Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-46

 İlk Şeklini Görmek İçin TIKLAYIN.....

07.02.2013-28552 Resmi Gazete ile değişik               EK 46

 

HAVAYOLU İZNİ

 

İzin konusu

 

(1)        ................................................................................................................havayolu şirketine, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 111 / 112’ye uygun olarak basitleştirilmiş usulü uygulama izni verilmiştir.

 

Kapsam

 

(2)        Basitleştirilmiş usul, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 111 / 112’ye uygun olarak havayolu şirketinin havayolu ile taşıdığı eşyanın taşınmasını kapsar.

 

Sevkiyat için gerekli belgeler

 

(3)        Ortak transit rejiminin Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 111 / 112 kapsamında zorunlu olması halinde, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi EK 9’un Ek 3’ünde belirtilen bilgileri içeren manifesto, aşağıdaki onayları içermesi koşuluyla transit / ortak transit beyannamesi olarak kullanılır:

–                eşyayı taşıyan havayolu şirketinin adı,

–                uçuş numarası,

–                uçuş tarihi ve

–                yükleme havaliman(lar)ı ve boşaltma havaliman(lar)ının adı.

 

Manifestodaki her sevkiyat için aşağıdaki bilgiler yer alır:

–                hava konşimentosu numarası,

–                kap adedi,

–                eşyanın özet tanımı veya uygun olduğunda, genellikle kısaltılmış olarak “birleştirilmiş” deyimi ve

–                brüt ağırlık.

 

Havayolu şirketi ayrıca aşağıdaki bilgileri de belirtebilir:

–                hareket havalimanı ve

–                varış havalimanı.

 

Yükleme havalimanında usul (Hareket idaresi)

 

(4)        Havayolu şirketi, ticari kayıtlarında tüm sevkiyatın statüsünü (T1) kaydeder ve gruplandırılmış sevkiyat için “birleştirilmiş” kaydedilmedikçe manifestoda her sevkiyatın statüsünü gösterir.

 

Bir sevkiyatın düzenli bir T belgesi, TIR Karnesi, ATA Karnesi veya NATO Form 302 ile halihazırda kapsanması halinde, havayolu şirketi manifestoya TD kodunu (transit belgesi için kullanılan) yazar. Böyle durumlarda, T belgesinin türü, sayısı, tarihi ve hareket idaresi, ilgili hava konşimentosunda gösterilir.

 

Sevkiyatın ayniyeti, her sevkiyata havayolu şirketi tarafından takılan ve üzerinde hava konşimentosu sayısı bulunan etiket ile sağlanır. Sevkiyatın yük birimi oluşturması halinde, yük biriminin sayısı belirtilir.

 

Manifesto/transit belgesinin tescil sayısı, en azından manifestoda gösterilen uçuş numarasını ve uçuş tarihini kapsar.

 

Manifestoda gösterilen sevkiyatı taşıyan havayolu şirketi, taşıma işlemleri için asıl sorumlu olur.

 

Talep üzerine havayolu şirketi, veri değişim işlemi sırasında yapılmaması halinde, yükleme havalimanında yetkili makamlara veri değişim manifestosunun bir çıktısını sunar. Kontrol amacıyla manifestoda sıralanan sevkiyatlara ilişkin hava konşimentoları, bu makamların kullanımına sunulur.

 

 

 

 

 

Boşaltma havalimanında usul (varış idaresi)

 

(5)        Veri değişimi teknolojisi ile sunulan yükleme havalimanındaki manifesto, boşaltma havalimanındaki manifesto olur.

 

Basitleştirilmiş transit usulü veri değişimi manifestosu, boşaltma havalimanındaki yetkili makamların kullanımına sunulduğunda ve manifestoda yer alan sevkiyat bu makamlara sunulduğunda ibra edilir.

 

Veri değişimi manifestosunun çıktısı, veri değişimi işlemi sırasında yapılmaması halinde, boşaltma havalimanındaki yetkili makamlara talep üzerine sunulur. Bu makamlar, manifestoda yer alan sevkiyata ilişkin hava konşimentolarını görmek isteyebilir.

 

Usulsüzlükler/farklılıklar

 

(6)        Havayolu şirketi, her türlü usulsüzlük ve farklılıkları yükleme ve boşaltma havalimanlarındaki yetkili makamlara bildirir. Aynı zamanda usulsüzlük ve farklılıkları açıklamada yükleme ve boşaltma havalimanlarındaki yetkili makamlar ile işbirliği yapmalıdır.

 

Yükleme havalimanında manifestoya kaydedilmesine rağmen, belirlenen boşaltma havalimanına taşınmayan sevkıyatlara ilişkin usulsüzlük ve farklılıklar için havayolu şirketi tarafından yükleme havalimanındaki yetkili makamlarla işbirliği içinde açıklama yapılır.

