Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-41

EK 41       07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile değişik

 

EK KOŞULLAR

Koşul

Açıklamalar

1)      Yeterli deneyim

 

Yeterli deneyimin belirlenmesinde asıl sorumlunun başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içindeki transit beyanname sayıları (TIR Karnesi dahil) dikkate alınır.

2)      Yetkili makamlarla ileri düzeyde işbirliği

 

Yetkili makamlarla ileri işbirliği düzeyinin belirlenmesinde, hukuki koşullara veya izinde öngörülen yükümlülüklere uyulması yeterli sayılmaz. Asıl sorumlu, yetkili makamların etkili kontroller gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir şekilde kayıtlarını tutar ve yetkili makamların önerileri doğrultusunda özel önlemleri alır.  Bu bağlamda:

- Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 1’ini aşan ve asgari 2 defadan fazla sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanıp uygulanmadığına,

- Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşan ve asgari 5 defadan fazla sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanıp uygulanmadığına,

- ödenmemiş her hangi bir gümrük vergisi, ceza ve usulsüzlük cezası borcu bulunup bulunmadığına,

- transit beyanının veri işleme yöntemleri ile sunulup sunulmadığına ve

- rejimin sonlandırılmasına ilişkin alternatif kanıt istenmesi halinde, bu alternatif kanıtın en kısa sürede sunulup sunulmadığına

bakılır. Ayrıca, zorunlu olmamasına rağmen:

- transit beyannamesindeki eşyaya ilişkin ek bilgi sağlayıp sağlamadığı,

- kapsamlı teminatın belirli tür eşya ile sınırlanıp sınırlandırılmadığı,

- beyanının daima aynı gümrük idaresine sunulup sunulmadığı

 dikkate alınır.

3)      Taşıma işlemlerini yönetimi altında bulundurma

 

Asıl sorumlunun, taşıma işlemlerini yönetimi altında bulundurduğunu kanıtlamasında:

- temel faaliyetinin sınır ötesi taşıma işlemlerini organize etmek ve gerçekleştirmek olup olmadığına,

- araç takip sistemi kullanıp kullanmadığına ve

- ISO belgesinin bulunup bulunmadığına

bakılır.

4)      Yükümlülükleri karşılayacak yeterli mali kaynak

 

Asıl sorumlunun mali yapısına ilişkin kontrol, gelecekteki faaliyetlerini tehlikeye sokacak veya bu faaliyetlere zarar verecek mali güçlük içinde olup olmadığını ortaya koymalıdır. Bu çerçevede sağlam mali yapının tespitinde:

- Gümrük Yönetmeliği 224 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 40 no.lu Ek’e uygun olarak düzenlenen firmanın mali yapısının sağlam olduğunu ve yükümlülüklerini karşılayacak yeterli mali kaynağa sahip olduğunu gösteren rapor ile referans tutarın beş katını karşılayacak kadar öz sermayesinin bulunduğunu gösteren rapor,

- 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takibata uğramadığına ilişkin Vergi Dairesinden alacağı belge

dikkate alınır.

 

 

 

 


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287972 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287972 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?