Gümrük Yönetmeliğ (Yeni) Ek-12 (31.03.2010-27538 Resmi Gazet ile değişen şekli)

(*1) 31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile değişen şekli)
GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNE KONULMASI HALİNDE ÖZEL TERTİP VE DÜZENEK GEREKTİREN EŞYA LİSTESİ
I - PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELER
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
001-Azoture de plonb (Kurşun azatür)                                          2850.00.60.10.19
002-Ammonium asit (sulp)                                                           2811.19.80.90.00
003-Ammen carbonite                                                                  2836.99.17.90.19
004-Astralite                                                                                3808.93
005-Ammale (Ammate)                                                              2842.90.80.99.19
006-Alkol (Etil alkol)                                                                   22.07
007-Ace tylure d'argent                                                                2843.29.00.20.00
008-Amatol (Trinitrotoul + Amonyum Nitrat)                             3602.00.00.00.19
009-Amonyum Pikrat                                                                  2908.99.90.90.29
010-Amil Klorosilan                                                                     2931.00.99.90.69
011-Antimon penta klorür                                                           2827.39.85.90.00
012-Antimon penta florür                                                            2826.19.90.90.19
013-Azot hidrür (Nitrogen hyride)                                                2814.10.00.00.00
014-Aside picrugue(sulp) [Trinitrofenol (Pikrik asit)]                   2908.99.90.10.11
015-Alcool methyligue (Metanol [Metil Alkol]                            2905.11.00.10.11 2905.11.00.10.12 (saf olanlar)
2905.11.00.20.11 2905.11.00.20.12 (tenik)
016-Benzil Bromür                                                                       2903.69.90.00.29
017-Benzil Klorür                                                                         2903.69.90.00.11
018-Bromik asit                                                                           2811.19.80.90.00
019-Brom triflorür                                                                       2812.90.00.00.19
020-Brom penta florür                                                                 2812.90.00.00.19
021-Brom                                                                                     2801.30.90.00.00
022-Ballistite (Dumansız Barut)                                                    3601.00.00.00.12
023-Cheditte (Klorat veya Perklorat esaslı patlayıcı karışımıdır.)                   3602.00.00.00.19
024-Cortide (Dumansız Barut)                                                      3601.00.00.00.12
025-Cortide MD (Dumansız Barut)                                               3601.00.00.00.12
026-Carbure de calsium (Kalsiyum karbür,Karpit)                         2849.10.00.00.00
027-Collodiom (Kollodyon)                                                         3912.20.11.00.11 3912.20.11.00.19
028-Chlorate de potasse (Potasyum klorat)                                  2829.19.00.00.12
029-Dinamit                                                                                 3602.00.00.00.11
030-Dinitrobenzen                                                                       2904.20.00.00.13
031-Dinitro fenol (Dinitrophenol)                                               2908.99.90.90
032-Dinitro naphtalane (1-2-4 Dinitro naftalen)                         2904.20.00.00.24
033-Dinitro anisol                                                                        2909.30.90.90.18
034-Dinitro (orto cresol) [Dinitro-o-krezoller]                            2908.99.90.90.12
035-Diazabenzonitrat (sulp)                                                         2927.00.00.00.19
036-Dinitrobenzol (Benzil alkol) [Dinitro Benzen]                       2904.20.00.00.13
037-Donarite (Nitroglikol + Nitrotoluen)                                    3602.00.00.00.19
038-Diklor asetik asit                                                                   2915.40.00.00.12
039-Dimetil sülfat                                                                        2920.90.10.11.12
040-Dinitroglycerine (mayi)                                                         2920.90.85.90.00
041-Eter asetik (Etil asetat)                                                         2915.31.00.00.00
042-Esans terebentin aldehid (Terebantin esansı)                         3805.10.10.00.00
043-Etil Klorokarbonat 2915.90.00.00.49
044-Et de perchlorate karışımları                                                 3602.00.00.00.19
045-Fulminate de mercure                                                            2852.00.00.24.00
046-Fulminate d'argent (sulp)                                                       2843.29.00.20.00
047-Fulminate de plombe (sulp)                                                    2842.90.80.92.00
048-Fulminate de fer (sulp)                                                           2842.90.80.92.00
049-Fulminate de cuivre (sulp)                                                      2842.90.80.92.00
050-Fulminate de zinc (sulp)                                                         2842.90.80.92.00
051-Fulminate d'ammonium (sulp)                                                2842.90.80.92.00
052-Fulminate de sodyum (sulp)                                                   2842.90.80.92.00
053-Fulminate'ler (Diğerleri)                                                        2842.90.80.92.00
054-Fluosilsik asit                                                                         2811.19.80.90.00
055-Fluosülfenik asit                                                                    2811.19.80.90.00
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
056-Fosfor oksiklorür                                                                   2812.10.18.00.11
057-Fosfor tribromür                                                                    2812.90.00.00.12
058-Fosfor triklorur                                                                     2812.10.15.00.00
059-Gaz cyanogene (mayi)                                                           2853.00.90.20.00
060-Gurdinamit (sulp)                                                                   3602.00.00.00.11
061-Gun powder (silah barutu)                                                      3601.00.00.00.19
062-Gun powder wite                                                                    3601.00.00.00.19
063-Gelatine dinamit (sulp)                                                          3602.00.00.00.11
064-Hexanitro mannite (Mamnitol Hekza Nitrat)                       2920.90.85.90.00
065-Hexonitro diphenilamine (Hekzanitrodifenilamin)                2921.44.00.90.11
066-Hidrür di antimoine (gaz)                                                       2850.00.20.00.00
067-Hexametilen triperoksit diamin                                             2921.22.00.00.12
068-Hexametilen diamin (1.6 Diamin ohexane)                           2921.22.00.00.11
069-Hidrazin ve Hidrazin hidrat                                                    2825.10.00.00.11
070-Hidroyodik asit (Hidrolodik asit)                                           2811.19.80.90.00
071-Hidrobromik asit                                                                   2811.19.10.00.00
072-Hidroklorik asit (Hidrojen klorür)                                          2806.10.00.00.12 2806.10.00.00.11
(teknik)                          (saf)
073-Hidroflorik asit (Hidrojen florür)                                           2811.11.00.00.00
074-Hidrojen peroksit a)Perhidrol                                                2847.00.00.10.00
075-Hidrojen peroksit b)Diğerleri                                                 2847.00.00.90.19 2847.00.00.90.11
(sıvı)                              (katı)
076-Hydure de 'Azote                                                                   2850.00.20.00.00
077-İyodik asit                                                                             2811.19.80.90.00
078-İyodin monoklorür                                                                2812.10.99.00.19
079-Kollodyum                                                                            3912.20.11
080-Kalsiyum Karbür (Karpit)                                                      2849.10.00.00.00
081-Klorsülfonik asit (klor sülfirük asit)                                       2806.20.00.00.00
082-Kloreks (Chlorax) (Not: Dikloretiler olarak da belirtilmiştir)                    2909.20.00.90.11
083-Kükürt klorür (sülfür monochloride)                                      2812.10.99.00.11
084-Kükürt diklorür (Sülphurdichloride)                                        2812.10.93.00.00
085-Metil alkol (Metanol) [saf]                                                    2905.11.00.10.11 2905.11.00.10.12
086-Metil alkol [saf olmayan]                                                      2905.11.00.20.11 2905.11.00.20.12
087-Melange chlorate (Klorat karışımı)                                        3602.00.00.00.19
088-Menzoil klorür (Benzoil klorür)                                             2916.32.00.20.00
089-Melange de nitrat gaz dissous                                                 3824.90.97.90.69
090-Merkuri                                                                                 2805.40.90.00.00 2805.40.10.00.00
(normal)                    (net ağırlığına)
091-Merkuriazude                                                                         2850.00.60.10.19
092-Menite (Mannitol, Mannasugar)                                            2905.43.00.00.00
093-Metil kloro format                                                                2915.90.00.00.21
094-Monotritronophtalinea                                                         2904.20.00.00.17
095-Mannitol hekzonitrat                                                            2920.90.85.90.00
096-Nitrure de soufre                                                                    2850.00.20.00.00
097-Nitrometan (mayi)                                                                2904.20.00.00.21
098-Nitrate de methyle (mayi)                                                     2920.90.85.90.00
099-Nitrate de etil (mayi)                                                             2920.90.85.90.00
100-Nobelite                                                                                3602.00.00.00.11
101-Nitrate d'amidon                                                                    2922.31.00.00.19
102-Nitrür d'azite                                                                         2850.00.20.00.00
103-Nitrodi azobenzol klorat                                                        2927.00.00.00.19
104-Nitrometan de mercure basigue                                              2931.00.99.90.69
105-Nitroquoniden (guanidin nitrat)                                             2925.29.00.00.12
106-Nitroure                                                                                2850.00.20.00.00
107-Nitrating asit [(Nitrat asidi) (Nitrik asit)]                              2808.00.00.00.11
108-Nitroselüloz (sulp)                                                                 3912.20
109-Nitro sülfürük asit (nitrosil Sülfirik Asit)                               2811.19.80.90.00
110-Ortho Krezol (Orthocresol)                                                   2907.12.00.10.00
111-Ham Krezol                                                                           2707.99.80.00.13
112-Pikrik asit (sulp) - Trinitrofenol                                            2908.99.90.10.11
113-Potasyum klorat                                                                    2829.19.00.00.12
114-Poudre noire sans fomee (Dumansız Barut)                           3601.00.00.00.12
115-Pictare de potasse (sulp)                                                        2908.99.90.90.29
116-Poudre sans fumee TNP (Dumansız (Barut)                          3601.00.00.00.12
117-Petrol esansı                                                                          2710.11
118-Phosfor                                                                                 2804.70.00.00.11 2804.70.00.00.12
(kırmızı)              (beyaz)
119-Petroklacite                                                                          3602.00.00.00.19
120-Poudre d'explosion anagon                                                    3601.00.00.00.12
121-Penthrite (Pentaerithritol Tetranitrat) (PETN) (Hasetrol)  2920.90.85.90.00
122-Permonite (Permoniol) (Desomorphine) [Morfin]                2939.11.00.00.12
123-Poudre sans fumee hirsch                                                       3601.00.00.00.12
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
124-Poudre sans fumee schutze                                                     3601.00.00.00.12
125-Poudre sans fumee FC                                                            3601.00.00.00.12
126-Poudre sans fumee walsrode                                                   3601.00.00.00.12
127-Poudre sans fumee no II                                                        3601.00.00.00.12
128-Poudre sans fumee Mİ 71                                                      3601.00.00.00.12
129-Poudre sans fumee BAM                                                        3601.00.00.00.12
130-Poudre sans fumee M/88                                                        3601.00.00.00.12
131-Poudre sans fumee Sp                                                            3601.00.00.00.12
132-Poudre sans fumee Rp                                                            3601.00.00.00.12
