, uzatıldıktan sonraki boyu 845 mm veya daha fazla olan ancak 925 mm’yi geçmeyen, çapı 32 mm veya daha fazla olan ancak 40 mm’yi geçmeyen.

 

622693/10

8508.70.00 9603.50.00

Mobilyalar ve keskin köşeler gibi özel yüzeyleri temizlemek için kullanılan çok fonksiyonlu küçük fırça; ağız (junction) çapı 32 mm veya daha fazla olan ancak 36 mm’yi geçmeyen.

 

1194/08

8522.90.80

Blu-ray’, DVD ve CD diskleriyle kullanılanblu-ray’ optik ‘pick-up’ ünitesi, kaydedilebilir (recordable) olsun olmasın, en az;

-        üç farklı dalgaboyunda çalışan lazer diyotları,

-        fotodedektör entegre devresi,

-        monitör (dedektör) ve

-        erişim düzeneği (actuator), içeren,

85.21 başlığı altında yer alan ürünlerin imaline mahsus.

85.21 başlığı altında yer alan ürünlerin imaline mahsus.

635095/10

8525.80.19

Kapalı devre televizyon (CCTV) kamerası;

-          ağırlığı 5.9 kg’ı geçmeyen,

-          bir mahfaza içerisinde olsun yada olmasın,

-          boyutları 400 mm x 250 mm’yi geçmeyen,

-          tek sensörlü ikili şarj cihazına [Charge-Couple-Device (CCD)] sahip,

-          efektif pikselleri 1.3 mega- pikseli geçmeyen,

CCTV gözetim sistemlerinde kullanılmaya mahsus.

CCTV gözetim sistemlerinde kullanılmaya mahsus.

635117/10

8525.80.19

Kapalı devre televizyon (CCTV) kamerası;

-          ağırlığı 960 g’ı geçmeyen,

-          bir mahfaza içerisinde olsun yada olmasın,

-          boyutları 155 mm x 115 mm’yi geçmeyen,

-          tek sensörlü ikili şarj cihazına [Charge-Couple-Device (CCD)] sahip,

-          efektif pikselleri 1.3 mega- pikseli geçmeyen,

CCTV gözetim sistemlerinde kullanılmaya mahsus.

CCTV gözetim sistemlerinde kullanılmaya mahsus.

1326/1/00

8528.59.90

Renkli sıvı kristal tertibatlı (LCD) video monitörü; DC giriş voltajı 7 V veya daha fazla olan ancak 30 V’u geçmeyen, ekran köşegen uzunluğu 33,2 cm. veya daha az olan,  84. ila 90. ve 94. fasıllar kapsamı ürünlere monte edilmeye uygun.

84. ila 90. ve 94. fasıllar kapsamı ürünlere monte edilmeye uygun.

837/05

8529.90.92

LCD modüller; sadece bir veya daha fazla TFT camı veya plastik hücre içeren, dokunmatik ekran tertibatıyla (touch screen facilities) donatılmamış, siyah ışık ünitesine (black light unit) sahip olsun yada olmasın, dalgalı akım değiştiricisine (inverter) ve sadece piksel adresleme için kontrol elektroniğine sahip bir veya daha fazla baskılı devre kartına sahip olsun ya da olmasın.

 

584088/10

8529.90.92

Elektronik entegre devre ve esnek baskılı devre içeren bir sürücü ünitesine (unit driver) sahip kart montajı (board assembly) - LCD panel;  kaynak baskılı devre kartlı olsun yada olmasın, bükülebilir yassı kablolu olsun ya da olmasın, LCD modüllerin üretiminde kullanılmaya mahsus.

LCD modüllerin üretiminde kullanılmaya mahsus.

584126/10

8529.90.92

Elektronik entegre devre ve esnek baskılı devre içeren bir sürücü ünitesine (unit driver) sahip işletme takımı (drive assembly) - LCD panel, LCD modüllerin üretiminde kullanılmaya mahsus.

LCD modüllerin üretiminde kullanılmaya mahsus.

605694/10

8529.90.92

85.28 başlığı altındaki LCD monitörler için bilgi ekranı paneli (renkli LCD panel);

-          ekran köşegen uzunluğu 14.48 cm veya daha fazla olan ancak 31.24 cm’yi geçmeyen,

-          arka plan aydınlatmalı, CAN kumandalı, mikro kumandalı, CAN / güç kaynağı soketli ve LVDS arayüzlü,

-          arkasında alüminyum ısı alıcı (heat sink) bulunan bir mahfaza içerisinde,

-          sinyal işleme modülü içermeyen, 

motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus.

Motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus.

583862/10

8536.69.90

Tekli veya çoklu yapıda evrensel seri veriyolu (Universal Serial Bus - USB) konektörü; 

-          işitsel (audio) ve video veri transferi yapan diğer USB cihazları ile bağlantı kurmak için,

-          ve/veya USB Wi-Fi cihazına bağlanmak için,

-          en az metal mahfaza (shield case) ve dört adet kablo ucu (pin) ihtiva eden,

85.21 ve 85.28 başlıkları altında yer alan nihai ürünlerin üretiminde kullanılmaya mahsus.

