Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-45

07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile değişik                      EK 45

İlk Şekli İçin TIKLAYIN....

BİREYSEL TEMİNAT BELGESİ İZLEME ÇİZELGESİ

 

Kefil       :                                           Teminat Tutarı :

Asıl Sorumlu             :

 

Tarih

Transit Beyannamesi

Tescil Tarihi/No

Teminat Tutarı

Memurun Adı

ve İmzası

Kullanılan

İbra Edilen

Kullanılan/ İbra Edilen

Kullanılabilir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EK 45
 
266 ve 267 nci MADDEDE BELİRTİLEN ÖLÇÜTLER
 
Ölçüt
Açıklamalar
1)      Yeterli deneyim
 
Yeterli deneyim kanıtı, bir indirimin talep edilmesinden önce aşağıdaki sürelerden birinde asıl sorumlu olarak transit rejiminin doğru kullanımı ile sağlanır:
—      273 üncü madde üçüncü fıkra a bendi ve 274 üncü madde birinci fıkranın uygulanması için bir yıl,
—      273 üncü madde üçüncü fıkra b bendi ve 274 üncü madde ikinci fıkranın a bendinin uygulanması için iki yıl,
—      273 üncü madde dördüncü fıkra ve 274 üncü madde ikinci fıkranın b bendinin uygulanması için üç yıl.
Bu süreler, transit beyanı sunmak için veri işleme yöntemleri kullanan başvuru sahipleri için bir yıl indirilir.   
Yeterli deneyimin belirlenmesindeasıl sorumlunun:
- bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde en az 2.500 transit beyannamesi kapsamı ve her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle gümrük vergilerinin toplamı asgari 30 milyonTürk Lirası tutarında olmak üzere eşya transit etmesi veya
- bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı takvim yılı içinde asgari 5.000 transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil) eşya transit etmesi ve
- 272 nci maddenin on birinci fıkrasında belirtilen referans tutarı düzenli izleyip izlemediği dikkate alınır.
2)      Yetkili makamlarla çok yakın işbirliği
 
Yetkili makamlarla çok yakın işbirliğinin belirlenmesinde, hukuki koşullara veya izinde öngörülen yükümlülüklere uyulması yeterli sayılmaz. Asıl sorumlu, yetkili makamların etkili kontroller gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir şekilde kayıtlarını tutar ve özellikle referans tutarın izlenmesi konusunda olmak üzere yetkili makamların önerileri doğrultusunda özel önlemleri alır.  Bu bağlamda:
- bir önceki takvim yılı ve başvurunun yapıldığı takvim yılı itibariyle işlem gören beyanname sayısının % 1’ini aşan ve asgari 2 defadan fazla sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle ceza uygulanıp uygulanmadığına,
- bir önceki takvim yılı ve başvurunun yapıldığı takvim yılı itibariyle işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşan ve asgari 5 defadan fazla sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanıp uygulanmadığına,
- ödenmemiş her hangi bir gümrük vergileri ve ceza borcu bulunup bulunmadığına,
- transit beyanının veri işleme yöntemleri ile sunulup sunulmadığına ve
- rejimin sonlandırılmasına ilişkin alternatif kanıt istenmesi halinde, bu alternatif kanıtın en kısa sürede sunulup sunulmadığına
bakılır. Ayrıca, zorunlu olmamasına rağmen:
- transit beyannamesindeki eşyaya ilişkin ek bilgi sağlayıp sağlamadığı,
- kapsamlı teminatın belirli tür eşya ile sınırlanıp sınırlandırılmadığı,
- beyanının daima aynı gümrük idaresine sunulup sunulmadığı
 dikkate alınır.
3)      Taşıma işlemlerini yönetim altında bulundurma
 
Asılsorumlu, taşımacının işlemlerinde yüksek güvenirlik derecesini kanıtlamak suretiyle, taşıma işlemlerini yönetimi altında bulundurduğunu kanıtlar. Bu amaçla:
- taşıma işlemini kendisinin geçekleştirip gerçekleştirmediğine,
- temel faaliyetinin sınır ötesi taşıma işlemlerini organize etmek ve gerçekleştirmek olup olmadığına,
- araç takip sistemi kullanıp kullanmadığına ve
- ISO belgesinin bulunup bulunmadığına
bakılır. Ayrıca, kendi araçları dışında araçlar kullanmakta ise:
- yüksek güvenlik standartlarına uygun hizmet sunan taşıyıcıya sözleşme ile bağlı bir aracı kullanıp kullanmadığı ve 
- uzun süreli sözleşmeye bağlı ve yüksek güvenlik standartlarına uygun hizmet sunan taşıyıcı kullanıp kullanmadığı
dikkate alınır.
 
4)      Yükümlülükleri karşılayacak yeterli mali kaynak
 
Asılsorumlu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartları taşıyan ve bağımsız denetim yetkisi verilen bağımsız denetçi tarafından firmanın son üç yılı esas alınmak üzere mali tabloları incelenerek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Denetim İlke ve Kuralları ile Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre hazırlanan ve referans tutarın beş katını karşılayacak kadar öz sermayesinin bulunduğunu gösteren rapor ile yükümlülüklerini karşılayacak yeterli mali kaynağa sahip olduğunu kanıtlar.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266397 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266397 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?