133-Poudre sans fumee                                                                 3601.00.00.00.12
134-Pirosulfusil klorür                                                                  2812.10.99.00.19
135-Plasto                                                                                    32.08/32.09/32.10
136-Pyrosulfuryl chloride Disülfürylchloride)                               2812.10.99.00.19
137-Perklorik asit                                                                        2811.29.90.90.11
138-Roburite La                                                                           3602.00.00.00.19
139-Roburite I                                                                              3602.00.00.00.19
140-Sprengglatine (sulp)                                                               3602.00.00.00.19
141-Stabilite II                                                                             3506
142-Siklonit (Cyclonite; Trimethylene trinitramine)                    2933.69.10.10.00
143-Siklohekzil triklorsilan                                                          2931.00.99.90.69
144-Siklohekzenil triklorosilan                                                     2931.00.99.90.69
145-Silikon tetra klorür                                                                2812.10.99.00.19
146-Stannik klorür                                                                       2827.39.10.00.12
147-Sülfisil klorür                                                                         2827.39.85.90.00
148-Site Carbonite de Carbon                                                       2803.00.00.90.19
149-Sülfonitrik asit                                                                       2808.00.00.00.13
150-Trinitro benzen                                                                     2904.20.00.00.28
151-Trinitro toluen (TNT)                                                          2904.20.00.00.23
152-Trinitro meta xylene (xylite) (Lignit; Ksilen miski)              2904.20.00.00.11
153-Trinitro anisol                                                                       2909.30.90.90.18
154-Trinitrotoluéne                                                                     2904.20.00.00.23
155-Trinitrotoluol                                                                        2904.20.00.00.23
156-Trinitrophenetol (Pikrik asit)                                               2908.99
157-Trinitroanilin                                                                        2921.42.00.00.14
158-Tetra nitro anilin                                                                  2921.42 00.00.15
159-Tetranitromethylaniline Tetryl-Pyronite)                            2921.42.00.00.15
160-Tetranitrotoluol (sulp)                                                          2904.20.00.00.28
161-Tetranitrometan (mayi)                                                        2904.20.00.00.28
162-Trinitro demethyloniline (sulp)                                             2921.42.00.00.14
163-Tiofosforilklorür                                                                   2812.10.18.00.19
164-Titanum tetraklorür                                                              2827.39.85.90.00
165-Titanum triklorür                                                                  2827.39.85.90.00
166-Titanum sülfat                                                                       2833.29.30.00.00
167- Wetter dinamit pertrhrinite                                                  3602.00.00.00.11
168- Wetter fulmenite                                                                  3602.00.00.00.19
II - YANICI MADDELER:
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
001-Acetin (Glyceriyl monoacetat)                                              2915.39.00.99.19
002-Aceton-Ersatz (Kolat uçan etarat mahlülü)                            3814.00.90.00.19
003-Ansol (Etil alkol+Etil asetat+susuz etilalkol                           3814.00.90.00.19
004-Aseton (propanon)                                                                2914.11.00.00.00
005-Asordin (Karbon tetraklorür) (Tetra klorkarbon)                  2903.14.00.00.00
006-Avantin (İzopropilalkol)                                                       2905.12.00.00.12
007-Akrilonitril                                                                            2926.10.00.00.00
008-Asetal                                                                                    2911.00
009-Asetaldehit (Etanal)                                                              2912.12.00.00.00
010-Akrolein (2-propenal)                                                           2912.19.90.90.11
011-Allil alkol (propenol)                                                            2905.29.10.00.00
012-Amil asetat (Pentil asetat)                                                     2915.39.00.30.12
013-Amil alkol (Tert) (Pentanol)                                                 2905.19.00.90.16
014-Amil alkol izomerleri ve karışımları                                     2905.19.00.90.16
015-Amil klorür (n.) (1- Chloro pentan)                                      290319800019
016-Amil klorür (karışık) (1 Chloropentan+3Chloro
pentan+ 1 Chloromethyl bütane+1 Chloro 3
methyl bütane+3Chloromethyl bütane)                                  2903.19.80.00.19
017-Amil merkaptan                                                                    2930.90.99.90.68
018-Amil nitrit                                                                             2920.90.85.11.11
019-Apkolen (Petrol solventi)                                                     2710.11.90.00.11
020-Apkotinner                                                                           3814.00.90.00.19
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
021-Ateş alan film ve pelliküller (Ambalajları üzerinde
yanıcı ve parlayıcı etiket ve işareti bulunanlar)                     3701;3702 ve 39. Fasıl
022-Alkollü nebati hülasalar                                                         1302.11.00-1302.19.80.99.00 arası
023-Alkollü uçan yağlar                                                                3301
024-Alkollü koku veren karışımlar                                               3302.90.10
025-Akrilik esaslı toz ve levhalar                                                 3906/3918/3919/3920/3921.
026-Benzin                                                                                   2710.11
027-Benzol (Benzen)                                                                    2902.20.00.00.00
028-Benzin oform (Tetraklorkarbon)                                           2903.14.00.00.00
029-n-Bütil asetat                                                                         2915.33.00.00.00
030-Bütil alkol (sco)                                                                     2905.14.90.00.12
031-Bütil alkol (Tert) [2-Metilpropan-2-ol]                                 2905.14.10.00.00
032-Butil aldehit (n)                                                                     2912.19.10.00.00
033-Butil amin (n)                                                                        2921.19.99.00.59
034-Butil amin (sec)                                                                     2921.19.99.00.59
035-Butil amin (tert)                                                                    2921.19.99.00.59
036-Butil klorür (n)                                                                      2903.19.80.00.19
037-Butilen oksid                                                                         2910.90.00.00.19
038-Bütil propi onat (n)                                                               2915.50.00.00.14
039-Bütan                                                                                    2901.10.00.10.11
040-Büten 1                                                                                 2901.23.00.00.00
041-Buten 2 (co's)                                                                        2901.23.00.00.00
042-Buten 2 (lirans)                                                                     2901.23.00.00.00
043-Amonyum bikromat; Amonyum dikromat                             2841.50.00.90.29
044-Butil Amin (DI-SEC)                                                             2921.19.99.00.59
045-Bütanol (Normal bütil alkol)                                                  2905.13.00.00.00
046-Butil benzin (sec)                                                                   2902.90.00.99.00
047-Çinko etil                                                                              2931.00.99.90.69
048-Depol (Terebentin yağı ürünü)                                               3805.90.90.90.19
049-Dial (Diaseton alkol) (4hidroksi; 4 metil pentan)                  2914.40.10.00.00
050-Depanol (Terebetin yağı ürünü)                                             3805.90.90.90.19
051-Dipenten (Terebentin yağı ürünü) ham                                  3805.90.90.90.11
052-Dipenten (Terebentin yağı ürünü) saf                                    2902.19.00.00.13
053-Disolvan CA (Kolay uçan muhalliler)                                    3814.00.90.00.19
054-Dravvin (Estilasitati havi muhalliler mahlutu)                       3814.00.90.00.19
055-1,1-Difluoreton                                                                     2903.39.90.10.15
056-Denature alkol                                                                       2207.20
057-Dependip                                                                               27.10
058-Diasetil                                                                                  2914.19.90.00.11
059-Dİ-tri-Butil peroksit                                                              2909.60.00.00.19
060-Diklorosetilen                                                                       2903.15.00.00.00
061-Dietilamin                                                                             2921.19.50.00.00
062-Dietilketon                                                                            2914.19.90.00.19
063-Diisopropilamin                                                                    2921.19.99.00.59
064-Dimetilasetal                                                                         2911.00.00.10.12
065-Dimetilamin                                                                          2921.11.00.00.12
066-Dimetildiklorosilan                                                                2931.00.99.90.69
067-Dinitrotuluen                                                                         2904.20.00.00.15
068-)1-4-Dioksan (dietilendioksit)                                               2932.99.00.50.12
069-Di-n-propilamin                                                                    2921.19.99.00.59
070-Dodesiltriklorosilan                                                               2931.00.99.90.69
071-Driolan (Not: Osalmid olarak da belirtilmiştir.)                      2924.29.98.00.39
072-Dtil-n-Butileter                                                                    2909.19.90.00.12
073-2 Dietilbutiraldehid                                                                2912.19.90.90.14
074-Diluanlar (Uçucu organik sulandırıcı karma çözücü)              3814.00.90.00.19
075-Diazinon (mahlül halinde) saf                                                2933.59.10.00.00
076-Diazinon (mahlül halinde) hazırlanmış)                                 3808.91.40.00.00
077-Epiklorhidrin (1-klor 2,3 epoksi propan)                            2910.30.00.00.00
078-Erkonal (Dibenzil eter)                                                          2909.30.90.90.11
079-Esans da petrol (Petrol esansı)                                               2710.11.90.00.19
080-Eter da petrol                                                                        2710.1190.00.11
081-Eter sülfirik (Eter; dietiler)                                                    2909.11.00.00.00
082-Eter asetik (Etil asetat) [Asetat d'etil]                                   2915.31.00.00.00
083-Etil alkol (alkol etilik)                                                           22.07
084-Ethylenedichloride; 1,2 dicloro ethane; ethylene                   2903.15.00.00.00
085-Etilen Klorhidrin                                                                   2905.59.98.90.99
086-Etil Formiyat                                                                        2915.13.00.90.12
087-Etilen                                                                                    2901.21.00.00.11 2901.21.00.00.19
(Kullanıldığı yere göre değişir)
088-Ethilamin                                                                              2921.19.99.00.33
089-Etilborat                                                                                2920.90.85.90.00
090-Etil klorür                                                                             2903.11.00.00.12
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
091-Etil krotonat 2916.19.95.90.00
092-Etil diklorasilon                                                                     2931.00.99.90.69
093-Etilen imın (Aziridine)                                                          2933.91.90.00.49
094-Etilen oksit                                                                           2910.10.00.00.00
095-Etil merkaptan (Etilsulfhidrat; ethhanol)                               2930.90.99.90.31
096-Etil metil eter                                                                        2909.19.90.00.19
097-Etil nitrat (Not: Nitro Etan olarak da belirtilmiştir.)              2904.20.00.00.22
098-Etil nitrik (Not: Etil Nitrat olarak da belirtilmiştir.)              2920.90.85.90.00
099-Etil propionat                                                                       2915.50.00.00.19
