Gümrük Yönetmeliğ EK-7 (31.03.2010-27538 Resmi Gazete ilen değişmiş şekli)

31.03.2010-27538 R3smi Gazete ile değişen şeklidir. İlk Halini görmek için TIKLAYIN...
EK 7
1 İhracatçı
(           çeviri için                )
Numara
ORJİNAL
(      çeviri için          )
MENŞE ŞAHADETNAMESİ
(         çeviri için       )
2 Alıcı
(                 çeviri için         )
3 Menşe Ülkesi
(       çeviri için       )
4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı)
(                 çeviri için            )
5 Gözlemler
(       çeviri için      )
6 Sıra No; kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri; eşyanın tanımı
(                 çeviri için          )
7 Miktar
(        çeviri için         )
8 Yukarıda Tanımlanan Eşyaların 3 Nolu Kutuda Belirtilen Ülke Menşeli Olduğu Tasdik Olunur.
(       çeviri için          )
Düzenleme Yeri ve Tarihi, İsim, İmza ve Yetkili Merciinin Mührü
(                 çeviri için   )

EK 7.1
1 İhracatçı
(           çeviri için       )
Numara
KOPYA
(      çeviri için         )
MENŞE ŞAHADETNAMESİ
(     çeviri için         )
2 Alıcı
(      çeviri için           )
3 Menşe Ülkesi
(   çeviri için        )
4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı)
(         çeviri için        )
5 Gözlemler
(        çeviri için     )
6 Sıra No; kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri; eşyanın tanımı
(         çeviri için          )
7 Miktar
(  çeviri için      )
8 Yukarıda Tanımlanan Eşyaların 3 Nolu Kutuda Belirtilen Ülke Menşeli Olduğu Tasdik Olunur.
(         çeviri için        )
Düzenleme Yeri ve Tarihi, İsim, İmza ve Yetkili Merciinin Mührü
(           çeviri için        )

EK 7.2
1 İhracatçı
(         çeviri için       )
Numara
KOPYA
(     çeviri için    )
MENŞE ŞAHADETNAMESİ
(     çeviri için           )
2 Alıcı
Consignee
3 Menşe Ülkesi
(    çeviri için        )
4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı)
(        çeviri için              )
5 Gözlemler
(        çeviri için     )
6 Sıra No; kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri; eşyanın tanımı
(        çeviri için           )
7 Miktar
(  çeviri için    )
8 Yukarıda Tanımlanan Eşyaların 3 Nolu Kutuda Belirtilen Ülke Menşeli Olduğu Tasdik Olunur.
(               çeviri için          )
Düzenleme Yeri ve Tarihi, İsim, İmza ve Yetkili Merciinin Mührü
(         çeviri için            )

EK 7.3
1 Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı şekliyle Adı veya Firma Adı ve Açık Adresi)” ifadesi “(Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde veya Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı şekliyle Adı veya firma Adı ve Açık Adresi)”(02.07.2010-27629 R.G. ile değişen şekli)
Numara
BAŞVURU FORMU
MENŞE ŞAHADETNAMESİ
2 Alıcı (Adı veya Firma Adı ve Açık adresi)
3 Menşe Ülkesi
4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı)
5 Gözlemler
6 Sıra No; kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri1; eşyanın tanımı
7 Miktar (brüt veya net ağırlığını veya diğer ölçü birimini belirtiniz)
8 Aşağıda imzası bulunan ben;
- yukarıda tanımlanan eşyanın 3 nolu kutuda belirtilen ülke menşeli olduğunu gösterir menşe şahadetnamesinin düzenlenmesi için MÜRACAAT,
- bu başvuru formu ve destekleyici bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, eşyanın menşe kurallarını sağladığını BEYAN,
- Yetkili mercilerin isteği üzerine, bu sertifikanın düzenlenmesi için gerekli görülen her türlü ek destekleyici bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi TAAHHÜT;
Ederim.
9 Başvuran( ihracatçı değilse)
Yer ve tarih
Başvuranın imzası2
1 Ambalajı olmayan eşya için yerine göre eşyanın sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.
2 temsilcinin imzası ile birlikte matbaa harfleriyle yazılmış adı yer almalıdır.
MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN ve BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASINDADİKKAT EDİLECEK KURALLAR
  1. Formlar daktilo veya el yazısı ile doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır.
  1. Sertifika ve başvuru formunun üzerinde silintiler ve birbiri üzerine yazılmış düzeltmeler bulunmamalıdır. Yapılacak değişiklikler yanlış bilgilerin üstleri çizilerek yerlerine istenilen kayıtlar eklenerek yapılır. Bu şekildeki işlemlerin hepsi, değişiklikleri yapan kişi tarafından imza ve yetkili mercii tarafından da tasdik edilmelidir.
  1. Sertifika ve başvuru formundaki her bir maddenin önüne bir sıra numarası konulmalıdır. En son kayıtın hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklenmeyi imkansız kılmak üzere aynı şekilde iptal edilmelidir.
İhracat ticareti gereği icap ediyorsa, asıldan başka, bir veya birkaç suret çıkartılabilir

