Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-43

       İlk şeklini görmek için TIKLAYIN...                             EK 43

07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile değişik 

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA İZNİ

 ……………..

    ..../..../.........    

 

Firma Adı        :

Telefon            :

Faks                 :

 

 

Başvuru tarihi  : .......................                                 Vergi numarası: .............................

 

 

 

 

                                                                                                   tarihinden itibaren geçerlidir.

 

Gümrük Yönetmeliği 227 ve 228 inci maddelerine / Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 44 ila 57’ye uygun olarak ulusal transit / ortak transit rejiminde

 

kapsamlı teminat

teminattan vazgeçme

için basitleştirilmiş usul kullanma izni

 

asıl sorumlu olarak eşyanın ulusal transit / ortak transit rejimine tabi tutulması için kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kullanmanıza izin verilmiştir.

 

Verdiğiniz bilgiler esas alınarak, ulusal transit / ortak transit rejimi için beyan edilen eşya ile ilgili olarak .....’da (olağan en az bir iş haftası) doğabilecek ithalat vergilerine göre referans tutar,  ................................... TL olarak belirlenmiştir.

 Referans tutarın % 100 / 50 / 30‘una karşılık gelen ........................... TL / ........................... EUR maksimum tutarı için kefil olarak ..................................................................................... tarafından verilen ve .......................... no’lu teminat mektubu kabul edilmiştir.

Başvuruya uygun olarak düzenlenmiş olan TC 31 kapsamlı teminat sertifikası:

 tüm eşya için geçerlidir ve geçerliliği sınırlandırılmamıştır.

sadece yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için geçerlidir ve geçerliliği sınırlandırılmıştır.

sadece ...................... hareket idaresinde geçerlidir.

sadece Fasıl ..... eşyası için geçerlidir.

tarife pozisyonu ve eşya kıymeti beyanı zorunludur.

TC 33 teminattan vazgeçme sertifikası, yüksek kaçakçılık riski içermeyen eşya için geçerlidir.

Sertifika, iki yıl geçerlidir ve en fazla iki yıl için bir kez uzatılabilir.

İznin iptal edilmesi veya teminatın feshedilmesi halinde, sertifikanın tüm nüshaları derhal iade edilir. Sertifikanın bir nüshasının çalındığı, diğer yollarla kaybedildiği veya sahtesinin yapıldığı belirlendiğinde derhal bildirilir. Bulunan her sertifika, derhal iade edilir.

Teminat taahhüdünün fesh edilmesi dahil izin iptal edildiğinde veya bir kefil değişikliği olduğunda (böyle bir değişiklik beyan edilmeksizin), sunulan teminat belgesi, uygulanabilir olduğu tarihten itibaren üç yıl doluncaya kadar ve herhangi bir talep için kefilin sorumluluğunun devam etmesi nedeniyle iade edilmez.

Kanıtlanmış gereksinimler ve belirtilen referanslar esas alınarak ....... adet sertifika düzenlenmiştir.

Sertifikanın arkasında yazılması gerekli bilgilerle ilgili olarak Ortak Transit Sözleşmesi Ek III, İlave C7’deki açıklama notları dikkate alınır.

Başlatılan ancak henüz sonlandırılmayan tüm ulusal transit / ortak transit işlemleri için referans tutarın kullanılmasına ilişkin kayıtlar tutulur (yıllık referans tutarın hesaplanması için yeterli bilgi sağlayan bilgiler veya belgeler) ve referans tutarın aşılacak olması durumunda teminat idaresine bilgi verilir.

 

    Yetkili Makam Adına

 

.........................................                     (Tarih)

 

 

    .........................................