100-Etil triklorosilan                                                                    2931.00.99.90.69
101-Ferro silisyum (% 30-70 silisyum ihtiva eden ferro               7202.21
silisyumlar `shppinge-regulatıon')
102-Fluorin                                                                                  2801.30.10.00.00
103-Feniltriklorosilon                                                                  2931.00.99.90.69
104-Fosforik anhidr (Fosfor pentaoksit)                                       2809.10.00.00.00
105-Fosfor pentaklorür                                                                2812.10.16.00.00
106-Fosfor pentasülfür                                                                 2813.90.10.00.00
107-Fosfor seskisülfür                                                                   2813.90.10.00.00
108-Gazolin                                                                                  27.10
109-Gazolin gaz                                                                            27.10
110-Gomalaka solusyonları                                                           1301          3210
111-Hazırlanmış Vernikler                                                            3208. - 3209. - 3210.
112-Hidrojen                                                                                2804.10.00.00.00
113-Heptan                                                                                  2901.10.00.90.12
114-Hekzan-n                                                                              2901.10.00.90.11
115-Ham petrol ve emsali hafif yağlar                                          2709.00
116-Isoamilalkol                                                                          2905.19.00.90.18
117-Isoamilasetat (asetat d'amil) [Isopentilacetat]                        2915.39.00.30.13
118- Izobütil alkol                                                                        2905.14.90.00.11
119-Isopropilalkol                                                                        2905.12.00.00.12
120-Isobuten                                                                                2901.23.00.00.00
121-Isobutilamin                                                                          2921.19.99.00.59
122-Isooktan                                                                                2901.10.00.90.19
123-Isookten                                                                                2901.29.00.90.11
124-Isopentan                                                                              2901.10.00.90.19
125-Isopren (3 metil 1,3 butadien)                                               2901.24.00.00.00
126-Isopropilasetat                                                                      2915.39.00.10.00
127-Izopropil alkol                                                                      2905.12.00.00.12
128-Izopropliamin                                                                       2921.19.99.00.21
129-Isopropileter (Not: dilsopropileter olarak da belirtilmiştir.) 2909.19.90.00.11
130-Isopropilmerkoptan                                                              2930.90.99.90.68
131-Kensolene (80-200 derecede kaynayan benzin)                     27.10
132-Kollodyon                                                                             3912.20.11
133-Kloroform (Triklormetan)                                                    2903.13.00.00.00
134-Karbonmonooksit                                                                 2811.29.90.90.19
135-Klortirflor etan                                                                     2903.49.19.00.22
136-Kalsiyum                                                                               2805.12.00.00.00
137-Kalsiyum fosfür                                                                     2848.00.00.90.00
138-Kalsiyum resitant                                                                  3806.20.00.00.00
139-Kloral formamid                                                                    2924.19.00.00.29
140-Kolonya ispirtosu                                                                  22.07
141-Kroton aldehid (2 bütenal)                                                     2912.19.90.90.12
142-Kristallal (Benzin)                                                                 27.10
143-Kau‡uk solusyonları                                                              4005.20.00.00.00
144-Lacteole (Benzin)                                                                  27.10
145-Ligroin                                                                                  27.10
146-Lindol (Trikrezilfosfat) (Tritolilfosfat)                                 2919.90.00.10.13
147-L"sungemitel BP (Propionat bütil)                                        2915.50.00.00.14
148-L"sungemitel E 13 (Kolay kaynayan eterler mahlutu)           3814.00.90
149-L"sungemitel E 14 (Kolay kaynayan eterler mahlutu)         3814.00.90
150-L"sungemitel E 33 (Kolay kaynayan eterler mahlutu)          3814.00.90
151-L"sungemitel EMA (Kolay kaynayan eterler mahlutu)          3814.00.90
152-L"sungemitel DA (Kolay kaynayan eterler mahlutu)            3814.00.90
153-Likefie petrol gazı [Likit Petrol Gazı (L.P.G.)]                      2711.19.00.00.11
154-Lityum                                                                                  2805.19.90.00.12
155-Lityum alüminyum hidrür (mayi)                                           2850.00.20.00.00
156-Lityum alüminyum hidrür (sulp)                                            2850.00.20.00.00
157-Lityum alüminyum etereal                                                     [28.52-28.53]
158-Lityum amid                                                                          [28.52-28.53]
159-Lityum silikon                                                                       2839.90.90.90.15
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
160-Metanol (alkol metilik) [saf]                                                 2905.11.00.10.11 2905.11.00.10.12
161-Metanol (alkol metilik) [teknik]                                           2905.11.00.20.11 2905.11.00.20.12
162-Lityum hidrür                                                                        2850.00.20.00.00
163-Metal (Kolay kaynayan eterler mahlutu)                               3814.00.90.00.19
164-Methylacceton (aseton + metilasetat + metilalkol)                3814.00.90.00.19
165-Methylated siprit (odun ispirtosu ile karışık alkol)                 3814.00.90.00.19
166-Metil asetat                                                                           2915.39.00.30.11
167-Metil etiletan (Pentan)                                                          2901.10.00.90.13
168-Mettel L30 (Terebentin yağı ürünü)                                      3805.10.10.00.00
169-Monoklorbenzol (Benzen)                                                     2903.61.00.00.11
170-Mavi gaz (Blue gas; water gas)                                               2705.00.00.00.00
171-Metan                                                                                   2711.19.00.00.13
172-Metilamin                                                                             2921.11.00.00.11
173-Metilamin (solusyon)                                                            2921.11.00.00.11
174-Metil klorür                                                                           2903.11.00.00.11
175-Metil merkaptan                                                                   2930.90.99.90.28
176-Magnezyum (toz)                                                                  8104.30.00.00.00
177-Magnezyum (varak)                                                              8104.90.00.00.19
178-Magnezyum dioksit (Magnezyum peroksit)                          2816.10.00.00.00
179-Magnezyum resinat                                                               3806.90.00.90.19
180-Metaklorein (2-metil,   2-propenal)                                      2912.19.90.90.13
181-Metil asetat (Metial)                                                             2911.00.00.10.11
182-Metilal                                                                                  2911.00.00.10.11
183-Metil allil klorür                                                                    2903.29.00.00.00
184-Metilklorometileter                                                               2909.19.90.00.19
185-Metil siklopentan                                                                  2902.19.00.00.19
186-Metil etil keton (Butanon)                                                    2914.12.00.00.00
187-Metil formiat                                                                        2915.13.00.90.11
188-2-Metil heptan                                                                      2901.10.00.90.19
189-Metil hidrazin                                                                        2928.00.90.10.19
190-Metil iyodür                                                                          2903.39.90.90.11
191-Metil izobütil keton (4 metil 2 pentanon)                            2914.13.00.00.00
192-Metil isopropenil keton                                                         2914.19.90.00.19
193-Metil isopropil keton                                                            2914.19.90.00.19
194-Metil metakrilat                                                                    2916.14.00.00.11
195-Metil pentadien                                                                     2901.29.00.90.11
196-Metil pentan                                                                         2901.10.00.90.19
197-Metil propionat                                                                     2915.50.00.00.19
198-Metil propil keton                                                                 2914.19.90.00.19
199-Metil sülfür                                                                            2930.90.99.90.14
200-Metil triklorosilan                                                                 2931.00.99.10.00
201-Meta xylon                                                                           2902.42.00.00.00
202-Nafta (Petroleum spirit)                                                        2710.11.15.00.11
203-Nafta solvan                                                                          2710.11.15.00.19
204-Neohekzan                                                                            2901.10.00.90.19
205-Neosol                                                                                   3814.00.90.00.19
206-Nikel karbonil                                                                       2931.00.99.90.12
207-N-pentan                                                                               2901.10.00.90.19
208-N-Prepilamin                                                                        2921.19.99.00.29
209-Orto Xylen                                                                            2902.41.00.00.00
210-Propil alkol                                                                           2905.12.00.00.11
211-Pencatetat (amilalkol)                                                           2905.19.00.90.16
212-Pentexel (amilalkolü havi mahlut)                                         3814.00.90.00.19
213-Peralkol (cyclahexamol + alkol)                                            3814.00.90.00.19
214-Peramilalkol (cyclonxanal +alkol + isoporipilik + bütanol)  3814.00.90.00.19
215-Petrohol (isopropilalkol)                                                       2905.12.00.00.12
216-Pencetetat (amilalkol)                                                           2905.19.00.90.16
217-Persprit (isopropilalkol)                                                        2905.12.00.00.12
218-Petrol                                                                                    2709.00
219-Pineoil (terebentin yağı müştekkatı)                                      3805.10.10.00.00
220-Propan                                                                                  2711.29.00.00.11
221-Propilen                                                                                2711.29.00.00.14
222-Polivinil metil eter                                                                3907.20.99.00.00
223-Potasyum borahidrür                                                             2850.00.20.00.00
224-Potasyum bromat                                                                  2829.90.40.00.00
225-Potasyum hipofosfit                                                              2835.10.00.20.00
226-Potasyum sülfür                                                                     2830.90.85.10.11
227-Popopargyl klörür                                                                 2903.29.00.00.00
228-Popion aldrehid                                                                     2912.19.90.90.14
229-Propilen diklorür                                                                   2903.29.00.00.00
230-Propilen oksit (Metil oksiran)                                               2910.20.00.00.00
231-Piridin                                                                                   2933.31.00.90.11
232-Piroksilin (Nitroselüloz)                                                        3912.20
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
233-Solaesthin [Metilen klorür] (Niklormetan)                            2903.12.00.00.00
234-Spectrol (kokulandırılmış petraklor karbonj)                         2903.14.00.00.00
235-Speziall"sungsmittel (kolay kaynayan eterler mahlutu)          3814.00.90.00.19
236-Speziall"sungsmittel A, E, EF (kol. kayna. eter. mah.)          3814.00.90.
