Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-35

EK 35      (İlk Şekli için TIKLAYIN..)

07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile değişik

TRANSİT REJİMİ

 

TAAHHÜTNAME

(FİŞLİ BİREYSEL TEMİNAT)

 

 

          Bu belge ile ........................................................................ ‘yı temsil ve imzaya yetkili memur sıfatıyla aşağıdaki imzaların sahibi olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünde (teminat idaresi) herhangi bir asıl sorumlunun transit rejimine tabi tuttuğu aşağıda tanımlanan eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri ile masraflar ve arızi masraflar dahil diğer yükler için tahakkuk ettirilen, düzenlediğimiz her teminat fişi için maksimum 7.000 Avro’ya kadar asıl sorumlu ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu ve gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde verilen teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile ödeyeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

 

          Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış herhangi bir transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergilerinin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder.

 

 

                .................................... tarihinde ....................................’de düzenlenmiştir.

 

 

            ......................................                                                  ........................................

                (İmza- Ad Soyadı)                                                                          (İmza- Ad Soyadı)

 

 

          Teminat idaresi tarafından kabul

 

          Bu taahhüt, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü (teminat idaresi) tarafından .................................. tarihinde kabul edilmiştir.

                       

 

 

..................................................................................................................

(Mühür ve imza)


EK 35
TC 11 - ALINDI
...…………………....…(varış idaresi),
......…………………………………………………….....………….. idaresince
......…………..…………………… No ile ……/…… 20......'de tescil edilen
Transit beyannamesinin sunulduğunu onaylar.
……………………………..'de, ……/…… 20......'de
Resmi
..………………………………………………………….
mühür (İmza)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580326 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580326 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?