Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-20

EK 20
 
EŞYANIN İLGİLİ REJİME KAYIT YOLUYLA GEÇİŞİ
İZİN BAŞVURU FORMU
 
 
 
 
......................................................................................... Gümrük Müdürlüğüne
 
 
A. BAŞVURU SAHİBİ KURULUŞA AİT BİLGİLER    
 
• Unvanı                                              :
• Adresi                                               :
 
• Bağlı bulunduğu vergi dairesi   :
• Vergi sicil no.                         :
• Ticaret siciline kayıtlı olduğu il :
• Ticaret sicil no.                                  :
• Sermayesi                                         :
• Faaliyet Alanı                         :
• Yönetim Kurulu Üyeleri                     :
 
Adı-soyadı                                                                                          Görevi/unvanı
 
 
 
 
 
           
 
 
•Sermayenin %10 veya daha fazlasına iştirak eden pay sahipleri:
 
Adı-soyadı / unvanı                                                           Pay oranı (%)
 
 
 
 
 
 
           
•Kuruluşun dış ticaret ve gümrük işlemleri açısından yetkili personeli:
 
Adı-soyadı                         Görevi/unvanı                                       Tel No.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. GEÇİCİ DEPOLAMA YERİNE İLİŞKİN BİLGİLER
 
                • Geçici depolama yerinin (*) adresi :
 
               
                • Muhatap gümrük idaresine uzaklığı              :
 
                • Gerektiğinde irtibat kurulacak kişiler             :
 
Adı-soyadı           Görevi/unvanı                                     Tel No.  
 
 
 
 
 
 
 
 
C. BU USUL KAPSAMINDA YARARLANILMAK İSTENEN GÜMRÜK REJİMLERİ
 
 
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 
 
 
İhracat Rejimi
 
 
Dahilde İşleme Rejimi
 
 
 
Hariçte İşleme Rejimi
 
 
Geçici İthalat Rejimi
 
 
 
Antrepo Rejimi
 
 
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi
 
 
 
 
 
 
 
 
D. BU USUL KAPSAMINDA YARARLANILMAK İSTENEN EŞYA LİSTESİ
Sıra No:
GTİP No:
Eşya İsmi:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Eşyanın gümrüğe sunulacağı ya da geçici depolama statüsünde tutulacağı veya bekletileceği yer
 

E. İZNİN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER
 
 
Kuruluşun cevabı (*)
İnceleme sonuçları ve değerlendirmeler
I. GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ
 
 
1.1. Kuruluşun bünyesinde dış ticaret ve gümrükleme işlemlerinden sorumlu ve yetkili ayrı bir birim var mı? Varsa bu birimin adı.
 
 
1.2. Bu serviste dış ticaret ve gümrükleme işlemlerinde görevli olan personelin kimliği ve unvanı ile yetki ve sorumluluk derecesi (imza sirkülerine uygun olarak)
 
 
 
1.3. Bu servis ile burada görevli personelin başka görevleri var mı?
 
 
1.4. Kuruluşun imza sirkülerine göre, dış ticaret ve gümrükleme işlemlerinde yetkili durumda olan başka kişiler var mı?
 
 
1.5. EDI ortamında beyanname verilmesi, gümrüğe bildirimde bulunulması vb işlemler kendi personeliniz tarafından mı, bir gümrük müşaviri tarafından mı yürütülecek?
 
 
1.6. Gümrük idaresiyle haberleşmede veya bildirimlerde kullanılacak iletişim yöntemi (bilgisayar, telefaks, telefon vs.)
 
 
1.7. Tesislerin (eşyanın gümrüğe sunulacağı veya geçici depolanacağı yer) muhatap gümrük idaresine uzaklığı ve gümrük görevlisinin muayene için tesise gelmesi durumunda ulaşım imkanları yeterli midir?
 
 
1.8. Eşyanın geçici depolanacağı veya bekletileceği ya da gümrüğe sunulacağı yer ile kuruluşunuzun gümrük ve dış ticaret işlemlerini yürüten servisi konum olarak birbirine yakın mı?
 
 
1.9. Taşıt araçlarının bekletileceği uygun bir alan var mı, yeterince güvenli mi?
 
 
(*) : Bu sütun kuruluşun yetkilisi tarafından gerçeklere uygun olarak doldurulacaktır.
(**) : Bu sütun, başvuruyu müteakip gümrük görevlisi tarafından kuruluşun tesislerinde yapılacak inceleme neticesinde doldurulacak, kuruluşun cevaplarının uygun olup olmadığı yazılacaktır.
 
1.10. Eşyanın boşaltılacağı ve gerektiğinde gümrük idaresi tarafından kontrol edileceği uygun alan var mı?
 
 
1.11. Eşyanın fiziki kontrolünün yapılacağı durumlarda gerekebilecek yeterli donanım var mı?
 
 
1.12. Geçici depolama yeri ve üretim tesislerinde yeterli güvenlik önlemleri var mı? Nelerdir?
 
 
1.13. Bu usulden yararlanacak eşyanın girişinde kullanılacak taşıma şekilleri ve gümrük kapıları hangileridir?
 
 
II. MALİ VE TİCARİ KAYIT SİSTEMİ
2.1. Kuruluşunuzun tutmakla zorunlu olduğu defterler ile tutulan yardımcı defterlerin listesi.
 
 
 
2.2. Muhasebe kayıtları, VUK’nun 175nci maddesine uygun olarak bilgisayar ortamında tutulmakta mıdır? Kullanılan programın adı ve sürümünü yazınız.
 
 
2.3. Stok kayıtları tutulmakta mıdır? Tutulmuyor ise, ithal eşyası ilk olarak hangi kayıtlara girilmektedir?
 
 
2.4. Kullandığınız bilgisayar programı, ithal eşyasının kayıtlar üzerinde kolay bir biçimde takibine imkan tanıyor mu?
 
 
2.5. Kullanılan program, bu usul kapsamında işlem gören eşyanın kayıtlara girişi esnasında kalem bazında gümrük beyanname numarası ile ilişkilendirilmesine imkan tanıyor mu?
 
 
 4458 sayılı Gümrük Kanununun 71 inci maddesi (c) fıkrası uyarınca eşyanın ilgili rejime geçişinin kayıt yoluyla yapılması usulünden faydalanmak amacıyla tarafımızdan doldurulan bu formda yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Tarih
Firma Yetkili
Adı Soyadı, Ünvanı
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580333 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580333 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?