Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-42

EK 42                          07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile değişik

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU

 

(Firmanın adı ve açık adresi ile vergi numarası)

 Kapsamlı teminat başvurusu

1.         Başvuru

Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 44(1)(a) Gümrük Yönetmeliği’nin 227 nci maddesine uygun olarak eşya taşınması için kapsamlı teminat başvurusu

 

          a) Yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya

 

Not: Yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya için kapsamlı teminat kapsamında, yüksek kaçakçılık riski içeren eşya, öngörülen asgari miktarlar aşılmadığı sürece taşınabilir. Kapsamlı teminat sertifikası, bu durumda, “Sınırlı geçerli - 99200” deyimi ile onaylanmalıdır.

 

          b) Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya

 

Not: Başvurunun her iki türdeki eşya için yapılması durumunda, başvuru sahibi, her bir grup için ayrı teminat sertifikası isteyip istemediğine karar vermelidir. Talep üzerine, yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya için sertifika, “Sınırlı geçerli - 99200” ile onaylanmalıdır. Başvuru sahibinin tek bir sertifika talep etmesi halinde, her iki tür eşya, yüksek kaçakçılık riski içeren eşya ölçütlerine uygun olarak işlem görmelidir.

 

          Yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya ve yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için ayrı ayrı teminat sertifikası talebi.

 

(Uygun kutuyu işaretleyiniz)

 

2.         Temel koşullara uygunluğun kontrol edilmesi

 

a)       Kapsamlı teminat kullanma izni temel koşullarına uygunluğun kontrol edilmesi (uygun kutuyu işaretleyiniz):

 

1. Kayıtlı iş merkezi Türkiye’de mi?

 

2. Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 1’sini aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmış mıdır?

Yanıt “evet” ise, ihlal türü (Açıklama yapınız):

 

 

 

 


3. Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 5’ini aşan sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmış mıdır?

Yanıt “evet” ise, ihlal türü (Açıklama yapınız):

 

 

 

 


4. Ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri ve ceza borcu bulunmakta mıdır?

Yanıt “evet” ise, ihlal türü (Açıklama yapınız):

 

 

 

 


5. Ödenmemiş her hangi bir vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmakta mıdır?

Yanıt “evet” ise, ihlal türü (Açıklama yapınız):

 

 

 

 


6. Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma (emniyeti suistimal), hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli (dolanlı) iflas, yalan tanıklık (yalan yere şahadet), suç uydurma (suç tasnii) ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 213 sayılı Vergi Usul Kanununa; mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı almış mıdır?

 

  1. Başkası adına ve namına hareket edilmekte midir?

 

8. Ticaret sicil kaydı bulunmakta mıdır?

 

9. Faaliyet gösterdiği amacına uygun tesisi bulunmakta mıdır?

 

10 Faaliyet gösterdiği tesisinde kayıtları düzenli tutulmakta mıdır?

 

11. Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde en az 500 ortak transit beyannamesi kapsamı ve her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle gümrük vergileri ile diğer yükler toplamı asgari 5 milyon Türk Lirası tutarında olmak üzere eşya transit edilmiş midir?

 

Yanıt “evet” ise, beyanname tescil numarası ve gümrük vergileri ile diğer yüklerin tutarına ilişkin ekli liste yapınız.

 

12. Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde en az 1.000 transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil) kapsamında eşya transit edilmiş midir?

 

Yanıt “evet” ise, beyanname tescil numarası ve gümrük vergileri ile diğer yüklerin tutarına ilişkin ekli liste yapınız.

 

13. Kayıtları yetkili makamların etkili kontroller gerçekleştirmesine olanak sağlayacak şekilde tutulmakta mıdır?

Evet          Hayır

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

Evet          Hayır

 

Evet          Hayır

 

Evet          Hayır

 

Evet          Hayır

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

 

 

b)      1(b)’de belirtilen türün yüksek kaçakçılık riski içeren eşyaya yönelik sertifika için başvurulması durumunda karşılanacak ilave koşullar:

 

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için kapsamlı teminat kullanma izni ilave koşullarına uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla Kısım 4’teki talimatlara uygun olarak a), b), c) ve d)’de verilen yanıtlara bakınız.