EK 7
1 İhracatçı
Consignor
Numara
ORJİNAL
ORIGINAL
MENŞE ŞAHADETNAMESİ
CERTIFICATE OF ORIGIN
2 Alıcı
Consignee
3 Menşe Ülkesi
Country of Origin
4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı)
Transport Details (Optional)
5 Gözlemler
Remarks
6 Sıra No; kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri; eşyanın tanımı
Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods
7 Miktar
Quantity
8 Yukarıda Tanımlanan Eşyaların 3 Nolu Kutuda Belirtilen Ülke Menşeli Olduğu Tasdik Olunur.
The Undersigned Authority Certifies That The Goods Described Above Originate in The Country Shown in Box 3
Düzenleme Yeri ve Tarihi, İsim, İmza ve Yetkili Merciinin Mührü
Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority


EK  7.1
1 İhracatçı
Consignor
Numara
KOPYA
COPY
MENŞE ŞAHADETNAMESİ
CERTIFICATE OF ORIGIN
2 Alıcı
Consignee
3 Menşe Ülkesi
Country of Origin
4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı)
Transport Details (Optional)
5 Gözlemler
Remarks
6 Sıra No; kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri; eşyanın tanımı
Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods
7 Miktar
Quantity
8 Yukarıda Tanımlanan Eşyaların 3 Nolu Kutuda Belirtilen Ülke Menşeli Olduğu Tasdik Olunur.
The Undersigned Authority Certifies That The Goods Described Above Originate in The Country Shown in Box 3
Düzenleme Yeri ve Tarihi, İsim, İmza ve Yetkili Merciinin Mührü
Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority


EK 7.2
1 İhracatçı
Consignor
Numara
KOPYA
COPY
MENŞE ŞAHADETNAMESİ
CERTIFICATE OF ORIGIN
2 Alıcı
Consignee
3 Menşe Ülkesi
Country of Origin
4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı)
Transport Details (Optional)
5 Gözlemler
Remarks
6 Sıra No; kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri; eşyanın tanımı
Item number; marks, numbers, number and kind of packages; description of goods
7 Miktar
Quantity
8 Yukarıda Tanımlanan Eşyaların 3 Nolu Kutuda Belirtilen Ülke Menşeli Olduğu Tasdik Olunur.
The Undersigned Authority Certifies That The Goods Described Above Originate in The Country Shown in Box 3
Düzenleme Yeri ve Tarihi, İsim, İmza ve Yetkili Merciinin Mührü
Place and date of issue, name, signature and stamp of competent authority


EK 7.3
1 İhracatçı (Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandığı şekliyle Adı veya Firma Adı ve Açık Adresi)
Consignor (name or name of firm, and full address where applicable as shown in the commercial register)
Numara
BAŞVURU FORMU
APPLICATION FORM
MENŞE ŞAHADETNAMESİ
CERTIFICATE OF ORIGIN
2 Alıcı (Adı veya Firma Adı ve Açık adresi)
Consignee (name or name of firm, and full address)
3 Menşe Ülkesi
Country of Origin
4 Taşımaya İlişkin Bilgiler (Tercihe Bağlı)
Transport Details (Optional)
5 Gözlemler
Remarks
6 Sıra No; kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri1; eşyanın tanımı
Item number; marks, numbers, number and kind of packages1; description of goods
7 Miktar (brüt veya net ağırlığını veya diğer ölçü birimini belirtiniz)
Quantity (expressed in gross or net mass or other units of measure)
8 Aşağıda imzası bulunan ben;
- yukarıda tanımlanan eşyanın 3 nolu kutuda belirtilen ülke menşeli olduğunu gösterir menşe şahadetnamesinin düzenlenmesi için MÜRACAAT,
- bu başvuru formu ve destekleyici bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, eşyanın menşe kurallarını sağladığını BEYAN,
- Yetkili mercilerin isteği üzerine, bu sertifikanın düzenlenmesi için gerekli görülen her türlü ek destekleyici bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi TAAHHÜT;
Ederim.
9 Başvuran( ihracatçı değilse)
Applicant (If not the consignor)
Yer ve tarih
Başvuranın imzası2
1 Ambalajı olmayan eşya için yerine göre eşyanın sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.
1 For goods not packed indicate number or “in bulk”.
2 temsilcinin imzası ile birlikte matbaa harfleriyle yazılmış adı yer almalıdır.
2 the signature of an agent must be followed by his name in block capitals.


MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN ve BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASINDA
DİKKAT EDİLECEK KURALLAR
  1. Formlar daktilo veya el yazısı ile doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır.
  1. Sertifika ve başvuru formunun üzerinde silintiler ve birbiri üzerine yazılmış düzeltmeler bulunmamalıdır. Yapılacak değişiklikler yanlış bilgilerin üstleri çizilerek yerlerine istenilen kayıtlar eklenerek yapılır. Bu şekildeki işlemlerin hepsi, değişiklikleri yapan kişi tarafından imza ve yetkili mercii tarafından da tasdik edilmelidir.
  1. Sertifika ve başvuru formundaki her bir maddenin önüne bir sıra numarası konulmalıdır. En son kayıtın hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklenmeyi imkansız kılmak üzere aynı şekilde iptal edilmelidir.
  1. İhracat ticareti gereği icap ediyorsa, asıldan başka, bir veya birkaç suret çıkartılabilir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580325 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580325 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?