Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)tan: 30.04.2011-27920 Resmi Gazete

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             (1) 205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin uygulanmaması için eşyanın önlem uygulanan ülke menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir.

             MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             (1) Yolcu beraberi eşya ambarına alınan eşya için görevli memur tarafından doldurularak bu memur ve eşya sahibi tarafından imzalanan ve gümrük idaresinin resmi mührünü taşıyan bir alındı makbuzu yolcuya verilir. Eşya bu alındıya dayanılarak elektronik ortamda kayda alınır. Bu kayıtta, yolcunun ismi ve soyadı ile kendisine verilen alındının numarası da yer alır. Ambar bekleme süresi içerisinde yolcular tarafından yurtdışına gönderilmek istenilen eşyanın işlemleri alındı makbuzu üzerinden yürütülür. Yolcu beraberi eşya ambarından eşya çıkarılması işlemleri, geçici depolama yerlerinden eşya çıkarılması hükümlerine tabidir.

             MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinden sonra gelmek üzere  aşağıdaki 98/A maddesi eklenmiştir.

             Cebri icra yoluyla satış

             MADDE 98/A (1) Geçici depolama yerleri ile gümrük antrepolarında bulunan ve henüz gümrük işlemleri bitirilmemiş eşyanın cebr-i icra yoluyla satılması halinde, eşyanın tabi tutulacağı rejime ilişkin gümrük, dış ticaret ve sair mevzuattan kaynaklanan tüm yükümlülükler eşyayı satın alan kişi tarafından yerine getirilir. Bu yükümlülükler yerine getirilmeden eşyanın cebr-i icra kararına istinaden teslim alınmasına izin verilmez.

             MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 150 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ilk üç günü içinde ibaresi yirmi altıncı günü akşamına kadar olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             c) Mavi hat; yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya Müsteşarlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin yararlandığı, eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır.

             MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 184 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             Mavi hata ilişkin düzenleme yetkisi

             MADDE 184 (1) Müsteşarlık, mavi hattan yararlanmaya ilişkin koşulları belirlemeye, bu hakkın kullanımına, askıya alınmasına ve geri alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

             MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 196 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             (6) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşyanın yükümlüsünün Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip olması halinde, tahlil sonuçları alınmadan eşya teslim edilir. Tahlil sonucunun beyana aykırı çıkması halinde, sistem üzerinde beyannameye meşruhat düşülür ve vergilerin yeniden hesaplanmasını gerektirir bir durum olması halinde tahakkuku yeni duruma göre yapılır.

             MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 223 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             (1) Transit rejimine tabi eşyanın ihbar ile özel durumlar dışında mühürlerin sağlam olup olmadığı veya kapların açılmış olup olmadığı tespit edilerek ve gerektiğinde mühür altına alınmak suretiyle varış gümrük idaresine sevk edilmesi esastır. Sistem tarafından eşyanın muayeneye sevk edilmesi halinde, bu belirleme doğrultusunda muayene işlemi gerçekleştirilir. Her durumda, mühürlerin sağlam olmadığı veya kapların açılmış olduğu şüphesi oluşursa eşyanın tam muayenesi yapılır. Bu madde uyarınca yapılacak muayene 180 ila 196 ncı madde hükümlerine göre yapılır.

             MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 461 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             (5) Birinci fıkra uyarınca tespit olunan vergiler, posta idaresince de tahsil edilebilir. Bu durumda, 462 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca işlem yapılır.

             MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 493 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             (2) Takip edilebilir olması halinde söz konusu teminat diğer gümrük idarelerinde de geçerlidir.

             MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 520 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             (5) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen lisans, antrepo açma ve işletme izin belgesinin düzenlemesinden sonra ibraz edilebilir. Ancak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunabilmek için gerekli lisans ibraz edilmeden antrepoya eşya alınmasına izin verilmez.

             (6) Antrepo izin başvurularında, sadece transit rejimi kapsamında eşya almak üzere faaliyette bulunulacağının belirtilmesi halinde birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen lisans aranmaz.

             MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 588 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 210 uncu ibaresi 203 üncü” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 15 Aynı Yönetmeliğe, Ek-6nın 22 numaralı satırında yer alan y8473.30.20 ibaresinden sonra gelmek üzere y8443.99.10, y8517.70.90, y8542.31.10, y8542.32.10, y8542.39, y8529.90.20, y8443.99.10, y8542.31.10, y8542.32.10, y8542.39.10 ve 30 numaralı satırında yer alan y8548.90.20 ibaresinden sonra gelmek üzere y8542.31.90, y8542.32.90, y8542.39.90 ibareleri eklenmiştir.

             MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin;

             a) Ek-14’ünün 10 numaralı eki, Ek-1deki şekilde,

             b) Ek-33’ü Ek-2deki şekilde,

             c) Ek-36sı Ek-3teki şekilde,

             ç) Ek-40’ı Ek-4teki şekilde

             değiştirilmiştir.

             MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin Ek-82sinin 2, 11, 21 ve 32 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 7 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmış ve aynı eke aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

2

72 nci maddede belirtilen taşıtların kontrolüne ilişkin hükümlere uyulmaması.

11

Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında yürütülen işlemler hariç olmak üzere, beyanın kontrolü sonucunda Kanunun 234 üncü maddesinde bahsi geçen aykırılıkların vergi farkı yaratmaması veya %5’i aşmayan vergi farkı yaratması.

21

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem gören gümrük beyannamesi satır kodu ve/veya muafiyet kodu değişiklikleri.

32

Gümrük müşavirlerinin şahıslarına ve şirketlerine ait bildirimlerin öngörülen sürede yapılmaması.

 

41

Yolcu beraberi eşya muafiyetinin uygulanmasında limit fazlası eşya getirilmesi”

 

42

Antrepoya alınan eşyanın düzenli ve sayılabilecek şekilde depolanmaması.

             MADDE 18 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 19 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2009

27369 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

31/3/2010

27538

2

2/7/2010

27629

3

2/12/2010

27773

4

31/12/2010

27802

5

26/3/2011

27886

 

 

EK-1

“(Ek 10)

TESLİM ŞEKLİNE İLİŞKİN KODLAR

20 (Birinci ve ikinci alt-bölümler) no.lu kutu :

 

Birinci alt-bölüm

İkinci alt-bölüm

Kod

Anlam 

Teslim yerinin adı

EXW

Satıcının işyerinde (atölye, fabrika, antrepo ...) teslim

Yer adı

FCA

Taşıyıcıya teslim

Yer adı

FAS

Gemi bordasında teslim

Sevk limanının adı

FOB

Gemi güvertesinde teslim

Sevk limanının adı

CFR

Eşya bedeli ve navlun (C&F)

Varış limanının adı

CIF

Eşya bedeli, sigorta ve navlun

Varış limanının adı

CPT

Navlun ödenmiş olarak teslim

Varış yerinin adı

CIP

Eşya bedeli, sigorta ve navlun ödenmiş olarak teslim

Varış yerinin adı

DAT

Terminalde teslim

Varış limanı veya yerinde belirlenen terminalin adı

DAP

Belirlenen yerde teslim

Varış yerinin adı

DDP

Vergisi ödenmiş olarak teslim

Varış yerinin adı

XXX

Yukarıdakiler hariç teslim şartları

Sözleşmede yer alan teslim şartlarının açıklanması

 

EK-2

EK-33”

RİSKLİ EŞYA

Armonize Sistem Kodu

Eşya Tanımı

0207 12

0207 14

01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (dondurulmuş),

1701 11

1701 12

1701 91

1701 99

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)

 

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 60

2208 70

2208 90

Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

2402.10

2402 20

2403 10

 

4813

 

5601.22.10.00.11

Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

Tütün içeren sigaralar

İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)

'Sigara kağıdı (ölçüsüne göre kesilmiş, defter veya boru haline getirilmiş olsun olmasın:”

Sigara filtresi

27 nci faslın tamamı (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç)

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar (taş kömürü, taşkömüründen elde edilen briketler, toprak ve benzeri katı yakıtlar; linyit; turb; taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen kok ve semikok, kami kömürü; havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar ve elektrik enerjisi hariç)