    (Mühür ve imza)

EK 43
 
KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU
 
 
  
(Firmanın adı ve açık adresi ile vergi numarası)
 
 
Kapsamlı teminat başvurusu
 
1.         Başvuru
 
Yönetmeliğin 271(1) e uygun olarak eşya taşınması için kapsamlı teminat başvurusu
 
          a) Riskli olmayan eşya
 
Not: Riskli olmayan eşya için kapsamlı teminat kapsamında, riskli eşya, öngörülen asgari miktarlar aşılmadığı sürece taşınabilir. Kapsamlı teminat sertifikası, bu durumda, “Sınırlı geçerli” deyimi ile onaylanmalıdır.
 
          b) Riskli eşya
 
Not: Başvurunun her iki türdeki eşya için yapılması durumunda, başvuru sahibi, her bir grup için ayrı teminat sertifikası isteyip istemediğine karar vermelidir. Talep üzerine, riskli olmayan eşya için sertifika, “Sınırlı geçerli” mührü ile onaylanmalıdır. Başvuru sahibinin tek bir sertifika talep etmesi halinde, her iki tür eşya, riskli eşya ölçütlerine uygun olarak işlem görmelidir.
 

          Riskli olmayan eşya ve riskli eşya için ayrı ayrı teminat sertifikası talebi.
 
(Uygun kutuyu işaretleyiniz)
 
 
 
 

2.         Temel koşullara uygunluğun kontrol edilmesi
 
a)       Kapsamlı teminat kullanılma izni temel koşullarına uygunluğun kontrol edilmesi (uygun kutuyu işaretleyiniz):
 
1. Kayıtlı iş merkezi Türkiye’de mi?
 
2. Bir önceki ve başvuru yılı içinde takvim yılı itibariyle işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşan ve asgari 5 defadan fazla sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmış mıdır ?
Yanıt “evet” ise, ihlal türü (Açıklama yapınız):
 
 
 
 

3. Bir önceki ve başvuru yılı içinde takvim yılı itibariyle işlem gören beyanname sayısının % 5’ini aşan ve asgari 10 defadan fazla sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmış mıdır ?
Yanıt “evet” ise, ihlal türü (Açıklama yapınız):
 
 
 
 

4. Ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri ve ceza borcu bulunmakta mıdır ?
Yanıt “evet” ise, ihlal türü (Açıklama yapınız):
 
 
 
 

5. Ödenmemiş her hangi bir vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmakta mıdır ?
Yanıt “evet” ise, ihlal türü (Açıklama yapınız):
 
 
 
 

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile şirket sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olanların hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şehadet, yalan yere yemin, cürüm tasnii, iftira, irtikap, irtişa, ihtilas ve kaçakçılık cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya aynı derecede cezayı gerektiren bir suçtan veya 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’a muhalefetten mahkum olmuş mudur ?
 
7.    Başkası adına ve namına hareket edilmekte midir ?
 
8. Ticaret sicil kaydı bulunmakta mıdır ?
 
9. Faaliyet gösterdiği amacına uygun tesisi bulunmakta mıdır ?
 
10 Faaliyet gösterdiği tesisinde kayıtları düzenli tutulmakta mıdır ?
 
11. Bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde en az 500 transit beyannamesi kapsamı ve her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle gümrük vergilerinin toplamı asgari 5 milyon Türk Lirası tutarında olmak üzere eşya transit edilmiş midir ?
 
Yanıt “evet” ise, beyanname tescil numarası ve gümrük vergilerinin tutarına ilişkin ekli liste yapınız.
 
12. Bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde en az 1.000 transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil) kapsamında eşya transit edilmiş midir ?
 
Yanıt “evet” ise, beyanname tescil numarası ve gümrük vergilerinin tutarına ilişkin ekli liste yapınız.
 
13. Kayıtları yetkili makamların etkili kontroller gerçekleştirmesine olanak sağlayacak şekilde tutulmakta mıdır ?
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
Evet          Hayır
Evet          Hayır
 
Evet          Hayır
 
Evet          Hayır
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
b)      1(b)’de belirtilen türün riskli eşyaya yönelik sertifika için başvurulması durumunda karşılanacak ilave koşullar:
 
Riskli eşya için kapsamlı teminat kullanma izni ilave koşullarına uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla Kısım 4’teki talimatlara uygun olarak a), b), c) ve d)’de verilen yanıtlara bakınız.
 
3)         Öngörülebilir işlemlere ilişkin bilgiler
 
Referans tutar[1] ve/veya teminat tutarının hesaplanması amacıyla ........ ‘da (olağan en az bir iş haftasında) gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler:
 
Not: Bilgiler, ayrı bir sayfa olarak düzenlenip başvuruya eklenebilir.
 
