Gümrük Yönetmeliği EK:3

EK 3
MENŞELİ OLMAYAN GİRDİLERLE İMAL EDİLEN ÜRÜNE MENŞE STATÜSÜ
KAZANDIRAN VEYA KAZANDIRMAYAN İŞÇİLİK VEYA İŞLEME FAALİYETLERİ
LİSTESİNE İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
GENEL YORUMLAMA KURALLARI
Not 1:
1.1. Ek 4 ve5 te yer alan listelerin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1 inci sütun Armonize Sistem’de kullanılan tarife pozisyon numarasını ya da fasıl numarasını, 2 nci sütun ise bu sistemde kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyaların tanımını vermektedir. İlk iki sütunda tanımlanan ürün için 3 üncü sütunda bir kural belirtilmiştir. 1 inci sütundaki girişin önüne “y” ibaresi konulması 3 üncü sütundaki kuralın sadece, 1 inci sütunda tarife pozisyonu belirtilen ürünlerden 2 nci sütunda tanımı yapılanlara uygulanacağı anlamına gelmektedir.
 
1.2. 1 inci sütunda birçok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olması veya bir fasıl numarasının verilmesi ve dolayısıyla 2 nci sütundaki ürün tanımlarının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3 üncü sütundaki bitişik kural, Armonize Sistemde bir faslın tarife pozisyonlarında, veya 1 inci sütunda gruplandırılmış pozisyonlarından herhangi birisinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır.
 
1.3. Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde, her bir
bent 3 üncü sütundaki bitişik kurala tabi tarife pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir.
 
Not 2:
2.1. “imalat”, montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutma;
2.2 “madde, ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya yedek aksamlar
v.b.;
2.3.”ürün”, daha sonra başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa dahi, imal edilmiş ürün;
anlamına gelir.
 
Not 3:
3.1. 3 üncü sütunda yer alan bir kuralın gerektirdiği işçilik veya işlem sadece kullanılan menşeli
olmayan girdilere ilişkin olarak uygulanmalıdır. 3 üncü sütundaki bir kuralın içerdiği kısıtlamalarda
aynı şekilde, yalnızca menşeli olmayan girdilere uygulanır.
3.2. İmalatı esnasında kendisi menşe statüsü kazanmış, menşeli olmayan girdilerden yapılmış bir ürün
başka bir ürünün imalatında kullanılırsa bileşiminde yer aldığı ürüne uygulanan liste kuralı o ürüne
uygulanmaz.
Örneğin,
İşlemesiz mensucat, ipliğin dokunması ile menşe kazanabilir. Eğer bu mensucat sonra işlemeli
yatak örtüsü yapımında kullanılırsa işlemesiz mensucata uygulanan kıymet sınırına ilişkin yüzde bu
durumda uygulanmaz.
 
Not 4:
4.1. Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve daha fazla işçilik ve işlem de
menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli
bir imalat aşamasında menşeli olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür bir girdinin daha
önceki bir imalat aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün değildir.
4.2. Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu,
herhangi bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını
gerektirmez.
Örneğin,
İplikler için kural, tabii liflerin kullanılabileceğini ve diğer girdiler arasında kimyasal
girdilerin de kullanılabileceğini ifade eder. Bu, her ikisinin de kullanılması gerektiği anlamına gelmez;
biri, diğeri veya ikisi birden kullanılır.
4.3. Listedeki bir kural bu ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse, açıktır ki bu
şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka girdilerin kullanılmasını engellemez.
Not 5.
Ek 5 te belirtilmeyen diğer tüm ürünler (IX. Bölümde sınıflandırılan tekstil ürünleri hariç) için
menşe tespiti, yapılan işlem ve işçiliğin, her bir olay bazında Gümrük Kanununun 19 uncu maddesinde
belirtilen en son esaslı işçilik ve eylem kavramı çerçevesinde değerlendirilmesi suretiyle yapılır.
Not 6.
6.1.Ek 4 te yer alan listedeki “lifler” terimi “doğal lifler”, Armonize Sistem’in 55.01 ila 55.07
pozisyonları arasında yer alan “sentetik ve suni devamsız lifler” ve kağıt imalatında kullanılan türden
lifleri kapsamaktadır.
 
6.2. Ek 4 te yer alan listedeki “tabii lifler” terimi suni ve sentetik liflerden başka tabii liflere atıfta
bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu, eğirme işleminin başlamasından önceki –döküntüler dahil aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü işleme tabi
tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri kapsar.
 