237-Sülfürdükarbon                                                                       2813.10.00.00.00
238-Siklopropon                                                                          2902.19.00.00.19
239-Siklopentan                                                                           2902.19.00.00.19
240-Sodyum amalgam                                                                   28.53
241-Sodyum amid                                                                         28.53
242-Sodyum hidrür                                                                       2850.00.20.00.00
243-Sellülozik vernikler                                                                3208.90.99.00.11
244-Sellülozik boyalar                                                                  3208.90.99.00.12
245-Sellüloit mamulatı                                                                  3701/3702/3918      3208.90.99.00.19
3919/3920/3921 (Mamülün türüne göre değişir)
246-Tamasol j (isobütilasetat)                                                      2915.39.00.92.00
247-Tcp (Trikrezilfosfat) Tritolil fosfat                                      2919.90.00.10.13
248-Terapin (benzin)                                                                   27.10
249-Terlito (benzin)                                                                     27.10
250-Tetra (tetraklor karbon)                                                        2903.14.00.00.00
251-Tetra form (tetraklor karbon)                                               2903.14.00.00.00
252-Tetrakol (tetraklor karbon)                                                   2903.14.00.00.00
253-Textile (65-100 derece kaynayan benzin)                            27.10
254-Tolüol                                                                                   2902.30.00.00.00
255-Tpp (Triphenylphosphat)                                                     2919.90.00.10.12
256-Tri (Trikoloretilen)                                                               2903.22.00.00.00
257-Tri acetin (gliserin triasetat)                                                  2915.39.00.30.14
258-Tetra fluorfetilen                                                                  2903.39.90.10.49
259-Tenamen 3                                                                            3814.00.90
260-Tenamen 60                                                                          3814.00.90
261-Terpinolen                                                                            2902.19.00.00.19
262-Terametilsilan                                                                       2931.00.99
263-Toryum                                                                                 2844.30.55.10.00
264-Titanyum                                                                              8108.
265-Trietilamin                                                                            2921.19.99.00.11
266-Trimetilamin                                                                         2921.11.00.00.13
267-Trimetril klorosilan                                                               2931.00.99
268-Troluoil; Petroleum Solvent                                                  27.10
269-Tinnerler                                                                               3814.00
270-Ure peroksit (Carbamide peroksit)                                         2921.00.95.90.69
271-Uhu yapıştırıcı                                                                       3506.
272-Vesteron (Tetra kloretan)                                                     2903.19.80.00.19
273-V.M.P.Nophtha (100-160 derecede kaynayan benzin)           27.10
274-Vinil klorür                                                                            2903.21.00.00.00
275-Vinil metil eter                                                                      2909.19.90.00.19
276-Vinil asetat                                                                            2915.32.00.00.00
277-Vinil 2- Kloroetileter                                                             2909.19.90.00.19
278-Vinil etil eter                                                                         2909.19.00.00.19
279-Viniliden klorür                                                                     2903.29.00.00.00
280-Vinil isobütik eter                                                                  2909.19.00.00.19
281-Viniltriklorosilan                                                                   2931.00.99
282-Weichmachungsmittel 9 (3 valanslı suni alkol)                     1520.00.00.90.00
283-White spirit (benzin)                                                             2710.11.21.00.00
284-Xylol (Xylene ortho, meta, para)                                          2902.(41.42.43)
285-Xylonsubstitu                                                                        2902.90.00.99.00
286-Zirkonyum                                                                            8109.
III - YANMAYI ARTIRICI MADDELER:
MADDENİN ADI :                                      G.T.İ.POZİSYONU                  :
001-Air liquide (oxiliquide) [Tazyik edilmiş hava]                         2853.00.30.00.00
002-Amonyak mahlulu (Nişadır ruhu)                                           2827.10.00.00.00
003-Asit asetik (Her nevi)                                                            2915.21.00.00.11 2915.21.00.00.12
(buzlu)                     (ticari)
004-Asit azotik nitrit (KEZZAP)                                                 2808.00.00.00.12
005-Asit klorhidrik (Tuz ruhu)                                                     2806.10.00.00.12
006-Asit floridrik                                                                         2811.11.00.00.00
007-Asit formik                                                                           2915.11.00.00.00
008-Asit sülfirik dumanlı (oleum)                                                 2807.00.90.00.00
009-Asit sülfürik kesif dumansız (saç yağı)                                   2807.00.10.00.19
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
010-Beyaz fosfor                                                                          2804.70.00.00.12
011-Gaz disuklor metil (metilklorür)                                             2903.11.00.00.11
012-Gaz siyanojen                                                                        2853.00.90.20.00
013-Hydrure de phosphor (gaz)                                                    2850.00.20.00.00
014-Karbür d" kalsiyum (kalsiyum karbür)                                   2849.10.00.00.00
015-Klorat d" potas (Potasyum   karbür)                                      2829.19.00.00.12
016-Nitrat d'amonyum (Amonyum nitrat)                                   3102.30.10.00.00 3102.30.90.00.00
(Sulu Çözelti ve katı olmasına göre değişir)
017-Nitrat d" potas (Potasyum nitrat)                                         2834.21.00.00.00
018-Nitrat d" sut (Sodyum Nitrat)                                                3102.50
019-Per oksit d" sodyum (Sodyum Peroksit)                               2815.30.00.00.00
020-Potasyum (metal)                                                                  2805.19.90.00.11
021-Perhidrol                                                                               2847.00.00.10.00
022-Sodyum (metal)                                                                     2805.11.00.00.00
023-Suni sis maddeleri                                                                   3604.90.00.00.13
024-Tazyik edilmiş gazlardan hidrojen (müvellidülma)                 2804.10.00.00.00
025-Tazyik edilmiş gazlardan oksijen (müvellidülhumoza)            2804.40.00.00.00
026-Tazyik edilmiş gazlardan karbonmonoksit (Humzu karbon)   2811.29.90.90.19
027-Tazyik edilmiş gazlardan amonyak                                        2814.10.00.00.00
028-Tazyik edilmiş gazlardan asit karbonik                                  2811.29.90.90.19
029-Tazyik edilmiş gazlardan asit
sülfürü (Gazi kibriti)                                                               2807.00.10.00.19
030-Tazyik edilmiş gazlardan klor                                                2801.10.00.00.00
IV - TEHLİKELİ VE ZARARLI KİMYASAL MADDELER:
MADDENİN ADI                                 : G.T.İ.POZİSYONU                   :
001-Nitro Benzaldehit                                                                  2913.00.00.90.11
(1) kırmızı
(2) beyaz
(3) normal
(4) net ağırlığında
(5) teknik
(6) saf
(7) sıvı
(8) katı
(9) saf olan
(10) saf olmayan
(11) kullanıldığı yere göre değişir
(12) buzlu
(13) ticari
(14) sulu çözelti ve katı olmasına göre değişir
(15) mamülün türüne göre değişir
EK 12
GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNE KONULMASI HALİNDE ÖZEL TERTİP VE DÜZENEK GEREKTİREN EŞYA LİSTESİ
I - PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELER
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
001-Azoture de plonb (Kurşun azatür)                                          2850.00.60.10.19
002-Ammonium asit (sulp)                                                           2811.19.80.90.00
003-Ammen carbonite                                                                 2836.99.17.90.19
004-Astralite                                                                                3808.30
005-Ammale (Ammate)                                                               2842.90.80.99.19
006-Alkol (Etil alkol)                                                                   22.07
007-Ace tylure d'argent                                                                2843.29.00.20.00
008-Amatol (Trinitrotoul + Amonyum Nitrat)                             3602.00.00.00.19
009-Amonyum Pikrat                                                                  2908.99.90.90.29
010-Amil Klorosilan                                                                     2931.00.95.90.69
011-Antimon penta klorür                                                           2827.39.85.90.00
012-Antimon penta florür                                                            2826.19.90.90.19
013-Azot hidrür (Nitrogen hyride)                                                2814.10.00.00.00
014-Aside picrugue(sulp) [Trinitrofenol (Pikrik asit)]                   2908.99.90.10.11
015-Alcool methyligue (Metanol [Metil Alkol]                            2905.11.00.10.11 2905.11.00.10.12 (saf olanlar)
2905.11.00.20.11 2905.11.00.20.12 (tenik)
016-Benzil Bromür                                                                       2903.69.90.00.29
017-Benzil Klorür                                                                         2903.69.90.00.11
018-Bromik asit                                                                           2811.19.80.90.00
019-Brom triflorür                                                                       2812.90.00.00.19
020-Brom penta florür                                                                 2812.90.00.00.19
021-Brom                                                                                     2801.30.90.00.00
022-Ballistite (Dumansız Barut)                                                    3601.00.00.00.12
023-Cheditte (Klorat veya Perklorat esaslı patlayıcı karışımıdır.)                   3602.00.00.00.19
024-Cortide (Dumansız Barut)                                                      3601.00.00.00.12
025-Cortide MD (Dumansız Barut)                                               3601.00.00.00.12
026-Carbure de calsium (Kalsiyum karbür,Karpit)                         2849.10.00.00.00
027-Collodiom (Kollodyon)                                                        3912.20.11.00.11 3912.20.11.00.19
028-Chlorate de potasse (Potasyum klorat)                                  2829.19.00.00.12
029-Dinamit                                                                                 3602.00.00.00.11
030-Dinitrobenzen                                                                       2904.20.00.00.13
031-Dinitro fenol (Dinitrophenol)                                               2908.99.90.90
032-Dinitro naphtalane (1-2-4 Dinitro naftalen)                         2904.20.00.00.24
033-Dinitro anisol                                                                        2909.30.90.90.18
034-Dinitro (orto cresol) [Dinitro-o-krezoller]                            2908.99.90.90.12
035-Diazabenzonitrat (sulp)                                                         2927.00.00.00.19