 
 
Riskli olmayan eşya (listede gösterilen asgari miktarın aşılmaması durumunda riskli eşya dahil):
 
Eşya türü (eşyanın tanımı)
Taşıma işlemi adedi
(en az bir haftalık)
Taşıma işlemi başına ağırlık (kg)
Taşıma işlemi başına kıymet (para birimi cinsinden)
Referans tutar (boş bırakınız)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riskli eşya:
 
Eşya türü (eşyanın tanımı)
Taşıma işlemi adedi
(en az bir haftalık)
Taşıma işlemi başına ağırlık (kg)
Taşıma işlemi başına kıymet (para birimi cinsinden)
Referans tutar (boş bırakınız)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.         Kapsamlı teminat veya teminat tutarında indirim gerekçeleri
 
Riskli eşya için kapsamlı teminat kullanma hakkının kontrol edilmesi (bakınız 2(b)) veya teminat tutarında indirim sağlanması amacıyla çeşitli ölçütlere uygun olarak verilen yanıtlar:
 
Not: İzin makamının, aşağıdaki ölçütleri uygun bulması durumunda, gerekli teminat, aşağıdaki tutar kadar indirilebilir (referans tutarın yüzdesi olarak belirtilmiştir). İdarede başvuru sahibi hakkında mevcut bilgiler, bu kararın alınmasında da kullanılır.
 
% indirim
Karşılanacak ölçütler
“normal” eşya
Riskli eşya
50
70
99 (vazgeçme)
a) ve b)
a), b) ve c)
a), b), c), d) ve e)
a), b), c) ve d)
a), b), c), d) ve e)
vazgeçmeye izin verilmez

a)           Mali durum:
 
1. Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen şartları taşıdığı anlaşılan ve bağımsız denetim yetkisi verilen bağımsız denetçi tarafından firmanın son üç yılı esas alınmak üzere mali tabloları incelenerek Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği Denetim İlke ve Kuralları ile Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre hazırlanan ve firmanın mali yapısının sağlam olduğunu gösteren rapor var mıdır ?
 
2. Transit rejimi ile ilgili ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri ve ceza borcu bulunmakta mıdır ?
 
Yanıt “evet” ise, hangi borçlar ? (Açıklama yapınız)
Açıklamalar:  
 
 
 
 
3. Ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri ve ceza borcu bulunmakta mıdır ?
 
Yanıt “evet” ise, hangi borçlar ? (Açıklama yapınız)
Açıklamalar:  
 
 
 
 
4. Ödenmemiş her hangi bir vergi, ceza ve gecikme faizi bulunmakta mıdır ?
 
Yanıt “evet” ise, hangi borçlar ? (Açıklama yapınız)
Açıklamalar:  
 
 
 
 
5. 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takibata uğranmış mıdır ?
 
Yanıt “evet” ise, hangi borçlar? (Açıklama yapınız)
Açıklamalar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
 
b)    Transit rejimini kullanma deneyimi:
 
1. Bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde en az 2.500 transit beyannamesi kapsamı ve her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle gümrük vergilerinin toplamı asgari 30 milyon Türk Lirası tutarında olmak üzere eşya transit edilmiş midir ?
 
Yanıt “evet” ise kaç yıldır bu şekilde kullanılmaktadır ?
Yıl sayısı: .....
 
2. Bir önceki takvim yılı içinde başlatılan transit işlemi adedi?
     Transit işlemi adedi: .....
 
3. Başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde başlatılan transit işlemi adedi ?
     Transit işlemi adedi: .....
 
4. Bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde en az 5.000 transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil) eşya transit edilmiş midir ?
 
Yanıt “evet” ise kaç yıldır bu şekilde kullanılmaktadır ?
Yıl sayısı: .....
 
5. Bir önceki takvim yılı içinde başlatılan transit işlemi (TIR Karnesi dahil) adedi ?
     Transit işlemi adedi: .....
 
6. Başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde başlatılan transit işlemi (TIR Karnesi dahil) adedi ?
Transit işlemi adedi: .....
 