85.21 ve 85.28 başlıkları altında yer alan nihai ürünlerin üretiminde kullanılmaya mahsus.

589777/10

 

8536.90.99 8543.90.00

Bütünüyle silikon veya polikarbonattan mamul tuş takımı; elektrikli iletişim elemanlarına sahip basma tuşları (printed keys) içeren.

Bilgisayar uzaktan kumandaları ve klavyelerinin üretiminde kullanılmaya mahsus.

622531/10

8537.10.99

Birbirine ve motor kumanda kartına tel veya radyo frekansı ile bağlanmış; sensörler, referans sinyal jeneratörleri ve/veya elektrikli süpürge göstergeleri ihtiva eden elektronik devre kartı.

Elektrikli süpürgelerde kullanılan.

622565/10

8537.10.99

Tek fazlı elektrikli AC komütatör motoru harekete geçirmek ve kontrol etmek için elektronik kumanda kartı; çıkış gücü 750 W veya daha fazla olan, giriş gücü ise 1600 W’tan daha fazla olan ancak 2700 W’ı geçmeyen.

Elektrikli süpürgelerde kullanılan.

622601/10

8537.10.99

Ayrı bir mahfazası olmayan güç kaynağı elektronik devre kartı; gücü 300 W’ı geçmeyen elektrikli süpürgelerin fırçalarını harekete geçirmek ve kontrol etmek için.

Elektrikli süpürgelerde kullanılan.

635060/10

8543.70.90

Cep telefonu görüntüleme ve kontrol modülü;

-          ana şalter/CAN çıkış soketi, USB portu, işitsel (audio) giriş/çıkış (in/out) portları içeren,

-          Medya Yönelimli Sistemlerin Nakli (Media Orientated Systems Transport - MOST) ağına sahip akıllı telefonların işletim sistemlerinin arayüzleri için video anahtarı (switching device) ihtiva eden,

87. fasılda yer alan motorlu taşıtların üretiminde kullanılmaya mahsus.

87. fasılda yer alan motorlu taşıtların üretiminde kullanılmaya mahsus.

622623/10

8544.42.90

PVC yalıtımlı, bükülebilir, düşük voltajlı kablo; 

-          etkin sinüs voltajı 500 V’u geçmeyen,

-          kalınlığı 0.75 mm2 veya 1 mm2 olan iki katlı bakır telden yapılmış,

-          münferit filamentlerinin kalınlığı 0.16 mm’yi geçmeyen,

taşınabilir cihazların yapımında kullanılmaya mahsus (IEC 60228 ‘Class’ 6).

Taşınabilir cihazların yapımında kullanılmaya mahsus

(IEC 60228 ‘Class’ 6).

631139/10

8545.90.90

Yakıt hücresi (fuel cell) elektrotlarında gaz difüzyon katmanı olarak kullanılan karbon lifi kâğıdı (carbon fibre paper).

 

634869/10

8708.30.91

170 mm - 175 mm çap aralığına (diameter range) sahip otomobillerde kullanılan, ‘drum-in-hat’ el freni montajı.

Motorlu taşıtların montajında kullanılmaya mahsus.

497/11/74

9001.20.00

Polarizasyon filminden oluşan malzeme; rulo şeklinde olsun ya da olmasın, bir veya her iki tarafı şeffaf bir madde ile desteklenmiş.

 

1142/08

9001.90.00

Monte edilmemiş cam mercekler, prizmalar ve yapışık (cemented) elemanlar; 90.02, 90.05, 9013.10 ve 90.15 tarife pozisyonlarında yer alan eşyaların üretiminde kullanılmaya mahsus. 

90.02, 90.05, 9013.10 ve 90.15 tarife pozisyonlarında yer alan eşyaların üretiminde kullanılmaya mahsus. 

621124/10

9004.90.90

Şarj edilemeyen jeton tip pil ve kızıl ötesi alıcıya sahip aktif üç boyutlu görüntü gözlüğü (active 3D shutter glasses); TV vericisinden gelen ardışık film karesi projeksiyonunu (sequential frame projection) kontrol eden.

 

584167/10

9401.90.80

Yuvarlak yaslanma diski (round recliner).

Otomobil koltuklarının üretiminde kullanılan ve koltukların geriye yaslanmasını sağlayan.

622640/10

9603.50.00

Halı ve sert zeminleri temizlemek için kullanılan iki modlu anahtara (switch) sahip fırça; ağız (junction) çapı 32 mm veya daha fazla olan ancak 36 mm’yi geçmeyen.

 

622660/10

9603.50.00

Tek bir yüzey tipinde kullanılan özel amaçlı fırça (uzun sert kıllı sert zemin fırçası veya hava akımı ile döndürülen ya da elektronik olarak kontrol edilen halı fırçası); ağız (junction) çapı 32 mm veya daha fazla olan ancak 36 mm’yi geçmeyen.

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927776 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927776 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?