Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-36

EK 36

07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile değişen şekli

TRANSİT REJİMİ

TEMİNAT MEKTUBU

(KAPSAMLI TEMİNAT)

Bu belge ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünde (teminat idaresi) asıl sorumlu ……..............................................................................................’nin transit rejimine tabi tuttuğu eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın  transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri ile masraflar ve arızi masraflar dahil diğer yükler için tahakkuk ettirilen, referans tutarın % 100/50/30’u[1] olan ……….……….......................................... (yazıyla .......................................................................................................................................) TL’ye kadar gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile ödeyeceğimizi teminatı veren ........................................................................ kurum temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Teminat Mektubu kesin ve süresizdir.

Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergileri ile diğer yüklerin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder. Ancak teminat mektubunun iadesi ile bankanın yükümlülükleri sona erer.

 

                    ......................................                                             .......................................

                         (İmza-Ad Soyad)                                              (İmza-Ad Soyad)

 

            Teminat idaresi tarafından kabul

            Bu teminat mektubu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü (teminat idaresi) tarafından ...............................tarihinde kabul edilmiştir.

                                              

..................................................................................................................

(Mühür ve İmza)

 


[1] Uygulanmayanı siliniz.

----------------------------------------------------------------------------------


(30.04.2011-27920 Resmi Gazete ile değişen şekli)

TRANSİT REJİMİ (Ek:36)          MÜLGA

TEMİNAT MEKTUBU

(BİREYSEL TEMİNAT)

 

Bu belge ile ..………..............................................……Gümrük Müdürlüğünde (teminat idaresi) asıl sorumlu.........................................................’nun .........………...........................................Gümrük Müdürlüğünden (hareket idaresi) ..................... ......................…………………………Gümrük Müdürlüğüne (varış idaresi) kadar transit rejimine tabi tuttuğu aşağıda tanımlanan eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri için tahakkuk ettirilen, .....…………....................……………………......…................................…......................(yazıyla ..............................................................................) TL’yi gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile ödeyeceğimizi teminatı veren ............................................................................. kurum temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

 

            İşbu Teminat Mektubu kesin ve süresizdir.

 

             Eşyanın tanımı:

             …………...............…………………….....…..…..............................................…..........................

 

Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergilerinin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder. Ancak teminat mektubunun iadesi ile bankanın yükümlülükleri sona erer.

           

 

......................................

İmza- Ad Soyadı)

.......................................

İmza- Ad Soyadı)

 

           

                                                                                                                                                                                                                          

 

            Teminat idaresi tarafından kabul

 

             Bu teminat mektubu, .............................……..............................Gümrük Müdürlüğünde (teminat idaresi)   ....................................  tarih ve .................................... sayılı transit beyannamesi kapsamında geçerli transit işlemini kapsamak üzere, .................................... tarihinde kabul edilmiştir.

                              

 

......................................................................................................

“(Mühür ve imza)

 
 
TRANSİT REJİMİ
 
TEMİNAT MEKTUBU
(BİREYSEL TEMİNAT)
 
 
Bu belge ile ..………..............................................……Gümrük Müdürlüğünde (teminat idaresi) asıl sorumlu...........................................................................’nun .........………...........................................Gümrük Müdürlüğünden (hareket idaresi) ..................... ..........…………………………Gümrük Müdürlüğüne (varış idaresi) kadar transit rejimine tabi tuttuğu aşağıda tanımlanan eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri için tahakkuk ettirilen, .....…………....................………………..........................…......................(yazıyla ...................................................................................) TL’yi gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile ödeyeceğimizi teminatı veren ................................................................. kurum temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.
 
         İşbu Teminat Mektubu kesin ve süresizdir.
 
          Eşyanın tanımı:
          …………...............…………………….....…..…..........................................................
 
Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergilerinin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder.
 
 
                                                                          
            ......................................                                                                                      (İmza- Ad Soyadı)                                                                               (İmza- Ad Soyadı)
 
         Teminat idaresi tarafından kabul
 
          Bu teminat mektubu, .............................……..............................Gümrük Müdürlüğünde (teminat idaresi) .................................... tarih ve .................................... sayılı transit beyannamesi kapsamında geçerli transit işlemini kapsamak üzere, .................................... tarihinde kabul edilmiştir.
                       
 
 
...............................................................................................
(Mühür ve imza)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305497 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305497 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?