036-Dinitrobenzol (Benzil alkol) [Dinitro Benzen]                       2904.20.90.00.13
037-Donarite (Nitroglikol + Nitrotoluen)                                    3602.00.00.00.19
038-Diklor asetik asit                                                                   2915.40.00.00.12
039-Dimetil sülfat                                                                        2920.90.10.11.12
040-Dinitroglycerine (mayi)                                                         2920.90.85.90.00
041-Eter asetik (Etil asetat)                                                         2915.31.00.00.00
042-Esans terebentin aldehid (Terebantin esansı)                         3805.10.10.00.00
043-Etil Klorokarbonat                                                                2915.90.00.00.49
044-Et de perchlorate karışımları                                                 3602.00.00.00.19
045-Fulminate de mercure                                                            2852.00.00.24.00   
046-Fulminate d'argent (sulp)                                                       2843.29.00.20.00
047-Fulminate de plombe (sulp)                                                    2842.90.80.92.00
048-Fulminate de fer (sulp)                                                           2842.90.80.92.00
049-Fulminate de cuivre (sulp)                                                      2842.90.80.92.00
050-Fulminate de zinc (sulp)                                                         2842.90.80.92.00
051-Fulminate d'ammonium (sulp)                                                2842.90.80.92.00
052-Fulminate de sodyum (sulp)                                                   2842.90.80.92.00
053-Fulminate'ler (Diğerleri)                                                        2842.90.80.92.00
054-Fluosilsik asit                                                                         2811.19.80.90.00
055-Fluosülfenik asit                                                                    2811.19.80.90.00
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
056-Fosfor oksiklorür                                                                   2812.10.18.00.11
057-Fosfor tribromür                                                                    2812.90.00.00.12
058-Fosfor triklorur                                                                     2812.10.15.00.00
059-Gaz cyanogene (mayi) 2853.00.90.20.00
060-Gurdinamit (sulp)                                                                   3602.00.00.00.11
061-Gun powder (silah barutu)                                                      3601.00.00.00.19
062-Gun powder wite                                                                    3601.00.00.00.19
063-Gelatine dinamit (sulp)                                                          3602.00.00.00.11
064-Hexanitro mannite (Mamnitol Hekza Nitrat)                       2920.90.85.90.00
065-Hexonitro diphenilamine (Hekzanitrodifenilamin)                2921.44.00.90.11
066-Hidrür di antimoine (gaz)                                                       2850.00.20.00.00
067-Hexametilen triperoksit diamin                                             2921.22.00.00.12
068-Hexametilen diamin (1.6 Diamin ohexane)                           2921.22.00.00.11
069-Hidrazin ve Hidrazin hidrat                                                    2825.10.00.00.11
070-Hidroyodik asit (Hidrolodik asit)                                           2811.19.80.90.19
071-Hidrobromik asit                                                                   2811.19.10.00.00
072-Hidroklorik asit (Hidrojen klorür)                                          2806.10.00.00.12 2806.10.00.00.11
(teknik)                          (saf)
073-Hidroflorik asit (Hidrojen florür)                                           2811.11.00.00.00
074-Hidrojen peroksit a)Perhidrol                                                2847.00.00.10.00
075-Hidrojen peroksit b)Diğerleri                                                 2847.00.00.90.19 2847.00.00.90.11
(sıvı)                              (katı)
076-Hydure de 'Azote                                                                   2850.00.20.00.00
077-İyodik asit                                                                             2811.19.80.90.00
078-İyodin monoklorür                                                                2812.10.99.00.19
079-Kollodyum                                                                            3912.20.11
080-Kalsiyum Karbür (Karpit)                                                      2849.10.00.00.00
081-Klorsülfonik asit (klor sülfirük asit)                                       2806.20.00.00.00
082-Kloreks (Chlorax) (Not: Dikloretiler olarak da belirtilmiştir)                    2909.20.00.90.11
083-Kükürt klorür (sülfür monochloride)                                      2812.10.99.00.11
084-Kükürt diklorür (Sülphurdichloride)                                        2812.10.93.00.00
085-Metil alkol (Metanol) [saf]                                                    2905.11.00.10.11 2905.11.00.10.12
086-Metil alkol [saf olmayan]                                                      2905.11.00.20.11 2905.11.00.20.12
087-Melange chlorate (Klorat karışımı)                                        3602.00.00.00.19
088-Menzoil klorür (Benzoil klorür)                                             2916.32.00.20.00
089-Melange de nitrat gaz dissous                                                 3824.90.97.90.69
090-Merkuri                                                                                 2805.40.90.00.00 2805.40.10.00.00
(normal)                    (net ağırlığına)
091-Merkuriazude                                                                         2850.00.60.10.19
092-Menite (Mannitol, Mannasugar)                                            2905.43.00.00.00
093-Metil kloro format                                                                2915.90.00.00.21
094-Monotritronophtalinea                                                         2904.20.00.00.17
095-Mannitol hekzonitrat                                                            2920.90.85.90.00
096-Nitrure de soufre                                                                    2850.00.20.00.00
097-Nitrometan (mayi)                                                                2904.20.00.00.21
098-Nitrate de methyle (mayi)                                                     2920.90.85.90.00
099-Nitrate de etil (mayi)                                                             2920.90.85.90.00
100-Nobelite                                                                                3602.00.00.00.11
101-Nitrate d'amidon                                                                    2922.31.00.00.19
102-Nitrür d'azite                                                                        2850.00.20.00.00
103-Nitrodi azobenzol klorat                                                        2927.00.00.00.19
104-Nitrometan de mercure basigue                                              2931.00.95.90.69
105-Nitroquoniden (guanidin nitrat)                                             2925.20.00.00.12
106-Nitroure                                                                                2850.00.20.00.00
107-Nitrating asit [(Nitrat asidi) (Nitrik asit)]                              2808.00.00.00.11
108-Nitroselüloz (sulp)                                                                 3912.20
109-Nitro sülfürük asit (nitrosil Sülfirik Asit)                               2811.19.80.90.00
110-Ortho Krezol (Orthocresol)                                                   2907.12.00.10.00
111-Ham Krezol                                                                           2707.99.80.00.13
112-Pikrik asit (sulp) - Trinitrofenol                                            2908.99.90.10.11
113-Potasyum klorat                                                                    2829.19.00.00.12
114-Poudre noire sans fomee (Dumansız Barut)                           3601.00.00.00.12
115-Pictare de potasse (sulp)                                                        2908.99.90.90.29
116-Poudre sans fumee TNP (Dumansız (Barut)                          3601.00.00.00.12
117-Petrol esansı                                                                          2710.11
118-Phosfor                                                                                 2804.70.00.00.11 2804.70.00.00.12
(kırmızı)              (beyaz)
119-Petroklacite                                                                          3602.00.00.00.19
120-Poudre d'explosion anagon                                                    3601.00.00.00.12
121-Penthrite (Pentaerithritol Tetranitrat) (PETN) (Hasetrol)  2920.90.85.90.00
122-Permonite (Permoniol) (Desomorphine) [Morfin]                2939.11.00.00.12
123-Poudre sans fumee hirsch                                                       3601.00.00.00.12
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
124-Poudre sans fumee schutze                                                     3601.00.00.00.12
125-Poudre sans fumee FC                                                            3601.00.00.00.12
126-Poudre sans fumee walsrode                                                   3601.00.00.00.12
127-Poudre sans fumee no II                                                        3601.00.00.00.12
128-Poudre sans fumee Mİ 71                                                      3601.00.00.00.12
129-Poudre sans fumee BAM                                                        3601.00.00.00.12
130-Poudre sans fumee M/88                                                        3601.00.00.00.12
131-Poudre sans fumee Sp                                                            3601.00.00.00.12
132-Poudre sans fumee Rp                                                            3601.00.00.00.12
133-Poudre sans fumee                                                                 3601.00.00.00.12
134-Pirosulfusil klorür                                                                  2812.10.99.00.19
135-Plasto                                                                                    32.08/32.09/32.10
136-Pyrosulfuryl chloride Disülfürylchloride)                               2812.10.99.00.19
137-Perklorik asit                                                                        2811.29.90.90.11
138-Roburite La                                                                           3602.00.00.00.19
139-Roburite I                                                                              3602.00.00.00.19
140-Sprengglatine (sulp)                                                               3602.00.00.00.19
141-Stabilite II                                                                             3506.00
142-Siklonit (Cyclonite; Trimethylene trinitramine)                    2933.69.10.10.00
143-Siklohekzil triklorsilan                                                          2931.00.95.90.69
144-Siklohekzenil triklorosilan                                                     2931.00.95.90.69
145-Silikon tetra klorür                                                                2812.10.99.00.19
146-Stannik klorür                                                                       2827.39.10.00.12
147-Sülfisil klorür                                                                         2827.39.90.90.00
148-Site Carbonite de Carbon                                                       2803.00.00.90.19
149-Sülfonitrik asit                                                                       2808.00.00.00.13
150-Trinitro benzen                                                                     2904.20.00.00.28
151-Trinitro toluen (TNT)                                                          2904.20.00.00.23
152-Trinitro meta xylene (xylite) (Lignit; Ksilen miski)              2904.20.00.00.11
153-Trinitro anisol                                                                       2909.30.90.90.18
154-Trinitrotoluéne                                                                     2904.20.00.00.23
155-Trinitrotoluol                                                                        2904.20.00.00.23
156-Trinitrophenetol (Pikrik asit)                                               2908.99
157-Trinitroanilin                                                                        2921.42.00.00.14