6.3. “Tabii lifler” terimi at kılı ( 05.03), ipek (50.02 ve 50.03), yün lifler ve ince veya kaba hayvan
kılları (51.01 ila 51.05), pamuk lifleri (52.01 ila 52.03) ve diğer bitkisel lifleri (53.01ila 53.05) ihtiva
eder.
 
6.4. Ek 4 te yer alan listedeki “Sentetik ve suni devamsız lifler” terimi, Armonize Sistemin 55.01 ila
55.07 pozisyonlarındaki sentetik veya suni filament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atfen
kullanılmıştır.
 
6.5. “Tekstil hamuru”, “kimyasal girdiler” terimi Ek 4 te yer alan listedeki 50 ila 63 üncü fasıllarda
sınıflandırılmayan ve suni veya sentetik lifler veya iplikler ile kağıt imalatında kullanılabilen lifleri
tanımlamak üzere kullanılmıştır.
 
6.6. İki veya daha fazla dokumaya elverişli girdiden elde edilen ürünler için karışımı oluşturan her bir
dokumaya elverişli girdiye 3 üncü sütunda yer alan kurallar uygulanır.
 
Not 7:
7.1. Menşeli olmayan bazı girdiler kullanıldığında gerekli imalat düzeyini tanımlamak amacıyla Ek 4 te
yer alan listede geçen “ön ağartılmış” terimi, eğirme veya dokuma işleminden sonra sadece yıkanmış
bazı iplik, dokunmuş mensucat, örülmüş veya kroşe örülmüş mensucat için kullanılır.
Ön ağartılmış ürünler, imalatın ağartıcı maddeler (hidrojen peroksit, indirgeyici maddeler ve
benzeri okside edici maddeler) içine birkaç kez batırılmak suretiyle ağartılmış ürünlerden daha önceki
bir aşamasındadırlar.
 
7.2. Ek 4 te yer alan listedeki “imalatın tamamlanması” terimi mensucatın kesimini takip eden tüm
işlemler veya mensucata doğrudan şekil veren örme ve kroşe örmeyi kapsamaktadır.
Tamamlanmış işlem/imalat bir veya daha fazla bitirme işleminin yapılmaması nedeniyle
tamamlanmamış olarak addedilmemelidir.
Aşağıda, bitirme işlemlerine ilişkin örnekler listelenmiştir:
- düğmelerin ve/veya diğer kapama tertibatlarının dikilmesi,
- ilik açılması,
- pantolon paçalarının, kol ağızlarının veya elbise ve eteklerin bastırılması (overlok)
- biye geçirilmesi ve cep, arma, rozet gibi aksesuarların takılması,
- ütüleme ve giysileri satışa hazır hale getiren diğer işlemler
Bitirme işlemlerine ilişkin notlar-özel durumlar:
İmalat işlemlerinde özellikle, işlemlerin kombinasyonu durumunda bitirme işlemlerinin
tamamlanması, bu işlemlerin basit bitirme işleminin ötesinde olması şartıyla önemli addedilir.
Tüm bu özel durumlarda, bitirme işlemleri tamamlanmadan eşya nihai halini almış sayılmaz.
 
7.3. “Emdirme, kaplama, sıvama veya lamine etme” terimi kumaşların birbiriyle birleştirilmesi
işlemlerini kapsamaz.
 
Not 8:
Ek 4 ve 5 teki listelerde üretimde kullanılan menşeli olmayan maddelerin kıymetinin elde edilen
ürünlerin fabrika çıkış fiyatının belirli bir yüzdesini geçmemesi durumunda menşein tespiti için yüzde
miktarı hesaplamasında;
“Kıymet” deyimi, menşeli olmayan girdilerin ithal anındaki gümrük kıymeti veya bu bilinmiyor veya
araştırılamıyorsa bu tür malzemeler için imalatın yapıldığı ülkede ödenen ilk araştırılabilir fiyatı,
“Fabrika Çıkış Fiyatı” deyimi, elde edilen ürünün fabrika çıkış fiyatından bu tür ürünler ihraç
edildiğinde geri ödenen veya ödenecek her türlü dahili vergi çıkarıldıktan sonra kalan fiyatı,
“Montaj işlemleri sonucu oluşan kıymet” deyimi, her türlü tamamlama ve kontrol işlemleri ile
birlikte montajın kendisinden ve işlemler sonucunda bu ülkede yapılan genel giderler ve kar dahil
olmak üzere söz konusu işlemlerin yapıldığı ülke menşeli her türlü parçanın dahil edilmesi sonucu
oluşan kıymet artışını,
ifade etmektedir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301545 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301545 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?