Gümrük Yönetmeliği (Yeni) Ek-82

Gümrük Yönetmeliği EK 82
KANUNUN 241 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI UYARINCA USULSÜZLÜK CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER
Sıra No
Konu
1
Yükümlünün gümrük idarelerinin istediği bilgileri verme yükümlülüğünden kaçınması.
2

72 nci maddede belirtilen taşıtların kontrolüne ilişkin hükümlere uyulmaması.

72 nci maddede belirtilen taşıtların kontrolüne ilişkin hükümlere uyulmaması.(30.04.2011-27920 Resmi Gazete ile değişen şekli)

3
Özet beyan iptali (yükümlünün hatasından kaynaklanması hali).
4
Beyanname iptali (yükümlünün hatasından kaynaklanması hali).
5
Beyannameye eklenmesi gereken belgelerin süresi içerisinde ibraz edilmemesi.
6
Navlun faturası veya sigorta poliçesinin beyan edilmemesi.
7
Faks fatura ile işlem yapılması halinde asıl faturanın beyannamenin tescil tarihinden itibaren 15 günlük sürede ibraz edilmemesi.
8
Gümrük beyannamesinin “İstatistiki Kıymet” kutusuna toplam fatura bedelinin ABD Doları cinsinden yazılmaması.
9
EUR.1, Form A, A.TR belgelerinin sonradan kontrol sonucunda mevcut olduklarının ancak beyanname ekinde olmadıklarının tespiti.
10
Yaygın Basitleştirilmiş Usul uygulamalarında süre ihlali.
11
Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında yürütülen işlemler hariç olmak üzere, beyanın kontrolü sonucunda Kanunun 234 üncü maddesinde bahsi geçen aykırılıkların vergi farkı yaratmaması veya %5’i aşmayan vergi farkı yaratması.(30.04.2011-27920 Resmi Gazete ile değişen şekli)
12
Varış gümrük idaresinde yapılan muayenede transit rejimine tabi eşyada bulunan eksikliğin yanlış veya eksik yüklemeden kaynaklandığının ispat edilmesi.
13
Varış gümrük idaresinde yapılan muayenede transit rejimine tabi eşyada fazlalık bulunması.
14
Transit beyannamesi kapsamında sevk edilen eşyanın varış gümrüğünde yapılan muayenesinde cins ve nevinin aynı miktarında fazlalık çıkması.
15
Mücbir sebepler ve zorunlu haller dışında TIR Karnesi ve transit beyannamesinde gümrük değişikliği.
16
İhracat işlemleri tamamlanmış transit eşyasının varış gümrük idaresinde yapılan muayenesinde miktar ve cinsinde %10'un altında kalan farklılık bulunması.
17
Antrepo rejimine ilişkin beyannamede eşyanın farklı bir G.T.İ.P de beyan edildiğinin tespiti.
18
Rafinerilerde yapılan yıl sonu muvazene işlemlerinde mücbir sebebe dayanmayan farklılık bulunması.
19
Dahilde İşleme İzni kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden sonra gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilmek suretiyle revize talebinde bulunulması.
20
Dahilde İşleme İzni taahhüt hesabının kapatılması başvurusu için öngörülen sürenin ihlali.
21
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem gören gümrük beyannamesi satır kodu ve/veya muafiyet kodu değişiklikleri(30.04.2011-27920 Resmi Gazete ile değişen şekli)
22
Dahilde İşleme İzin süresi bitiminden sonra ancak proje süresi içerisinde yapılan ek süre müracaatlarında izin süresinin proje süresine göre uzatılması.
23
Geçici ithalata konu eşyanın Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formunda belirtilen gümrük idaresinden farklı bir gümrük idaresinden ihracı.
24
Boş giriş yapan yabancı plakalı ticari araçların (TIR) sevk edildikleri gümrük idareleri dışından yük alarak işlem yaptırmaları.

(*3)"A.TR, EUR.1/EUR.MED, fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı ve Form A belgelerinin ilgili Bakanlar Kurulu kararı veya ilgili yönetmeliklerde yer alan hükümlere uygun olmayan şekilde düzenlenmiş olduklarının tespiti."(*3)02.12.2010-27773 Resmi Gazete ile değişen şekli)

25
Geçici ithal edilen ambalajlar için beyan yükümlülüğüne uyulmaması.
26
Geçici ihracat eşyasının, üç yıllık süre ile varsa gümrükçe verilen ek süreler bitiminde geri getirilmediğinin tespit edilmesi.
27
Geçici ihracatın süresini aşarak kesin ihracata dönüştürülmesi.
28
Gümrük Statü Belgesinde düzeltme yapılması.
29
Serbest bölgeye eşya girişinde bilgilerin envanter defterlerine süresi içerisinde işlenmemesi.
30
İhracat hükmünde teslim edilen akaryakıt ve kumanya için düzenlenen gümrük beyannamesinin öngörülen süreyi aşarak verilmesi.
31
Gümrük müşavir yardımcılarının ayrılış bildirimlerinin öngörülen sürede yapılmaması.
32

Gümrük müşavirlerinin şahıslarına ve şirketlerine ait bildirimlerin öngörülen sürede yapılmaması.

Gümrük müşavirlerinin şahıslarına ve şirketlerine ait bildirimlerin öngörülen sürede yapılmaması.(30.04.2011-27920 Resmi Gazete ile değişen şekli)

33
Firma dosyası değişikliği ve diğer haller için öngörülen beyanların süresinde yapılmaması.
34
Götürü teminattan yararlanma yükümlülüklerinin süresi içinde yerine getirilmemesi.
35
Götürü teminattan yararlanan yükümlülerin süresi içinde teminatını güncellenmemesi.
41

Yolcu beraberi eşya muafiyetinin uygulanmasında limit fazlası eşya getirilmesi”(30.04.2011-27920 Resmi Gazete ile eklenmiştir.)

42

“Antrepo, geçici depolama yerleri ve gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlere alınan eşyanın düzenli ve sayılabilecek şekilde depolanmaması.”(15.05.2013-28648 R.G.ile değişik)

43 Varış bildiriminin, taşıma aracının eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaşmasından sonraki altı saatten daha sonra verilmesi. (31.03.2012-28250 R.G.ile eklenmiştir)
44 Çıkış bildiriminin, taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesinden sonra verilmesi. (31.03.2012-28250 R.G.ile eklenmiştir)
45 Özet beyanın Ek-10'a uygun olarak doldurulmaması.
46 Varış bildiriminin, öncesinde verilmiş olan özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içermemesi.(31.03.2012-28250 R.G.ile eklenmiştir)
47 Çıkış bildiriminin, öncesinde verilmiş olan gümrük beyannamesi, beyanname yerine geçen belge veya özet beyanın tespiti için gereken bilgileri içermemesi. (31.03.2012-28250 R.G.ile eklenmiştir)

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268479 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268479 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?