E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15362702 Ziyaretçi

Gümrük Vergisine Esas Kıymet (Petkim) 7.Daire

7. Daire 1996/393 E., 1997/1560 K.

  • GÜMRÜK VERGİSİNE ESAS KIYMET
  • 4458 S. GÜMRÜK KANUNU [ Madde 26 ]

"İçtihat Metni"

Temyiz İsteminde Bulunan : Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

Karşı Taraf : ... Dış Ticaret A.Ş.

Vekili: Av. ...

İstemin Özeti : Yükümlü şirket adına tescilli gümrük giriş beyannamesi muhteviyatı eşya nedeniyle yapılan ek tahakkuku; Gümrük Kanununun 65. maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 243. maddesinden bahisle, olayda, her ne kadar PETKİM'ce verilen Kuzeybatı Avrupa (Rotterdam) borsası fiyatları esas alınarak düzenlenen listedeki fiyatlar üzerinden ek tahakkuk yapılmış ise de; kıymet araştırmasında ithal edilen eşyanın fiziki özellikleri, kalitesi, marka ve menşei ve miktarı gibi nitelikleri gözönünde bulundurularak, benzer özellikler taşıyıp taşımadığı yönünde açık tespitte bulunulmadığı anlaşılmakla, yükümlü şirketin faturasına uygun olarak yaptığı beyana itibar edilmesi gerekirken, başka hiçbir araştırma ve tespit yapılmadan sadece PETKİM'in hazırladığı listede yer alan fiyat esas alınarak ek tahakkuk yapılmasının yerinde olmadığı gerekçesiyle terkin eden İstanbul 9. Vergi Mahkemesinin 9.10.1995 gün ve E:1994/2422; K:1995/1528 sayılı kararının; yapılan ek tahakkukta isabetsizlik bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Tetkik Hakimi Nurdane Topuz'un Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında "sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz istemi reddedilerek kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Hayati Biçken'in Düşüncesi: Dava, 18.6.1993 tarih ve 38817 sayılı gümrük giriş beyannamesi muhteviyatı eşyanın kıymetinin düşük beyan edildiğinden bahisle tahakkuk ettirilen ek gümrük vergisi ve resminin kaldırılması isteği ile açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, ithal edilen eşyanın beyan edilen kıymetinin petkim'den alınan fiyat listesinde belirtilen fiyatlarla karşılaştırılması suretiyle düşük kıymette beyanda bulunulduğunun saptanması nedeniyle anlaşmazlık konusu ek gümrük vergisinin tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır.

Olayda, petkim fiyat listesi dışında başka hiçbir tespit ve araştırma yapmadan beyan edilen fiyatın "normal fiyat" olarak kabul edilmemesinde 1615 sayılı Gümrük Kanununun 65. maddesine uyarlık görülmemiştir. Tarhiyatın terkininde hukuka ve usule aykırılık bulunmadığından, temyiz isteğinin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine, kararın onanmasına, 14.4.1997 gününde oybirliği ile karar verildi.