E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15370020 Ziyaretçi

Gümrükler Gen. Müd.nün İthalat Rejimi ile ilgili 17.10.2008 tarihli 24409 sayılı tasarruflu yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İthalat Rejimi ile ilgili 17.10.2008 tarihli 24409 sayılı tasarruflu yazısı

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.17.521.5916

Konu : Beyanname İstem Süreci

17.10.2008 / 24409

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Müsteşarlığımıza intikal eden bilgilerden, Müsteşarlığımız denetim elemanları tarafından, incelemeye esas olmak üzere, gümrük müdürlüklerinden beyannamelerin 2 nci nüshalarının istenildiği, ancak aynı beyannamenin birden fazla konuyla bağlantılı olduğu durumlarda birden çok denetim elemanınca veya adli yargı mercilerince istenilmesi nedeniyle beyannamelerin arşiv nüshalarının gümrük müdürlüklerinde mevcut olmadığı ve ilgili müdürlük tarafından Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’nden beyannamelerin 1 nci nüshalarının istenildiği, adı geçen Genel Müdürlükten beyannamelerin 1 nci nüshalarının gelmesini müteakip ilgili denetim elemanına intikal ettirildiği, işi bitirilen beyannamelerin iadesine ilişkin işlemlerde ise bu prosedür tersine işletilerek gereksiz zaman kaybına ve maliyete neden olunduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, gümrük idareleri için ilave bir maliyet getirilmemesini teminen, muhtelif nedenlerle gümrük idarelerinin arşivlerinde bulunmayan gümrük beyannamelerine ilişkin denetim elemanı taleplerinin, ilgili beyannamenin arşivde bulunmama gerekçesi de belirtilerek bordro tarih ve sayılarının denetim elemanına bildirilerek karşılanması ve bundan sonraki sürecin (beyannameyi Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’nden isteme ve denetim işlemleri bitirilen beyannameyi anılan genel müdürlüğe iade etme) ilgili denetim elemanının insiyatifine bırakılması şeklinde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Müsteşar a.

S.Umman HAMİDOĞULLARI

Gümrükler Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine