E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,65 TL
1 € = 4,31 TL
15322966 Ziyaretçi

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ (ESKİ / 31.03.2002-24771 Resmi Gazete)

YENİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ VE EKLERİ  (07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete)

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ

 31.03.2002-24771 Resmi Gazete

Amaç,   Kapsam ve Temel Tanımlar Madde 1-3
Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Madde 4-5
Gümrük  Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Kararlar  Madde 6-8 
Bağlayıcı Tarife Bilgisi Madde 9-10
Bağlayıcı Menşe Bilgisi Madde 11-12 
Bilgi talebi Madde 13-16 
Süreler Madde 17 
Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması Madde 18-19 
Tarifenin yorumuna ilişkin kurallar Madde 20-22 
 Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei Madde 23-33 
Eşyanın Tercihli Menşei Madde 34 
Eşyanın Gümrük Kıymeti Madde 35-48 
Royalti ve lisans ücretleri Madde 49 
Eşyanın Ağırlığı ve Kapları Madde 50-53 
Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş-çıkışı ve gümrük yolu Madde 54-60 
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi  Madde 61-63 
Eşyanın Gümrüğe Sunulması Madde 64-66 
Özet Beyan ve Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması Madde 67-69 
Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayini Madde 70-72 
Eşyanın Geçici Depolanması Madde 73-99 
Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler Madde 100-101 
Eşyanın re’sen imhası Madde 102 
Eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem, Sahte menşeli eşya ve zarflar Madde 103-104 
Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması Madde 105-111 
Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması Madde 112-178 
Eşyanın Muayene Madde 179-193 
Eşyanın Tahlili Madde 194-206
Eşyanın Tesliminden Sonra Beyanın Kontrolü Madde 207 
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Madde 208-212 
Yasaklama ve Kısıtlamalar Madde 213-215 
Özel Kanun ve Tüzüklerinde Yazılı Mercilerce Ayrıca Kontrol ve Muayenesi Gereken Eşya Madde 216-219 
Nihai Kullanımı Nedeniyle İndirimli Tarife Uygulamasına Tabi Eşya Madde 220-229 
Transit Rejimi Madde 230-270
Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Madde 271-276
Dahilde İşleme Rejimi Madde 347-398
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi  Madde 399-414

Geçici İthalat

 

Madde 415-470
Hariçte İşleme Rejimi Madde 471-509
İhracat Rejimi Madde 510-517
Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri / Serbest Bölgeler Madde 518-542

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna 

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar (2000/53)

Madde 543-549
Geri Gelen Eşya Madde 550-569
Sınır Ticareti Madde 570-573
Posta Gümrük İşlemleri Madde 574-599 
Yakıt ve Kumanyalara İlişkin Gümrük İşlemleri Madde 600-608 
Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler Madde 609-613 
Gümrük Yönetmeliği (Madde 614-690) Madde 614-690
Gümrük Yönetmeliği (Madde 691-756) Madde 791-756

EKLER