158-Tetra nitro anilin                                                                  2921.42 00.00.15
159-Tetranitromethylaniline Tetryl-Pyronite)                            2921.42.00.00.15
160-Tetranitrotoluol (sulp)                                                          2904.20.00.00.28
161-Tetranitrometan (mayi)                                                        2904.20.00.00.28
162-Trinitro demethyloniline (sulp)                                             2921.42.00.00.14
163-Tiofosforilklorür                                                                   2812.10.18.00.19
164-Titanum tetraklorür                                                              2827.39.85.90.00
165-Titanum triklorür                                                                  2827.39.85.90.00
166-Titanum sülfat                                                                       2833.29.30.00.00
167- Wetter dinamit pertrhrinite                                                  3602.00.00.00.11
168- Wetter fulmenite                                                                  3602.00.00.00.19
II - YANICI MADDELER:
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
001-Acetin (Glyceriyl monoacetat)                                              2915.39.00.99.19
002-Aceton-Ersatz (Kolat uçan etarat mahlülü)                            3814.00.90.00.19
003-Ansol (Etil alkol+Etil asetat+susuz etilalkol                           3814.00.90.00.19
004-Aseton (propanon)                                                                2914.11.00.00.00
005-Asordin (Karbon tetraklorür) (Tetra klorkarbon)                  2903.14.00.00.00
006-Avantin (İzopropilalkol)                                                       2905.12.00.00.12
007-Akrilonitril                                                                            2926.10.00.00.00
008-Asetal                                                                                    2911.00
009-Asetaldehit (Etanal)                                                              2912.12.00.00.00
010-Akrolein (2-propenal)                                                           2912.19.90.90.11
011-Allil alkol (propenol)                                                            2905.29.10.00.00
012-Amil asetat (Pentil asetat)                                                     2915.39.00.30.12
013-Amil alkol (Tert) (Pentanol)                                                 2905.19.00.90.16
014-Amil alkol izomerleri ve karışımları                                     2905.19.00.90.16
015-Amil klorür (n.) (1- Chloro pentan)                                      290319800019
016-Amil klorür (karışık) (1 Chloropentan+3Chloro
pentan+ 1 Chloromethyl bütane+1 Chloro 3
methyl bütane+3Chloromethyl bütane)                                  2903.19.80.00.19
017-Amil merkaptan                                                                    2930.90.85.90.68
018-Amil nitrit                                                                             2920.90.85.11.11
019-Apkolen (Petrol solventi)                                                     2710.11.90.00.11
020-Apkotinner                                                                           3814.00.90.00.19
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
021-Ateş alan film ve pelliküller (Ambalajları üzerinde
yanıcı ve parlayıcı etiket ve işareti bulunanlar)                     3701;3702 ve 39. Fasıl
022-Alkollü nebati hülasalar                                                         1302.11.00-1302.19.80.99.00 arası
023-Alkollü uçan yağlar                                                                3301
024-Alkollü koku veren karışımlar                                               3302.90.10
025-Akrilik esaslı toz ve levhalar                                                 3906/3918/3919/3920/3921.
026-Benzin                                                                                   2710.11
027-Benzol (Benzen)                                                                    2902.20.00.00.00
028-Benzin oform (Tetraklorkarbon)                                           2903.14.00.00.00
029-n-Bütil asetat                                                                         2915.33.00.00.00
030-Bütil alkol (sco)                                                                     2905.14.90.00.12
031-Bütil alkol (Tert) [2-Metilpropan-2-ol]                                 2905.14.10.00.00
032-Butil aldehit (n)                                                                     2912.19.10.00.00
033-Butil amin (n)                                                                        2921.19.85.00.59
034-Butil amin (sec)                                                                     2921.19.85.00.59
035-Butil amin (tert)                                                                    2921.19.85.00.59
036-Butil klorür (n)                                                                      2903.19.80.00.19
037-Butilen oksid                                                                         2910.90.00.00.19
038-Bütil propi onat (n)                                                               2915.50.00.00.14
039-Bütan                                                                                    2901.10.10.00.11
040-Büten 1                                                                                 2901.23.00.00.00
041-Buten 2 (co's)                                                                        2901.23.00.00.00
042-Buten 2 (lirans)                                                                     2901.23.00.00.00
043-Amonyum bikromat; Amonyum dikromat                             2841.50.00.90.29
044-Butil Amin (DI-SEC)                                                             2921.19.85.00.59
045-Bütanol (Normal bütil alkol)                                                  2905.13.00.00.00
046-Butil benzin (sec)                                                                   2902.90.00.99.00
047-Çinko etil                                                                              2931.00.95.90.69
048-Depol (Terebentin yağı ürünü)                                               3805.90.90.90.19
049-Dial (Diaseton alkol) (4hidroksi; 4 metil pentan)                  2914.40.10.00.00
050-Depanol (Terebetin yağı ürünü)                                             3805.90.90.90.19
051-Dipenten (Terebentin yağı ürünü) ham                                  3805.90.90.90.11
052-Dipenten (Terebentin yağı ürünü) saf                                    2902.19.00.00.13
053-Disolvan CA (Kolay uçan muhalliler)                                    3814.00.90.00.19
054-Dravvin (Estilasitati havi muhalliler mahlutu)                       3814.00.90.00.19
055-1,1-Difluoreton                                                                     2903.39.90.10.15
056-Denature alkol                                                                       2207.20
057-Dependip                                                                               27.10
058-Diasetil                                                                                  2914.19.90.00.11
059-Dİ-tri-Butil peroksit                                                              2909.60.00.00.19
060-Diklorosetilen                                                                       2903.15.00.00.00
061-Dietilamin                                                                             2921.19.50.00.00
062-Dietilketon                                                                            2914.19.90.00.19
063-Diisopropilamin                                                                    2921.19.85.00.95
064-Dimetilasetal                                                                         2911.00.00.10.12
065-Dimetilamin                                                                          2921.11.00.00.12
066-Dimetildiklorosilan                                                                2931.00.95.90.69
067-Dinitrotuluen                                                                         2904.20.00.00.15
068-)1-4-Dioksan (dietilendioksit)                                               2932.99.00.50.12
069-Di-n-propilamin                                                                    2921.19.85.00.59
070-Dodesiltriklorosilan                                                               2931.00.95.90.69
071-Driolan (Not: Osalmid olarak da belirtilmiştir.)                      2924.29.98.00.39
072-Dtil-n-Butileter                                                                    2909.19.00.00.12
073-2 Dietilbutiraldehid                                                                2912.19.90.90.14
074-Diluanlar (Uçucu organik sulandırıcı karma çözücü)              3814.00.90.00.19
075-Diazinon (mahlül halinde) saf                                                2933.59.10.00.00
076-Diazinon (mahlül halinde) hazırlanmış)                                 3808.91.40.00.00
077-Epiklorhidrin (1-klor 2,3 epoksi propan)                            2910.30.00.00.00
078-Erkonal (Dibenzil eter)                                                          2909.30.90.90.11
079-Esans da petrol (Petrol esansı)                                               2710.11.90.00.19
080-Eter da petrol                                                                        2710.1190.00.11
081-Eter sülfirik (Eter; dietiler)                                                    2909.11.00.00.00
082-Eter asetik (Etil asetat) [Asetat d'etil]                                   2915.31.00.00.00
083-Etil alkol (alkol etilik)                                                           2207.00
084-Ethylenedichloride; 1,2 dicloro ethane; ethylene                   2903.15.00.00.00
085-Etilen Klorhidrin 2905.59.98.90.99
086-Etil Formiyat                                                                        2915.13.00.90.12
087-Etilen                                                                                    2901.21.00.00.11 2901.21.00.00.19
(Kullanıldığı yere göre değişir)
088-Ethilamin                                                                              2921.19.85.00.33
089-Etilborat                                                                                2920.90.85.90.00
090-Etil klorür                                                                             2903.11.00.00.12
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
091-Etil krotonat 2916.19.95.90.00
092-Etil diklorasilon                                                                      2931.00.95.90.69
093-Etilen imın (Aziridine)                                                          2933.90.95.00.49
094-Etilen oksit                                                                           2910.10.00.00.00
095-Etil merkaptan (Etilsulfhidrat; ethhanol)                               2930.90.85.90.31
096-Etil metil eter                                                                       2909.19.90.00.19
097-Etil nitrat (Not: Nitro Etan olarak da belirtilmiştir.)              2904.20.00.00.22
098-Etil nitrik (Not: Etil Nitrat olarak da belirtilmiştir.)              2920.90.85.90.19
099-Etil propionat                                                                       2915.50.00.00.19
100-Etil triklorosilan 2931.00.95.90.69
101-Ferro silisyum (% 30-70 silisyum ihtiva eden ferro               7202.21
silisyumlar `shppinge-regulatıon')
102-Fluorin                                                                                  2801.30.10.00.00
103-Feniltriklorosilon                                                                  2931.00.95.90.69
104-Fosforik anhidr (Fosfor pentaoksit)                                       2809.10.00.00.00
105-Fosfor pentaklorür                                                                2812.10.16.00.00
106-Fosfor pentasülfür                                                                 2813.90.10.00.00
107-Fosfor seskisülfür                                                                   2813.90.10.00.00
108-Gazolin                                                                                  27.10
109-Gazolin gaz                                                                            27.10
110-Gomalaka solusyonları                                                           1301          3210
111-Hazırlanmış Vernikler                                                            3208. - 3209. - 3210.
