Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-39

EK 39

07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile değişik    
İlk Şeklini Görmek İçin TIKLAYIN..                                         
(Ön)

 

TC 32 – BİREYSEL TEMİNAT FİŞİ                                                              A 000 000

  

.............................………..........................…......................................................................................

.......................…………………………………….........…........................ tarafından düzenlenmiştir.

(Kişi veya firmanın ad ve adresi)

(.........................................……………...………............…...................… teminat idaresi tarafından

........................ tarihinde kefil taahhüdü kabul edilmiştir.)

 

 

………………. tarihinde düzenlenen bu fiş ....………......... tarihine kadar başlayan bir transit işlemi için 7.000 Avro’ya kadar olan bir tutar için geçerlidir ve bu fiş için asıl sorumlu ……………………....................……..................................................’dir.

 

 

 

 

 

(Kişi veya firmanın ad ve adresi)

 

 

 

 

......................................................                                                 ......................................................

         (Asıl sorumlunun imzası)(1)                                                                         (Kefilin mühür ve imzası)

 

__________

(1) İmza ihtiyaridir

 

                                                                                             

                                     

                                                                                                                                                                                                      (Arka)

 

Hareket idaresi tarafından doldurulacak

         …..........................................................……………………..…......……..……… idaresi tarafından

         …..................……...... tarih ve …................................................. sayı ile tescil edilen TR belgesi kapsamında gerçekleştirilen transit işlemi.

 

 

 

 

 

 

         ….................................................                            …................................................

                      (Resmi mühür)                                                                     (İmza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EK 39
 
TRANSİT REJİMİ
 
TAAHHÜTNAME
(FİŞLİ BİREYSEL TEMİNAT)
 
 
          Bu belge ile ........................................................................ ‘yı temsil ve imzaya yetkili memur sıfatıyla aşağıdaki imzaların sahibi, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünde (teminat idaresi) herhangi bir asıl sorumlunun transit rejimine tabi tuttuğu eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri için tahakkuk ettirilen, düzenlediğimiz her teminat fişi için maksimum 15.000 TL’sine  kadar asıl sorumlu ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu ve gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde verilen teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile ödeyeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.
 
          Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış herhangi bir transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergilerinin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder.
 
 
 
 
                  .................................... tarihinde ....................................’de düzenlenmiştir.
 
 
 
 
 
            ......................................                                                                         ........................................
              (İmza- Ad Soyadı)                                                                               (İmza- Ad Soyadı)
 
 
 
 
          Teminat idaresi tarafından kabul
 
          Bu taahhüt, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü (teminat idaresi) tarafından .................................. tarihinde kabul edilmiştir.
                       
 
 
..................................................................................................................
(Mühür ve imza)
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285996 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285996 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?