Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-77 ve 77/A

31.03.2010-27538 Resmi Gazete ile eklenen Ek:77/B aşağıdadır.
EK:77/A   
          
EK 77
 
 
TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
 
 
 
……………………………………….Gümrük Müdürlüğü/Başmemurluğu/İdare Memurluğu’nda yapılan ………………………………………………konusu gümrük işlemi/her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen…………………………………………………………’dan tahsili gereken tutarın %20 fazlasıyla ……………………………………………….………..……………… TL’yi (yazıyla.......................................................................) gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hâle geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi teminatı veren .................................................................’nın kurumu temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.
 
Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.
 
 
  
 
       EK 77/A
 
 
BANKA TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
 
T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
                                                            ANKARA
 
 
 
 
Gümrük Müsteşarlığında yapılan götürü teminat konusu her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen ……………………………………………………………………….’dan tahsili gereken ………………………………………………. (yazıyla………………………………………………………………………..) AVRO/TL’ ni gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi, teminat veren …………………………………………………..’nın kurumu temsil ve ilzama yetkili mamurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.
 
Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.
EK:77-B
 
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA KULLANILACAK
İNDİRİMLİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
 
 
……………………………………….Gümrük Müdürlüğü/Başmemurluğu/İdare Memurluğu’nda yapılan ………………………………………………konusu gümrük işlemi/her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen…………………………………………………………’dan tahsili gereken ……………………………………………….………..……………… TL’yi (yazıyla.......................................................................) gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hâle geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi teminatı veren .................................................................’nın kurumu temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.
 
Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.”
 
 
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290682 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290682 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?