Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)tan: 23.05.2011-27942 Resmi Gazete

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan kaçakçılık mevzuatına göre kovuşturma ibaresi, kaçakçılıkla mücadele mevzuatına göre işlem olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 247 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan kaçakçılık kovuşturması yapılır ve eşya kovuşturma sonucuna kadar alıkonulur. ibaresi, kaçakçılıkla mücadele mevzuatına göre işlem yapılır ve eşya ile ilgili 5607 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi tatbik edilir. olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 330 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             (1) Gümrük antrepolarına;

             a) Serbest dolaşıma girmemiş eşya, ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmadan,

             b) Gümrük antreposuna konulması halinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilen serbest dolaşımda bulunan eşya,

             konulabilir. Serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması durumunda söz konusu  eşyanın ihraç edilmesi veya gümrükçe onaylanmış diğer bir işlem ya da kullanıma tabi tutulması zorunludur. Ancak eşyanın ihracının veya gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulmasının mümkün olmadığı hallerde bir takvim yılında beş defayı geçmemek üzere yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya gümrük memuru gözetiminde eşyanın antrepodan çıkartılmasına izin verilerek beyanname iptal edilir.

             MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 334 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gümrük antrepolarında ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 335 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             (2) 334 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, antrepo işletme izninde veya E tipi antrepoda rejimden yararlanılmasına ilişkin izinde, yapılacak elleçleme işlemleri gösterilebilir.

             (3) Antrepo işletme izin belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği durumlarda  izin belgesine; elleçlemeye konu eşya ile ilgili olarak eşyanın mahiyeti, cinsi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile ilgili bilgileri içeren liste eklenir. Bu durumda, antrepoda veya geçici çıkış yapılmak suretiyle antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme işlemlerinde; ilgili antrepo beyannamesi hakkında denetleyici gümrük idaresine bilgi verilmesi yeterli olup ayrıca elleçleme izni alınması gerekmez.

             (4) Antrepodan elleçleme işlemi için geçici çıkan eşyanın gümrükçe onaylanmış işleme tabi tutulması halinde eşyanın antrepoya getirilmesi zorunlu olmayıp bulunduğu yerde muayeneye arz edilmesi mümkündür.

             (5) Elleçleme yapılmak üzere geçici çıkışı yapılan eşyanın antrepo beyannamesine uygunluğu, miktarı ve ayniyat tespiti Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri veya Gümrük Memurunca yapılır.

             (6) Antrepolarda veya geçici çıkış yapılmak suretiyle gerçekleştirilecek elleçleme işlemlerinden sadece antrepo rejimine tabi eşya faydalanabilir.

             (7) Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçleme işlemine tabi tutulması halinde üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapıldıktan sonra CIF değeri belirlenerek, bunun İthalat Rejim Kararı eki listelerdeki Diğer Ülkeler sütunundaki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılır. Bu işlemler Tespit ve Tahakkuk Kağıdı üzerinden yürütülür. Muayene ile görevli memurun tespit ve tahakkuk işlemini tamamlamasından sonra hesaplanan gümrük vergisi tutarı gümrük saymanlığına veya mutemetliğine yatırılır. Gümrük vezne alındısının ibrazı üzerine A.TR Dolaşım Belgesi, gümrük idaresi tarafından 432 nci madde çerçevesinde vize edilir.

             MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 338 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son iki cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 514 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kovuşturma ibaresi, işlem olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 538 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan cezai kovuşturma ibaresi, gerekli yasal işlem olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 539 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kaçakçılık mevzuatına göre ibaresi, kaçakçılıkla mücadele mevzuatına göre; aynı fıkrada yer alan kovuşturma da ibaresi, işlem de olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 579 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan kovuşturma yapılıp yapılmayacağını, yetkili bir organ tarafından kovuşturmaya başlanıp başlanmadığını” ibaresi, işlem yapılıp yapılmayacağını” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin Ek 63’üne aşağıdaki madde eklenmiştir.

             19. Serbest dolaşımda bulunan eşya ile serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın aynı kap içinde paketlenmesi.

             MADDE 12 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 13 Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2009

27369 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

31/3/2010

27358

2

2/7/2010

27629

3

2/12/2010

27773

4

31/12/2010

27802

5

26/3/2011

27886

6

30/4/2011

27920

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878294 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878294 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?