1801 00

Kakao, dane ve kırıkları

0901

0902

0903

Kahve, çay ve Paraguay çayı

 

0802 11

0802 12

0802 31

0802 32

0803 00

Badem, ceviz, muz

8517 12

8519 81

8521

8528

8471

8473.30

Cep telefonu, ses ve görüntü oynatıcıları, bilgisayar ve yedek parçaları

 

 

EK-3

EK-36”

TRANSİT REJİMİ

TEMİNAT MEKTUBU

(BİREYSEL TEMİNAT)

 

Bu belge ile ..………..............................................……Gümrük Müdürlüğünde (teminat idaresi) asıl sorumlu...............................................................................................................................’nun .........………...........................................Gümrük Müdürlüğünden (hareket idaresi) ..................... ......................…………………………Gümrük Müdürlüğüne (varış idaresi) kadar transit rejimine tabi tuttuğu aşağıda tanımlanan eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri için tahakkuk ettirilen, .....…………....................……………………......…................................…......................(yazıyla ........................................................................................................................................................) TL’yi gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile ödeyeceğimizi teminatı veren ............................................................................. kurum temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

 

            İşbu Teminat Mektubu kesin ve süresizdir.

 

             Eşyanın tanımı:

             …………...............…………………….....…..…..............................................…..........................

 

Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergilerinin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder. Ancak teminat mektubunun iadesi ile bankanın yükümlülükleri sona erer.

           

 

......................................

İmza- Ad Soyadı)

.......................................

İmza- Ad Soyadı)

 

           

                                                                                                                                                                                                                          

 

            Teminat idaresi tarafından kabul

 

             Bu teminat mektubu, .............................……..............................Gümrük Müdürlüğünde (teminat idaresi)   ....................................  tarih ve .................................... sayılı transit beyannamesi kapsamında geçerli transit işlemini kapsamak üzere, .................................... tarihinde kabul edilmiştir.

                              

 

..................................................................................................................

“(Mühür ve imza)

 

 

 

EK-4

EK-40”

TRANSİT REJİMİ

 

TEMİNA

T MEKTUBU

(KAPSAMLI TEMİNAT)

 

 

Bu belge ile Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünde (teminat idaresi) asıl sorumlu .................................................................................................................nun transit rejimine tabi tuttuğu eşyanın transit rejiminden usulsüz olarak çıkarılması veya eşya transit rejiminden usulsüz olarak çıkartılmamakla birlikte, transit rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya eşyanın transit rejimine tabi tutulmasına ilişkin herhangi bir koşula uyulmaması nedenleri ile yükümlülüğün doğması halinde, gümrük vergileri için tahakkuk ettirilen, referans tutarın %100 / % 50 / %30 / %1’i olan.............................................................................................................................................(yazıyla .....................................................................................................................) TL’na kadar gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde teminatın kabulü tarihinden itibaren paranın gümrük kasasına yatırıldığı tarihe kadar geçecek günlere ait kanuni faiz ve gecikme zamları ile ödeyeceğimizi teminatı veren ............................................................................. kurum temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

 

            İşbu Teminat Mektubu kesin ve süresizdir.

 

   Bu taahhüt, teminat idaresince kabul tarihinden itibaren geçerli olur. Aşağıdaki imzaların sahibi, bu taahhütle kapsanan ve teminatın iptal ve feshinin yürürlüğe girmesinden önce başlamış transit işlemi sırasında ortaya çıkan gümrük vergilerinin ödenmesinden, ödeme talebi bu tarihten sonra yapılsa dahi, sorumlu olmaya devam eder. Ancak teminat mektubunun iadesi ile bankanın yükümlülükleri sona erer.

           

......................................

İmza- Ad Soyadı)

.......................................

İmza- Ad Soyadı)

 

 

             Teminat idaresi tarafından kabul

 

             Bu teminat mektubu, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü (teminat idaresi) tarafından .................................. tarihinde kabul edilmiştir.

 

 

..................................................................................................................

“(Mühür ve imza)

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586095 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586095 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?