7. Transit sevkıyatına ilişkin bilgiler, hareket gümrük idaresine elektronik yolla gönderilmekte midir ?
 
Açıklamalar:  
 
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evet        Hayır
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
 
 
 
c)           Yetkili makamlarla işbirliği:
 
1. Gümrük makamlarıyla diğer ilişkiler:
İzinli gönderici statüsü
İzin kayıt numarası: ..............................................................
İzinli alıcı statüsü
İzin kayıt numarası: ..............................................................
Diğer
 
 
 
 

2. Bir önceki ve başvuru yılı içinde takvim yılı itibariyle işlem gören beyanname sayısının % 1’ini aşan ve asgari 2 defadan fazla sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanmış mıdır ?
     Yanıt “evet” ise alınan talep adedi: .....
 
3. Bir önceki ve başvuru yılı içinde takvim yılı itibariyle işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşan ve asgari 5 defadan fazla sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmış mıdır ?
     Yanıt “evet” ise alınan talep adedi: .....
 
4. Ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri ve ceza borcu bulunmakta mıdır ?
     Yanıt “evet” ise alınan talep adedi: .....
 
5. Sertifikanın geçerliliği belirli bir gümrük idaresinde başlatılan transit işlemleri ile sınırlamak istenmekte midir ?
2.1. Yanıt evet ise, hangi hareket gümrük idaresinde ?
Gümrük idaresi: ...............................................
(Sertifikayı “sadece ..................................... gümrük idaresinde geçerli” ile onaylayınız.)
Açıklamalar:    
 
 
 
6. Sertifikanın geçerliliği belirli bir eşya faslı veya türü ile sınırlamak istenmekte midir ?
6.1. Yanıt evet ise, hangi eşya faslı ile ?
Eşya faslı: ...............................................
6.2. Yanıt evet ise, hangi eşya türü ile ?
Eşya türü: ...............................................
(Sertifikayı “Sadece Fasıl ... eşyası için geçerli” ile onaylayınız.)
Açıklamalar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evet        Hayır
 
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evet        Hayır
 
 
 
d)           Sevkıyata ilişkin kontroller:
 
1. Transit rejimi kapsamında gönderilen eşyayı taşımak için sadece kendi taşıtları mı kullanılmaktadır ?
1.1. Yanıt “hayır” ise, üçüncü taraflarca taşınan eşyanın oranı nedir ? % ... ve % ... arasında.
1.2. 1.1.’de belirtilen işlemler, yüksek güvenlik derecesini sağlayan kontratlar kapsamında gerçekleştirilmekte midir?
 
2. Eşyayı kendi hesabına (örneğin, firmanın bağlantıları arasında) mı taşımaktadır ?
2.1. Taşıyorsa, bunun işlemlerdeki oranı nedir ?
% ... ve % ... arasında.
 
3. Firmanın temel faaliyeti, sınır ötesi taşıma işlemlerini organize etmek ve gerçekleştirmek midir ?
3.1. Gerçekleştirmekte ise, bu faaliyetin niteliğini (yurtdışında bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri ve faaliyet noktaları) belirtiniz:
   
4. En yüksek olası güvenlik düzeyini sağlamak için yüksek riskli eşyanın taşınması ile ilgili özel önlemler alınmakta mıdır ?
4.1. Alınıyorsa, hangi önlemler ?
 

5. Firma, araç takip sistemi kullanmakta mıdır ?
5.1. Kullanmakta ise, ne tür araç takip sistemi ve kaç yıldır kullanıldığını belirtiniz:
 

6. Firmanın geçerli ISO sertifikası var mıdır?
6.1. Varsa hangi sertifika ve ne zamana kadar geçerli olduğunu belirtiniz:
ISO - ........................, ...........................’e kadar geçerlidir.
 
