Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-34

İlk Şekli İçin TIKLAYIN..                                EK 34

07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile değişik

TRANSİT REJİMİ

TEMİNAT MEKTUBU

(BİREYSEL TEMİNAT)

Bu belge ile ..………..............................................…………. Gümrük Müdürlüğünde (teminat idaresi) asıl sorumlu .................................................................................’nin .........……..……...........................................Gümrük Müdürlüğünden (hareket idaresi) ......................................………………… Gümrük Müdürlüğüne (varış idaresi) kadar transit rejimine tabi tuttuğu aşağıda tanımlanan eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri ile masraflar ve arızi masraflar dahil diğer yükler için tahakkuk ettirilen, .....………............………………… (yazıyla .......................................................................................................................................) TL’yi gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile ödeyeceğimizi teminatı veren ...................................................................................... kurum temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Teminat Mektubu kesin ve süresizdir.

Eşyanın tanımı:

…………...............…………………….....…..…..............................................….........

Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergileri ile diğer yüklerin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder. Ancak teminat mektubunun iadesi ile bankanın yükümlülükleri sona erer.

 

......................................                                                    .......................................

(İmza-Ad Soyad)                                                     (İmza-Ad Soyad)

 

Teminat idaresi tarafından kabul

            Bu teminat mektubu, ..........................……............................. Gümrük Müdürlüğünde (teminat idaresi) ……........................................ tarih ve ………........................ sayılı transit beyannamesi kapsamında geçerli transit işlemini kapsamak üzere, .................................... tarihinde kabul edilmiştir.

                                  

..................................................................................................................

(Mühür ve İmza)

 

 EK 34
MÜHÜR ÖZELLİKLERİ
229 uncu maddede belirtilen mühürler, en az aşağıdaki özellikleri taşır ve aşağıdaki teknik şartlara uyar:
(a)     Temel özellikler:
Mühürlerin:
1. normal kullanımda sağlam kalması;
2. kolayca kontrol edilebilir ve tanınabilir olması;
3. her türlü kırma ve çıkarmanın çıplak gözle görülebilir izler bırakacak şekilde imal edilmiş olması;
4. tek bir kullanım için tasarlanmış olması; veya birden fazla kullanım amaçlanıyorsa, her kullanıldığında açık ve farklı bir kimlik işareti verilebilecek şekilde tasarlanmış olması;
5. kimlik işaretlerinin bulunması
gereklidir.
(b)     Teknik şartlar:
1. Mühürlerin şekli ve boyutları, kullanılan mühürleme yöntemine göre değişebilir, ancak boyutlar kimlik işaretinin kolayca okunmasına olanak verecek şekilde olmalıdır.
2. Mühürlerin kimlik işaretlerinin, sahtesinin yapılması imkansız ve taklit edilmesi zor olmalıdır.
3. Kullanılan malzeme, kaza sonucu kırılmaya dirençli ve tespit edilemeyecek sahte veya yeniden kullanımı önleyecek şekilde olmalıdır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288071 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288071 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?