112-Hidrojen                                                                                2804.10.00.00.00
113-Heptan                                                                                  2901.10.00.90.12
114-Hekzan-n                                                                              2901.10.00.90.11
115-Ham petrol ve emsali hafif yağlar                                          2709.00
116-Isoamilalkol 2905.19.00.90.18
117-Isoamilasetat (asetat d'amil) [Isopentilacetat]                        2915.39.00.30.13
118- Izobütil alkol                                                                        2905.14.90.00.11
119-Isopropilalkol                                                                        2905.12.00.00.12
120-Isobuten                                                                                2901.23.00.00.00
121-Isobutilamin                                                                          2921.19.85.00.59
122-Isooktan                                                                                2901.00.00.90.19
123-Isookten                                                                                2901.29.00.90.11
124-Isopentan                                                                              2901.10.00.90.19
125-Isopren (3 metil 1,3 butadien)                                               2901.24.00.00.00
126-Isopropilasetat                                                                     2915.39.00.10.00
127-Izopropil alkol                                                                      2905.12.00.00.12
128-Izopropliamin                                                                       2921.19.85.00.21
129-Isopropileter (Not: dilsopropileter olarak da belirtilmiştir.) 2909.19.90.00.11
130-Isopropilmerkoptan                                                              2930.90.85.90.68
131-Kensolene (80-200 derecede kaynayan benzin)                     27.10
132-Kollodyon                                                                             3912.20.11
133-Kloroform (Triklormetan)                                                    2903.13.00.00.00
134-Karbonmonooksit                                                                 2811.29.90.90.19
135-Klortirflor etan                                                                    2903.49.19.00.22
136-Kalsiyum                                                                               2805.12.00.00.00
137-Kalsiyum fosfür                                                                     2848.00.00.90.00
138-Kalsiyum resitant                                                                  3806.20.00.00.00
139-Kloral formamid                                                                    2924.19.00.00.29
140-Kolonya ispirtosu                                                                  22.07
141-Kroton aldehid (2 bütenal)                                                     2912.19.90.90.12
142-Kristallal (Benzin)                                                                 27.10
143-Kau‡uk solusyonları                                                              4005.20.00.00.00
144-Lacteole (Benzin)                                                                  27.10
145-Ligroin                                                                                  27.10
146-Lindol (Trikrezilfosfat) (Tritolilfosfat)                                 2919.00.00.10.13
147-L"sungemitel BP (Propionat bütil)                                        2915.50.00.00.14
148-L"sungemitel E 13 (Kolay kaynayan eterler mahlutu)           3814.00.90
149-L"sungemitel E 14 (Kolay kaynayan eterler mahlutu)         3814.00.90
150-L"sungemitel E 33 (Kolay kaynayan eterler mahlutu)          3814.00.90
151-L"sungemitel EMA (Kolay kaynayan eterler mahlutu)          3814.00.90
152-L"sungemitel DA (Kolay kaynayan eterler mahlutu)            3814.00.90
153-Likefie petrol gazı [Likit Petrol Gazı (L.P.G.)]                      2711.19.00.00.11
154-Lityum                                                                                  2805.19.90.00.12
155-Lityum alüminyum hidrür (mayi)                                           2850.00.20.00.00
156-Lityum alüminyum hidrür (sulp)                                            2850.00.20.00.00
157-Lityum alüminyum etereal                                                     [2851]
158-Lityum amid                                                                          [2851]
159-Lityum silikon                                                                      2839.90.90.90.15
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
160-Metanol (alkol metilik) [saf]                                                 2905.11.00.10.11 2905.11.00.10.12
161-Metanol (alkol metilik) [teknik]                                           2905.11.00.20.11 2905.11.00.20.12
162-Lityum hidrür                                                                        2850.00.20.00.00
163-Metal (Kolay kaynayan eterler mahlutu)                               3814.00.90.00.19
164-Methylacceton (aseton + metilasetat + metilalkol)                3814.00.90.00.19
165-Methylated siprit (odun ispirtosu ile karışık alkol)                 3814.00.90.00.19
166-Metil asetat                                                                           2915.39.30.00.11
167-Metil etiletan (Pentan)                                                          2901.10.00.90.13
168-Mettel L30 (Terebentin yağı ürünü)                                      3805.10.10.00.00
169-Monoklorbenzol (Benzen)                                                     2903.61.00.00.11
170-Mavi gaz (Blue gas; water gas)                                               2705.00.00.00.00
171-Metan                                                                                   2711.19.00.00.13
172-Metilamin                                                                             2921.11.00.00.11
173-Metilamin (solusyon)                                                            2921.11.00.00.11
174-Metil klorür                                                                           2903.11.00.00.11
175-Metil merkaptan                                                                   2930.90.85.90.28
176-Magnezyum (toz)                                                                  8104.30.00.00.00
177-Magnezyum (varak)                                                              8104.90.00.00.19
178-Magnezyum dioksit (Magnezyum peroksit)                          2816.10.00.00.00
179-Magnezyum resinat                                                               3806.90.00.90.19
180-Metaklorein (2-metil,   2-propenal)                                      2912.19.90.90.13
181-Metil asetat (Metial)                                                             2911.00.00.10.11
182-Metilal                                                                                  2911.00.00.10.11
183-Metil allil klorür                                                                    2903.29.00.00.00
184-Metilklorometileter                                                               2909.19.90.00.19
185-Metil siklopentan                                                                  2902.19.00.00.19
186-Metil etil keton (Butanon)                                                    2914.12.00.00.00
187-Metil formiat                                                                        2915.13.00.90.11
188-2-Metil heptan                                                                      2901.10.00.90.19
189-Metil hidrazin                                                                        2928.00.90.10.19
190-Metil iyodür                                                                          2903.39.90.90.11
191-Metil izobütil keton (4 metil 2 pentanon)                            2914.13.00.00.00
192-Metil isopropenil keton                                                         2914.19.90.00.19
193-Metil isopropil keton                                                            2914.19.90.00.19
194-Metil metakrilat                                                                    2916.14.00.00.11
195-Metil pentadien                                                                     2901.29.00.90.11
196-Metil pentan                                                                         2901.10.00.90.19
197-Metil propionat                                                                     2915.50.00.00.19
198-Metil propil keton                                                                 2914.19.90.00.19
199-Metil sülfür                                                                            2930.90.85.90.14
200-Metil triklorosilan                                                                 2931.00.95.10.00
201-Meta xylon                                                                           2902.42.00.00.00
202-Nafta (Petroleum spirit)                                                        2710.11.15.00.11
203-Nafta solvan                                                                          2710.11.15.00.19
204-Neohekzan                                                                            2901.10.00.90.19
205-Neosol                                                                                   3814.00.90.00.19
206-Nikel karbonil                                                                       2931.00.95.90.12
207-N-pentan                                                                               2901.10.00.90.19
208-N-Prepilamin                                                                        2921.19.85.00.29
209-Orto Xylen                                                                            2902.41.00.00.00
210-Propil alkol                                                                           2905.12.00.00.11
211-Pencatetat (amilalkol)                                                           2905.19.00.90.16
212-Pentexel (amilalkolü havi mahlut)                                         3814.00.90.00.19
213-Peralkol (cyclahexamol + alkol)                                            3814.00.90.00.19
214-Peramilalkol (cyclonxanal +alkol + isoporipilik + bütanol)  3814.00.90.00.19
215-Petrohol (isopropilalkol)                                                       2905.12.00.00.12
216-Pencetetat (amilalkol)                                                           2905.19.00.90.16
217-Persprit (isopropilalkol)                                                        2905.12.00.00.12
218-Petrol                                                                                    2709.00
219-Pineoil (terebentin yağı müştekkatı)                                      3805.10.10.00.00
220-Propan                                                                                  2711.29.00.00.11
221-Propilen                                                                                2711.29.00.00.14
222-Polivinil metil eter                                                                3907.20.99.00.00
223-Potasyum borahidrür                                                             2850.00.20.00.00
224-Potasyum bromat                                                                  2829.90.40.00.00
225-Potasyum hipofosfit                                                              2835.10.00.20.00
226-Potasyum sülfür                                                                     2830.90.85.10.11
227-Popopargyl klörür                                                                 2903.29.00.00.00
228-Popion aldrehid                                                                     2912.19.90.90.14
229-Propilen diklorür                                                                   2903.29.00.00.00
230-Propilen oksit (Metil oksiran)                                               2910.20.00.00.00
231-Piridin                                                                                   2933.31.00.90.11
232-Piroksilin (Nitroselüloz)                                                        3912.20
233-Solaesthin [Metilen klorür] (Niklormetan)                            2903.12.00.00.00
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
234-Spectrol (kokulandırılmış petraklor karbonj)                         2903.14.00.00.00
235-Speziall"sungsmittel (kolay kaynayan eterler mahlutu)          3814.00.90.00.19
236-Speziall"sungsmittel A, E, EF (kol. kayna. eter. mah.)          3814.00.90.
