Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-17

EK 17
 
TAAHHÜTNAME
 
 
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE
 
                                                     ------------------
 
            4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre, gümrük laboratuvarına gönderilen tahlile tabi tutulacak eşyamın tahlil sonucu beklenilmeden tarafıma teslim edildiğinde; tahlili sonuçlanmadan eşyayı kullanmayacağımı, kullandığım takdirde hakkımda 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerinin uygulanmasını,
 
            Yapılan tahlil sonucunda düzenlenen rapor esas alınarak tarafıma isabet edecek vergi ve fonları ödeyeceğimi,
 
            Türkiye’nin taraf olduğu antlaşma ve sözleşmelere aykırı herhangi bir eşya olması halinde 4458 sayılı kanunda yazılı ilgili ceza hükümlerinin tarafıma uygulanmasını,
 
            İşbu taahhütnamenin verildiği tarihte herhangi bir nedenle eksik alınan her türlü vergi, resim ve harç v.b. mali hükümlülüklerin daha sonra tarafımızdan istenildiği takdirde hiçbir itirazda bulunmaksızın ilk talep edildiğinde ilgili Gümrük saymanlığı veznesine ödemeyi ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun doğrultusunda doğabilecek idari, mali ve hukuki yükümlülüklerimi yerine getirmeyi,  
 
            Taahhüt ve kabul ederim.     
 
 
 
 
                                                
İmza
 
 
Taahhütnameyi veren 
Şirketin Adı :
Veya 
Şahsın Adı, soyadı :
Adresi :

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305500 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305500 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?