 

3)         Öngörülebilir işlemlere ilişkin bilgiler

 

Referans tutar[1] ve/veya teminat tutarının hesaplanması amacıyla ........ ’da (olağan en az bir iş haftasında) gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler:

Not: Bilgiler, ayrı bir sayfa olarak düzenlenip başvuruya eklenebilir.

 

Yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya (listede gösterilen asgari miktarın aşılmaması durumunda yüksek kaçakçılık riski içeren eşya dahil):

 

Eşya türü (eşyanın tanımı)

Taşıma işlemi adedi (en az bir haftalık)

Taşıma işlemi başına ağırlık (kg)

Taşıma işlemi başına kıymet (para birimi cinsinden)

Referans tutar (boş bırakınız)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya:

 

Eşya türü (eşyanın tanımı)

Taşıma işlemi adedi (en az bir haftalık)

Taşıma işlemi başına ağırlık (kg)

Taşıma işlemi başına kıymet (para birimi cinsinden)

Referans tutar (boş bırakınız)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.         Kapsamlı teminat veya teminat tutarında indirim gerekçeleri

 

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için kapsamlı teminat kullanma hakkının kontrol edilmesi (bakınız 2(b)) veya teminat tutarında indirim sağlanması amacıyla çeşitli ölçütlere uygun olarak verilen yanıtlar:

 

Not: İzin makamının, aşağıdaki ölçütleri uygun bulması durumunda, gerekli teminat, aşağıdaki tutar kadar indirilebilir (referans tutarın yüzdesi olarak belirtilmiştir). İdarede başvuru sahibi hakkında mevcut bilgiler, bu kararın alınmasında da kullanılır.

 

 

% indirim

Karşılanacak ölçütler

Yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya

50

70

Vazgeçme

a) ve b)

a), b) ve c)

a), b), c), d) ve e)

a), b), c) ve d)

a), b), c), d) ve e)

vazgeçmeye izin verilmez

 

a)   Mali durum:

 

1. Gümrük Yönetmeliği 224 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 40 no.lu Ek’e uygun olarak düzenlenen firmanın mali yapısının sağlam olduğunu ve yükümlülüklerini karşılayacak yeterli mali kaynağa sahip olduğunu gösteren rapor var mıdır?

 

2. Transit rejimi ile ilgili ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri, ceza ve usulsüzlük cezası bulunmakta mıdır?

 

Yanıt “evet” ise, hangi borçlar? (Açıklama yapınız)

Açıklamalar:  

 

 

 

 

3. Ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri, ceza ve usulsüzlük cezası bulunmakta mıdır?

 

Yanıt “evet” ise, hangi borçlar? (Açıklama yapınız)

Açıklamalar:  

 

 

 

 

4. Ödenmemiş her hangi bir vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmakta mıdır?

 

Yanıt “evet” ise, hangi borçlar? (Açıklama yapınız)

Açıklamalar:  

 

 

 

 

5. 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takibata uğranmış mıdır?

 

Yanıt “evet” ise, hangi borçlar? (Açıklama yapınız)

Açıklamalar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

Evet          Hayır

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

b)   Transit rejimini kullanma deneyimi:

 

1. Bir önceki takvim yılı içinde başlatılan transit işlemi adedi?

     Transit işlemi adedi: .....

 

2. Başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde başlatılan transit işlemi adedi?

     Transit işlemi adedi: .....

 

3. Bir önceki takvim yılı içinde başlatılan transit işlemi (TIR Karnesi dahil) adedi?

     Transit işlemi adedi: .....

 

4. Başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde başlatılan transit işlemi (TIR Karnesi dahil) adedi?

Transit işlemi adedi: .....

 

5.  Transit sevkiyatına ilişkin bilgiler, hareket idaresine elektronik yolla gönderilmekte midir?

 

Açıklamalar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet        Hayır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 


 

c)           Yetkili makamlarla işbirliği:

1. Gümrük makamlarıyla diğer ilişkiler:

İzinli gönderici statüsü

İzin kayıt numarası: ..............................................................

İzinli alıcı statüsü

İzin kayıt numarası: ..............................................................

Diğer

 

 

 


2. Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 1’ini aşan ve asgari 2 defadan fazla sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmış mıdır?

     Yanıt “evet” ise alınan talep adedi: .....

 

3. Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük son bir yıl içinde işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşan ve asgari 5 defadan fazla sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmış mıdır?

     Yanıt “evet” ise alınan talep adedi: .....

 

4. Ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri, ceza ve usulsüzlük cezası bulunmakta mıdır?

     Yanıt “evet” ise alınan talep adedi: .....

 

5. Sertifikanın geçerliliği belirli bir gümrük idaresinde başlatılan transit işlemleri ile sınırlamak istenmekte midir?

2.1. Yanıt evet ise, hangi hareket idaresinde?

Gümrük idaresi: ...............................................

(Sertifikayı “sadece ..................................... gümrük idaresinde geçerli” ile onaylayınız.)

Açıklamalar:    

 

 

 

6. Sertifikanın geçerliliği belirli bir eşya faslı veya türü ile sınırlamak istenmekte midir?

6.1. Yanıt evet ise, hangi eşya faslı ile?

Eşya faslı: ...............................................

6.2. Yanıt evet ise, hangi eşya türü ile?

Eşya türü: ...............................................

(Sertifikayı “Sadece Fasıl ... eşyası için geçerli” ile onaylayınız.)

Açıklamalar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet        Hayır

 

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet        Hayır

 

d)           Sevkıyata ilişkin kontroller:

 

1. Transit rejimi kapsamında gönderilen eşyayı taşımak için sadece kendi taşıtları mı kullanılmaktadır?

1.1. Yanıt “hayır” ise, üçüncü taraflarca taşınan eşyanın oranı nedir?  % ... ve % ... arasında.

1.2. 1.1.’de belirtilen işlemler, yüksek güvenlik derecesini sağlayan kontratlar kapsamında gerçekleştirilmekte midir?

 

2. Eşyayı kendi hesabına (örneğin, firmanın bağlantıları arasında) mı taşımaktadır?

2.1. Taşıyorsa, bunun işlemlerdeki oranı nedir?

% ... ve % ... arasında.

 

3. Firmanın temel faaliyeti, sınır ötesi taşıma işlemlerini organize etmek ve gerçekleştirmek midir?

3.1. Gerçekleştirmekte ise, bu faaliyetin niteliğini (yurtdışında bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri ve faaliyet noktaları) belirtiniz:

   

4. En yüksek olası güvenlik düzeyini sağlamak için yüksek kaçakçılık riski içeren eşyanın taşınması ile ilgili özel önlemler alınmakta mıdır?

4.1. Alınıyorsa, hangi önlemler?

 

5. Firma, araç takip sistemi kullanmakta mıdır?

5.1. Kullanmakta ise, ne tür araç takip sistemi ve kaç yıldır kullanıldığını belirtiniz:

 

6. Firmanın geçerli ISO sertifikası var mıdır?

6.1. Varsa hangi sertifika ve ne zamana kadar geçerli olduğunu belirtiniz:

ISO - ........................, ...........................’e kadar geçerlidir.

 

7. Firma, yüksek güvenlik standartlarına uygun hizmet sunan taşıyıcıya sözleşme ile bağlı bir aracı kullanmakta mıdır?

7.1. Kullanmakta ise, kaç yıldır ve hangi aracı kullandığını belirtiniz:

 

8. Firma, uzun süreli sözleşmeye bağlı ve yüksek güvenlik standartlarına uygun hizmet sunan taşıyıcı kullanmakta mıdır?

8.1. Kullanmakta ise, kaç yıldır ve hangi taşıyıcıyı kullandığını belirtiniz:

 

 


Açıklamalar:    

 

 

 


Evet        Hayır

 

 

 

Evet        Hayır

 

 

Evet        Hayır

 

 

 

 

Evet        Hayır

 

 

 

 

 

Evet        Hayır

 

 

 

 

Evet        Hayır

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

 

 

Evet        Hayır

 

e)      Mali kaynaklar:

 

1. Gümrük Yönetmeliği 224 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 40 no.lu Ek’e uygun olarak düzenlenen firmanın mali yapısının sağlam olduğunu ve yükümlülüklerini karşılayacak yeterli mali kaynağa sahip olduğunu gösteren rapor ile referans tutarın beş katını karşılayacak kadar öz sermayesinin bulunduğunu gösteren rapor var mıdır?

 

Açıklamalar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet          Hayır

 

 

5.         Başvuru sahibinin yükümlülükleri

  1. İznin verilmesinden sonra doğan ve bu başvuru veya izni etkileyebilecek tüm durumların yetkili makamlara bildirilmesi.
  2. Kapsamlı teminat kapsamında yapılacak tüm transit işlemlerine ilişkin kayıtların tutulması ve referans tutarın kullanılmasının izlenmesi.
  3. Referans tutarın aşılması durumunda izin makamının yazılı olarak bilgilendirilmesi.

Not: Önceki 5 gün içinde başlatılan transit işlemlerine ilişkin ödenmesi gereken verginin referans tutardan fazla olması durumunda, referans tutarın aşıldığı kabul edilir. Ödenmesi gereken vergi ve yüklerin tutarını yansıtan maktu oranlar (örneğin, eşya kıymetinin % 10’u), yüksek kaçakçılık riski içeren eşya durumu hariç hesaplamalarda kullanılabilir.

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya ile ilgili kontrolleri ve araştırma usulünü kolaylaştırmak için ilgili tarafa alternatif kanıt (örneğin, “ibra edilmiştir” onaylı iade nüshasının bir örneği) sunan bir belgenin varış idaresinden istenmesi ve bu nüshanın saklanması önerilir.

ç.     Her yıl Ocak ayı sonuna kadar en az bir haftalık sürede gerçekleştirilen transit işlemleri adedinin izin makamına bildirilmesi ve her bir transit işlemi için en azından eşya tanımı, ağırlığı ve kıymetine ilişkin bilgilerin sunulması.

  1. İzin makamının kontrol etmek için talep etmesi halinde, kendi kayıtları ile ilgili belgelerin derhal sunulması.      

 

6.         Çeşitli hükümler

a)                  Teminat belgesinin alınması üzerine talep edilen teminat sertifikası adedi: ................. Bu sertifikaların iki yılda bir uzatılması veya yenilenmesi veya teminat iptal veya feshedildiğinde derhal iade edilmesi gerekmektedir.

b)                 Firmanın ticaret sicilindeki kaydının onaylı bir fotokopisi ile yukarıdaki bilgileri kanıtlayan belgelerin aslı veya onaylı fotokopisi bu başvuruya eklidir.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunun ve ekli belgelerin gerçek olduğunun teyidi

 

Yer ve tarih: .............................

...........................................................

(Mühür, imza ve ad ve soyad)

 

Not:  Bu başvuruda verilen bilgiler, izin makamınca gizli olarak işlem görür.

-                     Bu başvurunun yapılmasından sonra iznin verilip verilemeyeceği izin makamı tarafından bildirilir.

-                     Doğru olarak doldurulmuş teminat belgesi alındığında, izin ve talep edilen sayıda teminat sertifikası gönderilir.

 

Ekli belgeler:
[1] Referans tutar, asıl sorumlunun en az bir haftalık sürede transit rejimine tabi tuttuğu eşya ile ilgili olarak doğabileceği hesaplanan gümrük vergilerinin tutarıdır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889720 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889720 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?