 

Boşaltma havalimanına tamamen veya kısmen giden sevkiyatlara ilişkin usulsüzlük ve farklılıklar, boşaltma havalimanındaki yetkili makamlar tarafından gerekli önlemleri alacak olan yükleme havalimanındaki yetkili makamlara ilk fırsatta bildirilmelidir.

 

Havayolu şirketinin sorumlulukları

 

(7)        Havayolu şirketi, basitleştirilmiş transit usulünü uygulama niyetini uluslararası gümrük havalimanlarındaki yerel gümrük idarelerine yeterince önceden bildirmekle yükümlüdür.

 

Havayolu şirketi ayrıca:

–                yetkili makamların hareket ve varışta işlemleri kontrol etmesini mümkün kılan uygun kayıtları tutar,

–                tüm ilgili kayıtları yetkili makamların kullanımına sunar ve

–                yükümlülüklerini karşılamak ve tüm farklılık ve usulsüzlükleri açıklamak ve çözmek için yetkili makamlara karşı tamamen sorumlu olmayı üstlenir.

 

Nihai hükümler

 

(8)        Bu izin, havayolu şirketinin hareket ve varıştaki zorunlu işlemlerini yerine getirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

İzin .................tarihinde yürürlüğe girer.

 

Basitleştirilmiş transit usulü veya izin verme koşullarını düzenleyen hükümlerin ağır ve mükerrer ihlali durumunda, izin, askıya alınır veya iptal edilir.

 

 

Havayolu şirketi adına

Yetkili makam adına

 

 

Tarih ..........................

Tarih ..........................

 

 

 

İmza ..........................

İmza ..........................

 

 

EK 46
 
266 NCI  MADDE ALTINCI FIKRA UYGULAMASI
 
Kapsamlı teminatın veya indirilmiş tutarda kapsamlı teminatın
kullanılmasının geçici olarak yasaklanması
 
1.       Kapsamlı teminatın veya indirilmiş tutarda kapsamlı teminatın kullanılmasının geçici olarak yasaklanabildiği durumlar
 
1.1.    İndirilmiş tutarda kapsamlı teminatın kullanılmasının geçici olarak yasaklanması
 
266 ncı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ‘özel haller’: Birden fazla asıl sorumluyu kapsayan ve rejimin düzgün işlemesini riske sokan önemli sayıda olaylarda, 263 veya  270 inci maddelerin uygulanmasına rağmen, 267 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen indirilmiş tutarda kapsamlı teminatın, riskli her hangi bir eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartıldığında, doğacak gümrük vergilerinin öngörülen süre sınırı içinde ödenmesi için yeterli olmadığının tespit edildiği bir durum anlamına gelir.
 
1.2.    Kapsamlı teminatın kullanılmasının geçici olarak yasaklanması
 
267 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen ‘büyük ölçekli kaçakçılık’: 263 veya 270 inci maddeler ile uygun olduğunda 267 nci maddenin beşinci fıkrasının uygulanmasına rağmen, 267 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kapsamlı teminatın riskli her hangi bir eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılması halinde, doğacak gümrük vergilerinin öngörülen süre sınırı içinde ödenmesi için yeterli olmadığının tespit edildiği bir durum anlamına gelir. Bu bağlamda, özellikle bunların uluslararası organize suç faaliyetlerinden kaynaklanması halinde, çıkartılan eşya hacmi ve çıkarma halleri dikkate alınmalıdır.
 
2.       Kapsamlı teminatın veya indirilmiş tutarda kapsamlı teminatın kullanılmasının geçici olarak yasaklanmasına ilişkin karar almaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.
 
2.1.    Karar, on iki ay yürürlükte kalır. Bununla birlikte Gümrük Müsteşarlığı, bu kararın geçerlik süresinin uzatılmasına veya yürürlükten kaldırılmasına karar verebilir.
 
2.2.    Kapsamlı teminatın kullanılmasını yasaklayan kararlara tabi eşyayı kapsayan transit işlemlerine aşağıdaki önlemler uygulanır:
 
­-        En az 100 x 10 mm ölçüsünde ve kırmızı büyük harflerle basılmış “KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIŞTIR” ibaresi transit beyannamesinin tüm nüshalarına çapraz olarak yazılır:
 
-        Bu eşyanın, bir izinli alıcıya sunulması halinde, izinli alıcı eşyayı teslim almasını izleyen çalışma gününden geç olmamak üzere kendisinin bağlı bulunduğu varış idaresine transit refakat belgesini gönderir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266590 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266590 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?