237-Sülfürdükarbon                                                                       2813.10.00.00.00
238-Siklopropon                                                                          2902.19.00.00.19
239-Siklopentan                                                                           2902.19.00.00.19
240-Sodyum amalgam                                                                   [2851]
241-Sodyum amid                                                                         [2851]
242-Sodyum hidrür                                                                       2850.00.20.00.00
243-Sellülozik vernikler                                                                3208.90.99.00.11
244-Sellülozik boyalar                                                                  3208.90.99.00.12
245-Sellüloit mamulatı                                                                  3701/3702/3918      3208.90.99.00.19
3919/3920/3921 (Mamülün türüne göre değişir) 246-Tamasol j (isobütilasetat)                                                                                                      2915.39.00.92.00
247-Tcp (Trikrezilfosfat) Tritolil fosfat                                      2919.90.00.10.13
248-Terapin (benzin)                                                                   27.10
249-Terlito (benzin)                                                                     27.10
250-Tetra (tetraklor karbon)                                                        2903.14.00.00.00
251-Tetra form (tetraklor karbon)                                               2903.14.00.00.00
252-Tetrakol (tetraklor karbon)                                                   2903.14.00.00.00
253-Textile (65-100 derece kaynayan benzin)                            27.10
254-Tolüol                                                                                   2902.30.00.00.00
255-Tpp (Triphenylphosphat)                                                     2919.90.00.10.12
256-Tri (Trikoloretilen)                                                               2903.22.00.00.00
257-Tri acetin (gliserin triasetat)                                                  2915.39.30.00.14
258-Tetra fluorfetilen                                                                  2903.39.90.10.49
259-Tenamen 3                                                                            3814.00.90
260-Tenamen 60                                                                          3814.00.90
261-Terpinolen                                                                            2902.19.00.00.19
262-Terametilsilan                                                                       2931.00.95
263-Toryum                                                                                 2844.30.55.10.00
264-Titanyum                                                                              8108.
265-Trietilamin                                                                            2921.19.85.00.11
266-Trimetilamin                                                                         2921.11.00.00.13
267-Trimetril klorosilan                                                               2931.00.95
268-Troluoil; Petroleum Solvent                                                  27.10
269-Tinnerler                                                                               3814.00
270-Ure peroksit (Carbamide peroksit)                                         2931.00.95.00.69
271-Uhu yapıştırıcı                                                                       3506.
272-Vesteron (Tetra kloretan)                                                     2903.19.80.00.19    
273-V.M.P.Nophtha (100-160 derecede kaynayan benzin)           27.10
274-Vinil klorür                                                                            2903.21.00.00.00
275-Vinil metil eter                                                                      2909.19.90.00.19
276-Vinil asetat                                                                            2915.32.00.00.00
277-Vinil 2- Kloroetileter                                                             2909.19.00.00.19
278-Vinil etil eter                                                                         2909.19.00.00.19
279-Viniliden klorür                                                                     2903.29.00.00.00
280-Vinil isobütik eter                                                                  2909.19.00.00.19
281-Viniltriklorosilan                                                                   2931.00.95
282-Weichmachungsmittel 9 (3 valanslı suni alkol)                     1520.00.00.90.00
283-White spirit (benzin)                                                             2710.11.21.00.00
284-Xylol (Xylene ortho, meta, para)                                          2902.(41.42.43)
285-Xylonsubstitu                                                                        2902.90.00.99.00
286-Zirkonyum                                                                            8109.
III - YANMAYI ARTIRICI MADDELER:
MADDENİN ADI :                                      G.T.İ.POZİSYONU                  :
001-Air liquide (oxiliquide) [Tazyik edilmiş hava]                         2853.00.30.00.00
002-Amonyak mahlulu (Nişadır ruhu)                                           2827.10.00.00.00
003-Asit asetik (Her nevi)                                                            2915.21.00.00.11 2915.21.00.00.12
(buzlu)                     (ticari)
004-Asit azotik nitrit (KEZZAP)                                                 2808.00.00.00.12
005-Asit klorhidrik (Tuz ruhu)                                                     2806.10.00.00.12
006-Asit floridrik                                                                         2811.11.00.00.00
007-Asit formik                                                                           2915.11.00.00.00
008-Asit sülfirik dumanlı (oleum)                                                 2807.00.90.00.00
009-Asit sülfürik kesif dumansız (saç yağı)                                   2807.00.10.00.19
MADDENİN ADI                       : G.T.İ.POZİSYONU    :
010-Beyaz fosfor                                                                          2804.70.00.00.12
011-Gaz disuklor metil (metilklorür)                                             2903.11.00.00.11
012-Gaz siyanojen                                                                        2853.00.90.20.00
013-Hydrure de phosphor (gaz)                                                    2850.00.20.00.00
014-Karbür d" kalsiyum (kalsiyum karbür)                                   2849.10.00.00.00
015-Klorat d" potas (Potasyum   karbür)                                      2829.19.00.00.12
016-Nitrat d'amonyum (Amonyum nitrat)                                   3102.30.10.00.00 3102.30.90.00.00
(Sulu Çözelti ve katı olmasına göre değişir)
017-Nitrat d" potas (Potasyum nitrat)                                         2834.21.00.00.00
018-Nitrat d" sut (Sodyum Nitrat)                                                3102.50
019-Per oksit d" sodyum (Sodyum Peroksit)                               2815.30.00.00.00
020-Potasyum (metal)                                                                  2805.19.90.00.11
021-Perhidrol                                                                               2847.00.00.10.00
022-Sodyum (metal)                                                                     2805.11.00.00.00
023-Suni sis maddeleri                                                                   3604.90.00.00.13
024-Tazyik edilmiş gazlardan hidrojen (müvellidülma)                 2804.10.00.00.00
025-Tazyik edilmiş gazlardan oksijen (müvellidülhumoza)            2804.40.00.00.00
026-Tazyik edilmiş gazlardan karbonmonoksit (Humzu karbon)   2811.29.90.90.19
027-Tazyik edilmiş gazlardan amonyak                                        2814.10.00.00.00
028-Tazyik edilmiş gazlardan asit karbonik                                  2811.29.90.90.19
029-Tazyik edilmiş gazlardan asit
sülfürü (Gazi kibriti)                                                               2807.00.10.00.19
030-Tazyik edilmiş gazlardan klor                                                2801.10.00.00.00
IV - TEHLİKELİ VE ZARARLI KİMYASAL MADDELER:
MADDENİN ADI                                 : G.T.İ.POZİSYONU                   :
001-Nitro Benzaldehit                                                                  2913.00.00.90.11
(1) kırmızı
(2) beyaz
(3) normal
(4) net ağırlığında
(5) teknik
(6) saf
(7) sıvı
(8) katı
(9) saf olan
(10) saf olmayan
(11) kullanıldığı yere göre değişir
(12) buzlu
(13) ticari
(14) sulu çözelti ve katı olmasına göre değişir
(15) mamülün türüne göre değişir

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580311 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580311 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?