7. Firma, yüksek güvenlik standartlarına uygun hizmet sunan taşıyıcıya sözleşme ile bağlı bir aracı kullanmakta mıdır ?
7.1. Kullanmakta ise, kaç yıldır ve hangi aracı kullandığını belirtiniz:
 
 

8. Firma, uzun süreli sözleşmeye bağlı ve yüksek güvenlik standartlarına uygun hizmet sunan taşıyıcı kullanmakta mıdır ?
8.1. Kullanmakta ise, kaç yıldır ve hangi taşıyıcıyı kullandığını belirtiniz:
 
 
 

Açıklamalar:    
 
 
 

Evet        Hayır
 
 
 
Evet        Hayır
 
 
Evet        Hayır
 
 
 
Evet        Hayır
 
 
 
 
 
Evet        Hayır
 
 
 
Evet        Hayır
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
 
 
 
Evet        Hayır
 
 
 
d)           Mali kaynaklar:
 
1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartları taşıyan ve bağımsız denetim yetkisi verilen bağımsız denetçi tarafından firmanın son üç yılı esas alınmak üzere mali tabloları incelenerek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Denetim İlke ve Kuralları ile Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre hazırlanan ve referans tutarın beş katını karşılayacak kadar öz sermayesinin bulunduğunu gösteren rapor ile yükümlülüklerini karşılayacak yeterli mali kaynağa sahip olduğunu gösteren rapor var mıdır ?
 
Açıklamalar:  
 
 
 
 
 
 
 
Evet          Hayır
 
 
5.         Başvuru sahibinin yükümlülükleri
 
a.             İznin verilmesinden sonra doğan ve bu başvuru veya izni etkileyebilecek tüm durumların yetkili makamlara bildirilmesi.
b.             Kapsamlı teminat kapsamında yapılacak tüm transit işlemlerine ilişkin kayıtların tutulması ve referans tutarın kullanılmasının izlenmesi.
c.             Referans tutarın aşılması durumunda izin makamının yazılı olarak bilgilendirilmesi.
         Not: Önceki 5 gün içinde başlatılan transit işlemlerine ilişkin ödenmesi gereken verginin referans tutardan fazla olması durumunda, referans tutarın aşıldığı kabul edilir. Ödenmesi gereken gümrük vergilerinin tutarını yansıtan maktu oranlar (örneğin, eşya kıymetinin % 10’u), riskli eşya durumu hariç hesaplamalarda kullanılabilir.
         Riskli eşya ile ilgili kontrolleri ve araştırma usulünü kolaylaştırmak için ilgili tarafa alternatif kanıt (örneğin, transit refakat belgesinin varış idaresince onaylı bir örneği) sunan bir belgeyi varış idaresinden istenmesi ve bu nüshanın saklanması önerilir.
d.             Her yıl Ocak ayı sonuna kadar en az bir haftalık sürede gerçekleştirilen transit işlemleri adedinin izin makamına bildirilmesi ve her bir transit işlemi için en azından eşya tanımı, ağırlığı ve kıymetine ilişkin bilgilerin sunulması.
e.             İzin makamının kontrol etmek için talep etmesi halinde, kendi kayıtları ile ilgili belgelerin derhal sunulması.  
 
6.      Çeşitli hükümler
 
a)            Teminat belgesinin alınması üzerine talep edilen teminat sertifikası adedi: ........... Bu sertifikaların iki yılda bir uzatılması veya yenilenmesi veya teminat iptal veya fesh edildiğinde derhal iade edilmesi gerekmektedir.
b)            Firmanın ticaret sicilindeki kaydının onaylı bir fotokopisi ile yukarıdaki bilgileri kanıtlayan belgelerin aslı veya onaylı fotokopisi bu başvuruya eklidir.
 
Yukarıdaki belgelerin doğru olduğunu ve ekli belgelerin gerçek olduğunun teyidi
 
Yer ve tarih: .............................
 
 
...........................................................
(Mühür, imza ve ad ve soyad)
 
 
Not:
-               Bu başvuruda verilen bilgiler, izin makamınca gizli olarak işlem görür.
-               Bu başvurunun yapılmasından sonra iznin verilip verilemeyeceği izin makamı tarafından bildirilir.
-               Doğru olarak doldurulmuş teminat belgesi alındığında, izin ve talep edilen sayıda teminat sertifikası gönderilir.
 
 
Eklenecek belgeler:
 
 
 
 
 


[1] Referans tutar, asıl sorumlunun en az bir haftalık sürede transit rejimine tabi tuttuğu eşya ile ilgili olarak doğabileceği hesaplanan gümrük vergilerinin tutarıdır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304018 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304018 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?