Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.05.2014-29006 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 21.05.2014-29006 Resmi Gazete

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesine aşağıdaki on birinci fıkra eklenmiştir.

“(11) Birinci fıkranın (d), (e) ve (f) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeşil hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler adına tescil edilen gümrük beyannameleri ile mavi hattan yararlanma hakkı bulunan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler adına tescil edilen ihracat beyannamelerinin 44 nolu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir. Muayene türü yeşil hat olarak belirlenen gümrük beyannameleri ile muayene türü mavi hat olarak belirlenen ihracat beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, muayene türü sarı veya kırmızı hat olarak belirlenen beyannameler, 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 149 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde, mavi hat ibaresinden sonra gelen “yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 224 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan izinli gönderici statüsü ibaresinden sonra gelmek üzere “ve izinli alıcı statüsü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici altıncı madde eklenmiştir.

A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsünün yürürlükten kaldırılması

GEÇİCİ MADDE 6 (1) Bu Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında düzenlenmiş olan tüm A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri 1/1/2017 tarihi itibariyle geri alınır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine ilişkin yeni başvuru talepleri reddedilir. 1/1/2017 tarihinden önce geçerlilik süresi dolan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine ilişkin güncelleme talepleri belge geçerlilik tarihi en geç 1/1/2017 olacak şekilde kabul edilir.”

MADDE 7 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304082 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304082 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?